Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular, merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği örnek muhasebe kayıtları, devlet muhasebesi özet not

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ SORU CEVAP VE NOTLAR

2010 yılı

Soru: Tahakkuksuz bir bütçe gelirinin banka tarafından tahsil edilmesi sonrasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a-)100-Kasa hesabı   XXX

                                                   102-Banka hesabı XXX

805-Gelir Yansıtma hesabı  XXX

                                                      800-Bütçe Gelirleri hesabı       XXX

b-)102-           Banka hesabı XXX

                                         120-Gelirlerden Alacaklar hesabı XXX

 805-Gelir Yansıtma hesabı XXX

                                                              800-Bütçc Gelirleri hesabı           XXX

c-)10O-Kasa hesabı  XXX

                                                    120-Gelirlerden Alacaklar hesabı XXX

 805-Gelir Yansıtma hesabı XXX

                                                                800-Bütçe Gelirleri hesabı         XXX

d-)102-           Banka hesabı XXX

                                                                    600- Gelirler hesabı    XXX

805-Gelir Yansıtma hesabı XXX

                                                          800-Bütçe Gelirleri hesabı   XXX

e) 100-Kasa hesabı   XXX

                                                                       600-Gelirler hesabı  XXX

805-Gelir Yansıtma hesabı XXX

                                                                                 800-Bütçe Gelirleri hesabı    XXX

Cevap: D şıkkı

Bütçe geliri olarak nakden yapılan tahakkuksuz tahsilat bir taraftan 600-Gelirler Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan bu hesaba alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

Soru: Mükellef (C) tarafından 1.250.-TL tutarında gelir vergisi beyannamesi Başkent Vergi Dairesine 5 Ocak 2010 tarihinde verilmiştir. Gelir vergisinin tahakkuk ettirilmesi işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a-)100-Kasa Hesabı 1.250

                       120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı

 805-Gelir Yansıtma Hesabı 1.250

                                              800-Bütçe Gelirleri Hesabı   1.250

b-)

120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.250

                                   600-Gelirler Hesabı 1.250

805-Gelir Yansıtma Hesabı 1.250

                                                 800-Bütçc Gelirleri Hesabı1.250

c-)120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.250

                                       333-Emanetler Hesabı 1.250

d-) 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.250

                                     600- Gelirler Hesabı 1.250

                       

e-) 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı                                                 1.250

                                                 333-Emanetler Hesabı 1.250

805-Gelir Yansıtma Hesabı                             1.250

                                                                                  800-Bütçe Gelirleri Hesabı  1.250

           

Cevap: D şıkkı

Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişikin tahakkuk işlemleri şu şekilde yapılır;

a) İlgili servislerce tahakkuk bordroları ile ya da tahakkuk fişleri ile muhasebe servisine bildirilen gelirlerden alacak tutarları, düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara alınarak tahakkuk kayıtları yapılır.

b) Gelirlerden alacaklara ait tahakkuklar aynı gün sonuna kadar muhasebe servisine bildirilir.

c) İlgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinden alınması gereken yardımlar, paylar veya benzeri gelirler ile nakden alınacak hasılat ve kâr payları tahakkuk ettiğinde gelirlerden alacaklar hesabına kaydedilir.

ç) Bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarlar bu hesaba, bir yıldan daha uzun sürede tahsili gereken tutarlar ise duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden alacaklar hesabına kaydedilerek izlenir.

d) Duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan, dönem sonlarında vadesi bir yılın altına inenler bu hesaba aktarılır.

e) Nitelikleri itibarıyla tahakkuku tahsiline bağlı bütçe geliri olarak yapılan tahsilatlar, bu hesapla ilişkilendirilmez.

(2) Gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı alacakların terkinine ilişkin düzeltme fişleri muhasebe servisine gönderildiğinde, her bir düzeltme fişine veya düzeltme fişlerinin ekli olduğu günlük icmal listesine göre düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle giderler hesabına kaydedilerek terkin edilen tutarlar kayıtlardan çıkarılır.

Tahakkuka alma kaydı;  Vergi dairelerinde vergilendirme bölümünden, diğer muhasebe birimlerinde ise ilgili servislerinden verilen gelir tahakkuku tutarları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

 Soru: Faaliyetlerde kullanılmak üzere (T) Belediyesine 4.000.-TL (KDV Dahil) tutarında kırtasiye malzemesi alınmıştır. 30-TL Damga Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar nakit yetersizliği nedeniyle bütçe emanetleri hesabına alınarak muhasebeleştirilmiştir. Bu durumda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  150-llk Madde ve Malzeme Hesabı      4.000 

                                                   600-Gelirler Hesabı                     30

                                                    320-Bütçe Emanetleri Hesabı    3.970

--------------------------------------------

805-Gelir Yansıtma Hesabı 30       

                                                                       800-Bütçe Gelirleri Hesabı             30

-----------------------------------

830-Bütçe Giderleri Hesabı 4.000 

                                                                                      835-Gider Yansıtma Hesabı                    4.000

-----------------------------

905-Ödenekli Giderler Hesabı        4.000 

                                                                               900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı                       4.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b-)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 4.000

                            360-ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 30

                            320-Bütçe Emanetleri Hesabı    3.970

-------------------------------------------

830-Bütçe Giderleri Hesabı 4.000

                                                   835-Gider Yansıtma Hesabı                       4.000

---------------------------------------------------

905-Ödenekli Giderler Hesabı        4.000

                                                 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı                  4.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c-)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 4.000

                                                           600- Gelirler Hesabı            30

                                                          103-Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabı    3.970

----------------------------------------

830-Bütçe Giderleri Hesabı 4.000

                                                         835-Gider Yansıtma Hesabı  4.000

----------------------------------

905-Ödenekli Giderler Hesabı        4.000

                                                                                      900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı     4.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) 150-llk Madde ve Malzeme Hesabı 4.000

                                        600- Gelirler Hesabı        30

                                      103-Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabı 3.970

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) 150-llk Madde ve Malzeme Hesabı 4.000

                                               600- Gelirler Hesabı 30

                                                320- Bütçe Emanetleri Hesabı       3.970

Cevap:

320 Bütçe emanetleri hesabı; malî yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı hâlde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.

(2) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan hükümler saklıdır.

(1) Herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için; hizmetin yapılmış veya malın teslim edilmiş bulunması, 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre, harcama belgelerinin tam olarak, harcama yetkilisi tarafından imzalanmış ödeme emri belgesi ekinde, ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilmiş olması gerekir.

- Gerek malî yıl içinde, gerekse malî yıl sonunda nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarlar bütçeleştirilerek bu hesaba alınır. Herhangi bir tutarın bütçeye gider yazılmak suretiyle dairesi mutemedine ödendiği hâlde, mutemedin hak sahibine ödeme yapamaması nedeniyle en geç bir ay içinde muhasebe birimlerine geri verilmesi gereken paralar da ilgilisine ödenmek üzere bu hesaba kaydedilir.

- Bütçe emanetleri hesabına alınan tutarların her biri için kayda alınma sırasında, muhasebeleştirme belgesi bir nüsha fazla düzenlenir ve istemesi hâlinde hak sahibine verilir. Hak sahibine verilmeyen muhasebeleştirme belgesi muhasebe birimince saklanır. Herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınması sırasında hak sahibinin imzası aranmaz.

- Hesaba alınan tutar, müşterek olduğu ve ayrılması mümkün bulunmadığı veya ibraz olunacak mirasçılık belgesine bağlı bulunduğu takdirde bir tek kayıt yapılarak ortakların veya mirasçıların adları yazılır.

- Bütçe emanetine alınan tutarlardan gerek malî yıl içinde, gerekse yılı geçtikten sonra yapılacak ödemeler için muhasebe işlem fişi düzenlenir. Nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması nedeniyle bütçe emanetlerine alınan tutarlar, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenir. Tutarın emanete alınması sırasında hak sahibine verilen veya hak sahibine verilemediği için muhasebe biriminde saklanan muhasebeleştirme belgesinin bir nüshası muhasebe işlem fişine bağlanır. Emanete alınan tutar bir defada ödenemediği takdirde, daha sonra yapılacak ödemelere ilişkin fişe, ilk ödemeye ait fişin yevmiye tarih ve numarası yazılır.

- Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen bütçe emanetleri bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar ancak, mahkeme kararı üzerine ödenir.

 Hesaba kayıt:

Bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlardan herhangi bir nedenle hak sahiplerine ödenemeyenler

 630-Giderler Hesabı/Varlık Hesabı

                     320 Bütçe Emanetleri Hesabı

 830-Bütçe Giderleri Hesabı

                         835-Gider Yansıtma

905

                        900  

Cevap: B şıkkıdır.

-Bir istihkak karşılığı olarak daire mutemetlerine verilen paralardan, mutemetler tarafından, herhangi bir nedenle alacaklısına ödenemeyerek muhasebe birimlerine iade edilen tutarlar

100-Kasa/102-Banka Hesabı

                                           320 Bütçe Emanetleri Hesabı

15 ila 31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretleri

630-Giderler Hesabı

                     320 Bütçe Emanetleri

830-Bütçe Giderleri Hesabı

                                                   835-Gider Yansıtma Hesabı       

Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı tutarlardan başka bir muhasebe birimine aktarılması gerekenler 320 Bütçe Emanetleri

                           511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler

Gelir kaydedilmesi gerekenler

320 Bütçe Emanetleri

                 600 Gelirler

805 Gelir Yansıtma

                   800 Bütçe Gelirleri

Soru: Doğruluk kontrolü açısından, cari dönemdeki 260-Haklar Hesabının borç toplamı ile 830-Bütçe Giderleri Hesabının yardımcı hesaplarından hangisinin karşılıklı olarak kontrol edilmesi gerekir?

a)  Personel giderleri

b)  Sosyal Güvenlik Kurumlarına sigorta primi giderleri

c)  Yolluklar

d)  Görev zararları

e)  Gayri maddi hak alımları

Cevap: E şıkkı

Soru: Muhasebe denetimi aşamasında, 830-Bütçe Giderleri Hesabı birinci düzey yardımcı hesaplarından aşağıdakilerden hangisi 630-Giderler Hesabı yardımcı hesaplarında yer almaz?

a) Personel giderleri

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderleri

e) Faiz giderleri

d) Sermaye giderleri

e) Cari giderler

Cevap: D şıkkı.

Soru: 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına kayıtlı tahakkuk etmiş faizlerin tahsil edilme aşamasında, yapılan muhasebe kaydının doğruluğu, aşağıdaki hesaplardan hangisi ile karşılıklı kontrol edilmesi gerekir?

a) 800-Bütçe Gelirleri Hesabı

b) 198-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

c) 500-Net Değer Hesabı

d)830-Bütçe Giderleri Hesabı

e) 363-Kamu İdareleri Payları Hesabı

Cevap:

140 Kişilerden alacaklar hesabı

Kişilerden alacaklar hesabı, kamu idarelerinin faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan ve kamu idarelerince tespit edilen kamu zararından doğan alacaklar ile diğer alacakların izlenmesi için kullanılır.

Hesaba İlişkin Açıklamalar

-Kişilerden alacaklar hesabına alınarak takibi gereken alacaklar; kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda ortaya çıkar.

- Kişilerden alacaklar hesabına kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal kodlar da kullanılır.

KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINA KAYDEDİLECEK ALACAKLAR

 Kişilerden alacaklar hesabına; düzenleyici ve denetleyici kurumların kendi özel düzenlemeleri saklı kalmak üzere, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen kamu zararları ile diğer mevzuat çerçevesinde ortaya çıkan ve aşağıda sayılan alacak tutarları kaydedilir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınması gereken tutarlar.

b) Mecburi hizmet kaydı ile çeşitli okullarda okutturulan veya staj için gönderilen memur, öğretmen, öğrenci ve benzerlerinden başarılı olamayan veya herhangi bir şekilde akdi ihlal edenlerden alınması gereken tutarlar.

c) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, ödenen aylıklardan yersiz ödendiği anlaşılarak geri alınması gereken tutarlar.

ç) Veznedarların muhafazası altında bulunan para, menkul kıymet ve değerli kâğıtlardan noksan çıkan veya zimmete geçirilen tutarlardan bu hesaba kaydedilmesine karar verilenler.

d) Bütçe giderleri hesabı dışındaki diğer hesaplara borç veya alacak kaydı suretiyle verildiği, alındığı veya gönderildiği hâlde çalınan, zayi olan, fazla veya yersiz verilen veya noksan çıkan tutarlar.

e) Bütçe içi veya bütçe dışı olarak verilen veya gönderilen ön ödemelerden süresinde mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen tutarlar.

f) Tahsildar, veznedar veya bu işlerle görevlendirilmiş bulunan memur ve mutemetler tarafından alındı veya diğer resmî belgeler karşılığında tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen veya kaybedilen tutarlar.

g) Bakanlıkça bu hesaba kaydedilmesi bildirilen tutarlar.

ğ) Hesapta kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler.

KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABAINDA KAYDEDİLEN TUTARLARIN TAKİP VE TAHSİLİ NASIL YAPILIR?

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve aşağıdaki açıklamalara göre takip ve tahsil edilir:

a) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacakların tahsili muhasebe birimlerince yapılır.

b) Muhasebe birimlerince, kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen alacakların her biri için ayrı bir tahsilat izleme dosyası açılır. Bu dosyalara, alacağın hesaplara alındığı malî yıl ile bu rakamlardan sonra gelmek üzere malî yıl başında “1” den başlayarak verilen rakamlardan oluşan bir alacak sıra numarası verilir. Verilen alacak sıra numarası yazıyla merkezde strateji geliştirme birimine, merkez dışında takibe yetkili birime bildirilir. Bu numaralar aynı zamanda kişilerden alacaklar hesabı defterinin alacak sıra numarasını da oluşturur. Alacakların izlenmesi bu dosyalardan yapılır.

c) Kişilerden alacaklar hesabına alınan tutarlar için (b) bendinde belirtildiği şekilde verilen alacak sıra numaraları, alacağın tamamı tahsil edilinceye kadar kullanılır. Bu alacaklar için tahakkuk ettirilerek faiz bölümüne kaydedilen tutarlara da alacağın aslına ait alacak sıra numarası verilir ve faiz tutarlarının tahsili de aynı dosyadan izlenir.

ç) Aynı bütçeli kamu idarelerince, kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarların borçlularının başka bir yerde olduğu anlaşıldığında, alacak tutarı bir yazı ile borçlunun bulunduğu yerdeki aynı idarenin birimine bildirilir. Borçlunun bulunduğu yerdeki idare, tahsilatın yapılması için alacak tutarını, hizmet aldığı muhasebe birimine bildirir.

SAYIŞTAY İLAMLARININ KAYDI VE TAHSİLİ

Kamu idarelerince muhasebe birimlerine bildirilen Sayıştay ilamlarına ait tutarların kaydı ve tahsili aşağıdaki açıklamalara göre yapılır:

a)Sayıştayca tazmin hükmedilen paralara ait ilamlar kamu idaresince muhasebe birimlerine gönderildiğinde; muhasebe birimlerince ilamda yazılı tutarlardan kısmen veya tamamen daha önceden kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmiş tutarlar bulunduğu takdirde, tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu paraların hesaplara alınış kaydına ilişkin yevmiye tarih ve numarası ile tutarlarını gösteren bir liste düzenlenerek kamu idaresine gönderilir. İlam tutarından listedeki tutar düşüldükten sonra arta kalan tutarlar yevmiye ve yardımcı hesap defterlerine kaydedilir. Daha önce hesaplara alınan ve listede gösterilen alacakların yardımcı hesap defteri kayıtlarında; ilamın tarihi, numarası, yılı ve adına tazmin hükmolunan sorumluların kimlikleri belirtilir. İlam kesinleşinceye kadar, sorumlulardan icraya müracaat edilmeksizin tahsilat yapılır.

b) Sayıştayca temyiz, yargılamanın iadesi veya karar düzeltilmesi yoluyla alacaklardan bir kısmının veya tamamının kaldırılmasına karar verildiği takdirde, buna ait kararlar da kamu idaresince muhasebe birimlerine gönderildiğinde kaldırılan tutar hesaplardan çıkartılır.

c) Muhasebe birimlerince, Sayıştay ilamına dayanılarak kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmiş bulunan alacaklarla ilgili olarak, bir ay içinde nakden veya mahsuben yapılan tahsilat ile terkin, tenzil ve kaldırma işlemlerini gösteren üç nüsha “Alacak Bilgi Fişi” (Örnek:28) düzenlenir. Ay sonlarında birer nüshası ilgili kamu idaresine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde ise ayrıca Bakanlığa gönderilir. Alacak bilgi fişleri, her yılın ilamı için ayrı ayrı düzenlenir. Bir ay içinde, herhangi bir yılın ilamı kapsamındaki alacakların durumunda tahsil, terkin, tenzil ve kaldırma gibi nedenlerle bir değişiklik yoksa o yılın ilamı ile ilgili o ay için fiş düzenlenmez.

ç) Tebliğ olunan ilamların kayda geçirilmesi sırasında, daha önce kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmesinden dolayı ilam toplamından düşülecek paralardan, tahsil edilmiş tutarlar varsa bunlar için de ayrı bir alacak bilgi fişi düzenlenerek, ilamın kayda geçirildiğini bildiren yazı ile birlikte gönderilir.

- Kanunlarında tahsil şekli hakkında özel hükümler bulunan alacaklar bu hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ

Muhasebe birimlerince kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmesi gereken sayılan tutarlardan;

a)Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenenler, anılan Yönetmelikte belirtilen tarihten,

b)Bütçe giderleri hesabı dışındaki hesaplardan fazla ve yersiz ödemeler, geri isteme iradesinin borçluya ulaştığı tarihten,

c)Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avanslardan bu hesaba aktarılanlar, ön ödemenin mahsup veya iade edilmesi gerektiği tarihten,

ç) Geçici ve sürekli görev yolluğu avanslarından bu hesaba aktarılanlar, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 59 ncu maddesinde belirtilen tarihlerden,

d) Sözleşmeye dayanan alacaklar, kanun veya taahhütnamelerinde başka bir süre öngörülmemişse sözleşmenin ihlal edildiği tarihten,

e) Taksitli alacaklar, ödenmeyen taksidin vadesinin geldiği tarihten,

f) Bakanlıkça kişilerden alacaklar hesabına kaydettirilerek izlenmesi istenen paralar, özel kanunlarında bir hüküm yoksa ve Bakanlıkça da bir tarih belirtilmemişse kayda geçirildiği tarihten,

itibaren faize tabidir.

- Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avansları süresinde mahsup etmeyenlerden, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca gecikme zammı alınır.

-Sürekli ve geçici görev yolluğu avanslarını süresinde mahsup veya iade etmeyenler ile taahhütnamelerinde ayrıca bir faiz oranı belirtilmeyen borçlulardan genel hükümlere göre faiz alınır.

KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINDA KAYITLI ALACAKLARIN ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI, SÜRESİ, KESİLMESİ VE DURMASI

a) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen alacaklar hakkında anılan Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.

b) 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmesi gereken alacaklar, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı, söz konusu Kanunda belirtilen hâllerde kesilir. Zamanaşımının kesildiği durumlarda, kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma kararı ile kesilmesi hâlinde, zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı; alacağın teminata bağlanması veya icranın adlî makamlarca durdurulması hâllerinde, teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılının ilk günüdür. Ayrıca söz konusu Kanunda belirtilen hâllerde zamanaşımı durur. Bu durum ortadan kalktığında zamanaşımı, kaldığı yerden işlemeye devam eder.

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre tahsil edilmesi gereken alacaklar, haksız suretle mal ediniminden dolayı açılacak dava, zarar görenin verdiğini geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her hâlde bu hakkın doğduğu tarihten başlayarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı söz konusu Kanunda belirtilen hâllerde kesilir. Zamanaşımının kesildiği durumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni bir zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Ayrıca söz konusu Kanunda belirtilen hâllerde zamanaşımı durur. Bu durum ortadan kalktığında zamanaşımı, kaldığı yerden işlemeye devam eder.

ç) Özel kanunlarındaki hükümlere tabi olan alacaklar, kanunlarında belirtilen özel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

d) Yukarıda açıklanan esaslara göre vezne, mutemet, tahsildar ve ambar açıklarında açığın meydana geldiği, bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği, yersiz ödemelerde dairesinin bildirmesi üzerine muhasebe biriminin öğrendiği, öğrenim giderleri gibi sözleşmeye bağlı alacaklarda taahhüdün bozulduğu, harcama yetkilisi mutemedi avanslarından doğan alacaklarda ilgili kanunda belirtilen mahsup süresinin bittiği, yolluk avanslarından doğan alacaklarda 6245 sayılı Kanunda belirtilen mahsup sürelerinin dolduğu tarih zamanaşımının başlangıcıdır.

e) Taşınır hesaplarının denetimi sonucunda görülen açıklarda, fiil cezai nitelikte değilse zamanaşımının başlangıcı, düzenlenen raporun ilgili Bakanlığa verildiği tarihtir.

f) Hesaplarda kayıtlı alacakların zamanaşımının başlangıcı, süresi, kesilmesi ve durması hususlarında tereddüde düşülmesi hâlinde, yetkili hukuk birimine başvurulması gerekir.

g) Borç aslı zamanaşımına uğramış olan alacakların faizleri de zamanaşımına uğrar.

ğ) Zamanaşımına uğramış olsa dahi borçlular tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilir.

KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINDA KAYITLI TUTARLARIN TERKİN VE AF İŞLEMLERİ

a) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen alacaklar hakkında, anılan Yönetmelikte belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

b) Af kanunları kapsamına girenlerin terkin işlemleri, ilgili af kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

c) Alacakların af veya terkini, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre idarelerince düzenlenecek “Kişilerden Alacaklar Terkin Talepnamesi” (Örnek:29) ile yetkili merciden istenir.

ç) Özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışında kalan;

1) Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan,

2) Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarlara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler yetkilidir. (1) nolu alt bende göre belirlenen tutarı aşan kamu alacaklarından silinmesi öngörülenler merkezî yönetim bütçe kanununda ayrıca gösterilir.

d) Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kişilerden alacakların, 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca terkin edilebilmesi için düzenlenecek terkin talepnamesine;

1) İlgisine göre sorumlu, ahiz veya mirası kabul eden mirasçıların bilinen adreslerine posta, mahallî zabıta veya jandarma vasıtasıyla yaptırılan tebligat ve kovuşturmaya ilişkin belgeler,

2) Mal varlığının tespiti amacıyla tapu ve/veya vergi dairesinden yapılacak araştırmaya ilişkin belgeler ile adres veya mal varlığının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapılacak araştırmaya ilişkin belgeler,

3) Yukarıda belirtilen araştırmalar sonucu öldüğü tespit edilen sorumlu veya ahizin mirasçılarının bulunmadığına dair vukuatlı nüfus kaydı belgesi ve mal varlığı bırakmadığına ilişkin belge,

4) Mirasçıları tarafından mirası reddedilenler için mirasın reddedildiğini kanıtlayan belge, borcunu ödeyemeyecek durumda olan sorumlu, ahiz veya mirasçılara ait usulüne göre alınmış aciz belgesi,

5) Kamu idarelerine ait olup, mahkemeye veya icraya intikal etmiş bir alacağın terkininde, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci tarafından verilen takipten vazgeçme onayı,

bağlanır.

e) Kesin hüküm teşkil eden icra mahkemesi kararları dışında, icra mahkemesi kararlarına dayanılarak alacağın terkini yoluna gidilemez. Bu tür alacaklar için mahkemeye başvurulması gerekir. Mahkemeye başvurmada idare için yarar görülmediği takdirde, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat gereğince alınacak vazgeçme kararı ile terkini istenilebilir. Bu takdirde, icra mahkemesi ve Yargıtay icra ve iflas dairesi kararları ile mahkemeye başvurmadan vazgeçme kararının tasdikli örnekleri terkin talepnamesine bağlanır.

f) Bu belgelerin dışında terkin talepnamesine gerektiğinde bağlanacak diğer belgeler Bakanlıkça belirlenir.

g) Alacağın tahsili için açılan davada kamu idaresi aleyhine karar verildiği ve Yargıtay tarafından da onanmak suretiyle hüküm kesinleştiği veya kamu menfaati görülmediğinden temyizden yetkili mercinin onayı alınarak vazgeçildiği hâllerde, Yargıtay ilâmı veya temyizden vazgeçme onayı ile buna ilişkin aleyhteki mahkeme kararı, hukuk birimince strateji geliştirme birimi veya ilgili taşra birimine gönderilir. Bu birimlerce de, söz konusu belgelerin onaylı birer örnekleri ilgili muhasebe birimine intikal ettirilerek alacağın kayıtlardan çıkarılması sağlanır.

(12) Sözleşmelerinde “aynen” tahsil edileceğine dair hükümler yer alan yabancı para cinsinden alacaklar, aynen veya vade ya da fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden ulusal para olarak; sözleşmelerinde böyle bir hüküm yok ise alacağın vade veya fiili ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden ulusal para olarak tahsil edilir. Diğer yabancı para cinsinden alacaklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ulusal para olarak tahsil edilir.

Tahsil edilen alacağın kaydı; Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutarlar 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

Cevap: A şıkkı.

