Hakaret suçu işleyen memur hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme yapılmalı mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, memurun hakaret ve tehdit suçunun görevi sebebiyle işlenen ve göreviyle ilgisi bulunan suç kapsamında olmaması karşısında, soruşturma izni alınmasına gerek bulunmadığı yönünde karar verdi.

4. Ceza Dairesi 2015/26662 E. , 2020/1437 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, kasten yaralama, kamu malına zarar verme
HÜKÜMLER : Beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturma izni alınması gereken durumun memur ve diğer kamu görevlisinin görevi sebebiyle ve görevi sırasında işlediği suçla alakalı olduğu, görevi sebebiyle işlenen suçun memura ve diğer kamu görevlisine kanuni hükümlerle verilen görevlerinden doğan ve bu görevleriyle ilgili olan suç demek olduğu, memur veya kamu görevlisinin görevi sırasında ancak görevle ilgisi bulunmayan suçlarının 4483 sayılı Kanundaki soruşturma usulünün kapsamı dışında bırakıldığı, somut olayda Belediye Başkanı olan sanığın üzerine atılı hakaret ve tehdit suçunun görevi sebebiyle işlenen ve göreviyle ilgisi bulunan suç kapsamında olmaması karşısında, soruşturma izni alınmasına gerek bulunmadığı anlaşılmakla bu hususta tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmeyerek dosya görüşüldü:


A-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında birden fazla kişi ile birlikte tehdit, sanık ... ve ... hakkında kamu malına zarar verme, sanık ... hakkında silahla kasten yaralama, sanık ... hakkında hakaret suçlarından dolayı verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlara karşı yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu anlaşıldığından, sanıklar ... ve ... müdafiinin temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,


B-Sanık ... hakkında tehdit ve hakaret suçlarından kurulan beraat hükümlerinin temyiz incelemesine gelince;


Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.


Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur? Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?


Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik, katılanlar ... ve ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 21/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim