Sayıştay Tarafından TBMM' sine Sunulan Raporlar Nelerdir ?

Sayıştay Tarafından TBMM' sine Sunulan Raporlar Nelerdir ? Kamu kurumlarınca düzenlenen raporların hangileri sayıştaya sunulur

Sayıştay Tarafından TBMM' sine Sunulan Raporlar Nelerdir ?

Sayıştay Tarafından TBMM' sine Sunulan Raporlar Nelerdir ? Kamu kurumlarınca düzenlenen raporların hangileri sayıştaya sunulur

Sayıştay Tarafından TBMM' sine  Sunulan Raporlar Nelerdir ?

Sayıştay Tarafından TBMM' sine Sunulan Raporlar Nelerdir ?

Kamu kurumlarınca düzenlenen görevde yükselme sınavlarında sayıştay kanunu ile ilgili en çok sorulan sorulardan birisi Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen raporların neler olduğu ve ilgili raporların nereye verildiği hususunda yaşanmaktadır.Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen raporların neler olduğu ve ilgili raporların nerelere verildiğini sayıştay başkanlığı sitesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

Sayıştay Başkanlığınca Düzenlenen Raporlar

Rapor Adı  Raporun İçeriği 

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu

kamu idarelerinin denetimleri sonucunda düzenlenen denetim raporlarından önemli görülen ve genellik arz eden konuları, yürütülen denetimlere ilişkin genel bilgileri ve mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususları içerir.

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun amacı stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi bağlamında üst yöneticilerin güvence beyanı vererek kamuoyuna açıkladığı mali bilgi ve performans bilgisinin doğruluğuna güvence vermektir

Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu

 

Mali istatistikleri değerlendirme raporu, bir yıla ait mali istatistiklerin; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirildiği rapordur.
Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir

Genel Uygunluk Bildirimi

 

Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanmakta; uygunluk değerlendirmesinde kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları, kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılmakta ve bu karşılaştırmada bunların uygunluk derecesiyle birlikte kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğu da değerlendirilmektedir

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Raporları

 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimleri sonucunda ortaya çıkan denetim raporlarının ve bu kurumların yıllık faaliyet sonuçlarının sektörler bazında gösterildiği raporlardır

 Sayıştay tarafından TBMM'ye sunulan raporlar şunlardır:

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu; kamu idarelerinin denetimleri sonucunda düzenlenen denetim raporlarından önemli görülen ve genellik arz eden konuları, yürütülen denetimlere ilişkin genel bilgileri ve mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususları içerecek şekilde hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve kamuoyuna duyurulan rapordur.

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlayan önemli bir araçtır.
 

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu; kamu idareleri tarafından Sayıştaya gönderilen idare faaliyet raporları, Maliye Bakanlığı tarafından Sayıştaya gönderilen Genel Faaliyet Raporu ve İçişleri Bakanlığı tarafından Sayıştaya gönderilen Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporunun değerlendirme sonuçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun amacı stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisi bağlamında üst yöneticilerin güvence beyanı vererek kamuoyuna açıkladığı mali bilgi ve performans bilgisinin doğruluğuna güvence vermektir.
 

Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu

Mali istatistikleri değerlendirme raporu, bir yıla ait mali istatistiklerin; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirildiği rapordur.
Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.

Genel Uygunluk Bildirimi

Genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate alınarak hazırlanmakta; uygunluk değerlendirmesinde kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu uygulama sonuçları, kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılmakta ve bu karşılaştırmada bunların uygunluk derecesiyle birlikte kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğu da değerlendirilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gereken diğer hususları da içeren genel uygunluk bildirimi taslakları, grup başkanlıklarınca Sayıştay Başkanlığına sunulmakta ve taslaklar Sayıştay Genel Kurulunda görüşülerek son şekli verilmektedir.

Sayıştay tarafından, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenlenen genel uygunluk bildirimi, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.
Kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlememekte ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmemektedir. Genel uygunluk bildiriminin sunulmasından sonra kesin hesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak bulgular ilk genel uygunluk bildirimi ile birlikte ek olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.
 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Raporları

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimleri sonucunda ortaya çıkan denetim raporlarının ve bu kurumların yıllık faaliyet sonuçlarının sektörler bazında gösterildiği raporlardır. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesine ilişkin hususlar 3346 sayılı Kanun’la düzenlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022, 09:57
YORUM EKLE