A-) Bütçe giderleri hesabına borç kaydedilmek suretiyle fazla ve yersiz verildiği, gerek yılı içinde, gerekse yılı geçtikten sonra tespit edilenler; Sayıştay, adlî, idarî ve askerî mahkemelerce tazmin hükmedilenler ile zamanaşımına uğratılan alacaklardan dolayı Sayıştay tarafından sorumluları adına tazmin hükmedilen tutarlar,

Taşınırın çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya yersiz harcanmasından doğan zararlara ait olmak üzere dairelerce bildirilen tutarlar ile Sayıştay, adlî, idarî ve askerî mahkemelerce hüküm altına alınan tutarlar

Değerli kâğıt ambarlarının sayımı sonucunda noksan çıkan tutarlar ile değerli kâğıt satmaya yetkili memurlar tarafından zimmete geçirilen değerli kâğıtlar

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacaklar için tahakkuk ettirilen faiz tutarı bu hesaba borç

Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı diğer yabancı para cinsinden alacaklara ait bakiyelerin ay sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda oluşan kur artışı farkları

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

                                          600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

B-Aylık ve ücretlerden fazla ve yersiz kesilerek ilgili sosyal güvenlik kurumuna gönderilen paralar

140 Kişilerden Alacaklar

                       600-Gelirler Hesabı (kamu idaresi payını teşkil eden tutar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde noksan kesilen gelir vergisi tutarı, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere)

                       360-Ödenecek Vergi ve Fonlar (Genel bütçe dışı idareler)

                       333-Emanetler (Kişiye ödenecek tutar)

C-Ön Ödemeler

140 Kişilerden Alacaklar

                              160-161-162

D-Sayım sonucu, noksanlığı tespit edilip sayım noksanları hesabına alınan tutarlardan bu hesaba kaydedilmesi gerekenler

140 Kişilerden Alacaklar

630-Giderler (Kayıtlı değer ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark olumsuzsa)

                     197-Sayım Noksanları

                      600-Gelirler (Kayıtlı değer ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark olumluysa)

E-Yılı içinde bütçeden fazla veya yersiz ödendiğinin anlaşılması üzerine, genel bütçe kapsamındaki idarelerde Bakanlık, kapsama dâhil diğer idarelerde ise üst yönetici tarafından tahakkukun iptali nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gerektiği bildirilen tutarlar

 140 Kişilerden Alacaklar

                              630-Giderler/Varlık

 835-Gider Yansıtma

                          830-Bütçe Giderleri Hesabına

903-Kullanılacak Ödenekler Hesabına

               905-Ödenekli Giderler

Ödeneğine iade işlemine ilişkin Bakanlık veya üst yöneticiden talimat gelmeden önce bu tür tutarların 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabı veya ilgili varlık hesabına alacak kaydı yapılmış olduğu takdirde, bu işlem ters kayıtla kapatılır.

F-Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacak tutarından yapılan fazla tahsilattan bütçeye gelir kaydedilenler

140 Kişilerden Alacaklar

                     ilgili hesaba alacak

 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler

                          805-Gelir Yansıtma 

G-Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan takipsizlik nedeniyle zamanaşımına uğratıldığı Sayıştay ilamı veya idarî makamlarca karar altına alınan tutarlar,

140 Kişilerden Alacaklar(zamanışımına uğratan sorumlusu adına)

                         140 Kişilerden Alacaklar (zamanaşımına uğrayan borç)

H-Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılan işlere ilişkin olarak, yapılan kesin kabul işlemi sırasında yükleniciden alacaklı olunduğunun tespiti durumunda

140 Kişilerden Alacak

                            253 Binalar Hesabı (İlgili Bir Varlık Hesabı).

I-Herhangi bir kanun veya kararla bu hesapta kayıtlı alacaklardan kısmen veya tamamen silinmesi gerekenler

630-Giderler Hesabı

                       140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

Soru: Ankara Üniversitesi kayıtlarında bulunan dövizler hesabının değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur artışı aşağıdaki kayıtlardan hangisiyle muhasebeleştirilir?

a)105- Dövizler Hesabı

                            600- Gelirler Hesabı

805- Gelir Yansıtma Hesabı

                                     800- Bütçe Gelirleri Hesabı          

b)105- Dövizler Hesabı

                     600- Gelirler Hesabı

800- Bütçe Gelirleri Hesabı

                                             805- Gelir Yansıtma Hesabı  

c) 105- Dövizler Hesabı

                                            800- Bütçe Gelirleri Hesabı

d) 105- Dövizler Hesabı

                                              600- Gelirler Hesabı            

e)100- Kasa Hesabı

                                                         105- Dövizler Hesabı  

Cevap: Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine ait muhasebe birimlerince gün sonlarında bu hesaba ilişkin yardımcı hesap kayıtlarından elde edilen bilgilere göre kamu idaresine ait konvertibl yabancı paralar mevcudunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucu oluşan kur artışı farkları bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir

Cevap D şıkkı.

13-Keçiören Belediyesi tarafından bedelsiz olarak devredilen 60.000 TL değerinde kamyon, Polatlı Belediyesince teslim alınmıştır. Polatlı Belediyesi tarafından yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 254- Taşıtlar Hesabı        60.000

                                            600- Gelirler Hesabı    60.000

805- Gelir Yansıtma Hesabı            60.000

                                                                    800- Bütçe Gelirleri Hesabı   60.000

b) 254- Taşıtlar Hesabı        60.000

                                                     600- Gelirler Hesabı      60.000

c)254- Taşıtlar Hesabı          60.000

                                                              800- Bütçe Gelirleri Hesabı         60.000

d)254- Taşıtlar Hesabı         60.000

                                       600- Gelirler Hesabı         60.000

800- Bütçe Gelirleri Hesabı 60.000

                                           805- Gelir Yansıtma Hesabı    60.000

e) 600- Gelirler Hesabı        60.000

                                       254- Taşıtlar Hesabı         60.000

Cevap:

Bedelsiz olarak kurumlara intikal eden taşıtlar tespit edilen değerleri üzerinden 254 hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükmü)

Cevap B şıkkı.

Soru: Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesinden Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetçisi (M)’ye yolluk bedeli avans olarak ödenmiştir. Yapılan işleme ilişkin anılan Muhasebe Müdürlüğünün yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)160- İş Avansları ve Kredileri Hesabı

                                      100- Kasa Hesabı 

b) 510-            Nakit Hareketleri Hesabı

                                             100- Kasa Hesabı       

c)160-İş Avansları ve Kredileri Hesabı

                                   103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı         

d) 511- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

                                                100- Kasa Hesabı    

e) 161- Personel Avansları Hesabı

                                                                                    100- Kasa Hesabı  

Cevap:

160 İş avans ve kredileri hesabı; mevzuatı gereğince harcama yetkilisi mutemetlerine ön ödeme şeklinde verilen avanslar ile adlarına açılan krediler, mahallî giderlere harcanmak üzere kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatlarına gönderilen avanslar, madeni para basımı için darphane döner sermayesine verilen avanslar ve jandarma mutemetlerine yiyecek ve yem bedelleri için verilen avanslar ile gemi mutemetlerine aylık ve diğer giderler için verilen avans ve kredilerin izlenmesi için kullanılır.

161 Personel avansları hesabı; mevzuatı uyarınca ön ödeme şeklinde verilen sürekli ve geçici görev yolluğu avansları, denetim elemanı yollukları ve er ve erbaş harçlıkları karşılığı verilen avanslar ile ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücret ödemelerinin izlenmesi için kullanılır.

162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı; kamu idarelerince mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesapları ile ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avanslar, okul pansiyonlarına ait paralardan verilen avanslar, özel kanunlarındaki hükümler uyarınca iş ve talep sahiplerince muhasebe birimlerine yatırılarak emanetler hesabına alınan paralardan ilgililerine avans olarak ödenen tutarlar, ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avansları, jandarma er aylıkları ve diğer istihkaklar ile gemi mutemetlerine ödenen paralar ve Bakanlıkça bu hesaba kaydedilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı; bütçedeki ödeneğine dayanılarak yapılan ön ödemelerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

Denetim elemanlarına ödeme yönünden bağlı oldukları muhasebe birimi dışındaki aynı bütçeli kamu idaresinin başka muhasebe birimlerince yapılan ödemeler, ödeme yönünden bağlı oldukları muhasebe birimlerince  511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak, 161-Personel Avansları Hesabına borç kaydedilir.

Denetim elemanlarına ve gemi mutemetlerine ödeme yönünden bağlı oldukları muhasebe birimleri dışındaki aynı bütçeli kamu idaresinin muhasebe birimlerince yapılan ödeme tutarları, ödemeyi yapan muhasebe birimlerince 511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler hesabına borç, ilgisine göre 100-Kasa Hesabı, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alacak kaydedilir

Cevap d şıkkı- Bankadan ödeme yapsa 325 alacaklı olacaktı. Bakanlıkça belirlenen limit dahilindeki ön ödemelerin kasadan ödenme imkanı var.

Soru: (T) Belediyesi tarafından 4.000 TL tutarında kırtasiye malzemesi tüketime sevk edilmiştir. Bu durumda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630- Giderler Hesabı        4.000

                      150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı            4.000

b) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı      4.000

                                600- Gelirler Hesabı    4.000

c)630- Giderler Hesabı        4.000

                                          150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı    4.000

830- Bütçe Giderleri Hesabı           4.000

                                                             835- Gider Yansıtma Hesabı         4.000

d) 600- Gelirler Hesabı        4.000

150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı          4.000

e ) Tüketime sevk işlemi için muhasebe birimi tarafından bir işlem yapılmaz.

Cevap:

Kırtasiye malzemesi alındığı zaman;

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

                          103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri

830 Bütçe Giderleri

                         835 Gider Yansıtma Hesabı

Kullanıldığı zaman

630 Giderler Hesabı

           150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

Soru: Bütçe ödeneklerinin yıl içinde iptal edilmesi halinde, aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi yapılır?

a) 901-            Bütçe Ödenekleri Hesabı

                               900-        Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı  

b) 900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

                                   902-    Bütçe Ödenekleri Hareketleri Hesabı      

c) 902-           Bütçe Ödenekleri Hareketleri Hesabı

                                                          905- Ödenekli Giderler Hesabı       

d) 900-           Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

                                                                         901-  Bütçe Ödenekleri Hesabı               

e) 901-            Bütçe Ödenekleri Hesabı

                                                               903-           Kullanılacak ödenekler Hesabı  

Cevap:

Ödenek hesapları grubuna ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir:

a) Bütçe ödeneklerinin kamu idareleri merkez muhasebe birimlerince izlenmesi;

1) Kesin hesabın çıkarılmasına esas olacak şekilde, ödenek işlemlerinin ilgili ödenek hesaplarının belirlenen yardımcı hesaplarına göre kayıtlara alınarak muhasebeleştirilmesi ve takibi tek muhasebe birimi olan kamu idarelerinde bu muhasebe birimlerince, birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez muhasebe birimlerince yapılır. Ödenek hareketlerine ilişkin işlemler, birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerince merkez muhasebe birimlerine diğer kamu idarelerince muhasebe birimlerine bildirilir ve bu muhasebe birimlerince, gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı, bütçe ödenekleri hesabı ve bütçe ödenek hareketleri hesabı kullanılmak suretiyle izlenir. Bu hesaplar, birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde, merkez muhasebe birimleri dışındaki muhasebe birimlerinde kullanılmaz.

2) Birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez muhasebe birimlerince, diğer kamu idarelerinde muhasebe birimlerince ödenek hareketlerine ilişkin; bütçe kanunu ile verilen ödenekler, varsa bütçe kanunu ile yapılan kesintiler, geçen yıldan devredip ilgili kamu idarelerince ödenek kaydedilmesi bildirilen tutarlar, yılı içinde yapılan kurum içi ve kurum dışı ödenek aktarmaları ile yedek ödenekten yapılan ödenek aktarmalarından doğan ekleme ve düşmeler, yılı içinde eklenen veya iptal edilen ödenekler, yılı içinde özel gelirler ile şartlı bağış ve yardımlardan dolayı tahsis edilen özel ödenekler, kamu idareleri merkez birimlerinde kullanılan ödenekler ile merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere gönderilen ödenekler, yılı içinde veya yıl sonunda muhasebe birimlerinde kullanılmayarak tenkis edilen ödenekler ile mevzuatı gereğince ertesi yıla devreden ödenekler, yılı içinde kullanılmadığı için iptal edilen ödenekler yardımcı hesaplar itibarıyla muhasebe kayıtlarına alınır. Belirtilen kayıtlar tamamlanıp geçici mizanın düzenlenmesinden sonra, dönem sonunda ilgili hesaplar kapatılır.

b) Kamu idareleri merkez birimlerince kullanılan ödeneklerin hesaplara alınması;

1) Kamu idareleri merkez birimlerinin harcamalarına ilişkin olarak harcama yetkilileri tarafından düzenlenmiş ödenek gönderme belgesine göre gerekli kayıtlar yapılır.

2) Kamu idareleri merkez birimlerinin önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemiş harcamalarına ilişkin ödeme emri belgesi tutarları; merkez veya ilgili muhasebe birimince bütçe gideri olarak kaydedilmeden önce, bir taraftan bütçe ödenek hareketleri hesabı ve gönderilecek bütçe ödenekleri hesabına, diğer taraftan kullanılacak ödenekler hesabı ve ödenekler hesabına kaydedilir. Bu kayıt yapıldıktan sonra, bütçe giderlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapılır.

c) Ödeneklerin kamu idareleri merkez dışı birimlerine dağıtımı;

1) Bütçe ödeneklerinin kamu idareleri merkez dışı birimlerine dağıtımı “Ödenek Gönderme Belgesi” (Örnek:40) ve “Ödenek Gönderme Belgesi İcmali” (Örnek:41) ile yapılır. Kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

2) Ödenekler, kurumsal sınıflandırmanın aynı düzeyindeki birimlere fonksiyonel, finansman veya ekonomik sınıflandırmadaki farklılıklara bakılmaksızın aynı ödenek gönderme belgesi ile gönderilir. Kurumsal sınıflandırmanın ikinci, üçüncü veya dördüncü düzeyinde farklılık gösteren ödeneklerle ilgili harcama yetkisinin, aynı harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödenek gönderme belgesi ile devredilmesi hâlinde söz konusu ödenekler de sınıflandırmadaki farklılıklara bakılmaksızın aynı ödenek gönderme belgesi ile gönderilebilir. Bu durumda, kurumsal sınıflandırmanın her farklı düzeyi itibarıyla ara toplamları alınır.

ç) Ödenek kullanımlarının merkez ve merkez dışı muhasebe birimlerince izlenmesi;

1) Kamu idarelerinin gerek merkez birimlerinde kullanılacak ödenekler ve gerekse merkez dışı birimlerinde kullanılacak ödeneklerin alınması ve kullanılması ile tenkis edilme işlemleri, birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez ve merkez dışı muhasebe birimlerince, diğer kamu idarelerinde ilgili muhasebe birimince; kullanılacak ödenekler hesabı, ödenekler hesabı, ödenekli giderler hesabı, mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı ve mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabının kullanılması suretiyle izlenir.

2) Merkez dışı birimlere aktarılan ödeneklere ilişkin olarak alınan ödenek gönderme belgelerinde; gönderilen muhasebe biriminin adı ve kodunun doğru olup olmadığı, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbirine uygun olup olmadığı gibi hususlar ilgili muhasebe birimince kontrol edilir. Tespit edilen noksanlıklar merkez muhasebe birimi ile temas kurularak giderilir.

3) Alınan ödenekler belge aslına dayanılarak muhasebe işlem fişi ile muhasebeleştirilir. Alınan ödeneklere ilişkin ödenek gönderme belgesi, muhasebe işlem fişinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir, aslının fotokopisi ise onaylanarak tahakkuk daireleri itibarıyla muhasebe biriminde dosyalanır.

4) Malî yıl sonunda, tenkisler yapıldıktan sonra muhasebe birimlerine gelen ödenekler, hiçbir kayda tabi tutulmaksızın bir yazı ekinde geri gönderilir.

5) Ödeneklerin elektronik ortamda gönderilmesi ve kayda alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.

d) Tenkis belgesi;

1) Kamu idarelerince tenkisi istenilen ödeneklerin tenkis işlemi, düzenlenen “Tenkis Belgesi” (Örnek:42) ve “Tenkis Belgesi İcmali” (Örnek:43) ile yapılır. Kamu idarelerince yılı içinde tenkisi istenilen ödeneklere ilişkin olarak düzenlenen tenkis belgesi muhasebe birimine gönderilir ve gerekli muhasebe kayıtları yapılır.

2) Kurumsal sınıflandırmanın birinci düzeyi esas alınarak dört nüsha olarak düzenlenen tenkis belgesine, belgeyi düzenleyen muhasebe birimi, ödeneği tenkis edilen idarenin adı, malî yıl başında kurumsal sınıflandırma ayrımı yapılmaksızın birden başlamak üzere verilen sıra numarası ile bütçe yılı yazıldıktan sonra, tenkis edilen ödeneğin bütçe tertibi ve tutarı ilgili sütunlara ayrı ayrı yazılır. Tenkis edilen ödeneklerin toplamı alınarak belgenin altındaki özel sütuna tenkis toplamı yazı ile yazılır.

3) Tenkis belgesinin birinci nüshası ilgili kamu idaresine, ikinci nüshası merkez muhasebe birimine bir yazı ekinde gönderilir; üçüncü nüshası muhasebe işlem fişinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir; dördüncü nüshası ise muhasebe biriminde muhafaza edilir. KBS’yi kullanan kamu idarelerinde, tenkis belgesinin birinci nüshası talep edilmesi halinde ilgili idarelere gönderilmek üzere sistemde saklanır.

4) Malî yılın son ayına ait bütün ödeme ve mahsuplar işlendikten sonra, yılı içinde alınan ödeneklerden kullanılmayarak arta kalan tutarlar dönem sonu işlemlerinden önce muhasebe birimlerince doğrudan tenkis edilir. Ancak, yılı içinde verilmiş olup malî yıl sonuna kadar mahsubunun yapılamaması nedeniyle mahsup dönemine aktarılması gereken ön ödemeler karşılığı ödenekler alıkonularak, mahsup dönemi içinde mahsup işlemleri yapılmak üzere ertesi yıla aktarılır. Mahsup dönemi sonunda kullanılmayan ödenek tutarları tenkis edilir.

5) Yabancı ülkelerden yapılacak alımlar için açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte, karşılığı ödenekleri yıl sonlarında tenkis belgesi düzenlenmek suretiyle iptal edilir. Akreditif artıklarına ilişkin ödeneklerin yıl sonlarında iptal edilmesine yönelik olarak düzenlenen tenkis belgesinde, tenkis edilen ödeneğin devreden akreditif karşılığı krediye ait olduğu belirtilerek, yeni malî yıl içinde ilgili tertipten ödenek gönderilmesi istenir.

6) Yılı için geçerli sözleşmeler ile gelecek yıl ya da yıllara geçerli sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış, ancak ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise, yıl sonunda yüklenme artığı devredilir ve yüklenimlere ilişkin ödenek tutarları iptal edilir. Düzenlenen tenkis belgesinde, söz konusu ödeneğin devredilen taahhüt karşılığı olduğu belirtilerek iptal edilmesi ve yeni malî yılda ilgili tertipten ödenek gönderilmesi istenir.

7) Dış proje kredileri avans ve akreditiflerinden, malî yıl sonuna kadar harcanamadığından ertesi yıla devredilecek tutarlar hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

e) Ödenekli gider işlemleri;

1) Ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri, Bakanlıkça farklı bir süre öngörülmemişse, muhasebe birimlerince gün sonlarında ödenekli giderler hesabına kaydedilir.

2) Verilen talimat üzerine tahakkukun iptal edilmesi nedeniyle ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarlar ödenekli giderler hesabından düşülür.

f) Mahsup dönemine aktarılan ödenekler;

1) Malî yılın bitimine kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı hâlde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödeme artıkları için saklı tutulan ödenekler, söz konusu ön ödemelerle birlikte mahsup dönemine aktarılır.

2) Mahsup dönemine aktarılan ödeneklerden mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenler mahsup dönemine aktarılan ödenek hesaplarında izlenir.

(2) Ödenek hesapları hesap grubunda yer alan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları da kullanılır.

900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı; kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülen ödenekler, bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı içinde eklenen veya iptal edilen ödenekler, yılı içinde kaydedilen özel ödenekler, kamu idarelerinin merkez ve merkez dışı birimlerinde kullanılacak ödenekler, gönderilen ödeneklerden tenkis edildiği için iade alınan ödenekler ile ertesi yıla devreden ödenekler ve iptal edilen ödeneklere ilişkin işlemlerin birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez muhasebe birimlerince, diğer kamu idarelerinde ilgili muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır.

a) Borç

1) Bütçe kanunu ile verilen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

2) Mevzuatı gereği önceki yıldan devreden ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

3) Başka kurum bütçelerinden yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

4) Aynı kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

5) Yedek ödenekten yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

6) Mevzuatı gereği yıl içinde eklenen ödenekler bu hesaba borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

7) Kamu idarelerinin merkez ve merkez dışı birimlerinde kullanılmak üzere gönderilen ödeneklerden yıl içinde tenkis edilenler bu hesaba borç, 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilir.

8) Kamu idarelerinin merkez ve merkez dışı birimlerinde malî yılın son ayına ait bütün ödeme ve mahsup işlemleri yapıldıktan sonra yılı içinde alınan ödeneklerden kullanılmayıp muhasebe birimlerince doğrudan tenkis edilen tutarlar geçici mizandan önce bu hesaba borç, 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

1) Bütçe kanunu ile yapılan ödenek kesintileri bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

2) Başka kurum bütçelerine yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

3) Aynı kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

4) Aktarmalar dolayısıyla yedek ödenekten düşülen ödenekler bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

5) Kamu idarelerinin merkez birimlerinde kullanılmak üzere ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle gönderilen ödenekler ile önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemiş harcamalarına ilişkin ödeme emri belgesi tutarları, bir taraftan bu hesaba alacak, 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına borç; diğer taraftan 904-Ödenekler Hesabına alacak, 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç kaydedilir.

6) Kamu idarelerinin merkez dışı birimlerinde kullanılmak üzere gönderilen ödenekler bu hesaba alacak, 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına borç kaydedilir.

7) Mevzuatı gereği ertesi yıla devreden ödenekler bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

8) Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabında kayıtlı ödeneklerden yıl içinde kullanılmadığı için iptal edilenler bu hesaba alacak, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

901 Bütçe ödenekleri hesabı ; kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı içinde yapılan ödenek ekleme ve iptalleri, yılı içinde kaydedilen özel ödenekler ve ertesi yıla devreden ödenekler ile iptal edilen ödeneklerin birden fazla muhasebe birimi olan kamu idarelerinde merkez muhasebe birimlerince, diğer kamu idarelerinde ilgili muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır.

MADDE 443- (1) Bütçe ödenekleri hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alacak

1) Bütçe kanunu ile verilen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

2) Mevzuatı gereği önceki yıldan devreden ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

3) Başka kurum bütçelerinden yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

4) Aynı kurum bütçesi içinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

5) Yedek ödenekten yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

6) Mevzuatı gereği yıl içinde eklenen ödenekler bu hesaba alacak, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

7) Ödenek hesaplarına ilişkin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan alınmasından sonra dönem sonunda, bu hesabın yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, bütçe ödenek hareketleri hesabının borç bakiyesi 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilir.

b) Borç

1) Bütçe kanunu ile yapılan ödenek kesintileri bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

2) Başka kurum bütçelerine yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

3) Aynı kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

4) Aktarmalar dolayısıyla yedek ödenekten düşülen ödenekler bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

5) Mevzuatı gereği ertesi yıla devreden ödenekler bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

6) Bütçe ödenekleri hesabında kayıtlı ödeneklerden yıl içinde kullanılmadığı için iptal edilenler bu hesaba borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

7) Ödenek hesaplarına ilişkin kesin hesap bilgilerinin geçici mizandan alınmasından sonra dönem sonunda, bu hesabın yardımcı hesapları itibarıyla; alacak bakiyesi aynı yardımcı hesaplara borç, borç bakiyesi aynı yardımcı hesaplara, bütçe ödenek hareketleri hesabının borç bakiyesi 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilir.

Cevap A şıkkı.

Soru: Genel bütçeli bir idarede, 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabında kayıtlı alacaklardan yapılan terkinlere ilişkin olarak, 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak, hangi hesaba borç kaydedilir?

a) 255- Demirbaşlar Hesabı

b) 905- Ödenekli Giderler Hesabı

c) 830- Bütçe Giderleri Hesabı

d) 630- Giderler Hesabı

e) 800- Bütçe Gelirleri Hesabı

Cevap:

Kamu idarelerinin mal veya hizmet satışlarından yapılan iskonto ve diğer indirimler ile iade edilen mal veya hizmetin satış bedeli dışında bu hesapta kayıtlı alacaklardan yapılan terkin ve indirimler 120 hesaba alacak, terkinler 630-Giderler Hesabına, indirimler 610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabına borç kaydedilir.

