Hafızlık belgesi olanlara bir derece verilmesi 

Diyanette görevli olanların hafızlık belgesi almaları halinde 657 36 a 7 b ye göre derece yükseltilmesi hakkı vardır. 

657 sayılı kanunun 36 a 7-b uygulaması 

Memur esnaf sanatkarlar kooparatifinde görev alabilir mi? Memur esnaf sanatkarlar kooparatifinde görev alabilir mi?
  • Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla
  • Yeniden göreve atanacaklardan
  • Hafız oldukları
  • Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere
  • Bir derece yükselmesi verilir.

Lisansüstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.

Bu hüküm ile Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapanlardan hafız olduklarını belgelendirenlerin memuriyete giriş derece ve kademelerine 1 derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademeden göreve başlatılmaları öngörülmüştür.

Ancak anılan fıkra hükmünden yararlandırılanlar, daha sonra hizmet sınıflarını değiştirmek suretiyle başka bir hizmet sınıfına atanmaları halinde, öğrenim durumları itibariyle görev yaptıkları hizmet sınıfındaki emsallerinin bulundukları derecenin üstünde bir derecede bulunacaklarından, emsalleri ile aradaki farkın giderilmesi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71. maddesi uyarınca bulunduğu derece ve kademede bir derece (üç yıl) süresince bekletilmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, Diyanet İşleri Başkanlığında hafız olarak görevli bulunması nedeniyle bir derece ilerlemesinden yararlandırılanların lisansüstü eğitim tamamlamaları halinde ayrınca aynı madeninin 9. bendi hükmünden yararlandırılmaları mümkün olamayacaktır.

ÖRNEK: İmam hatiplik görevini yapmakta iken bir üst öğrenimi bitiren ve sınıf değiştirme suretiyle Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev alanların, daha önce hafızlıktan dolayı verilen ilave bir derecenin dikkate alınıp alınmayacağı?

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 71. maddesinde; “ ...Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.” denilmektedir.