Bankaya para yatıran veznedarlara seyahat kartı verilir mi?

Bankaya para yatıran veznedarlara seyahat kartı verilir mi?

Bankaya para yatıran veznedarlara seyahat kartı verilir mi?

Bankaya para yatıran veznedarlara seyahat kartı verilir mi?

Bankaya para yatıran veznedarlara seyahat kartı verilir mi?

Bankaya para yatıran veznedarlara seyahat kartı verilir mi?

Soru: "Kurumumuzda veznedar olarak görev yapan personelimiz günlük kasa tahsilatı fazlasını bankaya yatırmak için toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Personelimiz bizden seyahat kartı talep ediyor. Bu talebini yerine getirebilir miyiz? Bankaya para yatırmaya gidenlere seyahat kartı verilebilir mi?"

Cevap: 6245 sayılı Harcırah Kanunun 48’inci maddesinde, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşır gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmeyip, bunun yerine Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen ulaşım araçlarında, ücretsiz yolculuk edebilmeleri için kendilerine birer kart verileceği ve bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceğinin İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca müştereken tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 tarih ve 2019/1 karar numaralı Kararının “Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı üçüncü kısmının “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı birinci bölümünün seyahat kartı başlıklı 1. maddesinde; Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında görev yapan personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Kanunun 48. maddesi hükmü kapsamına, görevlerinin özelliği nedeniyle gezici olarak görev yapan ve görev sahaları memuriyet mahalli içinde kalan tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru gibi memur ve hizmetliler girmekte olup, madde metninde “gibi” ifadesine yer verilmek suretiyle, ismen sayılmayan ancak kapsama giren bu unvanların benzerlerinin de 48’inci madde hükümlerinden yararlanabilecektir.

Seyahat kartlarının kimlere, hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar; 16, 23 ve 30 Seri No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 8/12/1995 tarihli ve B.07.0.BMK.0.17-27-48-629/32571 sayılı Genel Yazıları ile belirlenmiş, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından müştereken imzalanan ve 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokol ile 30 Seri No’lu Tebliğde belirlenen illere (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya ve Gaziantep) diğer büyükşehirler de eklenmiştir. Büyükşehirlerde asli görevleri itibariyle gezici görev yapan ve kadro unvanları tahsildar, tebliğ memuru, yoklama memuru, mutemet, satınalama memuru, dağıtıcı, takip memuru ve veznedar olmayan diğer memur ve hizmetlilere de seyahat kartı verilmesi olan memur ve hizmetlilere de seyahat kartı verilmesi yukarıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda uygun görülmüştür.

Harcırah Kanunu ile 16,23 ve 30 sayılı Harcırah Genel Tebliğlerinde sayılan unvanlarda görev yapan personele seyahat kartı verilebilmesi için seyyar olarak görev yapmanın ön şart olarak belirlendiğini, dolayısıyla muhasebe biriminin tahsil ettiği paraları bankaya yatırması için veznedarlara seyahat kartı verilmesinin mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

YORUM EKLE