Görevlendirme Olmadan Geçici Görev Yolluğu Ödenir mi?

Bilindiği üzere harcırah kanununun 14 . maddesine göre yurt içinde geçici görevle görevlendirilenlere harcırah kanununda yer alan hükümler doğrultusunda geçici görev yolluğu ödenmektedir.Geçici görev yolluğu ödemeleri yapılırken istenen belgeler ise merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde belirlenmiştir.İlgili yönetmeliğin 22. maddesinde göre  Yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde istenecek belgelerden biriside memurun görevlendirildiğine ilişkin " Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,"dır.Dolayısıyla geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilen kişilerin geçici görev yolluğu alabilmeleri için geçici görev başlamadan ilgilinin kaç gün görevli olduğuna dair onay alınması ilgili onayda geçici görevli olunan günler için harcırah ödeneceğinin belirtilmesi ve ilgili onayın harcama yetkilisince onaylanmış olması gerekmektedir.Harcama onay veya görevlendirme yazısının tarihininde görevlendirme tarihinden önce olması gerekmektedir.
5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.5018 sayılı kanunun 32 maddesindeki hüküm nedeniyle geçici görev yapıldıktan sonra alınacak olan onay ve harcama talimatına göre geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün değildir.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilen sayıştay temyiz kurul kararıda yazımız ekinde yayınlanmıştır.   

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?
Temyiz Kurulu, Karar Tarihi : 2.10.2001 Tutanak No. : 25324

6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesinde kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu verileceği; Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22’nci maddesinde yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde, görevlendirme yazısı ile Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildiriminin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiştir. Rapor dosyasındaki ödeme belgesi eklerinin incelenmesinde, ilgili şahsın dava takibi ile görevli olduğunu belirten görevlendirme yazısının ödeme belgesine eklenmediği anlaşılmaktadır. Bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak başka bir yere gönderildiğine ilişkin görevlendirme yazısı olmadan geçici görev yolluğu ödenmesi mevzuata aykırı olduğundan dilekçi iddialarının reddi ile tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Editör: TE Bilisim