Cevap D şıkkı

Soru: Harcama yetkilisi mutemedine verilen avansın, bir aylık mahsup süresi geçtiği halde mahsup edilmemesi durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630- Giderler Hesabı

                                     161- Personel Avansları Hesabı  

b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı

                                                   160-İş Avans ve Kredileri Hesabı

  c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı

                                                   600- Gelirler Hesabı

d)630- Giderler Hesabı

                                           160-        İş Avans ve Kredileri Hesabı

e) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı

                                               161-     Personel Avansları Hesabı

Cevap:

Harcama Yetkili Mutemedine Avans Verilmesi

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

100-Kasa Hesabı/ 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H./ 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı.

Harcama Yetkilisi Mutemedine Kredi Açılması

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

                                               333 Emanet Hesabı/103 Verilen Çekler/511 Muhasebe Birimleri/325 Nak.

                                            Talep ve Tahsisleri Hesabı

                       

Avans ve Kredinin kapatılması

630 Gider/veya ilgili varlık hesabı

                               160 İş Avans ve Kredileri

830 Bütçe Giderleri Hesabı

              830 Gider Yansıtma

İş avans ve kredileri hesabında kayıtlı bulunan avans ve kredi tutarlarından süresi içinde mahsup veya iade edilmeyenler;

140-Kişilerden Alacaklar Hesabı

                                     160 İş Avans ve Kredileri

Cevap B Şıkkı

İş Avans ve Kredileri ile ilgili diğer işlemler;

Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans veya açılan kredilerin tamamı ya da bir kısmı harcama yetkilisinin izniyle başka bir mutemede devredilmesi

160 İş Avans ve Kredileri

(160.02 Devralan Mutemet)

                                                                160 İş Avans ve Kredileri

                                                                  (160.01 Devreden Mutemet)

Yılı bütçesinden karşılanmak üzere deniz filoları muhasebe birimince veya başka muhasebe birimlerince, bu muhasebe birimi adına, gemi mutemetlerine verilen avanslar deniz filoları muhasebe birimince;

160 İş Avans ve Kredileri

                           100-Kasa Hesabı veya 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

Başka muhasebe birimlerinin verdiği

160 İş Avans ve Kredileri

                      511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir

Cari yıl bütçesinden karşılanmak üzere daha önceki yılda bütçe dışı avans ve krediler hesabına borç kaydedilerek yapılan ön ödemeler, malî yıl başında;

160 İş Avans ve Kredileri

                                                     162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

.

Madeni para basımı işlerinde kullanılmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimince, döner sermayeye verilen avanslar;

160 İş Avans ve Kredileri

                                        100-Kasa Hesabı veya 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı.

Yılı bütçesinden karşılanmak üzere jandarma mutemetlerine yiyecek ve yem bedelleri karşılığı verilen avanslar;

160 İş Avans ve Kredileri

                                                    100-Kasa Hesabı veya 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

Verilen avanslar ile banka veya aynı bütçeli başka muhasebe birimi nezdinde açtırılan kredilerden nakden iade edilenler

100-Kasa Hesabı/102-Banka Hesabı/511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler

                                                                               160 İş Avans ve Kredileri

Soru: Kasa sayımı sonucu tespit edilen fazlalığın nedeninin bulunamaması durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)397- Sayım Fazlaları Hesabı

                                                           100- Kasa Hesabı  

b) 397- Sayım Fazlaları Hesabı

                                                 500- Net Değer Hesabı 

 c)397- Sayım Fazlaları Hesabı

                      100- Kasa Hesabı

805- Gelir Yansıtma Hesabı

                                 800 Bütçe Gelirleri Hesabı               

d)100- Kasa Hesabı

                                   397- Sayım Fazlaları Hesabı           

e)397- Sayım Fazlaları Hesabı

                                               600- Gelirler Hesabı

 805- Gelir Yansıtma Hesabı

                                                        800 Bütçe Gelirleri Hesabı 

Cevap:

Kasa sayımı fazla çıkması:

100 Kasa                                    ***

                                  397 Sayım Fazlaları Hesabı                 ***   

Yapılan araştırma sonucu fazlalığın sebebi bulunamadığında:

397Sayım Fazlaları Hesabı

                       600-Gelirler Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı

                          800-Bütçe Gelirleri Hesabı

Soru: Veznedar tarafından bankadan alınan paranın kasaya konulması kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 100- Kasa Hesabı

                                 102-       Banka Hesabı          

b)102- Banka Hesabı

                             108- Diğer Hazır Değerler Hesabı        

c) 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

                                          100- Kasa Hesabı

d-)108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

                                  103-      Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

e) 100- Kasa Hesabı

                                                             108- Diğer Hazır Değerler Hesabı 

Kasa ihtiyacı için para talep edilmesi

Genel bütçe

Para Talebi

108 Diğer Hazır Değerler*******

                               325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı *****

Paranın bankaya gelmesi

102 Banka Hesabı

                                 510 Nakit Hareketleri Hesabı

Veznedar adına çek düzenlenmesi

325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı ****************

                                        103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı*******

Çek tutarının bankadan çekilmesi

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı*****

                                   102 Banka Hesabı********

Paranın kasaya girmesi

100 Kasa Hesabı

                     108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

Genel Bütçe Dışı İdareler

Veznedar adına çek düzenlenmesi:

108 Diğer Hazır Değerler

                                   103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri

Paranın bankadan çekilmesi:

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri

                          102 Banka

Paranın kasaya girmesi:

100 Kasa

                       108 Diğer Hazır Değerler

Cevap E şıkkı

2012 Yılı soruları:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 630-Giderler Hesabının bakiyesi dönem sonu işlemleri kapsamında aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılır?

a) Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı

b) Faaliyet Sonuçları Hesabı

c) Net Değer Hesabı

d) Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı

e) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

Cevap:

690 Faaliyet sonuçları hesabı, bir faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap gruplarında yer alan hesaplarda ve enflasyon düzeltmesi hesabında kayıtlı tutarlardan, dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılır.

Dönem sonunda;

A-)

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı                          *******

                                                           540 Yasal Yedekler Hesabı

                                                           610 İndirim, iade ve İskontolar Hesabı

                                                           630 Giderler Hesabı

                                                           630 Giderler Hesabı

                                                            698 Enflasyon Düzeltmesi 

B-)

600 Gelirler Hesabı

698 Enflasyon Düzeltmesi (Alacak bakiyesi verirse)

                                                                                     690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

Bu işlemler tamamlandıktan sonra 690 hesap alacak bakiyesi verirse 590 dönem olumlu faaliyet sonuçları hesabına; 690 hesap borç bakiyesi verirse 591 dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabına aktarılır.

Yani;

690 Faaliyet sonuçları

                                                590 Dönem olumlu sonuçları hesabı

                                             

Veyahut

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

                                               591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları                          

Kaydı yapılır.

Açılış kaydını müteakiben;

 590 Dönem Olumlu Sonucu

                                                              570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabına

Veyahut

580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları

                                                                          591 dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabı

Kayıtları yapılır.

Geçmiş yıllar olumlu/olumsuz faaliyet sonuçları hesap grubundaki hesaplar, en az beş yıllık geçmiş faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde bölümlenir ve ayrı ayrı gösterilir.   5 inci yılın sonunda net değer hesabına aktarılır.

Soru: (X) Bakanlığınca gerçekleştirilen mal ve hizmet alım giderinin ödenmesine ilişkin muhasebe kaydında, aşağıdaki hesaplardan hangisine kesinlikle yer verilmez?

a) Bütçe Giderleri Hesabı

b) Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

c) Bütçe Gelirleri Hesabı

d) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

e) Giderler Hesabı

Cevap:

Kırtasiye malzeme alımı yapıldığını varsayalım.

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

                                      600 Gelirler

                                       325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

805 Gelir Yansıtma

                                       800 Bütçe Gelirleri

“Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı” genel bütçe dışındaki idareler tarafından kullanılır.

Cevap D şıkkı

Soru:

Soru: Bankaya yatırılmak üzere kasa varlığından ayrılan konvertibl döviz tutarları için yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) 510-            Nakit Hareketleri Hesabı

                                      105- Döviz Hesabı

b) 102-            Banka Hesabı

                                105- Döviz Hesabı  

c)    108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

                                       105-  Döviz Hesabı  

d) 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

                                      106-  Döviz Gönderme Emirleri Hesabı  

e)511-  Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

                                    106- Döviz Gönderme Emirleri Hesabı  

Cevap:

Muhasebe birimleri veznelerinden bankaya yatırılmak üzere gönderilen döviz tutarları 105 Döviz Hesabına alacak, 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

                                 105 Döviz Hesabı

Bankadan gelen hesap özetinden, muhasebe birimleri veznelerinden bankaya gönderilen dövizlerin döviz tevdiat hesabına yattığı anlaşıldığı takdirde;

105 Döviz Hesabı

                       108-Diğer Hazır Değerler Hesabı

Cevap C şıkkı

Döviz işlemleri ile ilgili diğer örnekler;

-Kamu idaresine ait olarak muhasebe birimlerine teslim edilen konvertibl dövizlerle, mevzuatı gereği bütçeye gelir kaydedilmek üzere döviz cinsinden tahsil edilen tutarlar;

Teslim alındığı veya tahsil edildiği günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden

105 Döviz Hesabı *********

                                     600-Gelirler Hesabı*********

805-Gelir Yansıtma Hesabı*******

                                   800-Bütçe Gelirleri Hesabı*****

Muhasebe biriminin banka hesabına muhasebe birimi adına intikal eden dövizlerden gelir kaydedilmesi gereken tutarlar;

Teslim tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden

105 Döviz Hesabı *********

                                     600-Gelirler Hesabı*********

805-Gelir Yansıtma Hesabı*******

                                   800-Bütçe Gelirleri Hesabı*****

Kişilere ait olarak teslim alınan veya muhasebe biriminin banka hesabına intikal eden dövizlerden gelir kaydedilmeyecek döviz tutarları;

 Teslim tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden

105 Döviz Hesabı *********

                                     330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı/ 333-Emanetler Hesabı

Yukarıdaki döviz hazineye intikal ederse;

Kayıtlı değer üzerinden ters kayıtla kapatılacak.

330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı/ 333-Emanetler Hesabı

                                                                  105 Döviz Hesabı

Daha sonra işlem tarihindeki döviz satış kuru üzerinden yeniden kayıtlara alınacak

105 Döviz Hesabı ****

                            600 Gelir Hesabı

805 Gelir Yansıtma

                            800 Bütçe Gelirleri

Genel bütçe kamu muhasebe birimlerinden gelen dövizler Dış Ödemeler Muhasebe Birimince, muhasebe işlem fişindeki kayıtlı değerleri üzerinden;

105 Döviz Hesabı

                                      511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir.

Sayım sonucunda fazla çıkan döviz tutarları sayım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden;

 105 Döviz Hesabı

                                 397-Sayım Fazlaları Hesabı

Döviz hesabındaki paranın TL’ye çevrilmesi:

108 Diğer Hazır Değerler

                                          106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı

Paranın hesaba aktarılması

102 Banka Hesabı

630 Gider (Döviz Satış Kuru ile Alış Kuru Arasındaki Fark)                 

                                       108 Diğer Hazır Değerler

Döviz Hesapları arası aktarma;

108 Diğer Hazır Değerler

                                106 Döviz Gönderme Emirleri

Aktarma Yapıldığında:

105 Döviz Hesabı

              108 Diğer Hazır Değerler

Aktarılan hesaba ilişkin kayıt kaydı (yönetmelikte bu kısım yok)

106 Döviz gönderme emirleri

                         105 Döviz Hesabı

Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine ait muhasebe birimlerince gün sonlarında bu hesaba ilişkin yardımcı hesap kayıtlarından elde edilen bilgilere göre kamu idaresine ait konvertibl yabancı paralar mevcudunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucu oluşan kur artışı farkları

 105 Döviz Hesabı

                          600-Gelirler Hesabı.

Soru:  (X) Bakanlığı iç denetçisi (Y) geçici görev dönüşünde 1.600.-TL tutarında geçici görev yolluğuna ilişkin mahsup belgelerini muhasebe birimine vermiş ve 1.500.-TL tutarında geçici görev yolluğu avansının mahsubunu istemiştir. Avansın mahsubuna ve ödemeye ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (kesintiler ihmal edilmiştir)?

a)630-Giderler Hesabı         1.600.-

                                             325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı          1.600.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.600.-

                                                             835-Gider Yansıtma Hesabı          1.600  

b)630-Giderler Hesabı         1.500.-

                                                  161-  Personel Avansları Hesabı   1.500.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.500.

                                                                     835-Gider Yansıtma Hesabı  1.500.

c)161-  Personel Avansları Hesabı   100.-

                                                                  325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 100.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 100.

                                                                      835-Gider Yansıtma Hesabı 100.   

d) 630-Giderler Hesabı        1.600.-

                                         161-           Personel Avansları Hesabı   1.500.-

                                           325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 100.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.600.

                                                       835-Gider Yansıtma Hesabı    1.600  

e) 630-Giderler Hesabı        1.600.-

  161-   Personel Avansları Hesabı   1.500.-

                                            325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı           100

Cevap: d şıkkı

Harcırah İçin Avans Verme Kaydı (Memur+Denetim Elemanları)

161 Personel Avansları             1500

                                325 Nakit Talep ve Tahsisleri/100 Kasa        1500

Yılı bütçesinden karşılanmak üzere, er ve erbaş harçlıkları ve bunlarla birlikte ödenen diğer istihkaklar için verilen avanslar

 161 Personel Avansları

                                               100-Kasa Hesabı veya 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

Yılı bütçesinden karşılanmak üzere ödeme gününden önce yapılan maaş ve ücret ödemeleri

161 Personel Avansları

              103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

                     325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alacak kaydedilir.

Maaş Zamanı

630 Giderler

                         161 Personel Avansları

830 Bütçe Giderleri

                            835 Gider Yansıtma

(Vergi, sendika vs kesintiler ihmal edilmiştir.)

Yılı bütçesinden karşılanmak üzere daha önceki yılda bütçe dışı avans ve krediler hesabına borç kaydedilerek verilen personel avansları malî yıl başında bu hesaba borç, 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına alacak kaydedilir.

Soru: (X) Bakanlığı merkez muhasebe birimince tüketim malzemesi alımı ile ilgili olarak ihale sözleşmesi gereğince yükleniciye 2.000.000.-TL avans ödenmiştir. Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (kesintiler ihmal edilmiştir)?

a) 259-Yatırım Avansları Hesabı    2.000.000.-

                           103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı       2.000.000    

b) 162-            Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı         2.000.000.-

                                          325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı  2.000.000.¬  /          

c)162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı         2.000.000.-

                                            325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı           2.000.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000.000.-

                                               835-Gider Yansıtma Hesabı            2.000.000

d) 259-Yatırım Avansları Hesabı    2.000.000.-

                                        325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı    2.000.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000.000.-

                                         835-Gider Yansıtma Hesabı      2.000.000

e) 160-            İş Avans ve Kredileri Hesabı           2.000.000.-

                                             103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 2.000.000

Cevap: B şıkkı

162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı; kamu idarelerince mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesapları ile ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avanslar, okul pansiyonlarına ait paralardan verilen avanslar, özel kanunlarındaki hükümler uyarınca iş ve talep sahiplerince muhasebe birimlerine yatırılarak emanetler hesabına alınan paralardan ilgililerine avans olarak ödenen tutarlar, ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avansları, jandarma er aylıkları ve diğer istihkaklar ile gemi mutemetlerine ödenen paralar ve Bakanlıkça bu hesaba kaydedilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

Mevzuatı uyarınca mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere maddi duran varlık hesapları ile ilgilendirilmeksizin yüklenicilere yapılan ön ödemeler;

162 Bütçe Dışı Avans ve Kredileri

100-Kasa Hesabı, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ya da 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

Memur maaşlarına karşılık verilen 15 aralıktaki ödeme

162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler (1-15 Ocak)

630 Giderler

                                       333 Emanet

                                       600 Gelirler

                                       361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

830 (162 hariç)

                                                             835

Mali yıl başında

630 Giderler

                                                                       162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler

830 Bütçe Giderleri

                                        835 Gider Yansıtma

     15 Aralık döneminde 1 ila 14 Ocak dönemine ait maaş ödemesi hariç ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilmiş bulunan avans ve krediler

162 Bütçe dışı avans ve krediler

                                                100-Kasa Hesabı /325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına

  Yeni yıl açılış kaydından sonra

 160-İş Avans ve Kredileri Hesabı/161-Personel Avansları Hesabı

                                                                                         162 Bütçe dışı avans ve kredileri

Pansiyon paralarından, pansiyon mutemetlerine verilen avanslar

162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler

                       100-Kasa Hesabı /325-Nakit Talep ve Tahsisleri  Hesabı

avansın kapatılması;

332-Okul Pansiyonları Hesabı/333 Emanet Hesabı

                                                                       162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler

İlgililer tarafından memur yolluğu olarak muhasebe birimlerine yatırılarak emanete alınan paralardan, görevli memurlar veya mutemetlerine ödenen avanslar;

 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler

                       100-Kasa Hesabı/103 /325-Nakit Talep ve Tahsisleri  Hesabı

Soru: Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç fazlası 2.400.-TL tutarındaki demirbaş, bedelsiz olarak (X) Belediyesine devredilmiştir. Maliye Bakanlığınca devredilen taşınıra ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (amortisman ihmal edilmiştir)?

a-) 630-Giderler Hesabı      2.400.-

                                                   255-Demirbaşlar Hesabı  2.400.¬

830- Bütçe Giderleri Hesabı           2.400.-

                                           835-Gider Yansıtma Hesabı    2.400.

b) 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı            2.400.-

                                          255-Demirbaşlar Hesabı           2.400.

830- Bütçe Giderleri Hesabı           2.400.-

                                           835-Gider Yansıtma Hesabı    2.400.

c)630-Giderler Hesabı         2.400.-

                             255-Demirbaşlar Hesabı            2.400.

805- Gelir Yansıtma Hesabı            2.400.-

                                       800-Bütçe Gelirleri Hesabı          2.400.

d) 630-Giderler Hesabı        2.400.-

                                      255-Demirbaşlar Hesabı   2.400.

  e)630-Giderler Hesabı       2.400.-

                                   511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı     2.400.

Cevap: D şıkkı

                                                

255 Demirbaşlar hesabı; kamu idarelerinin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

Bütçeye gider kaydıyla edinilen demirbaş tutarları;

 255 Demirbaşlar Hesabı

                             103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı/ 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

             830-Bütçe Giderleri Hesabına borç,

                                     835-Gider Yansıtma Hesabı

Kamu idarelerinin bütçe dışı kaynaklardan edindiği demirbaşlar;

 332-Okul Pansiyonları Hesabı/emanet hesapları

                       103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

255 Demirbaşlar

                        600-Gelirler Hesabı

Demirbaşlar hesabında kayıtlı demirbaşların iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak yapılan değer arttırıcı harcama tutarları;

 255 Demirbaşlar

                        103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 830-Bütçe Giderleri Hesabı

                                               835-Gider Yansıtma Hesabı

İdare bünyesinde mevcut olup, hesaplarda yer almayan demirbaşlardan envanteri yapılanlar tespit edilen değer üzerinden,

 255 Demirbaşlar

                             500-Net Değer

Kurum alacaklarına karşılık intikal eden demirbaşlar, intikale esas değerleri üzerinden

255 Demirbaşlar

                        İlgili Alacak (Örneğin;120-121 gibi)

 830-Bütçe Giderleri Hesabı

                                               835-Gider Yansıtma Hesabı

Bedelsiz olarak intikal eden demirbaşlar tespit edilen değerleri

255 Demirbaşlar

                 600/380 Gelecek Aylara Ait Gelirler/480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler

380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı; faaliyet dönemi sonuna kadar şart kılınan amaçlar çerçevesinde kullanıldıklarında gelirler hesabına aktarılmak üzere tahsil olunan şartlı bağış ve yardımlar bu hesaba kaydedilir

 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler;

Demirbaşlar hesabında kayıtlı tutarların yıl sonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu varlığın değerinde ortaya çıkan artışlar (Azalışlarda tam tersi)

255 Demirbaşlar

               698-Enflasyon Düzeltmesi Hesabı.

-Demirbaş satışı

100-Kasa/102 Banka

630-Giderler Hesabına borç (satış bedeli ile net değeri arasındaki fark olumsuzsa)

                          255 Demirbaşlar

                         600 (satış bedeli ile net değeri arasındaki fark olumluysa)

800-Bütçe Gelirleri Hesabı

                                          805-Gelir Yansıtma Hesabı

Taksitle satılan demirbaşların,

127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı/227-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

630-Giderler Hesabına borç (satış bedeli ile net değeri arasındaki fark olumsuzsa)

                          255 Demirbaşlar

                         600 (satış bedeli ile net değeri arasındaki fark olumluysa)

 Eskime veya ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle demirbaş olma vasfı ortadan kalkan demirbaşlar,

294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

                                           255 Demirbaş

257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

                                                      299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan demirbaşlar

257 Birikmiş Amortisman

630 Gider

                                      255 Demirbaşlar

gerçeğe uygun değeri üzerinden

140-Kişilerden Alacaklar Hesabı

                                                        600-Gelirler Hesabı

15-Özel Bütçeli (X) kamu idaresince yılsonunda ambarda yapılan sayımda tüketim malzemelerinde 150.-TL noksanlık tespit edilmiş olup (30.06.2012), yapılan araştırma sonucunda noksanlığın tüketim malzemesinin tüketime verildiği halde muhasebeleştirilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır (15.09.2012). Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı       150

                                                        197-Sayım Noksanları Hesabı            150     

b) 630-Giderler Hesabı        150

                                                               197-Sayım Noksanları Hesabı     150     

c) 630-Giderler Hesabı        150.-

                              197-Sayım Noksanları Hesabı  150.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 150.-

                                       835-Gider Yansıtma Hesabı        150

d)630-Giderler Hesabı                            150.

                               150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 150

830-Bütçe Giderleri Hesabı 150

                                  835-Gider Yansıtma Hesabı 150

e) 197-Sayım Noksanları Hesabı                               150

                                             630-Giderler Hesabı                                          150.

Cevap: b şıkkı

DEVREDEN

DEVRALAN

MUHASEBE BİRİMİ

KAMU İDARESİ

DEVREDEN KAYIT

DEVRALAN

KAYIT

Genel Bütçeli İdare

Genel Bütçeli İdare

Aynı

Aynı

150 İlk Madde ve Malzeme

/150 İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme

/150 İlk Madde ve Malzeme

Genel Bütçeli İdare

Genel Bütçeli İdare

Aynı

Farklı

630 Giderler/150 İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme

/600 Gelirler

Genel Bütçeli İdare

Genel Bütçeli İdare

Farklı

Aynı

511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler/150 İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme

/511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler

Genel Bütçeli İdare

Genel Bütçeli İdare

Farklı

Farklı

630 Giderler/150 İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme

/600 Gelirler

Genel Bütçeli İdare

Diğerlerine

-

Farklı

630 Giderler

257 Birikmiş Amortisman/150 İlk Madde ve Malzeme

Özel Bütçe

Özel Bütçe

Aynı

Aynı

150 İlk Madde ve Malzeme

/150 İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme

/150 İlk Madde ve Malzeme

Özel Bütçe

Özel Bütçe

Farklı

Aynı

511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler/150 İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme

/511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler

150 İlk madde ve malzeme hesabı; kamu idarelerince üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen tüketim malzemeleri ile hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır.

Satınalma

150 İlk Madde ve Malzeme

                        103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı /325-Nakit Talep ve Tahsisleri

830-Bütçe Giderleri

                        835-Gider Yansıtma

Şartlı bağış ve yardım

150 İlk Madde ve Malzeme

                             380 – Gelecek Aylara Ait Gelirler / 600-Gelirler

Kamu idarelerinin bütçe dışı kaynaklardan edindiği ilk madde ve malzemeler

 332-Okul Pansiyonları Hesabı veya ilgili diğer emanet hesaplarına borç,

                                                                             103/325 Nakit Talepleri

150 İlk Madde ve Malzeme

                                                             600-Gelirler Hesabı

Kamu idarelerince satılan mallardan iade edilen tutarlar,

610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabına borç, (Satış bedelinden)

                                                        100/ 103-325

810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç,

                805-Gelir Yansıtma Hesabına

 Maliyet bedeli üzerinden

150 İlk Madde ve Malzeme

                                 600-Gelirler Hesabı

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu atölyelerine üretim amaçlı olarak verilen stoklar

150 İlk Madde ve Malzeme

                                   150 İlk Madde ve Malzeme

İlk madde ve malzeme hesabında kayıtlı tutarların yıl sonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan artışlar

150 İlk Madde ve Malzeme

                         698-Enflasyon Düzeltmesi Hesabı

Kullanılan veya tüketilen ilk madde ve malzeme tutarları, belirlenen dönem sonlarında kayıtlı değerleri üzerinden

630-Giderler Hesabı

                           150 İlk Madde ve Malzeme

Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin olarak kullanıma verilen ilk madde ve malzeme tutarları

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

                                                 150 İlk Madde ve Malzeme

Üretime verilen ilk madde ve malzeme tutarları

151 Yarı Mamül/152 Mamül

                             150 İlk Madde ve Malzeme

Satış

100-Kasa/102 Banka

630-Giderler Hesabına borç (satış bedeli ile net değeri arasındaki fark olumsuzsa)

                          150 İlk Madde ve Malzeme

                         600 (satış bedeli ile net değeri arasındaki fark olumluysa)

800-Bütçe Gelirleri Hesabı

                                          805-Gelir Yansıtma Hesabı

Kişisel kusurlardan dolayı yok olma, kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemeler

630-Giderler Hesabı (kayıtlı değeri)

                                             150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

140-Kişilerden Alacaklar                                

               600-Gelirler (Gerçeğe uygun değeri)

Kişisel kusurlardan dolayı kırılma, bozulma veya eskime gibi nedenlerle kullanılamayacak veya tüketilemeyecek hale gelen ilk madde ve malzemelerden hurdaya ayrılması gerekenler,

157-Diğer Stoklar Hesabı (hurda değeri)

630-Giderler Hesabı (kayıtlı değer-hurda değeri)

                    150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

140-Kişilerden Alacaklar Hesabı

                                       600-Gelirler (Gerçeğe uygun değer-hurda değeri)

Kişisel kusur yoksa son iki kayıtta kişilerden alacaklar hesabına kayıt yapılmaz.

