Denetim elemanalarının denetimde ev kiralamaları

müfettiş denetmen iç denetçi gibi unvanlarda görev yapan denetim elemanlarının denetim esnasında konaklamak için ev kiralamaları durumunda dikkat edilmesi

Denetim elemanalarının denetimde ev kiralamaları

müfettiş denetmen iç denetçi gibi unvanlarda görev yapan denetim elemanlarının denetim esnasında konaklamak için ev kiralamaları durumunda dikkat edilmesi gereken hususlar

Denetim elemanalarının denetimde ev kiralamaları

Denetim elemanalarının denetimde ev kiralamaları 

Denetim elemanları için ev kiralamak suretiyle konaklama bedeli Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)’nde bu hususa ait açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu Genel Tebliğde yer aldığı üzere; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33/b maddesine, 14/1/1988 tarihli ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14’üncü maddesi ile eklenen “Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere fatura bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” fıkrası hükmünün uygulamasıyla ilgili olarak, 34 Sıra No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği’nde (HKGT) açıklamalar yapılmıştır. Ancak, denetim elemanlarının teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma için gittikleri yerlerde otel, pansiyon veya kamu misafirhanesi bulamamalarından dolayı, konaklamak amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre fatura düzenlemek zorunda olmayan özel şahıslardan “ev ve pansiyon kiralama” yöntemine başvurmaları söz konusu olabilmektedir. Harcırah Kanunu’nun 33/b maddesinde belirtilen denetim elemanlarının, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma için gönderildikleri yerlerde yatacak yersağlamak üzere özelşahıslardan kiraladıkları evler ile pansiyonlara (ticari işlemlere dahil olanlar hariç) ödedikleri ücretler, kira sözleşmesi ile birlikte Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde belirtilen şekil ve esaslara göre düzenlenecek “Harcama Pusulası” ve ödemeye ilişkin “Banka Makbuzu” ile belgelendirmeleri halinde, aşağıda belirtilen koşullara da uymak şartıyla Kanunda belirtilen esas ve miktar dikkate alınarak ödenmesi gerekmekte olup, bahse konu koşullar; Ø Harcama pusulaları ve banka makbuzlarının (dekont), aylık dönemler itibariyle düzenlenmesi gerekmektedir.

-Ortak kiralamalarda harcama pusulalarının, her denetim elemanı için ayrı ayrı kendi ödedikleri tutarlar üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

- Konaklama yerinden yararlanan denetim elemanı sayısının birden fazla olması halinde tümünün ismi ve unvanının sözleşmede ayrı ayrı yer alması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin konuttan yararlanan denetim elemanı sayısı kadar düzenlenmesi veya düzenlenen kira sözleşmesinin denetim eleman sayısı kadar çoğaltıp tasdik edilmek suretiyle ibrazı gerekmektedir.

-Kira sözleşmelerinde, kiranın başladığı tarih ile kira bitim tarihinin yanı sıra kiralama süresinin gün olarak da belirtilmesi gerekmektedir. İlgili denetim elemanının görevlendirilen yerde ikamet ettiği günler dikkate alınarak ödeme yapabilmesi olanaklıdır.

-Kira sözleşmelerinin asıllarının ilk yolluk bildirimine eklenmesi gerekmektedir. Kalınan sürede birden fazla yolluk bildirimi düzenlendiği takdirde daha sonraki bildirimlere kira sözleşmelerinin tasdik edilmiş fotokopilerinin eklenmesi gerekmektedir. Ö

zellikle denetim elemanları açısından 6245 sayılı Yasa’nın 33’üncü maddenin (b) fıkrası hükmü uyarınca, konaklamanın geçici görev mahallinde yapılmasına ilişkin açık bir hükmün bulunmaması nedeniyle, özellikle yakın mesafeler için görev mahalli dışında bir yerde konaklamanın da mümkün olduğunu ayrıca ifade edebiliriz

YORUM EKLE