Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre

geçici görevde kaç güne kadar harcırah yevmiye gündelik ödenir, geçici görev yolluğu ödeme süresi ne kadar

Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre

geçici görevde kaç güne kadar harcırah yevmiye gündelik ödenir, geçici görev yolluğu ödeme süresi ne kadar

Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre

Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre

Kamu kurumlarınca kurumlarda çalışan kamu görevlileri geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirilebilmektedirler.Kamu kurumlarınca memurlara harcırah kanununun 42 . maddesindeki sınırlamalara göre ödenmesi geçici görev yolluğunda genelde bazı hatalı uygulamalar yapılmaktadır.Kanun maddesinde yer alan düzenlemeler ve konuya ilişkin danıştay kararına göre yapılan bu görevlendirmeler neticesinde görevlendirilen memurların geçici görev yolluğunu ne kadar süre ile alabileceklerini yazımızda başlıklar halinde açıklamaya çalışacağız. 

Geçici görev gündeliğinin verileceği azami süre

 Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

* Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

* Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir

* Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

* Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen istisnalar saklıdır.

* 180 günlük sınırlama geçici görev mahalline varış tarihinden itibaren geçecek olan takvim gün sayısı ile değil, bu Kanuna göre verilen gündelik sayısı ile ilgilidir. Başka bir deyişle 180 günlük sürenin hesabında geçici görev mahallinde geçen ve gündeliğe hak kazanılan günlerin sayısının esas alınması gerekmektedir.

* Geçici süreyle ayrılmalar 180 günlük süreyi yeniden başlatmayacaktır. Örneğin aynı yerde aynı iş için görevlendirilen bir memur, bayram tatilinde asli görev mahalline dönmüşse, geçici görev mahalline döndüğünde süre yeniden başlamayacak, geçici görev mahallinde ayrılıştan evvel geçen müddetle, dönüşten sonra geçecek müddetler birleştirilerek hesaplanacaktır.

* Sınırlama geçici görev mahalline varış tarihinden itibaren hesaplanacağından dolayı geçici görev mahalline gidiş ve dönüş için yolda geçen süreler 180 günlük sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

* Maddede sözü edilen dönem, görev mahalline varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günü ifade eder. Geçici görev mahallinde bir yıldan fazla kalınması durumunda ikinci yılın başından itibaren gündeliğin verilmesine yeniden başlanacaktır.Konuya ilişkin olarak Danıştay Beşinci Daire Esas No : 2008/5714 Karar No : 2010/2164 olan kararında da "Harcırah Kanunu'nun 42. maddesinde yer alan "bir yıllık süre"nin, "takvim yılı" olarak değil, "geçici görevin başlangıç tarihinden başlayan bir yıllık süre" olarak kabul edilmesi gerektiği" yönünde karar verilmiştir.

* Sınırlama aynı yerde, aynı iş ve aynı şahıs için söz konusu olduğundan bir yıllık süre içinde;

 - Aynı kişi, aynı yerde başka işler için gönderilmişse, 180 günlük süre her bir iş için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

 - Aynı kişi başka yerlere gönderilmişse, 180 günlük süre görev yerleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

- Tedavi amacıyla başka yere gönderilenler ile bunlara refakat edenlere ödenecek harcırah 180 günlük sınırlamaya tabi değildir. SGKK

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 21:33
YORUM EKLE