Soru: Yurtdışına geçici görevle gönderilen memur (A) 160.-TL tutarında lojman kirasına karşılık özel bütçeli kamu idaresi muhasebe biriminin banka hesabına 100 ABD Doları göndermiştir. (tahsilatın yapıldığı tarihte T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru 1 ABD Doları=1,8000 TL’dir). Tahsilata ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)102- Banka Hesabı            160.-

600-Gelirler Hesabı  160.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 160.¬

                              800- Bütçe Gelirleri Hesabı      160.¬  /         

b)105-Döviz Hesabı  160.-

                                                             600-Gelirler Hesabı           160     

c) 105-Döviz Hesabı  180.-

                                                     600-Gelirler Hesabı       160.-

                                                     333-Emanetler Hesabı   20.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 160.

                                                      800- Bütçe Gelirleri Hesabı     160     

d)105-Döviz Hesabı  180.-

                                 600-Gelirler Hesabı    180.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 180.

                                       800- Bütçe Gelirleri Hesabı         180     

e)105-Döviz Hesabı  180.

                    120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 180

805-Gelir Yansıtma Hesabı 180.

                                             800- Bütçe Gelirleri Hesabı   180

Cevap: c şıkkı

Döviz banka hesabına yatırılsa da 105 hesaba kaydedilir.

Soru: (X) düzenleyici ve denetleyici kurumunun hesaplarında kayıtlı değeri 40.000. birikmiş amortismanı 22.000.-TL olan taşıt aracı kaza sonrasında kullanılamaz hale gelmiştir.

Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabı           18.000.-

  257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı       22.000.-

                                                                 254-Taşıtlar Hesabı 40.000

  b)294-Elden Çıkarılacak Stoklar   40.000.-

     257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı    22.000.-

                                                            254-   Taşıtlar Hesabı 40.000

                                         299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 22.000

c) 630-Giderler Hesabı        18.000.-

257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı         22.000.-

                                                          254-     Taşıtlar Hesabı                 40.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 18.000.-

                                                                 835-Gider Yansıtma Hesabı      18.000

d)630-Giderler Hesabı         18.000.-

                           257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı18.000

257-    Birikmiş Amortismanlar Hesabı     40.000.-

                                                                          254- Taşıtlar Hesabı 40.000

e)630-Giderler Hesabı         18.000.-

                   257-         Birikmiş Amortismanlar Hesabı   18.000 

294-Elden Çıkarılacak Stokla  40.000.-

257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 40.000.-

                                                        254-Taşıtlar Hesabı 40.000.-

                                                299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 40.000.

Cevap: B şıkkı

Konuya ilişkin kayıt demirbaşlar hesabı ile aynıdır.

 Soru: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce taşra birimi olan Ağrı Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne devredilen 1.500.-TL tutarında demirbaş malzemeleri için Ağrı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı            1.500.-

                                                         600-Gelirler Hesabı   1.500.¬  /      

b)255- Demirbaşlar Hesabı  1.500.-

                                                       600-Gelirler Hesabı     1.500  

c) 255-            Demirbaşlar Hesabı  1.500.-

                              511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler           Hesabı            1.500  

d)255- Demirbaşlar Hesabı  1.500.-

                           511-  Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı           1.500.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 1.500.-

                                          800-Bütçe Gelirleri Hesabı       1.500  

e)630-Giderler Hesabı         1.500.-

                                   255-     Demirbaşlar Hesabı  1.500

Cevap : C şıkkı

Bedelsiz devirlerde bütçe geliri çalışmıyor.

Soru: X) A.Ş. katılacağı ihale nedeniyle ödeyeceği geçici teminata karşılık olarak, bütçe emanetleri hesabında adına kayıtlı olan 22.000.-TL tutarındaki alacağının kabul edilmesini istemiştir. Teminatın mahsuben tahsilatına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 320-Bütçe Emanetleri Hesabı    22.000.-

                          330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı        22.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 22.000.-

                        835-Gider Yansıtma Hesabı           22.000.¬  /    

b)320-Bütçe Emanetleri Hesabı     22.000.-

                        100-Kasa Hesabı      22.000           

100-Kasa Hesabı       22.000.-

                               333-Emanetler Hesabı 22.000           

c) 320-Bütçe Emanetleri Hesabı    22.000.-

                      330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı            22.000           

d)320-Bütçe Emanetleri Hesabı     22.000.-

                                        340-Alınan Sipariş Avansları Hesabı     22.000           

e) 630-Giderler Hesabı        22.000.-

                               330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı   22.000

Cevap: c şıkkı       

330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı; mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatlardan bir yıl içinde iade edilecek olanların izlenmesi için kullanılır.

a) İhale teminatları;

1) İhalelere katılan isteklilerden mevzuatı gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan veya hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilen kesin teminat ve ek kesin teminatlar bu bölüme kaydedilir.

2) Alınan depozito ve teminatlar hesabında yer alan tutarlardan, mevzuatı uyarınca ödenmemiş sigorta primleri ve gecikme zamları karşılığı olarak, ilgili sosyal güvenlik kurumunun bildirmesi üzerine yüklenicilere geri verilmeyerek tutulanlar, kurumun ilgili şube veya bürosunun hesabına gönderilir.

3) (Değişik:RG-24/2/2018-30342)(2) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hâllerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle ilgilisine iade edilemeyen teminatlar sürenin bitiminde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bütçeye gelir kaydedilir; diğer kamu idarelerinde ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkezde merkez muhasebe birimleri, illerde defterdarlık muhasebe müdürlüğü, ilçelerde ise malmüdürlüğünün banka hesaplarına beş iş günü içerisinde aktarılır. Ayrıca ilgili muhasebe birimine yazıyla bilgi verilir.

b) Adlî teminatlar;

1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca, güvence bedeli olarak alınan paralar ve 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, icranın geri bırakılması için teminat olarak alınan paralar ile mevzuatları gereği alınması gereken diğer adlî teminatlar bu bölüme kaydedilir.

2) Adlî teminat olarak alınan paralardan, zamanaşımı süresini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın tahsil edildiği yılı izleyen ikinci yılın sonunda ilgilisine iade edilmemiş olanlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilecek paralara ait tahsilinde verilen alındı belgesinin tarih ve sayısını, kimden tahsil edildiğini, tutarını ve mahkeme dosya numarasını gösteren iki nüsha liste düzenlenir. Bu listelerin bir nüshası muhasebe işlem fişine bağlanır, diğer nüshası ise muhasebe biriminde ayrı bir dosyada saklanır. Gelir kaydedilen paralardan ilgilisine geri ödenmesi gereken tutarlar, bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına kaydedilerek ödenir.

c) Vergi teminatları;

1) Vergi Kanunları uyarınca teminat olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar bu bölüme kaydedilir.

2) Bu tutarlar, teminat alınmasını gerektiren işin sonucuna göre ilgilisine geri verilir veya bütçeye gelir kaydedilir.

ç) Gümrük teminatları;

1) Gümrük mevzuatı uyarınca teminat olarak tahsil edilen tutarlar bu bölüme kaydedilir.

2) Bu tutarlar, teminat alınmasını gerektiren işin sonucuna göre ilgilisine geri verilir veya bütçeye gelir kaydedilir.

  Zamanaşımı süreleri;

1) İsteklilerden alınan geçici teminatlar, ihale başkası üzerinde kaldığı takdirde; en avantajlı ikinci teklifi veren istekli için sözleşmenin yapıldığı tarihi, diğer istekliler için ihale kararının verildiği tarihi, komisyonca ihaleden vazgeçildiği takdirde; bu husustaki karar tarihini, geçici teminatını yatıran istekli ihaleye girmekten vazgeçtiği takdirde; bu isteğini bildirdiği veya en geç ihalenin başkası üzerinde kaldığı tarihi izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

2) Yüklenicilerden alınan kesin teminatlar, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirilmesi nedeniyle teminatın geri verilmesi gerektiği tarihi, idarece, yüklenici veya alt yüklenici kusurlu görülerek sözleşme bozulduğu ve teminatını geri almak için yüklenici veya alt yüklenici tarafından mahkemeden karar alındığı takdirde; hüküm tarihini izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

3) Adlî teminat olarak alınan paralar, kefalete bağlanarak serbest bırakılan kişilerden alınan güvence bedeli paranın iadesi hakkında verilen karar tarihini; icranın geri bırakılması için karar verilmek üzere alınan teminatlarda istekli lehine çıkan kararın kesinleştiği tarihi izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

(2) Muhasebe birimlerince tahsil edilerek bu hesaba kaydedilen paralar, zamanaşımına uğradığında bütçeye gelir kaydedilir.

Soru: (X) Özel bütçeli kamu idaresinde kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı 680.-TL’nin üst yönetici kararıyla silinmesine karar verilmiştir. Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)600-Gelirler Hesabı         

                          140-Kişilerden Alacaklar Hesabı             

b)630-Giderler Hesabı

140-Kişilerden Alacaklar Hesabı

810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

                                       805-Gelir Yansıtma Hesabı  

c)630-Giderler Hesabı

                                      140-Kişilerden Alacaklar Hesabı

140-Kişilerden Alacaklar Hesabı

                         600-Gelirler Hesabı           

d) 600-Gelirler Hesabı

                                   140-Kişilerden Alacaklar Hesabı

 830-Bütçe Giderleri Hesabı

                                  835-Gider Yansıtma Hesabı            

e) 630-Giderler Hesabı

                       140-Kişilerden Alacaklar

Cevap: E şıkkı

21- (X) Belediyesince gerçekleştirilen dış borçlanma işlemine ilişkin olarak 2009 yılında ödenmiş olan komisyon giderinin 4.000.-TL’lik kısmının, 2012 yılına ilişkin olduğu tespit edilmiş olup, 2012 yılında yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------------- / -------------------------

630-Giderler Hesabı 4.000.-

                              180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 4.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 4.000.-

                                   835-Gider Yansıtma Hesabı 4.000.-

--------------------------------- / -------------------------

b) --------------------------------- / -------------------------

280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 4.000.-

                                           180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 4.000.-

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

630-Giderler Hesabı 4.000.-

                                  180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 4.000.-

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 4.000.-

                            103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 4.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 4.000.-

                                    835-Gider Yansıtma Hesabı 4.000.-

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

630-Giderler Hesabı 4.000.-

                            381-Gider Tahakkukları Hesabı 4.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 4.000.-

                               835-Gider Yansıtma Hesabı 4.000.-

--------------------------------- / -----------------------

Cevap: c şıkkı

Soru: Özel bütçeli (X) idaresince kamulaştırılan arsa karşılığında 80.000.-TL ödenmiştir. Ödemeye ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (kesintiler ihmal edilmiştir.)

a) --------------------------------- / -------------------------

250-Arazi ve Arsalar Hesabı 80.000.-

                          103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 80.000.-

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 80.000.-

                                                  250-Arazi ve Arsalar Hesabı 80.000.-

--------------------------------- / -------------------------

b) --------------------------------- / -------------------------

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 80.000.-

                                    325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 80.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 80.000.-

                                           835-Gider Yansıtma Hesabı 80.000.-

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

630-Giderler Hesabı 80.000.-

                                103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 80.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 80.000.-

                                 835-Gider Yansıtma Hesabı 80.000.-

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

250-Arazi ve Arsalar Hesabı 80.000.-

                              103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 80.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 80.000.-

                 835-Gider Yansıtma Hesabı 80.000.-

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

250-Arazi ve Arsalar Hesabı 80.000.-

103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 80.000.-

--------------------------------- / -------------------------

Cevap: D şıkkı

Bütçeye gider kaydedilmek suretiyle edinilen arsa ve araziler, maliyet bedeli üzerinden bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaplara, ödenmesi gereken tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

Soru: (X) Belediyesi muhasebe biriminde yapılan sayım sonucunda kuruma ait devlet tahvillerinde 1.200.-TL fazlalık tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda fazlalığın (Y) A.Ş. tarafından kesin teminat olarak verilen devlet tahvilinin sayımdaki yanlışlıktan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------------- / -------------------------

630-Giderler Hesabı 1.200.-

                     117-Menkul Varlıklar Hesabı 1.200.-

912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 1.200.-

                           913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 1.200.-

--------------------------------- / -------------------------

b) --------------------------------- / -------------------------

912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 1.200.-

                              913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 1.200.-

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

397-Sayım Fazlaları Hesabı 1.200.-

                       117-Menkul Varlıklar Hesabı 1.200.-

912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 1.200.-

                        913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 1.200.-

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

397-Sayım Fazlaları Hesabı 1.200.-

                        912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 1.200.-

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

600-Gelirler Hesabı 1.200.-

                         117-Menkul Varlıklar Hesabı 1.200.-

912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 1.200.-

                      913-Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 1.200.-

Cevap: C şıkkı

İlk Kayıt

117 Menkul Kıymetler

                397 Sayım Fazlaları

Önce ters kayıtla kapatılıp daha sonra ilgili hesaba kayıt.

Soru: X) Malmüdürlüğünce iş ve talep sahiplerince emanetler hesabına yatırılan tutarlardan personel (Y)’ye verilen avanstan mahsup sonrası kalan 100.-TL’lik kısmının iade edilmemesi durumunda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------------- / -------------------------

140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 100.-

                                             333-Emanetler Hesabı 100.-

--------------------------------- / -------------------------

b) --------------------------------- / -------------------------

333- Emanetler Hesabı 100.-

                             162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 100.-

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 100.-

                            161-Personel Avansları Hesabı 100.-

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

140-Kişilerden Alacaklar Hesabı 100.-

                           162- Bütçe Dışı Avanslar Hesabı 100.-

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 100.-

                          600- Gelirler Hesabı 100.-

--------------------------------- / -------------------------

Cevap: D şıkkı

Soru: (X) kamu idaresince gerçekleştirilen envanter çalışmaları sırasında daha önce yapımına başlanan, ancak muhasebe kayıtlarına aktarılmayan hizmet binası yapım işinin 4.500.000.-TL’lik kısmının tamamlanmış olduğu, kalan taahhüt tutarının ise 15.500.000.-TL olduğu tespit edilmiştir. Envanter işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin kayıtlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------------- / -------------------------

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 4.500.000.-

                                                      600-Gelirler Hesabı 4.500.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 4.500.000.-

                                           835-Gider Yansıtma Hesabı 4.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

b) --------------------------------- / -------------------------

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 4.500.000.-

                                                      500-Net Değer Hesabı 4.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 4.500.000.-

                                                     920-Gider Taahhütleri Hesabı 4.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 4.500.000.-

                                                       600-Gelirler Hesabı 4.500.000.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 4.500.000.-

                                                     800-Bütçe Gelirleri Hesabı 4.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

920-Gider Taahhütleri Hesabı 15.500.000.-

                                            921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 15.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

252-Binalar Hesabı 4.500.000.-

                                       600-Gelirler Hesabı 4.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

920-Gider Taahhütleri Hesabı 15.500.000.-

                                       921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 15.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 4.500.000.-

                                  500-Net Değer Hesabı 4.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

920-Gider Taahhütleri Hesabı 15.500.000.-

                                921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 15.500.000.-

--------------------------------- / -------------------------

Cevap: E şıkkı

258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı; kamu idarelerine ait yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hâllerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hâllerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

Gerek yılı içinde gerekse yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarlar,

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar

                103-Verilen Çekler/325-Nakit Talepleri

830-Bütçe Giderleri Hesabı

                          835-Gider Yansıtma

Söz konusu tutar, taahhütler hesabında izlenen bir taahhüde ilişkin ise

921-Gider Taahhütleri Karşılığı

                                      920-Gider Taahhütleri Hesabı

Daha önceden mevcut olup, hesaplarda yer almayan yapılmakta olan yatırımlardan envanteri yapılanlar tespit edilen değerleri üzerinden; hakediş ödemesi yapılan işlere ait hesaplarda yer almayan ödenmiş tutarlar, ilk hakediş ödemesinde

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

                                         500-Net Değer Hesabı

Satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri,

102-100

630 satış işleminde çıkan olumlu fark)

            250-Arazi ve Arsalar Hesabı

           251Yeraltı-Yerüstü Düzenleri

           600 Gelirler Hesabı (satış işleminde çıkan olumlu fark)

257 Birikmiş Amortisman

                   600Gelirler

800

                        805

Bina satışında da aynı kayıt yapılır.

Soru: (X) Üniversitesi kayıtlı değeri 45.000.-TL ve birikmiş amortismanı 25.000.-TL olan taşıt aracını nakden 15.000.-TL’ye satmıştır. Satışa ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------------- / -------------------------

100-Kasa Hesabı 15.000.-

257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 25.000.-

630-Giderler Hesabı 5.000.-

                                  254-Taşıtlar Hesabı 45.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000.-

                                835-Gider Yansıtma Hesabı 5.000.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 15.000.-

                                        800-Bütçe Gelirleri Hesabı 15.000.-

--------------------------------- / -------------------------

b) --------------------------------- / -------------------------

127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 15.000.

257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 25.000.-

630-Giderler Hesabı 5.000.-

                                             254-Taşıtlar Hesabı 45.000.-

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 25.000.-

630-Giderler Hesabı 20.000.-

                                                                  254-Taşıtlar Hesabı 45.000.-

--------------------------------- / -------------------------

100-Kasa Hesabı 15.000.-

                                        600-Gelirler Hesabı 15.000.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 15.000.-

                                       800-Bütçe Gelirleri Hesabı 15.000.-

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

100-Kasa Hesabı 15.000.-

257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 25.000.-

630-Giderler Hesabı 5.000.-

                                                254-Taşıtlar Hesabı 45.000.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 15.000.-

                                           800-Bütçe Gelirleri Hesabı 15.000.-

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

100-Kasa Hesabı 15.000.-

                         257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 25.000.-

630-Giderler Hesabı 5.000.-

                         254-Taşıtlar Hesabı 45.000.-

--------------------------------- / -------------------------

27- Antalya Muhasebe Müdürlüğünün bütçe emanetleri hesabında kayıtlı 250.-TL emanet tutarı 31.12.2011 tarihinde zamanaşımına uğramıştır. Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------------- / -------------------------

320-Bütçe Emanetleri Hesabı 250.-

600-Gelirler Hesabı 250.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 250.-

800-Bütçe Gelirleri Hesabı 250.-

--------------------------------- / -------------------------

34

b) --------------------------------- / -------------------------

333-Emanetler Hesabı 250.-

600-Gelirler Hesabı 250.-

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

320-Bütçe Emanetleri Hesabı 250.-

325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 250.-

805-Gelir Yansıtma Hesabı 250.-

800-Bütçe Gelirleri Hesabı 250.-

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

320-Bütçe Emanetleri Hesabı 250.-

800-Bütçe Gelirleri Hesabı 250.-

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

320-Bütçe Emanetleri Hesabı 250.-

100-Kasa Hesabı 250.-

--------------------------------- / -------------------------

100-Kasa Hesabı 250.-

600-Gelirler Hesabı 250.-

--------------------------------- / -------------------------

Cevap: D şıkkı

2013 Yılı

Aşağıdaki hesaplarda izlenen duran varlıklardan hangisi amortisman ile ilişkilendirilmez?

a) Demirbaşlar Hesabı

b) Binalar Hesabı

c) Arsa ve Araziler Hesabı

d) Taşıtlar Hesabı

e) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

Cevap: Arazi ve Arsalar

Soru:

Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizanda (dönem sonunda) asla bakiye veremez?

a) Binalar Hesabı

b) Bütçe Giderleri Hesabı

c) İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı

d) Demirbaşlar Hesabı

e) Taşıtlar Hesabı

Cevap: B

10- Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

630- Giderler Hesabı 5.000.-

                                          105- Döviz Hesabı 5.000.-

a) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumsuz kur farkının muhasebe kaydı,

b) Kişi malı olarak tahsil edilen/ödenen dövizin muhasebe kaydı

c) Emanet olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı,

d) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumlu kur farkının muhasebe kaydı,

e) Hesapta bulunan dövizlerin ulusal para birimine çevrilmesine ilişkin muhasebe kaydı

Cevap: A şıkkı

Veznedar tarafından nakit ihtiyacı için bankadan alınan paranın kasaya konulması kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------------- / -------------------------

100- Kasa Hesabı

                                     102- Banka Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

b) --------------------------------- / -------------------------

102- Banka Hesabı

                                  108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

                                           100- Kasa Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

                                       103- Verilen Çekler ve Gönderme

                                                                      Emirleri Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

100- Kasa Hesabı

                                 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

--------------------------------- / ------------------------

Cevap: E şıkkı

Soru: 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı XXX.-

                                       380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı XXX.-

Kaydı ne zaman yapılır?

a) Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan yılı takip eden yılda gelirler hesabına aktarılması gerekenler için yılsonunda yapılır

b) Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarların yılbaşında olumsuz değerlemesi sonucu yapılır.

c) Gelecek aylara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarların yılbaşında olumsuz değerlemesi sonucu

yapılır.

d) Yılsonunda Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları hesabının kapatılması için yapılır.

e) Yılsonunda Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları hesabının kapatılması için yapılır.

Cevap: A

Soru: Açılış kaydını takiben 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı büyük defteri aşağıdaki gibidir.

                 Borç:0

                                                Alacak:22.000.-

Bu durumda yapılması gereken kayıt hangisidir?

a)570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 22.000.-

                                120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 22.000.-

b)590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 22.000.-

                                       570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 22.000.-

c)102- Banka Hesabı 22.000.-

                                  320- Bütçe Emanetleri Hesabı 22.000.-

d)590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 22.000.-

                                                   320- Bütçe Emanetleri Hesabı 22.000.-

e)590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 22.000.-

                                             580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

Cevap: b şıkkı

Soru: Özel bütçeli idare tarafından kullanılmakta olan ancak muhasebe kayıtlarında olmayan 2.300.-TL değerindeki bir bilgisayar, düzenlenen taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilmesi ile varlık envanteri işlemi yapılarak kayıtlara alınmıştır. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?           

a) 255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-

                                 600- Gelirler Hesabı 2.300.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı 2.300.-

                              800- Bütçe Gelirleri Hesabı 2.300.-

b)255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-

                        500- Net Değer Hesabı 2.300.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı 2.300.-

                     800- Bütçe Gelirleri Hesabı 2.300.-

c)255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-

                    600- Gelirler Hesabı 2.300.-

d)255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-

                   500- Net Değer Hesabı 2.300.-

e)255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-

                120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 2.300.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı 2.300.-

              800- Bütçe Gelirleri Hesabı 2.300.-

Cevap: D şıkkı

Envanter yapılanlar ilgili varlık hesabına borç net değer hesabına alacak kaydı yapılır.

Soru:- Çankaya Malmüdürlüğünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi A’ya kırtasiye malzemesi alımında kullanılmak üzere kasadan 800.-TL avans verilmiştir. Avansın verilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herhangi bir kayıt yapılmaz.

b)140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 800.-

                        160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 800.-

c)160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 800.-

                      100- Kasa Hesabı 800.-

d)160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 800.-

                             830- Bütçe Giderleri Hesabı 800.-

e)140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 800.-

                        161- Personel Avansları Hesabı 800

160 İş avans ve kredileri hesabı; mevzuatı gereğince harcama yetkilisi mutemetlerine ön ödeme şeklinde verilen avanslar ile adlarına açılan krediler, mahallî giderlere harcanmak üzere kamu idarelerinin yurtdışı teşkilatlarına gönderilen avanslar, madeni para basımı için darphane döner sermayesine verilen avanslar ve jandarma mutemetlerine yiyecek ve yem bedelleri için verilen avanslar ile gemi mutemetlerine aylık ve diğer giderler için verilen avans ve kredilerin izlenmesi için kullanılır

Avans verilmesi kaydı “c” şıkkında yer almaktadır. Bankadan olduğunda 325 ve 103 hesap kullanılır.

 Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avans veya açılan kredilerin tamamı ya da bir kısmı harcama yetkilisinin izniyle başka bir mutemede devredildiği takdirde,

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

                   160 İş Avans ve Kredileri

Kanunları uyarınca harcama yetkilisi mutemetleri adına muhasebe birimi veya banka nezdinde açılan krediler

1600 İş Avans ve Kredileri

       511-Muhasebe Birimleri A. İşlemler/333 Emanet (muhasebe birimlerinde açılan krediler)

       103-/325 .(banka)

 Yılı bütçesinden karşılanmak üzere deniz filoları muhasebe birimince veya başka muhasebe birimlerince, bu muhasebe birimi adına, gemi mutemetlerine verilen avanslar deniz filoları muhasebe birimince

160

          100- 325- 511-

 Kanunları uyarınca ön ödeme olarak verilen iş avans ve kredilerinden yapılan giderlere ilişkin kanıtlayıcı belgeler muhasebe birimine geldiğinde

630/Varlık Hesabı

         160 İş Avans ve Kredileri

830 Bütçe Giderleri

            835-Gider Yansıtma

Mahsup dönemine aktarılanlar

 165 Mahsup dönemine aktarıla avans ve krediler

                            160 İş Avans ve Kredileri

Mahsup dönemine aktarılan kredilerin kapatılması

630/Varlık

                 165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler

834 Geçen Yıl bütçe Mahsupları

                             835 Gider Yansıtma

Soru: Muhasebe birimi veznesinde yapılan sayım sonucunda 19.- TL kasa noksanı tespit edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 197- Sayım Noksanları Hesabı

                              100- Kasa Hesabı 

b)140- Kişilerden Alacaklar Hesabı

                            197- Sayım Noksanları Hesabı                            

c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı

                      100- Kasa Hesabı         

d)197- Sayım Noksanları Hesabı

                    140- Kişilerden Alacaklar Hesabı        

e)630- Giderler Hesabı

                   140- Kişilerden Alacaklar Hesabı

Cevap:a

Soru: Galatasaray Üniversitesi (A) harcama birimi tarafından 4.000.-TL tutarında kırtasiye malzemesi tüketime sevk edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630- Giderler Hesabı          4.000.-          

         150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı               4.000.-

b)150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı         4.000.-          

                          600- Gelirler Hesabı                        4.000.-

c)630- Giderler Hesabı          4.000.-          

                      150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı              4.000.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı  4.000.-          

                835- Gider Yansıtma Hesabı                     4.000.-

d600- Gelirler Hesabı 4.000.-          

                  150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı                  4.000.-          

e) Tüketime sevk işlemi için muhasebe birimi tarafından bir işlem yapılmaz

Cevap:a

Soru: Kasa sayımı sonucu tespit edilen fazlalığın nedeninin bulunamaması durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 397- Sayım Fazlaları Hesabı

                   100- Kasa Hesabı

b)397- Sayım Fazlaları Hesabı

                  500- Net Değer Hesabı

c)397- Sayım Fazlaları Hesabı

                          100- Kasa Hesabı

805- Gelir Yansıtma Hesabı

                 800 Bütçe Gelirleri Hesabı

d)100- Kasa Hesabı

397- Sayım Fazlaları Hesabı

e)397- Sayım Fazlaları Hesabı

            600- Gelirler Hesabı

805- Gelir Yansıtma Hesabı

              800 Bütçe Gelirleri Hesabı

Cevap:E

Soru:Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F tarafından dersliklerde kullanılmak üzere 2.000.- TL tutarında bilgisayar satın alınmıştır. Muhasebe birimi 20.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan 1.980.-TL’yi Tekno A.Ş’nin banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir) ?

a)150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 2.000.-

                                   600- Gelirler Hesabı 20.-

                                   320- Bütçe Emanetleri Hesabı 1.980.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı 20.-

                         800- Bütçe Gelirleri Hesabı 20.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı 1.980.-

                      835- Gider Yansıtma Hesabı 1.980.-

b)255- Demirbaşlar Hesabı 2.000.-

                                   600- Gelirler Hesabı 20.-

                             320- Bütçe Emanetleri Hesabı 1.980.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı 20.-

                               800- Bütçe Gelirleri Hesabı 20.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı 1.980.-

                           835- Gider Yansıtma Hesabı 1.980.-

c 255- Demirbaşlar Hesabı 2.000.-

                                   360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 20.-

                                    103- Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabı 1.980.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı 2.000.-

                                 835- Gider Yansıtma Hesabı 2.000.-

d)255- Demirbaşlar Hesabı 2.000.-

                          360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 20.-

                          320- Bütçe Emanetleri Hesabı 1.980.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı 2.000.-

                    835- Gider Yansıtma Hesabı 2.000.-

e)255- Demirbaşlar Hesabı 2.000.-

                            360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 20.-

                            325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 1.980.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı 2.000.-

                          835- Gider Yansıtma Hesabı 2.000

Cevap: C şıkkı

Soru: Konya Adliye Sarayı ek hizmet binası yapımı ihalesine katılan (X) firmasından nakit 6.000.-TL geçici teminat tutarı muhasebe birimi veznesi tarafından tahsil edilmiştir. Bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)910-Teminat Mektupları Hesabı 6.000.-

                    911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 6.000.-

b)910-Teminat Mektupları Hesabı 6.000.-

                   911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 6.000.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı 6.000.-

              835- Gider Yansıtma Hesabı 6.000.-

c)100- Kasa Hesabı 6.000.-

             30 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 6.000.-

d)100- Kasa Hesabı 6.000.-

                        910-Teminat Mektupları Hesabı 6.000.-

e)911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 6.000.-

                           330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 6.000

Cevap: C şıkkı

22- Tahakkuksuz bir bütçe gelirinin banka tarafından tahsil edilmesine ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)100- Kasa XXX.-

                 102- Banka Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

              800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

b)102- Banka Hesabı XXX.-

                   120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

             800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

c)100- Kasa XXX.-

                  120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

             800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

d)102- Banka Hesabı XXX.-

                 600- Gelirler Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

            800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

e)100- Kasa XXX.-

             600- Gelirler Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

         800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

Cevap:d

Soru- Mükellef (C) tarafından gelir vergisi beyannamesi Başkent Vergi Dairesine süresinde verilmiş ve Vergi Dairesi tarafından 1.250.-TL tutarında gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)100- Kasa Hesabı 1.250.-

             120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.250.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı 1.250.-

          800- Bütçe Gelirleri Hesabı 1.250.-

b)120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.250.-

                               600- Gelirler Hesabı 1.250.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı 1.250.-

                800- Bütçe Gelirleri Hesabı 1.250.-

c)120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.250.-

                      333- Emanetler Hesabı 1.250.-

d)120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.250.-

                                600- Gelirler Hesabı 1.250.-

e)120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1.250.-

                            333- Emanetler Hesabı 1.250.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı 1.250.-

                           800- Bütçe Gelirleri Hesabı 1.250.-

Cevap: d şıkkı

Tahakkuk kaydı d şıkkındaki gibi olan alacak tahsil edildiğinde;

100-Kasa/102-Banka

              120 Gelirlerden Alacaklar

800-Bütçe Gelirleri

                         805-Gelir Yansıtma 

Gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı kamu idarelerinin mal veya hizmet satışlarından yapılan iskonto ve diğer indirimler ile iade edilen mal veya hizmetin satış bedeli,

610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabına borç

                                     120 Gelirlerden Alacaklar;

150-İlk Madde ve Malzeme  

                             600-Gelirler Hesabına alacak,

Bankaca, karşılığı olmadığı için iade edilen çek tutarları

120, Gelirlerden Alacaklar

                          101-Alınan Çekler Hesabına alacak;

800-Bütçe Gelirleri/810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler (yılı geçerse)

                                                                   805-Gelir Yansıtma

Tahakkuktan fazla tahsilatın iadesi gerektiği takdirde

120 Gelirlerden Alacaklar

           103/325

810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler

                                     805-Gelir Yansıtma 

Soru: Harcama yetkilisi mutemedi Bay (S) tamir onarım giderleri için almış olduğu 950.-TL tutarındaki avanstan harcamış olduğu 450.-TL tutarındaki mahsup belgelerini muhasebe birimine teslim etmiştir. Avansın harcanmaması sebebiyle kalan 500.-TL mutemet tarafından nakden muhasebe birimi veznesine yatırılmıştır. Avanstan kalan ve vezneye yatırılan 500.-TL’ye ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 500.-

                                                   100- Kasa Hesabı 500.-

b)161- Personel Avansları Hesabı 500.-

                                        100- Kasa Hesabı 500.-

c)102- Banka Hesabı 500.-

                            160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 500.-

d)100- Kasa Hesabı 500.-

                       160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 500.-

e)100- Kasa Hesabı 500.-

                          161- Personel Avansları Hesabı 500.-

Cevap: D

Soru: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi dönen

varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz?

a) Ön Ödemeler

b) Stoklar

c) Ödenek Hesapları

d) Kurum Alacakları

e) Hazır Değerler

Cevap: c

Soru:  Muğla Defterdarlığı malzeme alımı ihalesine katılan (D) Firması, nakit 3.000.-TL geçici teminat tutarını muhasebe birimi veznesine yatırmıştır. Bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)910-Teminat Mektupları Hesabı 3.000.-

                        911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 3.000.-

b)910-Teminat Mektupları Hesabı 3.000.-

                          911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 3.000.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı 3.000.-

                         835- Gider Yansıtma Hesabı 3.000.-

c)100- Kasa Hesabı 3.000.-

                          330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 3.000.-

d)100- Kasa Hesabı 3.000.-

                910-Teminat Mektupları Hesabı 3.000.-

e)911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 3.000.-

               330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 3.000.-

Cevap: C şıkkı

Soru: Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir hesap değildir?

a) Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

b) Banka Hesabı

c) Döviz Gönderme Emirleri Hesabı

d) Birikmiş Amortismanlar Hesabı

e) Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı

Cevap:B

İlgili olduğu hesap grubu ile ters çalışan hesaplar

9- Veznedar tarafından veznede bulundurulan fazla para (ihtiyaç dışı nakit), düzenlenen teslimat müzekkeresi ile kurum banka hesabına yatırılmıştır. Veznedarın parayı vezneden alıp bankaya yatırma aşamasındaki (teslimat müzekkeresi düzenleme aşaması) ilk kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------------- / -------------------------

100- Kasa Hesabı

                              102- Banka Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

b) --------------------------------- / -------------------------

102- Banka Hesabı

                                            100- Kasa Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

c) --------------------------------- / -------------------------

108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

                            100- Kasa Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

d) --------------------------------- / -------------------------

108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

             103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

e) --------------------------------- / -------------------------

100- Kasa Hesabı

                      108- Diğer Hazır Değerler Hesabı

--------------------------------- / -------------------------

Cevap: c

Sonraki işlem

102 Banka Hesabı

                          108 Diğer Hazır Değerler

Soru:Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir?

105- Döviz Hesabı 1.000.-

                                 600- Gelirler Hesabı 1.000.-

a) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumsuz kur farkının muhasebe kaydı

b) Kişi malı olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı

c) Emanet olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı

d) Döviz cinsinden yapılan mal ve hizmet alımına ait muhasebe kaydı

e) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumlu kur farkının muhasebe kaydı

Cevap: E

11- Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Mart sonu itibariyle 2.000.-TL tutarında kırtasiye malzemesi tüketime sevk edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 2.000.-

                                      600- Gelirler Hesabı 2.000.-

b)630- Giderler Hesabı 2.000.-

                       150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 2.000.-

c)630- Giderler Hesabı 2.000.-

                             150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 2.000.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı 2.000.-

                             835- Gider Yansıtma Hesabı 2.000.-

d)600- Gelirler Hesabı 2.000.-

                               150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 2.000.-

e) Tüketime sevk işlemi için muhasebe birimi tarafından bir işlem yapılmaz.

Cevap: b şıkkı

Soru: Tahakkuksuz (tahakkuku tahsiline bağlı) bir bütçe gelirinin ilgili kişi tarafından kurum adına  yazılmış çekle tahsil edilmesine ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.(-) XXX.-

                              600- Gelirler Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

                      800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

b)103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.(-) XXX.-

                                 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

                         800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

c)100- Kasa Hesabı XXX.-

                         600- Gelirler Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

                     800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

d)101- Alınan Çekler Hesabı XXX.-

                                600- Gelirler Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

                           800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

e)101- Alınan Çekler Hesabı XXX.-

                120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX.-

                  800- Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.-

Cevap: d şıkkı

Soru: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlı değeri 40.000.-TL ve birikmiş amortismanı 15.000.-TL olan taşıtı 2014 yılı içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğüne bağışlamıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü muhasebe birimi tarafından yapılacak muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

a)257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)            15.000.-         

630-Giderler Hesabı                                         25.000.-    

                                                  254-Taşıtlar Hesabı                       40.000.-

b)257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)            15.000.-         

630-Giderler Hesabı 25.000.-        

                                    254-Taşıtlar Hesabı             40.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 40.000.-        

                         835-Gider Yansıtma Hesabı                      40.000.-

c)257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 15.000.-         

  630-Giderler Hesabı          25.000.-        

                                                    254-Taşıtlar Hesabı                     40.000.-

830-Bütçe Giderleri Hesabı 25.000.-        

                                      835-Gider Yansıtma Hesabı                     25.000.-

d)630-Giderler Hesabı         40.000.-        

254-Taşıtlar Hesabı              40.000.-

e)630-Giderler Hesabı         25.000.-        

                254-Taşıtlar Hesabı                     25.000.-

Cevap: A şıkkı

Soru: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi harcama birimi ambarında yapılan sayımda 45.- TL ilk madde ve malzeme noksanı tespit edilmiştir. Durum tutanakla muhasebe birimine bildirilmiş ve noksanlığın nedeninin araştırıldığı belirtilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)197- Sayım Noksanları Hesabı 45.-

                                          100- Kasa Hesabı           45.-    

b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 45.

                     197- Sayım Noksanları Hesabı          45.-     -

c)140- Kişilerden Alacaklar Hesabı45.-

                                           150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı              45.-

d)197- Sayım Noksanları Hesabı 45.-

                                                       150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı              45.-

e)630- Giderler Hesabı 45.-

                                                               140- Kişilerden Alacaklar Hesabı                       45.-

Cevap: D

Soru: Özel bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğü ek hizmet binasına 500.- TL tutarında elektrik faturası gelmiştir. Muhasebe birimi 5.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan 495.-TL’yi TEDAŞ’ın banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir)?

a)150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı       500.-  

                                      600- Gelirler Hesabı                     5.-

                                     320- Bütçe Emanetleri Hesabı                  495.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            5.-      

                                          800- Bütçe Gelirleri Hesabı                 5.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           495.-  

                                   835- Gider Yansıtma Hesabı                       495.-

b)150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı       500.-  

                                                    360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                       5.-

                                                   320- Bütçe Emanetleri Hesabı               495.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           500.-  

                                              835- Gider Yansıtma Hesabı                        500.-

c)630- Giderler Hesabı        500.-  

                                           360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                     5.-

                                          103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı               495.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           500.-  

                                                   835- Gider Yansıtma Hesabı                   500.-

d)630- Giderler Hesabı        500.-  

                                          360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                      5.-

                                           320- Bütçe Emanetleri Hesabı                       495.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           495.-  

                                                835- Gider Yansıtma Hesabı                      495.-

e)630- Giderler Hesabı        500.-  

                                                     360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                      5.-

                                                     325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı              495.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           500.-  

                                                              835- Gider Yansıtma Hesabı                   500.-

Cevap: c şıkkı

Soru: Özel bütçeli idare tarafından kullanılmakta olan ancak muhasebe kayıtlarında olmayan 2.300.-TL değerindeki bilgisayar, düzenlenen taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilmesi ile varlık envanteri işlemi yapılarak kayıtlara alınmıştır. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-           

                                        600- Gelirler Hesabı                   2.300.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            2.300.-           

                                             800- Bütçe Gelirleri Hesabı              2.300.-

b)255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-           

                                500- Net Değer Hesabı                       2.300.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            2.300.-           

                                    800- Bütçe Gelirleri Hesabı                       2.300.-

c)255- Demirbaşlar Hesabı  2.300.-           

                   600- Gelirler Hesabı                 2.300.-

d)255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-           

                           500- Net Değer Hesabı                2.300.-

e)255- Demirbaşlar Hesabı 2.300.-           

             120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı            2.300.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            2.300.-           

                                   800- Bütçe Gelirleri Hesabı             2.300.-

Cevap: d şıkkı

Soru: Turhal Mal Müdürlüğünce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi (M)’ye temizlik malzemesi alımında kullanılmak üzere kasadan 500.-TL avans verilmiştir. Avansın verilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)160- İş Avans ve Kredileri Hesabı          500.-  

                                                     100- Kasa Hesabı                       500.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           500.-  

                                      835- Gider Yansıtma Hesabı                    500.-

b)140- Kişilerden Alacaklar Hesabı            500.-  

                                160- İş Avans ve Kredileri Hesabı                 500.-

c)161- Personel Avansı Hesabı        500.-  

                                           100- Kasa Hesabı                      500.-

d)160- İş Avans ve Kredileri Hesabı          500.-  

                                           100- Kasa Hesabı                      500.-

e) Herhangi bir kayıt yapılmaz. Avansın mahsubunda işlem yapılır.

Cevap:  D

Soru: İlçe Emniyet Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi (P)’ye kırtasiye malzemesi alımında kullanılmak üzere verilen 800.-TL avansın bir aylık mahsup süresi geçtiği halde mahsup işlemini gerçekleştirmemiştir. Muhasebe birimi tarafından yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herhangi bir kayıt yapılmaz.

b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı             800.-

                                             160- İş Avans ve Kredileri Hesabı                800.-

c)140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 800.-

                                          600 - Gelirler Hesabı                800.-

d)630- Giderler Hesabı 800.-

                         160- İş Avans ve Kredileri Hesabı 800.- 

e)140- Kişilerden Alacaklar Hesabı 800.-

                                        161- Personel Avansları Hesabı  800.-  

Cevap: b şıkkı

Soru: Avrupa Birliği Bakanlığı Avukatı Bayan (S)’ye aile yardımı ödemesinin yanlış hesaplanması nedeniyle yapılan 40.-TL’lik fazla ve yersiz maaş ödemesi ilgili kişi adına alacak takip izleme dosyası açılarak merkez muhasebe birimine bilgi verilmiştir. Muhasebe birimi kişi ile ilgili tahakkuk kaydını yapmıştır. Bayan (S) fazla ödenen tutarı aynı gün içerisinde merkez muhasebe birimi veznesine nakit olarak yatırılmıştır. Borcun kapatılmasına ait nakit vatan tutarın muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 102- Banka Hesabı           40.-    

                                    140- Kişilerden Alacaklar Hesabı               40.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            40.-    

                                     800- Bütçe Gelirleri Hesabı                      40.-

b)100- Kasa Hesabı  40.-    

                                         140- Kişilerden Alacaklar Hesabı                     40.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            40.-    

                                        800- Bütçe Gelirleri Hesabı                   40.-

c)100- Kasa Hesabı   40.-    

                                            600- Gelirler Hesabı               40.-

d)102- Banka Hesabı            40.-    

                                      600- Gelirler Hesabı                     40.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            40.-    

                                   800- Bütçe Gelirleri Hesabı             40.-

e)140- Kişilerden Alacaklar Hesabı            40.-    

                                    630- Giderler Hesabı                      40.-

Cevap: B

Soru: Dönem sonunda “6- Faaliyet Hesapları” ana grubundaki tüm hesapların bakiyelerinin kapatılması için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Bu hesap devreder ve kapatılması için herhangi bir hesap kullanılmaz,

b)  Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı,

c) Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı,

d) Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı,

e) Faaliyet Sonuçları Hesabı

Cevap: E 690 nolu hesap

Soru: Kasa sayımı sonucu tespit edilen fazlalığın nedeninin bulunamaması durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)397- Sayım Fazlaları Hesabı

                                100- Kasa Hesabı                    

b)397- Sayım Fazlaları Hesabı

                               500- Net Değer Hesabı                       

c)397- Sayım Fazlaları Hesabı

                       100- Kasa Hesabı

805- Gelir Yansıtma Hesabı

                      800- Bütçe Gelirleri Hesabı             

d)100- Kasa Hesabı

                             397- Sayım Fazlaları Hesabı                 

e) 397- Sayım Fazlaları Hesabı

                600- Gelirler Hesabı

805- Gelir Yansıtma Hesabı

                     800- Bütçe Gelirleri Hesabı              

Cevap: E

Soru: Özel bütçeli Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından bürolarda kullanılmak üzere 2.000.- TL tutarında masa satın alınmıştır. Muhasebe birimi 20.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan 1.980.-TL’yi Büro A.Ş’nin banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir)?

a)255- Demirbaşlar Hesabı 2.000.-          

                       600- Gelirler Hesabı             20.-

                                               325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı                   1.980.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            20.-    

                                         800- Bütçe Gelirleri Hesabı                  20.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           1.980.-           

                                      835- Gider Yansıtma Hesabı                    1.980.-

b) 255- Demirbaşlar Hesabı            2.000.-          

                                         600- Gelirler Hesabı                  20.-

                                  320- Bütçe Emanetleri Hesabı                     1.980.-

805- Gelir Yansıtma Hesabı            20.-    

800- Bütçe Gelirleri Hesabı            20.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           1.980.-           

835- Gider Yansıtma Hesabı                       1.980.-

c)255- Demirbaşlar Hesabı  2.000.-          

                           360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı             20.-

                             103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı                1.980.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           2.000.-          

                         835- Gider Yansıtma Hesabı                     2.000.-

d)255- Demirbaşlar Hesabı 2.000.-          

                               360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                     20.-

                                320- Bütçe Emanetleri Hesabı                       1.980.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           2.000.-          

                          835- Gider Yansıtma Hesabı                    2.000.-

e)255- Demirbaşlar Hesabı 2.000.-          

                             360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                       20.-

                             325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı              1.980.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           2.000.-          

                          835- Gider Yansıtma Hesabı                    2.000.-

Cevap: C

Soru: Özel bütçeli Türkiye Bilimler Akademisi eğitim salonunda kullanmak amacıyla bir adet Projeksiyon cihazını 7.000.-TL tutarla satın almıştır. Bedeli nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek Hesapları ve vergiler ihmal edilmiştir)?

a)255-Demirbaşlar Hesabı  7.000.-          

                           320- Bütçe Emanetleri Hesabı                7.000.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           7.000.-          

                              835- Gider Yansıtma Hesabı                7.000.-

b)255-Demirbaşlar Hesabı  7.000.-          

                         325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı                  7.000.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           7.000.-          

                         835- Gider Yansıtma Hesabı                     7.000.-

c)255-Demirbaşlar Hesabı   7.000.-          

                      600- Gelirler Hesabı              7.000.-

d)255-Demirbaşlar Hesabı  7.000.-          

                      500-Net Değer Hesabı                      7.000.-

e)255-Demirbaşlar Hesabı7.000.-

                                     103- Verilen çek ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)7.000.-

830- Bütçe Giderleri Hesabı           7.000.¬

835- Gider Yansıtma Hesabı           7.000.¬

Cevap: A şıkkı       

Soru:  630- Giderler Hesabı            500.-  

                                                140- Kişilerden Alacaklar Hesabı              500.-

Yukarıdaki muhasebe kaydı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

a) 500.-TL değerinde ihale teminatının gelir kaydedilmesi

b) 500.-TL değerinde kişilerden alacağın tahsil edilmesi işlemi

c) 500.-TL’lik kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarın terkin edilme       (silme)           işlemi

d) 500.-TL’lik ilk madde ve malzemenin gelir kaydedilmesi

e) 500.-TL’lik kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarın emanete alınması işlemi

Cevap: C şıkkı

Soru: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki hesaplardan hangisi nazım hesaplar ana hesap grubu içerisinde yer almaz?

a) Faaliyet Sonuçları Hesabı

b) Teminat Mektupları Hesabı

c) Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

d) Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

e) Bütçe Ödenekleri Hesabı

Cevap: A

Soru: Aşağıdaki hesaplardan hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Hazır Değerler Hesap Grubu içinde ver almaz?

a) Kasa Hesabı

b)  Döviz Hesabı

c)  Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

d) İlk Madde ve Malzeme Hesabı

e)  Alınan Çekler Hesabı

Cevap: d

Soru: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki varlıklardan hangisi amortismana tabi değildir?

a)  Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

b)  İlk Madde ve Malzemeler

c)  Demirbaşlar

d)  Tesis, Makine ve Cihazlar

e) Taşıtlar

Cevap: B

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe kayıtlarında kullanılacak defterlerden değildir?

a)  Yevmiye defteri

b)  Kasa defteri

c)  Alındı kayıt defteri

d)  Büyük defter

e)  Yardımcı hesaplar defteri

Cevap: c

Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır:

a) Yevmiye defteri (Örnek:3); kayda geçirilmesi gereken işlemlerin, yevmiye tarih ve müteselsil numara sırasıyla, maddeler hâlinde düzenli olarak kaydedildiği defterdir. Açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak bu deftere kaydedilir.

b) Büyük defter (Örnek:4); yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre ilgili hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

c) Kasa defteri (Örnek:5); büyük defterin kasa işlemlerine ait bölümünde, yer alan bilgilere ilaveten günlük kasa sayımına ilişkin bilgiler ile muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlendiği defterdir.

ç) Yardımcı hesap defterleri; hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

(2) Kullanılacak defterlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Kullanılacak alındılar

MADDE 7- (1) Muhasebe birimlerince yapılacak tahsilat ve veznelere teslim edilen değerler karşılığında aşağıda belirtilen alındılar kullanılır:

a) Alındı belgesi (Örnek:6); vergi daireleri dışında kalan muhasebe birimlerince nakden, çekle veya POS cihazı kullanılarak yapılan her türlü tahsilat ile vergi daireleri ve diğer muhasebe birimlerine teslim edilen tahvil, hisse senedi ve bono gibi menkul kıymet ve varlıklar ve kıymetli ayniyat, banka teminat ve garanti mektubu ile şahsi kefalete ilişkin belgeler karşılığında da bu alındı düzenlenir.

 b) Vergi dairesi alındısı (Örnek:7); vergi dairelerinin kendi adlarına veya başka muhasebe birimleri adına yaptıkları tahsilat karşılığında düzenlenir

c) Mahsup alındısı (Örnek:8); vergi dairelerinde mükellefler adına emanete alınmış tutarlardan vergi veya diğer borçlarına mahsubu gerekenler ve mahsuben yapılan diğer tahsilat için düzenlenir.

(2) Muhasebe yetkilisi adına tahsilat yapmaya yetkili mutemetlerce yapılan tahsilat ve teslim alınan değerler için ilgisine göre aşağıda belirtilen alındılar kullanılır:

a) Yurtdışı muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı. b) Tahsildar alındısı c) Muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı

Soru: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalar için kullanılan muhasebelestirme belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Alındı belgesi

b)  Muhasebe işlem fişi

c)  Büyük defter

d)  Ödeme emri belgesi

e)  Geçici mizan

Cevap: D

Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalar ile okul pansiyonları hesabına ilişkin işlemler “Ödeme Emri Belgesi” (Örnek:1/A), diğer işlemler ise “Muhasebe İşlem Fişi” (Örnek:2) ile muhasebeleştirilir.

Soru: Özel bütçeli (A) kamu idaresinin muhasebe biriminin vezne servisinde yapılan sayımda kasada 200 TL' lik fazlalık tespit edilmiştir. Fazlalığın sebebinin araştırılmasına karar verilmiştir. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 100-Kasa Hs.        200    

                           197-Sayım Noksanları Hs. 200

b)397-Sayım Fazlaları Hs.200

                                100-Kasa Hs.  200

c)100-Kasa Hs.          200    

                  397-Sayım Fazlaları Hs.            200

d) 140-Kişilerden Alacaklar 200

                                       100-Kasa Hs.  200

e) 100-Kasa Hs.200

                   600-Gelirler Hs.

Cevap: c

630-Giderler Hs.

257-Birikmiş Amortismanlar Hs. (-)                      _/                              

                       

Soru: Yukarıdaki muhasebe kaydı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre hangi isleme aittir?

a)  Maddi duran varlık için amortisman ayrılması

b)  Birikmiş Amortismanlar Hesabının kapatılması

c)  Maddi duran varlığın elden çıkarılması

d)  Maddi duran varlık satın alınması

e)  Mali duran varlık için amortisman ayrılması

Cevap: A

Soru: Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefiyeti bulunan bir kamu idaresinin 2014 Nisan ayı sonu itibariyle 391-Hesaplanan KDV Hesabının alacak bakiyesi 3.500 TL’ dir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Nisan ayı sonunda yapılacak KDV kayıtları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde gösterilmiştir?

a)191-İndirilecek KDV Hs. 1.500

100- Kasa Hs. 2.000

                                   391-Hesaplanan KDV Hs. 3.500

b)391- Hesaplanan KDV Hs. 3.500

   360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs. 3.500

c)191 İndirilecek KDV 1.500

   630 Giderler   2.000

                                          391-Hesaplanan KDV Hs.

d) 391-Hesaplanan KDV Hs. 3.500

                                           191-İndirilecek KDV Hs 1.500

                                            500-Net Değer Hs.      2.000

e) 391-Hesaplanan KDV Hs. 3.500

                              191-İndirilecek KDV Hs. 1.500

                              600-Gelirler Hs.  2.000

Cevap:B      

Soru: Yenimahalle Malmüdürlüğünce kasa fazlası 2.000 TL, düzenlenen teslimat müzekkeresi ile Malmüdürlüğünün banka hesabına yatırılmak üzere veznedara teslim edilmiştir. Banka hesap özet cetvelinden paranın banka hesabına yatırıldığı anlaşılmıştır. Bu aşamada yapılacak muhasebe kaydı (son kayıt) aşağıdakilerden hangisidir?

a)108-Diğer Hazır Değerler Hs. 2.000

                                             100- Kasa. Hs  2.000

b)102-Banka Hs.

                    100-Kasa Hs. 

c) 100-Kasa Hs. 2.000

                  108-Diğer Hazır Değerler Hs    2.000

d)102-Banka Hs. 2.000

                                    108-Diğer Hazır Değerler Hs. 2.000

e) 108-Diğer Hazır Değerler Hs. 2.000

                          103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.            2.000

Cevap: D

Soru:2013 yılı sonunda Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 690-Dönem Faaliyet Sonuçları Hesabı 50.0000-TL alacak bakiyesi vermiştir. Söz konusu tutarın Kurumun dönem sonu bilançosuna aktarılabilmesi için yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 591-Dönem Olumsuz Sonucu Hs.(-) 50.000

                                                      690-Faaliyet Sonuçları Hs.       50.000

b) 590-Dönem Olumlu Sonucu Hs. 50.000         

                                                      690-Faaliyet Sonuçlan 50.000

c) 690-Faaliyet Sonuçları Hs. 50.000       

                                       591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu   50.000

d) 590-Dönem Olumlu Sonucu Hs.            50.000

                                        500-Net Değer Hs.          50.000

e)690-Faaliyet Sonuçları Hs. 50.000        

                                      590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hs. 50.000

Cevap: E

Soru: Aşağıdaki muhasebe kaydı hangi işleme aittir?

902-Ödenek Hareketleri Hs. 100.000

                               900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hs.(-)  100.000

a)  Kamu kurumunun kendi harcama birimlerine ödenek göndermesi

b)  Harcama birimlerinin kullanmadıkları ödeneklerin tenkis edilmesi

c) Yıl içinde ilgili tertibe ödenek eklenmesi

d) Bir tertipten başka bir tertibe ödenek aktarılması

e) Mali yılın başında ödeneklerin kayıtlara alınması

Cevap: A

Ödenek Hesapları:

Bütçe kanunu ile verilen ödenekler, önceki yıldan devreden ödenekler; başka kurum bütçelerinden yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler; kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler; yedek ödenekten yapılan aktarmalarla eklenen ödenekler; mevzuatı gereği yıl içinde eklenen ödenekler

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

                                          901-Bütçe Ödenekleri

Kamu idarelerinin merkez ve merkez dışı birimlerinde kullanılmak üzere gönderilen ödeneklerden yıl içinde tenkis edilenler ile malî yılın son ayına ait bütün ödeme ve mahsup işlemleri yapıldıktan sonra yılı içinde alınan ödeneklerden kullanılmayıp muhasebe birimlerince doğrudan tenkis edilen

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

                              902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına 

Bütçe kanunu ile yapılan ödenek kesintileri;  başka kurum bütçelerine yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler; aynı kurum bütçesi içerisinde yapılan aktarmalarla düşülen ödenekler; aktarmalar dolayısıyla yedek ödenekten düşülen ödenekler

 901-Bütçe Ödenekleri

                                        900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

Kamu idarelerinin merkez birimlerinde kullanılmak üzere ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle gönderilen ödenekler ile önceden ödenek gönderme belgesi düzenlenmemiş harcamalarına ilişkin ödeme emri belgesi tutarları,

 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

                  900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

903-Kullanılacak Ödenekler Hesabı

                                    904-Ödenekler Hesabı

Kamu idarelerinin merkez dışı birimlerinde kullanılmak üzere gönderilen ödenekler

902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

                                                900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

Ertesi yıla devreden ödenekler

901-Bütçe Ödenekleri Hesabı

                  900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri

Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabında kayıtlı ödeneklerden yıl içinde kullanılmadığı için iptal edilenler

 901-Bütçe Ödenekleri Hesabı

               900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri

Kamu idarelerinin merkez dışı birimlerinde kullanılmak üzere muhasebe birimlerine gelen bütçe ödenekleri

903 Kullanılacak ödenekler hesabı

                                       904-Ödenekler Hesabı

Ödeneğine dayanılarak, tahakkuk ettirilip ödeme emri belgesine bağlanarak bütçeye gider kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak,

905-Ödenekli Giderler Hesabı

                   903 Kullanılacak ödenekler hesabı

Mahsup dönemine devreden ön ödemeler karşılığı saklı tutulacak ödenek tutarı

906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler

             903 Kullanılacak Ödenekler Hesabına

904-Ödenekler Hesabı

                                    907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler

Kamu idarelerinin merkez ve merkez dışı birimlerinde kullanılmak üzere alınan ödeneklerden tenkis edilenler; malî yılın son ayına ait bütün ödeme ve mahsup işlemleri yapıldıktan sonra yılı içinde alınan ödeneklerden kullanılmayıp muhasebe birimlerince doğrudan tenkis edilenler;

            904-Ödenekler Hesabı              

                              903 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri

Soru: Mükellef (A) tahakkuklu gelir vergisi borcunun ilk taksiti olan 1.000 TL’yi vergi dairesinin veznesine yatırmıştır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

 a) 100-Kasa Hs. 1.000

                       600-Gelirler Hs 1.000

b) 100-Kasa Hs. 1.000

         600-Gelirler Hs  1.000

 805-Gelir Yansıtma Hs. 1.000

        800-Bütçe Gelirleri Hs.  1.000

c)100-Kasa Hs. 1.000

                  120-Gelirlerden Alacaklar 1.000

d) 100-Kasa Hs.

                    120-Gelirlerden Alacaklar Hs.

805-Gelir Yansıtma Hs.

                   800-Bütçe Gelirleri Hs.

e) 120-Gelirlerden Alacaklar Hs. 1.000

                                        600-Gelirler Hs.               1.000

Cevap: D

Soru: Adalet Bakanlığı yapım işi ihalesi için istekli (S)’ den geçici teminat olarak 10.000 TL tutarında banka teminat mektubu almıştır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre bu işleme ilişkin olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)100-Kasa Hs. 10.000

                  330-Alınan Depozito Teminatlar Hs. 10.000

b)100-Kasa Hs.            10.000

                              333-Emanetler Hs. 10.000

c)910-Teminat Mektupları   10.000

                       330-Alınan Depozito Teminatlar10.000

d) 102-Banka Hs.

                                 910-Teminat Mektupları

e) 910-Teminat Mektupları

         911-Teminat Emanetleri Hs.

Cevap: E şıkkı

Soru:  Özel bütçeli DSİ Genel Müdürlüğü, kırtasiye malzemesi alımı için harcama yetkilisi mutemedi (Ş) adına 4.000 TL kredi açmış ve tutarı mutemedin hesabına göndermiştir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre bu işleme ilişkin olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 160-İş Avans ve Kredileri Hs.

                                 100-Kasa Hs. 

b) 160-İş Avans ve Kredileri

                     102-Banka Hs.                                    

c)160-İş Avans ve Kredileri Hs.

                     103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri

d)161-Personel Avansları Hs.

                                   100-Kasa Hs.

e)161-Personel Avansları Hs. 4.000

                                                103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.  4.000

Cevap:C

Soru: Türk Standartları Enstitüsü, gayrimenkullerine ilişkin envanter çalışması yapmış ve hizmet binasının değerini 150.000 TL olarak tespit edilmiştir. Envanteri yapılan binanın tespit edilen değeri üzerinden Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre ilk defa muhasebe kayıtlarına alınmasına ilişkin olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a)252-Binalar Hs.     150.000         

            600-Gelirler Hs.                   150.000

b) 252-Binalar Hs.    150.000         

                                600-Gelirler Hs.                       150.000

805-Gelir Yansıtma Hs.       150.000         

                                    800-Bütçe Gelirleri Hs.                   150.000

c)252-Binalar Hs.      150.000         

                        500-Net Değer Hs.               150.000         

d) 252-Binalar Hs.    150.000         

                                   500-Net Değer Hs. 150.000

805-Gelir Yansıtma Hs.                   150.000                     

                             800-Bütçe Gelirleri Hs.              150.000

e)630-Giderler Hs.   150.000         

                                            252-Binalar Hs.                        150.000

Cevap: C

Soru: Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli polis memuru (A)’ya 15/12/2013 tarihinde verilen yurt dışı görevi için verilen 3.000 TL’lik geçici görev yolluğu avansı yıl sonunda ödenekleri ile birlikte mahsup dönemine aktarılmıştır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Vergi ve ödenek işlemleri ihmal edilmiştir.)

a) 160-İş Avans ve Kredileri Hs.         3.000

                               161-Personel Avansları Hs. 3.000

b) 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler

                          161-Personel Avansları Hs.

c) 164-Akreditifler Hs.

                    160-İş Avans ve Kredileri Hs.

d) 161-Personel Avansları Hs.

                         100-Kasa Hs.                      

e) 161-Personel Avansları Hs.

                           600-Gelirler Hs.    /

Cevap: B

Soru: Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi yetkilisi, temizlik hizmeti ihalesine katılan istekli (B)’nin 01/04/2014 tarihinde nakit olarak yatırdığı 1.000 TL’lik geçici teminat tutarını aynı gün vezneden iade etmiştir. İade işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 330-Alınan Depozito veTeminatlar Hs.

                   325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hs.

b) 100-Kasa Hs.

                                          330-Alınan Depozito ve. Teminatlar Hs.        

c) 910-Teminat Mektupları Hs.       1.000  

                                          330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hs 1.000

d) 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hs. 1.000

                                                      102-Banka Hs.    1.000

           

e) 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hs.

                                                     100-Kasa Hs.

Cevap: E

Soru: Özel bütçeli bir idare olan Türk Tarih Kurumu 3.000 TL’lik kırtasiye malzemesi satın almış; tutarı ilgili firmanın banka hesabına göndermiştir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (Vergi ve ödenek işlemleri ihmal edilmiştir.)

a) 630-Giderler Hs. 3.000

                                103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri  3.000

830-Bütçe Giderleri Hs. 3.000

                                       835-Gider Yansıtma Hs. 3.000

b) 630-Giderler Hs. 3.000

                              150-İlk Madde ve  3.000

c)150-İlk Madde ve Malzeme 3.000

                              103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 3.000

830-Bütçe Giderleri Hs. 3.000

                             835-Gider Yansıtma Hs.  3.000

d) 150-İlk Madde ve Malzeme

                                103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 

e)630-Giderler Hs.

                                103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 

Cevap: C

Soru: Konya İl Sağlık Müdürlüğü personeli (S) kendisine 01/03/2014 tarihinde ödenen 1.500 TL’lik geçici görev yolluğu avansına ilişkin harcama belgelerini kanuni süresi içinde harcama birimine teslim etmediğinden avansa ilişkin mahsup işlemleri yapılamamıştır. Bu durumda, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 140-Kişilerden Alacaklar Hs. 1.500

                                         160-İş Avans ve Kredileri 1.500

b) 140-Kişilerden Alacaklar Hs.

160-İş Avans ve Kredileri Hs.

830-Bütçe Giderleri Hs.

                                                    835-Gider Yansıtma Hs.

c) 140-Kişilerden Alacaklar Hs.      1.500  

                                        161- Personel Avansları Hs.        1.500

d) 140-Kişilerden Alacaklar Hs.

                                 161-Personel Avansları

830-Bütçe Giderleri Hs.

                               835-Gider Yansıtma Hs.

e) 140-Kişilerden Alacaklar Hs.      1.500  

                                        600-Gelirler Hs.   /                                  1.500

Cevap: C

Soru: Ankara Muhasebe Müdürlüğü veznesince 500 TL’lik (tahakkuksuz) idari para cezası tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)102-Banka Hesabı 500    

                                          120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı                    500

805-Gelir Yansıtma Hesabı 500    

                           800-Bütçe Gelirleri Hesabı                      500

b)100-Kasa Hesabı

                              600-Gelirler Hesabı       500     500

805-Gelir Yansıtma Hesabı

                                 800-Bütçe Gelirleri Hesabı    500     500

c)100-Kasa Hesabı

                     120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı    

d)120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı

                     600-Gelirler Hesabı   

e)101-Alınan Çekler Hesabı 500

                       600-Gelirler Hesabı  500    

805-Gelir Yansıtma Hesabı 500

                     800-Bütçe Gelirleri Hesabı    500    

Cevap:B

Soru: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) muhasebe birimince 12.000 TL’lik geçici teminat, çek ile tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin olarak KTÜ muhasebe birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)101-Alınan Çekler Hesabı 12.000

                      332-Okul Pansiyonları Hesabı                      12.000

b)102-Banka Hesabı 12.000

                        320-Bütçe Emanetleri Hesabı                    12.000

c)101-Alınan Çekler Hesabı 12.000

             360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                12.000

d)101-Alınan Çekler Hesabı 12.000

                   330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı   12.000

e)101-Alınan Çekler Hesabı12.000

                           361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı       12.000

Cevap: D

Soru: Muhasebe birimince kasa fazlası olan 22.300 TL, teslimat müzekkeresi ile bankaya gönderilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 22.300           

                                                              102-Banka Hesabı             22.300

b)108-Diğer Hazır Değerler Hesabı            22.300           

                         103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.               22.300

c)108-Diğer Hazır Değerler Hesabı            22.300           

                                100-Kasa Hesabı                      22.300

d)108-Diğer Hazır Değerler Hesabı           22.300           

                            102-Banka Hesabı                        22.300

e)100-Kasa Hesabı   22.300           

                      102-Banka Hesabı                  22.300

Soru: Gün sonunda yapılan kasa sayımında, kasada fiilen 3.000 TL bulunduğu, kayıtlara göre ise kasada 4.000 TL bulunduğu tespit edilmiştir. Kasa sayımına ilişkin durumun tespiti ile ilgili olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

397-Sayım Fazlalıkları Hesabı 1.000

                                 100-Kasa Hesabı 1.000

b) 630-Giderler Hesabı 1.000

                          100-Kasa Hesabı 1.000

c) 197-Sayım Noksanlıkları Hesabı 1.000

                 100-Kasa Hesabı 1.000

d) 197-Sayım Noksanlıkları Hesabı 1.000

                    100-Kasa Hesabı 1.000

805-Gelir Yansıtma Hesabı 1.000

                       800-Bütçe Gelirleri Hesabı 1.000

e) 100-Kasa Hesabı 1.000

           140-Sayım Noksanlıkları Hesabı 1.000

Cevap: c

Soru: Memur B’nin geçici görev yolluğu beyannamesi ile beyan etmiş olduğu 900 TL’lik harcırahın (kesin ödemenin) memurun banka hesabına aktarılması için gönderme emri düzenlenmiştir. (Damga vergisi ihmal edilmiştir.) Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 161-Personel Avansları Hesabı 900

            103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 900

830-Bütçe Giderleri Hs. 900

               835-Gider Yansıtma Hs. 900

b) 630-Giderler Hesabı 900

                    103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 900

c) 160-İş Avansları Hesabı 900

                     103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 900

 830-Bütçe Giderleri Hs. 900

                             835-Gider Yansıtma Hs. 900

d) 161-Personel Avansları Hesabı 900

 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 900

e) 630-Giderler Hesabı 900

                       103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 900

830-Bütçe Giderleri Hs. 900

                                     835-Gider Yansıtma Hs. 90

Cevap: E

Soru:Çukurova Üniversitesi tarafından 3.000 TL’lik kırtasiye malzemesi satın alınmış olup, bedeli düzenlenen gönderme emri ile ödenmiştir. Satın alınan kırtasiye malzemesi taşınır ambarına konulmuştur. (DV ve KDV ihmal edilmiştir.) Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 3.000

                 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 3.000

 830-Bütçe Giderleri Hs. 3.000

                              835-Gider Yansıtma Hs. 3.000

b)630-Giderler Hesabı 3.000

                    103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 3.000

 830-Bütçe Giderleri Hs. 3.000

                         835-Gider Yansıtma Hs. 3.000

c)160-İş avans ve Kredileri Hesabı 3.000

                 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 3.000

d)630-Giderler Hesabı 3.000

                          103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 3.000

e)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 3.000

103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 3.000

Cevap: A

Soru:191-İndirilecek KDV Hesabı Borç: 20.000

391-Hesaplanan KDV Hesabı:30.000

KDV hesaplarının bakiyesi yukarıdaki gibi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ocak ayı KDV beyannamesini vermiştir. (TSE’nin KDV mükellefi olduğu varsayılmıştır) Buna göre TSE’nin KDV hesapları ile ilgili ay sonu kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 191-İndirilecek KDV Hesabı 20.000

    190-Devreden KDV Hesabı 10.000

                            391-Hesaplanan KDV Hesabı 30.000

b)191-İndirilecek KDV Hesabı 20.000

                     391-Hesaplanan KDV Hesabı 20.000

c)391-Hesaplanan KDV Hesabı 30.000

                          191-İndirilecek KDV Hesabı 30.000

d)391-Hesaplanan KDV Hesabı 30.000

                      191-İndirilecek KDV Hesabı 20.000

                  360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 10.000

e)191-İndirilecek KDV Hesabı 20.000

360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 10.000

                                          391-Hesaplanan KDV Hesabı 30.000

Cevap: D

Soru: İçişleri Bakanlığı için, elektrik idaresi Başkent Elektrik A.Ş.’ye elektrik aboneliğini yaptırmak amacıyla güvence bedeli olarak 3.000 TL ödenmesi için Hazineden nakit talebinde bulunmuştur (Elektrik aboneliğinin en az 20 yıl süreceği öngörülmektedir). Bu işleme ilişkin olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) 226-Verilen Depozito ve Teminat 3.000

                                     103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 3.000

b)226-Verilen Depozito ve Teminat 3.000

                                   325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 3.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 3.000

                            835-Gider Yansıtma Hesabı 3.000

c)126-Verilen Depozito ve Teminat 3.000

                             325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 3.000

d)126-Verilen Depozito ve Teminat 3.000

                            325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 3.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 3.000

                                       835-Gider Yansıtma Hesabı 3.000

e)126-Verilen Depozito ve Teminat 3.000

                                        103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 3.000

 830-Bütçe Giderleri Hesabı 3.000

                   835-Gider Yansıtma Hesabı 3.000

Cevap: B

Soru:  KDV Mükellefiyeti bulunan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 5.000 + %18 KDV’ye bir adet fotokopi makinası satın alınmış olup bedeli, düzenlenen gönderme emri ile ödenmiştir. (Damga Vergisi ihmal edilmiştir.) Bu işleme ilişkin olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a)255-Demirbaşlar Hesabı 5.000

191-İndirilecek KDV Hesabı 900

                                 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 5.900

b)255-Demirbaşlar Hesabı 5.900

                        103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 5.900

 830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.900

                      835-Gider Yansıtma Hesabı 5.900

c)255-Demirbaşlar Hesabı 5.900

                 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 5.900

d)255-Demirbaşlar Hesabı 5.000

 191-İndirilecek KDV Hesabı 900

                          325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hs. 5.900

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000 835-

                    Gider Yansıtma Hesabı 5.000

e)255-Demirbaşlar Hesabı 5.000

 191-İndirilecek KDV Hesabı 900

                               103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 5.900

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.900

                    835-Gider Yansıtma Hesabı 5.900

Cevap: E

Soru: Faydalı ömrü 10 yıl ve kayıtlı değeri 50.000 TL olan taşıt için dönem sonunda amortisman ayrılmıştır. Bu işleme ilişkin olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) 630-Giderler Hesabı 5.000

                        254-Taşıtlar Hesabı 5.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000

                      835-Gider Yansıtma Hesabı 5.000

b)630-Giderler Hesabı 5.000

                  257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 5.000

c)630-Giderler Hesabı 5.000

                     257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 5.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000

                   835-Gider Yansıtma Hesabı 5.000

d)630-Giderler Hesabı 5.000

                       254-Taşıtlar Hesabı 5.000

e)630-Giderler Hesabı 5.000

                       268-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 5.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000

                  835-Gider Yansıtma Hesabı 5.000

Cevap: B

Soru: Dönem sonunda Ömerli Malmüdürlüğünün 600-Gelirler Hesabının bakiyesi 45.000 TL olup bu tutar dönem sonu işlemlerinde ilgili hesaba aktarılmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 45.000

                                     630-Giderler Hesabı 45.000

b)690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 45.000

                    600-Gelirler Hesabı 45.000

c)600-Gelirler Hesabı 45.000

                     690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 45.000

d)630-Giderler Hesabı 45.000

                            690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 45.000

e)600-Gelirler Hesabı 45.000

                                        630-Giderler Hesabı 45.000

Cevap: C

Soru: Dönem sonunda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 830-Bütçe Giderleri Hesabının borç bakiyesi 700.000 TL olup bu tutar dönem sonu işlemlerinde ilgili hesaba aktarılmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 700.000

                                   800-Bütçe Gelirleri Hesabı 700.000

b)830-Bütçe Giderleri Hesabı 700.000

                                           895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 700.000

c)800-Bütçe Gelirleri Hesabı 700.000

                                  830-Bütçe Giderleri Hesabı 700.000

d)800-Bütçe Gelirleri Hesabı 700.000

                                    895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 700.000

e)895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 700.000

                  830-Bütçe Giderleri Hesabı 700.000

Cevap: E

Soru: Dönem sonunda Türkiye Bilimler Akademisinin 800-Bütçe Gelirleri Hesabının alacak bakiyesi 100.000 TL olup bu tutar dönem sonu işlemlerinde ilgili hesaba aktarılmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 100.000

                                            800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100.000

b)830-Bütçe Giderleri Hesabı 100.000

                                      895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 100.000

c)800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100.000

                         830-Bütçe Giderleri Hesabı 100.000

d)895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 100.000

 830-Bütçe Giderleri Hesabı 100.000

e 800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100.000

                           895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 100.000

Cevap: E

Soru- Yenimahalle Vergi Dairesi mükellefi Bay A tarafından 3.000 TL’lik (tahakkuklu) Gelir

Vergisi borcunun vergi dairesinin banka hesabına yatırılarak ödendiği, bankadan gelen

hesap özet cetvelinden anlaşılmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden

hangisidir?

a)    100-Kasa Hesabı 3.000

                                    120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı3.000

 805-Gelir Yansıtma Hesabı 3.000

                                800-Bütçe Gelirleri Hesabı 3.000

b)102-Banka Hesabı 3.000

                                               800-Bütçe Gelirleri Hesabı 3.000

c)120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 3.000

                                                             600-Gelirler Hesabı 3.000

d)102-Banka Hesabı 3.000

                                 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı3.000

805-Gelir Yansıtma Hesabı 3.000

                                      800-Bütçe Gelirleri Hesabı 3.000

e)101-Alınan Çekler Hesabı 3.000

                        120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı 3.000

                      800-Bütçe Gelirleri Hesabı 3.000

Cevap D şıkkı

Soru: Bay S, 12.000 TL'lik (tahakkuklu) veraset ve intikal vergisi borcunun tamamını vergi dairesi veznesine yatırarak ödemiştir. Tahsil edilen tutarın 8.000 TL'si 220-Gelirlerden Alacaklar Hesabında kayıtlıdır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 102-Banka Hesabı 12.000

                        120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 12.000

805-Gelir Yansıtma Hesabı 12.000

                           800-Bütçe Gelirleri Hesabı 12.000

b)101-Alınan Çekler Hesabı 12.000

                  120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 4.000

                    220-Gelirlerden Alacaklar Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı 12.000

                       800-Bütçe Gelirleri Hesabı 12.000

c)100-Kasa Hesabı 12.000

                                  800-Bütçe Gelirleri Hesabı 12.000

d)100-Kasa Hesabı 12.000

                                       120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 4.000

                                       220-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 8.000

805-Gelir Yansıtma Hesabı 12.000

                                     800-Bütçe Gelirleri Hesabı 12.000

e)120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 12.000

                              600-Gelirler Hesabı                    12.000

Cevap: D şıkkı

Soru: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) muhasebe birimince yakıt alım ihalesine ilişkin 1.000 TL’lik geçici teminat, banka aracılığıyla tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin olarak ODTÜ muhasebe birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)102-Banka Hesabı 1.000

                            332-Okul Pansiyonları Hesabı 1.000

b)102-Banka Hesabı 1.000

                         320-Bütçe Emanetleri Hesabı 1.000

c)102-Banka Hesabı 1.000

                      360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 12.000

d)102-Banka Hesabı 1.000

                       330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 1.000

e)102-Banka Hesabı 1.000

                                       361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 1.000

Cevap: D şıkkı

Soru: Adalet Bakanlığının 5 yıl sürecek olan yapım ihalesine ilişkin 50.000 TL’lik kesin teminat, çek ile tahsil edilmiştir. Kesin teminatın çek ile tahsil edilmesi ile olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)102-Banka Hesabı 50.000

                                        430-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 50.000

b)101-Alınan Çekler Hesabı 50.000

                            430-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 50.000

c)101-Alınan Çekler Hesabı 50.000

                             330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 50.000

d)102-Banka Hesabı 50.000

                         330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 50.000

e)101-Alınan Çekler Hesabı 50.000

                                 600-Gelirler Hesabı 50.000

Cevap: B şıkkı

Soru: Yakıt alım ihalesinden dolayı 4.000 TL geçici teminatı bulunan istekli Bay A'nın teminatı, isteklinin ihale yasaklarına uymadığı tespit edildiğinden ihale mevzuatı uyarınca bütçeye gelir kaydedilmiştir. Geçici teminatın bütçeye gelir kaydedilmesine ilişkinmuhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 4.000

                                      800-Bütçe Gelirleri Hesabı4.000

b)100-Kasa Hesabı 4.000

                                     600-Gelirler Hesabı 4.000

805-Gelir Yansıtma Hesabı 4.000

                              800-Bütçe Gelirleri Hesabı 4.000

c)100-Kasa Hesabı 4.000

                    330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 4.000

d) 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 4.000

                                                      600-Gelirler Hesabı 4.000

805-Gelir Yansıtma Hesabı 4.000

                                              800-Bütçe Gelirleri Hesabı 4.000

e) 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 4.000

                                                     600-Gelirler Hesabı 4.000

Cevap:D şıkkı

Soru: Mühendis H, iç denetçi eğitimine katılmasından dolayı hesapladığı harcırahını geçici görev yolluğu beyannamesi ile 2.000 TL olarak beyan etmiş olup bu tutarın tahakkuku yapılmış ve personelin hesabına aktarılması için gönderme emri düzenlenmiştir.(Damga Vergisi ihmal edilmiştir.) Harcırah ödemesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630-Giderler Hesabı 2.000

                                             103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 2.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000

                                      835-Gider Yansıtma Hesabı 2.000

b)630-Giderler Hesabı 2.000

                                103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 2.000

c)830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000

                                 100-Kasa Hesabı 2.000

d)630-Giderler Hesabı 2.000

100-Kasa Hesabı 2.000

e)630-Giderler Hesabı 2.000

                       100-Kasa Hesabı 2.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000

                   835-Gider Yansıtma Hesabı 2.000

Cevap: A şıkkı

Soru:- Gün sonunda yapılan kasa sayımında, kasada fiilen 9.000 TL bulunduğu, kayıtlara göre ise kasa hesabında 8.000 TL bulunduğu tespit edilmiştir. Kasa sayımına ilişkin durumun tespiti ile ilgili olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 397-Sayım Fazlalıkları Hesabı 1.000

                       800-Bütçe Gelirleri Hesabı 1.000

b)100-Kasa Hesabı 1.000

                    600-Gelirler Hesabı 1.000

c)630-Giderler Hesabı 1.000

                                    100-Kasa Hesabı 1.000

d)100-Kasa Hesabı 1.000

                             800-Bütçe Gelirleri Hesabı 1.000

e)100-Kasa Hesabı 1.000

                       397-Sayım Fazlalıkları Hesabı 1.000

Cevap: E şıkkı

Soru Özel bütçeli Ankara Üniversitesi tarafından geçici görev yolluğu avansı olarak Memur H'ye vezneden 500 TL verilmiştir. Verilen avanstan 4 TL Damga Vergisi kesintisi yapılmıştır. Avans verilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)161-Personel Avansları Hesabı 500

                                         100-Kasa Hesabı 500

b)161-Personel Avansları Hesabı 500

                                       360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 4

                                       100-Kasa Hesabı 496

c)161-Personel Avansları Hesabı 500

                                       100-Kasa Hesabı 500

830-Bütçe Giderleri Hesabı 500

                               835-Gider Yansıtma Hesabı 500

d)160-İş Avansları Hesabı 500

                            360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 4

                            100-Kasa Hesabı 496

830-Bütçe Giderleri Hesabı 500

                                 835-Gider Yansıtma Hesabı 500

e)162-Bütçe Dışı avans ve Krediler Hesabı 500

                                                   100-Kasa Hesabı 500

Cevap: B şıkkı

Soru: Özel bütçeli Türk Dil Kurumu tarafından 5.000 TL’lik kırtasiye malzemesi satın alınmış olup bedeli, düzenlenen gönderme emri ile ödenmiştir. Satın alınan kırtasiye malzemesi taşınır ambarına konulmuştur (DV ve KDV ihmal edilmiştir). Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 5.000

                           103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 5.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000

                           835-Gider Yansıtma Hesabı 5.000

b)630-Giderler Hesabı 5.000

                          103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 5.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000

                            835-Gider Yansıtma Hesabı 5.000

c)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 5.000

                                          100-Kasa Hesabı. 5.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000

                       835-Gider Yansıtma Hesabı 5.000

d)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 5.000

                               100-Kasa Hesabı. 5.000

e)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 5.000

                                       103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 5.000

Cevap: A

Soru: Özel bütçeli Türk Dil Kurumu tarafından, taşınır ambarında bulunan kırtasiye malzemesinden ilk üç aylık dönemde 500 TL'lik kısmının kullanıldığına/tüketildiğine ilişkin liste muhasebe birimine bildirilmiştir. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 500

                                         103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 500

830-Bütçe Giderleri Hesabı 500

                                 835-Gider Yansıtma Hesabı 500

b)630-Giderler Hesabı 500

                          103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 500

830-Bütçe Giderleri Hesabı 500

                                 835-Gider Yansıtma Hesabı 500

c)630-Giderler Hesabı 500

                               150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 500

d)630-Giderler Hesabı 500

                                   150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 500

830-Bütçe Giderleri Hesabı 500

                                      835-Gider Yansıtma Hesabı 500

e) 830-Bütçe Giderleri Hesabı 500

                                     150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 500

Soru:- Hayırsever bir vatandaş, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 75.000 TL’lik bilgisayar bağışlamıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 75.000

                                 800-Bütçe Gelirleri Hesabı75.000

b)255-Demirbaşlar Hesabı 75.000

                                           600-Gelirler Hesabı 75.000

c)255-Demirbaşlar Hesabı 75.000

                                        103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 75.000

d)255-Demirbaşlar Hesabı 75.000

                                         103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 75.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 75.000

                                           835-Gider Yansıtma Hesabı 75.000

e)255-Demirbaşlar Hesabı 75.000

                               800-Bütçe Gelirleri Hesabı 75.000

Cevap: B

Bağışlarda bütçe geliri kaydı yok!!

Soru: KDV mükellefiyeti bulunan Özel Bütçeli Türk Patent Enstitüsü (TPE) 5.000 TL + %18 KDV ye bilgisayar satın almış olup bedelinin ödenmesi için gönderme emri düzenlenmiştir. (Bu soruda TPE’nin KDV mükellefiyetinin bulunduğu varsayılmıştır.)

a) 255-Demirbaşlar Hesabı 5.000

191-İndirilecek KDV Hesabı 900

                                        103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 5.900

b)255-Demirbaşlar Hesabı 5.900

                             103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 5.900

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.900

                                                               835-Gider Yansıtma Hesabı 5.900

c)255-Demirbaşlar Hesabı 5.900

                          103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.5.900

d) 255-Demirbaşlar Hesabı 5.000

191-İndirilecek KDV Hesabı 900

                              325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.000

                               835-Gider Yansıtma Hesabı 5.000

e)255-Demirbaşlar Hesabı 5.000

191-İndirilecek KDV Hesabı 900

                                103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 5.900

830-Bütçe Giderleri Hesabı 5.900

                                                  835-Gider Yansıtma Hesabı

Cevap: E şıkkı

Soru: İstanbul Valiliği 15.000 TL’lik kırtasiye malzemesini, yardıma muhtaç öğrencilere bedelsiz olarak dağıtmıştır. Bu işleme ilişkin olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) 630-Giderler Hesabı 15.000

                                  150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 15.000

b)630-Giderler Hesabı 15.000

                                       150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 15.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 15.000

                                      835-Gider Yansıtma Hesabı 15.000

c)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 15.000

                           600-Gelirler Hesabı

d) 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 15.000

                                        600-Gelirler Hesabı

805-Gelir Yansıtma Hesabı 15.000

                                     800-Bütçe Gelirleri Hesabı 10.000

e)830-Bütçe Giderleri Hesabı 15.000

                                150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 15.000

Soru: Genel Bütçeli Adana Tarım İl Müdürlüğünce 10.000 TL + %18 KDV ye kırtasiye malzemesi satın alınmış olup bedelinin ödenmesi için hazineden nakit talebinde bulunulmuştur. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)255-Demirbaşlar Hesabı 10.000

191-İndirilecek KDV Hesabı 1.800

                                        103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.11.800

b)

255-Demirbaşlar Hesabı 11.800

                         103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 11.800

830-Bütçe Giderleri Hesabı 11.800

                                    835-Gider Yansıtma Hesabı 11.800

c)255-Demirbaşlar Hesabı 11.800

                             103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs.11.800

d)255-Demirbaşlar Hesabı 10.000

  191-İndirilecek KDV Hesabı 1.800

                                   325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı 11.800

e)255-Demirbaşlar Hesabı 11.800

                      325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı11.800

830-Bütçe Giderleri Hesabı 11.800

                        835-Gider Yansıtma Hesabı 11.800

Cevap: E

Soru: Aşağıdaki hesaplardan hangisi faaliyet hesapları ana hesap grubu içinde yer alır?

a) 630- Giderler Hesabı

b) 500- Net Değer/Sermaye Hesabı

c) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı

d) 800 Bütçe Gelirleri Hesabı

e) 830 Bütçe Giderleri Hesabı

Soru: Aşağıdakilerden hangisi muhasebe yönetmeliklerine göre muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır?

a) Fatura

b) Alındı Belgesi

c) Gider Pusulası

d) Muhasebe İşlem Fişi

e) Mahsup Alındısı

Cevap: D

Soru: Vergi daireleri dışında kalan muhasebe birimlerince nakden, çekle veya POS cihazı kullanılarak yapılan her türlü tahsilat karşılığında hangi belge düzenlenir?

a) Yevmiye Defteri

b) Büyük Defter

c) Kasa Defteri

d) Yardımcı Hesap Defteri

e) Alındı Belgesi

Cevap: E

Soru: Muhasebe yönetmeliklerine göre malî yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların mahsup işlemleri hangi sürede yapılabilir?

a) Malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde

b) Malî yılın bitimini izleyen üç ay içinde

c) Malî yılın bitimini izleyen dört ay içinde

d) Malî yılın bitimini izleyen beş ay içinde

e) Malî yılın bitimini izleyen altı ay içinde

Cevap: A

Soru: Mükellef (A),daha önce tahakkuk ettirilerek muhasebe kayıtlarına alınan 60.000 TL tutarındaki borcunu muhasebe birimi veznesine yatırarak ödemiştir. Gelir tahsilatı işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)100-Kasa Hesabı 60.000

                    600-Gelirler Hesabı60.000

b)120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 60.000

                                             600-Gelirler Hesabı60.000

c)102-Banka Hesabı 60.000

                                      600-Gelirler Hesabı              60.000

d)100-Kasa Hesabı 60.000

                                120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı60.000

805-Gelir Yansıtma Hesabı 60.000

                                     800-Bütçe Gelirleri Hesabı

60.000

e)100-Kasa Hesabı 60.000

                              800-Bütçe Gelirleri Hesabı   60.000

Cevap:D şıkkı

Soru: Muhasebe birimi veznesinde trafik para cezasına ilişkin 100 TL tutarında tahakkuksuz tahsilat yapılmıştır. Tahsilat işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)102-Banka Hesabı 100

                        600-Gelirler Hesabı 100

b)120-Gelirlerden Alacaklar Hs. 100

                              600-Gelirler Hesabı 100

c) 102-Banka Hesabı 100

                                  600-Gelirler Hesabı 100

d) 100-Kasa Hesabı 100

                                 600-Gelirler Hesabı 100

805-Gelir Yansıtma Hesabı 100

                       800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100

e) 100-Kasa Hesabı 100

                                 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı 100

Cevap:D şıkkı

Soru: Hizmet binasında kullanılan telefonlar için gelen 200 TL fatura tutarının ilgili kurumunun banka hesabına aktarılması için gönderme emri düzenlenmiştir. (Vergiler ihmal edilmiştir.) İşleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630-Giderler Hesabı 200

               103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı200

830-Bütçe Giderleri Hesabı 200

                                    835-Gider Yansıtma Hesabı                 200

b) 630-Giderler Hesabı 200

                              100-Kasa Hesabı 200

c)255-Demirbaşlar Hesabı 200

                                103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 200

d) 255-Demirbaşlar Hesabı 200

                               103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 200

830-Bütçe Giderleri Hesabı 200

                         835-Gider Yansıtma Hesabı 200

e)100-Kasa Hesabı 200

                          830-Bütçe Giderleri Hesabı200

Cevap: A şıkkı

Soru: Temizlik hizmeti alımı için A Firmasına ödenmesi gereken 2.000 TL tutarındaki hizmet alım gideri, nakit yokluğu nedeniyle, nakit olduğunda ödenmek üzere muhasebe kayıtlarına alınmıştır. (Vergiler ihmal edilmiştir.) İşleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630-Giderler Hesabı 2.000

                                      100-Kasa Hesabı 2.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000

                                     835-Gider Yansıtma Hesabı 2.00

b)630-Giderler Hesabı 2.000

                       100-Kasa Hesabı 2.000

c)255-Demirbaşlar Hesabı 2.000

                 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 2.000

d)630-Giderler Hesabı 2.000

                       320- Bütçe Emanetleri Hesabı 2.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000

                            835-Gider Yansıtma Hesabı 2.000

e) 630-Giderler Hesabı 2.000

                        103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 2.000

Cevap: D şıkkı

Soru: Daha önce alınan 1.000 TL tutarında kırtasiye malzemesinin kullanıldığına/tüketildiğine ilişkin liste muhasebe birimine gelmiştir. İşleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630-Giderler Hesabı 1.000

                             103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 1.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.000

                 835-Gider Yansıtma Hesabı 1.000

b)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 1.000

                                                    100-Kasa Hesabı 1.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.000

                      835-Gider Yansıtma Hesabı 1.000

c)255-Demirbaşlar Hesabı 1.000

                 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 1.000

d) 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 1.000

                     103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 1.000

e)630-Giderler Hesabı 1.000

                                150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 1.000

Cevap: E

Soru- İdare adına kayıtlı taşıtlar için yıl sonunda 2.000 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. İşleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000

                   257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 2.000

b)254-Taşıtlar Hesabı 2.000

                 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 2.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000

                          835-Gider Yansıtma Hesabı 2.000

c)630-Giderler Hesabı 2.000

                254-Taşıtlar Hesabı 2.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 2.000

                835-Gider Yansıtma Hesabı2.000

d) 630-Giderler Hesabı 2.000

                            257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 2.000

e)630-Giderler Hesabı 2.000

                 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 2.000

Cevap: D

Soru:  Mutemet temizlik maddesi alımı için kendisine verilen 200 TL tutarındaki iş avansının  tamamını kullanarak temizlik malzemelerini almış ve alıma ilişkin belgeleri muhasebe birimine teslim etmiştir. (Vergiler ihmal edilmiştir.) Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630- Giderler Hesabı 200

                                       103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 200

830-Bütçe Giderleri Hesabı 200

                       835-Gider Yansıtma Hesabı 200

b)161-Personel Avansları Hesabı 200

                            100-Kasa Hesabı 200

830-Bütçe Giderleri Hesabı 200

                             835-Gider Yansıtma Hesabı 200

c)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 200

                              160-İş Avansları Hesabı 200

830-Bütçe Giderleri Hesabı 200

                              835-Gider Yansıtma Hesabı200

d)160-İş Avansları Hesabı 200

                                                    100-Kasa Hesabı 200

e)161-Personel Avansları Hesabı 200

                                        100-Kasa Hesabı 200

Cevap: C

Soru: Geçici görev yolluğu avansı olarak görevlendirilen memura muhasebe birimi veznesinden 500 TL verilmiştir.(Vergiler ihmal edilmiştir.) Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630- Giderler Hesabı 500

                               103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 500

830-Bütçe Giderleri Hesabı 500

                          835-Gider Yansıtma Hesabı 500

b)160-İş Avansları Hesabı 500

                                       100-Kasa Hesabı 500

830-Bütçe Giderleri Hesabı 500

                              835-Gider Yansıtma Hesabı 500

c) 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 500

                                               161-Personel Avansları Hesabı 500

d)160-İş Avansları Hesabı 500

                                        100-Kasa Hesabı 500

e)161-Personel Avansları Hesabı 500

                                                   100-Kasa Hesabı

Cevap:E

Soru:  İdareye 100.000 TL’lik demirbaş bağışlanmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 100.000

                                        600-Gelirler Hesabı 100.000

805-Gelir Yansıtma Hesabı 100.000

                                      800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100.000

b)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 100.000

                            800-Bütçe Gelirleri Hesabı 100.000

c)255-Demirbaşlar Hesabı 100.000

                           103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hs. 100.000

d)150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 100.000

                                    103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 100.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 100.000

                    835-Gider Yansıtma Hs. 100.000

e)255-Demirbaşlar Hesabı 100.000

                                   600-Gelirler Hesabı 100.000

Cevap: E

Soru: Su aboneliğini yaptırmak amacıyla su işletmesine güvence bedeli olarak 1.000 TL gönderme emri düzenlenmek suretiyle ödenmiştir. Bu işleme ilişkin olarak yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a)226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 1.000

                               100-Kasa Hesabı 1.000

b) 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 1.000

                                                103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 1.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.000

                                   835-Gider Yansıtma Hesabı 1.000

c)830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.000

                                   226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 1.000

d)126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 1.000

                                     830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.000

e)100-Kasa Hesabı 1.000

                                          226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı1.000

830-Bütçe Giderleri Hesabı 1.000

                           835-Gider Yansıtma Hesabı 1.000

Cevap:B

Soru: Dönem sonunda 630-Giderler Hesabının bakiyesi 70.000 TL olup bu tutar dönem sonu işlemlerinde ilgili hesaba aktarılmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 70.000

                                            630-Giderler Hesabı 70.000

b)690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 70.000

                                 600-Gelirler Hesabı 70.000

c)690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 70.000

                   630-Giderler Hesabı 70.000

d)630-Giderler Hesabı 70.000

                                  690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 70.000

e) 600-Gelirler Hesabı 70.000

                                        690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 70.000

Cevap:C

Soru: Dönem sonunda 830-Bütçe Giderleri Hesabının borç bakiyesi 120.000 TL olup bu tutar dönem sonu işlemlerinde ilgili hesaba aktarılmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 120.000

                                 830-Bütçe Giderleri Hesabı120.000

b)895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 120.000

                                600-Gelirler Hesabı 120.000

c) 690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 120.000

                                      895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

d)630-Giderler Hesabı 120.000

                               690-Faaliyet Sonuçları Hesabı 120.000

e) 600-Gelirler Hesabı 120.000

                             895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 120.000

Cevap: A

Soru:  Banka tarafından gönderilen hesap özet cetvelinden, muhasebe birimince düzenlenen gönderme emirleri toplamı olan 15.000.-TL’nin ödendiği görülmüştür. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)102-Banka Hesabı 15.000

                   101-Alınan Çekler Hesabı 15.000

b)103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 15.000

                    102-Banka Hesabı 15.000

c)800-Bütçe Gelirleri Hesabı 15.000

                                      103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 15.000

d)102-Banka Hesabı 15.000

                        800-Bütçe Gelirleri Hesabı 15.000

e)600-Gelirler Hesabı 15.000

                 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 15.000

Cevap: B şıkkı

Soru: Muhasebe birimince 3.000 TL’lik geçici teminat vezneden tahsil edilmiştir. Bu işleme ilişkin olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)101-Alınan Çekler Hesabı 3.000

                                       800-Bütçe Gelirleri Hesabı 3.000

b) 102-Banka Hesabı 3.000

                                 800-Bütçe Gelirleri Hesabı 3.000

c)101-Alınan Çekler Hesabı 3.000

                          360-Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 3.000

d)100-Kasa Hesabı 3.000

                                 330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 3.000

e) 100-Kasa Hesabı 3.000

                                                361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 3.000

Cevap:d

Soru: Muhasebeleştirilmesi gereken herhangi bir işlemin kayıtlara alınmasında aşağıdaki belge çiftlerinden hangileri kullanılır?

a) Taşınır İşlem Fişi ve Teslimat Müzekkeresi

b) Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi

c) Alındı Belgesi ve Hesap Özet Cetveli

d) Tahakkuk Belgesi ve İcmal Cetveli

e) Vergi Dairesi Alındısı ve Mahsup Alındısı

Cevap: B

Soru: Ödenemeyen giderler ve emanet hesapları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, en fazla olan giderden başlayarak en az olana doğru ödenir.

b) Bu tür tutarlar 120- Bütçe Emanetleri Hesabına alınır.

c) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara sırasıyla öncelik verilir.

d) 3 yıl içinde talep edilemeyen emanetler bütçeye gelir kaydedilir.

e) Bütçeye gelir yazılan tutarlar hak sahibince çekilen noter ihbarnamesi üzerine ödenir.

Cevap: C

Soru: Çerçeve hesap planı göz önüne alındığında aşağıdakiler için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

I. 2 – Duran Varlıklar

II. 140.01.01 – Alacağın Aslı

III. 12 – Faaliyet Alacakları

IV. 180 – Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

a) I. Hesap Grubu, II. Yardımcı Hesap, III. Ana Hesap Grubu, IV. Hesap

b) I. Ana Hesap Grubu, II. Yardımcı Hesap, III. Hesap Grubu, IV. Hesap

c) I. Ana Hesap Grubu, II. Hesap, III. Hesap Grubu, IV. Yardımcı Hesap

d) I. Yardımcı Hesap, II. Ana Hesap Grubu, III. Hesap Grubu, IV. Hesap

e) I. Ana Hesap Grubu, II. Hesap Grubu, III. Hesap, IV. Yardımcı Hesap

Cevap: B

Soru: Dönem sonu işlemleri, aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılmasından sonra yapılır?

a) Geçici mizanın düzenlenmesinden sonra yapılır.

b) Kesin mizanın düzenlenmesinden sonra yapılır.

c) Faaliyet sonuçları tablosunun hazırlanmasından sonra yapılır.

d) Kapanış kayıtlarından sonra yapılır.

e) Enflasyon düzeltmesi işlemlerinden sonra yapılır.

Cevap: A

Soru: Nakde dayalı ödeme sistemi (NDÖS) için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Genel Yönetim kapsamındaki idarelerde kullanılır.

b) Nakit talepleri Hazine Dış Ödemeler Muhasebe Birimine yapılır.

c) TBMM, Cumhurbaşkanlığı, MİT, Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimleri de nakde dayalı ödeme sistemine dâhildir.

d) Nakit talepleri, “Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı” kullanılarak yapılır.

e) Muhasebe birimlerinin ödeme ve tahsilat hesapları; vergi dairelerinin ise sadece tahsilat hesabı vardır.

Cevap: E

Soru: Çankaya Malmüdürlüğü tarafından bütçeden gider suretiyle yapılacak olan 5.000 TL tutarındaki ödeme için Hazineden nakit talep edilmiş ve talep Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Birimince karşılanmıştır.

Söz konusu talebin Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Müdürlüğünce karşılanmasına ve gönderilen nakdin Çankaya Malmüdürlüğünce alınmasına ilişkin olarak sırasıyla Hazine Müsteşarlığı ve Çankaya Malmüdürlüğü tarafından yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir?

a)510 – Nakit Hareketleri Hs. 5.000

                         103 – Verilen Çek. ve Gön. Em. Hs5.000

102 – Banka Hs. 5.000

                                   510 – Nakit Hareketleri Hs. 5.000

b) 511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 5.000

                                 103 – Verilen Çek. ve Gön. Em. Hs. 5.000

c-102 – Banka Hs.               5.000

                          511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs.5.000

c)510 – Nakit Hareketleri Hs. 5.000

                                 108 – Diğer Hazır Değerler Hs. 5.000

100 – Kasa Hs. 5.000

                                            510 – Nakit Hareketleri Hs. 5.000

d) 511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 5.000

                                                            108 – Diğer Hazır Değerler Hs. 5.000

100 – Kasa Hs.                                  5.000

                                       511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 5.000

e)511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 5.000

                                                                 102 – Banka Hs. 5.000

108 – Diğer Hazır Değerler Hs. 5.000

                                                511 – Muhasebe Birimleri Arası İşl. Hs. 5.000

Cevap: A

Soru: Aşağıdaki işlemlerden hangisi 108- Diğer Hazır Değerler Hesabına kaydedilmez?

a) Genel bütçeli idarelerin kasa ihtiyacı için Hazineden talep ettikleri nakit tutarlar ile bunlardan tahsil edilerek kasaya konulan tutarlar.

b) Kasa fazlası tutarlarının bankaya gönderilmesine ilişkin işlemler.

c) Kişilerden emanet olarak alınan nakitler.

d) Dolaşımdan kaldırılan madeni paralara ilişkin işlemler.

e) Döviz tevdiat hesabına yatırılmak üzere bankaya gönderilen dövizler.

Cevap: C

Soru: Malazgirt Kaymakamlığı muhasebe kayıtlarında yer alan kayıtlı değeri 500.000 TL olan eski hükümet konağı binası 11/01/2016 tarihinde 500.000 TL’ye satılmıştır. Satış tutarının 100.000 TL’si peşin tahsil edilmiş olup, geri kalanı 10/11/2016 ve 10/05/2017 tarihlerinde 2 eşit taksitte ödenecektir (amortisman kaydı ihmal edilmiştir).

Söz konusu taksitli satış işlemine ilişkin olarak muhasebe birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)102 – Banka Hs. 100.000

   127 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 200.000

   227 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 200.000

                                       250- Arazi ve Arsalar Hs. 500.000

805 – Gelir Yansıtma Hs. 100.000

                                     800 – Bütçe Gelirleri Hs. 100.000

b)102 – Banka Hs. 100

127 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 200

227 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 200

                                                        252- Binalar Hs. 500

830 – Bütçe Giderleri Hs. 100

                                835– Gider Yansıtma Hs. 100

c)100 – Kasa Hs. 100

        117 – Menkul Varlıklar Hs 200.

217 – Menkul Varlıklar Hs. 200

                                            252 – Binalar Hs. 500

805 – Gelir Yansıtma Hs. 100

                                  800 – Bütçe Gelirleri Hs. 100

d) 140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 100

127 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 200

227 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 200

                                            252 – Binalar Hs. 500

805 – Gelir Yansıtma Hs. 100

                              800 – Bütçe Gelirleri Hs. 100

e)100 – Kasa Hs. 100

127 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 200

227 – Diğer Faaliyet Alacakları Hs. 200

                                                      252 – Binalar Hs. 500

805 – Gelir Yansıtma Hs. 100

                                               800 – Bütçe Gelirleri Hs.100

Cevap: E şıkkı

Soru: Aşağıdakilerden hangisi 140 – Kişilerden Alacaklar Hesabına kaydedilmesi gereken tutarlardan değildir?

a) Mecburi hizmet kaydı ile çeşitli okullarda okutturulan veya staj için gönderilen memur, öğretmen, öğrenci ve benzerlerinden başarılı olamayan veya herhangi bir şekilde akdi ihlal edenlerden alınması gereken tutarlar.

b) Veznedarların muhafazası altında bulunan para, menkul kıymet ve değerli kâğıtlardan noksan çıkan veya zimmete geçirilen tutarlardan bu hesaba kaydedilmesine karar verilenler.

c) Bütçe içi veya bütçe dışı olarak verilen veya gönderilen ön ödemelerden süresinde mahsup edilmeyen veya zimmete geçirilen tutarlar.

d) Bu hesapta kayıtlı tutarlar için tahakkuk ettirilecek faizler.

e) Tahakkuk ettirilen vergi alacakları.

Cevap: E

Soru: Uşak Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur Bay (S)’ye ödenmesi gereken geçici görev yolluğu yanlış hesaplama sonucu 200 TL fazla ödenmiştir. Görevli memura fazladan ödenen bu miktar için muhasebe birimi tarafından yapılması gereken tahakkuk kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 120 – Gelirlerden Alacaklar Hs. 200

                                                        600 – Gelirler Hs. 200

b)120 – Gelirlerden Alacaklar Hs. 200

                                                        630 – Giderler Hs. 200

c)140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 200

                                                      800 – Bütçe Gelirleri Hs. 200

d)140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 200

                                                  102 – Banka Hs. 200

e)140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 200

                                                             600 – Gelirler Hs. 200

Cevap: E

Soru: Vergi Müfettişi Bay (F)’ye geçici görev yolluğu olarak verilen 1.000 TL avansa ilişkin mahsup evrakları verilmesi gereken süre içinde kurumuna verilmediğinden avansın mahsubu yapılamamıştır.

Mahsup evraklarının süresi içinden verilmemesi nedeniyle söz konusu avans için muhasebe birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)120 – Gelirlerden Alacaklar Hs. 1.000

                               161 – Personel Avansları Hs. 1.000

b)140 – Kişilerden Alacaklar Hs. 1.000

                                        161 – Personel Avansları Hs. 1.000

c)121 – Gelirlerden Takipli Alacaklar Hs. 1.000

                                                                  161 – Personel Avansları Hs. 1.000

d)630 – Bütçe Giderleri Hs. 1.000

                                                             161 – Personel Avansları Hs. 1.000

e) 102 – Banka Hs. 1.000

                                                   161 – Personel Avansları Hs. 1.000

Cevap:B

Soru: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne tarihi değeri olan ve hazine malı olduğu belirtilen altın vazo gönderilmiştir. Söz konusu vazonun ağırlığı 1 Kg’dır (1 gr altın=100 TL).

Söz konusu işleme ilişkin olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Muhasebe Birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 217 – Menkul Varlıklar Hs.                              100.000

                                                                         600 – Gelirler Hs. 100.000

b) 120 – Gelirlerden Alacaklar Hs.                       100.000

                                                              600 – Gelirler Hs. 100.000

c) 150 – İlk Madde ve Malzeme Hs.                   100.000

                                                                           600 – Gelirler Hs. 100.000

d)110 – Hisse Senetleri Hs.                    100.000

                                                                600 – Gelirler Hs. 100.000

e)912 – Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. 100.000

                                                  913 – Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hs. 100.000

Cevap: A şıkkı

Soru: Tarsus Kaymakamlığı tarafından kayıtlı değeri 20.000 TL, birikmiş amortismanı 18.000 TL olan taşıt hurdaya ayrılmıştır. Bu işleme ilişkin olarak Tarsus Malmüdürlüğü tarafından aşağıdaki muhasebe kaydı yapılmıştır.

a) 257 – Birikmiş Amortismanlar Hs. 18.000

**……………..20.000

                                                         **……………..18.000

                                                         254 – Taşıtlar Hs. 20.000

Yukarıdaki muhasebe kaydında boş bırakılan alanlarda kullanılması gereken hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

a) *255 – Demirbaşlar Hesabı **257 – Birikmiş Amortismanlar Hesabı

b) *254 – Taşıtlar Hesabı **257 – Birikmiş Amortismanlar Hesabı

c) *630 – Giderler Hesabı **600 – Gelirler Hesabı

d) *830 – Bütçe Giderleri Hesabı **800 – Bütçe Gelirleri Hesabı

e) *294 – Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı **299 – Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Cevap: E şıkkı

Soru: Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi varlıklardan değildir?

a) Binalar

b) Sanat Eserleri

c) Taşıtlar

d) Demirbaşlar

e) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

Cevap: B şıkkı

Soru: Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası bakım onarım gideri olan 20.000 TL + %18 KDV, nakit yetersizliği nedeniyle hak sahibine ödenememiştir. Söz konusu işleme ilişkin olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)630 – Giderler Hs. 23.600

                                325 – Nakit Talep ve Tahsisleri Hs. 23.600

830 – Bütçe Giderleri Hs. 23.600

                           835 – Gider Yansıtma Hs. 23.600

b)630 – Giderler Hs. 23.600

                                320 – Bütçe Emanetleri Hs. 23.600

830 – Bütçe Giderleri Hs. 23.600

                                                 835 – Gider Yansıtma Hs. 23.600

c)630 – Giderler Hs.    23.600

                                   333 – Emanetler Hs. 23.600

830 – Bütçe Giderleri Hs. 23.600

                                      835 – Gider Yansıtma Hs. 23.600

d) 630 – Giderler Hs.                             23.600

                                                            333 – Emanetler Hs. 23.600

805 – Gelir Yansıtma Hs. 23.600

                         800 – Bütçe Gelirleri Hs. 23.600

e)630 – Giderler Hs. 23.600

                                 323 – Bütçeleştirilmiş Borçlar Hs. 23.600

830 – Bütçe Giderleri Hs.  23.600

                                            835 – Gider Yansıtma Hs.                             23.600

Cevap:b şıkkı

“Bu hesap; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, Bakanlıkça (Maliye Bakanlığı) belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlenmesi için kullanılır.”

Yukarıda bahsedilen hesap aşağıdakilerden hangisidir?

a) 322 – Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

b) 325 – Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

c) 320 – Bütçe Emanetleri Hesabı

d) 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

e) 323 – Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı

Cevap: E şıkkı

Bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup Bakanlıkça belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan giderler; dayanağını oluşturan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle harcama yetkilisine imzalatılmış ödeme emri belgesi ile hesaplara alınır.

- Bu şekilde hesaplara alınmış harcamalara ilişkin borçlar, ödeneklerinin temin edilmesiyle birlikte düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile kayıtlara alınma sırasına göre ödenir.

 Bu tutarlara ilişkin ödenek gönderme belgeleri, en geç malî yılın sonuna kadar muhasebe birimine gönderilerek muhasebeleştirme işlemleri tamamlanır.

Bakanlıkça belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneğinin bulunmaması nedeniyle ödenemeyen giderlere ilişkin tahakkuk tutarları

630-Giderler/Varlık Hesabı

                 323 Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı

831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar

                                    835 Gider Yansıma

Ödeme

323 Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı

                     100/103/325

830 Bütçe Gideri

                       831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamlar

322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı; bütçe kanunu veya özel bir kanunla yapılması öngörülen bir hizmet ve husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği hâlde, ödeneği bulunmaması ve benzeri nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır.

630/322 kaydı yapılır. Ödemede 322-/-103-100-325//830-/-835

333 Emanetler hesabı, emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

Emanet olarak nakden tahsil edilen tutarlar

100/102

                       333 Emanetler H.

 Aylık, ücret veya diğer istihkaklardan mahsuben tahsil edilen tutarlar bir

630-Giderler Hesabı

               333 Emanetler Hs.

835-Gider Yansıtma

                   830-Bütçe Giderleri

Emanetler hesabında kayıtlı tutarlardan, fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler

140-Kişilerden Alacaklar

       333 Emanetler Hesabı

-Mal ve hizmet satışlarına ilişkin olarak tahsil olunan bütçe gelirlerinden fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılanlar; mevzuatı uyarınca vergi dairelerince ret ve iade edilmesi gereken tutarlar iade edilmek üzere

610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

                       333 Emanetler H.

810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler

                                        805-Gelir Yansıtma

               Tahsil olunan diğer bütçe gelirlerinden fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan tutarlar, ilgilisine iade edilmek üzere bir taraftan bu hesaba alacak, 610-İndirim, İade ve İskontolar Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak, 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına borç kaydedilir.

8) Diğer muhasebe birimlerince tahsil edilen ve gelen muhasebe işlem fişinden ilgili olduğu hesabın tespit edilememesi nedeniyle geçici olarak bir hesapta kalması gereken tutarlar ile banka aracılığı ile yapılan tahsilatta, yükümlülüğe ilişkin bilgilerin yetersiz olması nedeniyle ilgili hesaplara alınamayan tutarlar bu hesaba alacak, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir.

9) Gelir bütçesine gelir, ilgili daire bütçesine de özel ödenek kaydolunan tutarların yıl sonuna kadar harcanamayan kısmı bir taraftan bu hesaba alacak, 600-Gelirler Hesabına borç; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına borç kaydedilir.

10) (Ek:RG-24/2/2018-30342)(2)(4) Kamu idarelerince tahsil olunan ve gelir bütçesine gelir, ilgili daire bütçesine de ödenek kaydolunan şartlı bağış ve yardım tutarlarının yıl sonuna kadar harcanmayan kısmı bir taraftan bu hesaba alacak, ilgisine göre 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ya da 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına borç, diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına alacak, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına borç kaydedilir.

11) Maaş ve ücretlerden fazla ve yersiz kesilmesi nedeniyle ilgili sosyal güvenlik kurumuna fazla gönderilen tutarlardan; memur veya işçiye ödenmesi gereken tutar bu hesaba, kurum payı 600-Gelirler Hesabına, noksan kesilen gelir vergisi ilgili hesaplara alacak, tamamı ilgili sosyal güvenlik kurumu adına 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına borç kaydedilir.

b) Borç

1) Emanetler hesabında kayıtlı tutarlardan nakden yapılan ödeme ve göndermeler bu hesaba borç, 100-Kasa Hesabı veya 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

2) Vergi dairelerince ret ve iade edilmek üzere bu hesaba alınan tutarlardan ödenmesi amacıyla ilgili muhasebe birimlerine gönderilenler bu hesaba borç, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir.

3) Emanetler hesabında kayıtlı tutarlardan başka bir hesaba aktarılanlar veya kayıtlı bir borca mahsup edilenler bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.

4) Emanetler hesabında kayıtlı tutarlardan bütçeye gelir yazılması gerekenler bir taraftan bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.

5) Emanetler hesabında kayıtlı tutarlardan aynı bütçeli kamu idaresinin başka muhasebe birimlerine gönderilenler, gönderen muhasebe birimince bu hesaba borç, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak kaydedilir.

Soru: Çaldıran Yatılı Bölge İlk Öğretim Okulu (YİBO) pansiyon mutemedi tarafından paralı yatılı öğrencilerden pansiyon ücreti olarak tahsil ettiği 600 TL ile öğrenci ve görevlilerden yemek parası olarak tahsil ettiği 400 TL’yi Çaldıran Malmüdürlüğü veznesine yatırmıştır.

Söz konusu işleme ilişkin olarak muhasebe birimi tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a)102 – Banka Hs. 1.000

332 – Okul Pansiyonları Hs. 1.000

b) 100 – Kasa Hs. 1.000

                     332 – Okul Pansiyonları Hs. 880

                    333 – Emanetler Hs. 120

c)100 – Kasa Hs. 1.000

                                   333 – Emanetler Hs. 1.000

d)100 – Kasa Hs. 1.000

                                            333 - Emanetler Hs. 880

                                           337 – Mutemetlikler Cari Hs. 120

e)102 – Banka Hs. 1.000

                           600 – Gelirler Hs. 1.000

Cevap: B şıkkı

Paralı yatılı öğrencilerden tahsil edilen pansiyon ücretleri ile öğrenci ve diğer görevlilerden yemek parası olarak muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilip, muhasebe birimlerine yatırılan paralar

     100/102

                 332 Okul Pansiyonları (yatırılan paranın %88)

                333 Emanetler H (yatırılan paranın %12

Parasız yatılı öğrenciler için tahakkuk ettirilen tutar

630  Giderler

                                         332 Okul Pansiyonları (yatırılan paranın %88)

                                          333 Emanetler H (yatırılan paranın %12

830 Bütçe Giderleri

                            835 Gider Yanstıma H.

Milli Eğitim Bakanlığının bildirmesi üzerine merkezden veya pansiyonla idare olunan diğer okulların hizmet aldıkları muhasebe birimlerinden aktarılan tutarlar, alan muhasebe birimlerince

511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler  

                     332 Okul Pansiyonları

Pansiyon paralarından fazla veya yersiz olarak ödendiği anlaşılanlar

 332 Okul Pansiyonları

                      140-Kişilerden Alacaklar 

Pansiyon gideri olarak ödenen paralar

332 Okul Pansiyonları

                               100-325

Stok/Varlık Alınmışsa ilgili hesaba borç (150-255)

                                600 Gelirler

Soru: Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğünün banka hesabına yatırılan 20.000 TL’nin kim tarafından yatırıldığı tespit edilemediğinden vergi dairesi muhasebe birimi tarafından aşağıdaki muhasebe kaydı yapılmıştır.

102 – Banka Hesabı 20.000

                              ……………………………..20.000

Yukarıdaki muhasebe kaydında boş bırakılan alanda olması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?

a) 325 – Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı

b) 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

c) 333 – Emanetler Hesabı

d) 835 – Gider Yansıtma Hesabı

e) 320 – Bütçe Emanetleri Hesabı

Cevap: C şıkkı

Soru: Hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan kaydi envanteri yapılanlar, aşağıdaki hangi hesaba borç veya alacak kaydedilir?

a) 510 – Nakit Hareketleri Hesabı

b) 500 – Net Değer Hesabı

c) 511 – Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

d) 512 – Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabı

e) 519 – Değer Hareketleri Sonuç Hesabı

Cevap: B

Soru: 600- Gelirler Hesabı, 610- İndirim, İade ve İskontolar Hesabı, 630- Giderler Hesabı ve 698- Enflasyon Düzeltmesi Hesaplarının bakiyeleri dönem sonunda aşağıda belirtilen hesaplardan hangisine aktarılır?

a) 630 –Giderler Hesabı

b) 610 – İndirim İade ve İskontolar Hesabı

c) 690 – Faaliyet Sonuçları Hesabı

d) 500 – Net Değer Hesabı

e) 895 – Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

Cevap: C şıkkı

Soru: Aşağıdakilerden hangisi 800 – Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilecek işlemlerden değildir?

a) Nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilat.

b) Bağış ve yardım olarak alınan nakitler.

c) Alacak hesaplarına kayıtlı tutarlara ilişkin olarak tahsil edilen faizler.

d) Bütçe gelirlerini tahsil etmeye yetkili bulunan memurlarca tahsil edildikten sonra zimmete geçirilen tutarlar.

e) Tahakkuklu bütçe geliri karşılığı alınan çeklerden bankaca karşılığı olmadığı için yılı içinde iade edilenler.

Cevap: E şıkkı

Bütçe gelirine alacak kaydedilecek tutarlar:

-Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilat.

-Tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere kişilerden alacaklar hesabına kaydedilen tutarlardan nakden veya mahsuben tahsil edilenler

-Muhasebe birimlerince şartlı bağış ve yardım haricinde bağış ve yardım olarak tahsil olunan paralar

-Bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilmiş olup kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında izlenen tutarlardan yapılan anapara tahsilatı

-Alacak hesaplarında kayıtlı tutarlara ilişkin olarak tahsil edilen faizler   

-Bütçe gelirlerini tahsil etmeye yetkili bulunan memurlarca zimmete geçirilen tahsilat tutarı

-Basımı yapılarak Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine teslim edilen madeni paralar

-Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimince, döner sermayeye devredilen dolaşımdan kaldırılan madeni paraların satış bedeli

-Yabancı paralar ile yapılan işlemlerden doğan olumlu para farkları,

-Bütçe gelirleri hesabının yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, bu hesaba alacak ve borç kaydedilir

Soru:  Aşağıdakilerden hangisi 830 – Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedilecek işlemlerden değildir?

a) Ödeneğine dayanılarak bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlardan herhangi bir nedenle hak sahiplerine ödenmeyenler.

b) Ön ödemeler hesap grubunda yer alan hesaplara borç kaydedilen tutarlardan bütçe gideri olarak mahsup edilmesi gerekenler.

c) Bütçeleştirilecek borçlar hesabına kaydedilmiş olan tutarlardan ödeneğine dayanılarak ödeme emri belgesine bağlananlar.

d) Bütçe giderleri hesabının yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla yapılan kayıtlar.

e) Ödeneğine dayanılarak genel bütçe dışı idare veya kuruluşlara yatırılan sermayeler.

Cevap: D şıkkı

Bütçe Giderleri Hesabına Borç Kaydedilen tutarlar

-Bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlar

-Ödeneğine dayanılarak bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlardan herhangi bir nedenle hak sahiplerine ödenemeyenler,

-Ön ödemeler hesap grubunda yer alan hesaplara borç kaydedilen tutarlardan bütçe gideri olarak mahsup edilmesi gerekenler

-Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlıkça, kapsama dâhil diğer kamu idarelerinde üst yönetici tarafından verilen talimat üzerine başka bir muhasebe birimince ödemesi yapılan hakediş tutarları, (adına ödeme yapılan muhasebe birimince)

-İç ve dış malî borçlar hesaplarında yer alan tutarlar karşılığı olarak ödenen faiz giderleri,

-Ödeneğine dayanılarak verilen borç tutarları,

-Ödeneğine dayanılarak genel bütçe dışı idare veya kuruluşlara yatırılan sermayeler,

-Bütçeleştirilecek borçlar hesabına kaydedilmiş olan tutarlardan ödeneğine dayanılarak ödeme emri belgesine bağlananlar,

-Bütçeleştirilmiş borçlar hesabına kaydedilmiş olan tutarlardan ödeneği temin edilenler,

-Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabına kaydedilerek yapılan ödemelerden bütçeleştirme işlemi tamamlananlar,

-Bütçe gelirlerinden mahallî idareler ve fon payı veya diğer kamu idaresi payı olarak hesaplanan tutarlar            ,

-Genel bütçe harç tahsilatlarından meslek odaları payı olarak hesaplanan tutarlar,

- Yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde bankaca, kur değişimi dolayısıyla verilen talimattan daha fazla bir tutar aktarıldığı durumlarda, doğan olumsuz kur farkları,

- Bedelsiz olarak kişilerden intikal eden varlıklardan kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler,

- Şartlı bağış ve yardım olarak nakden tahsil edilen gelirlerden şart kılınan amaç doğrultusunda kullanılmadığı için ilgilisine iade edilenler,

-Bütçe giderleri hesabının yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, 630-Giderler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç ve alacak kaydedilen tutarlar bir taraftan bu hesaba borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak; diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 13:18
YORUM EKLE