Harcama Belgeleri Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular

Harcama Belgeleri Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular, görevde yükselme sınavlarında çıkan örnek harcama belgeleri yönetmeliği ile alakalı sorular

Harcama Belgeleri Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular

Harcama Belgeleri Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular, görevde yükselme sınavlarında çıkan örnek harcama belgeleri yönetmeliği ile alakalı sorular

Harcama Belgeleri Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular

                Harcama Belgeleri Yönetmeliği Özet ve Örnek Sorular          

      HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

Tanımlar (MYHBY/4)

Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için; giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

Onay belgesi: ,

***İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini;

***Doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı  verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi,

Fatura: İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden;

a) Faturayı,

b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile elektronik yolcu biletlerini,

c) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan Harcama Pusulasını,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve ilgili yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındıyı,

e)Yurtdışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri,

Piyasa fiyat araştırması tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı,  ifade eder.

Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler (MYHBY/5)

Ödeme belgesi iki nüsha olarak Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir.  Kanıtlayıcı belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır, ödeme belgesinin ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.

Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu harcamalarında ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 a) Kesin ödemelerde;

Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

b) Ön ödemelerde;

 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

-Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,

-Gereken hallerde kredi izin yazısı;

2)Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda;

-Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,

-Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği,

-Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı,

 Muhasebe İşlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

***Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. ***Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme yapılabilir.

***Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir.

****Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz.

Taahhüt dosyası (MYHBY/6)

İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde;

- Onay belgesi, ihale komisyonu kararı,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda;

-Piyasa fiyat araştırması tutanağı veya

-Söz konusu maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,

- Sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyası,

Ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak muhasebe yetkilisine verilir.

Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler bağlanır. Taahhüt dosyasının onaylı sureti ise, bir defadan fazla tahakkuk ettirilen hakediş ödemelerinin kontrolü için muhasebe biriminde saklanır.

Hakediş raporu(MYHBY/6)

İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir.

a) Yapım İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin  hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

b) Hizmet İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

Ödemenin Kimlere Yapılacağı (MYHBY/8)

Ödeme; gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacaklının ölümü halinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma yapılır.

 Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:

a)Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekâletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği.

b) Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların T.C. kimlik numaraları; mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı.

c) Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı.

d) Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı.

e) Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde,

-Noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge;

-Bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde ise, sadece noterce düzenlenmiş vekâletname.

f) Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine ilişkin mahkeme ilamı.

g) Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere alındı karşılığı yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş, ilgilinin tatbiki imzasını içeren yetki belgesi.

h) Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi.

ı) Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının, harcama yetkililerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenmesinde, Mutemet Görevlendirme Yazısı

j) Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacakları ile kamu personeli olmayan kişilerin hizmetleri karşılığı gerçekleşen yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, her ödemeyle ilgili Şahsi Mutemet Dilekçesi

k) Kimliğinin saklı kalmasını isteyen muhbirlere mutemetleri aracılığıyla yapılacak ödemelerde, ilgili dairenin görevlendirme yazısı.

l) Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi (Hak sahipleri tarafından düzenlenen fatura üzerinde alacaklının banka hesap numarasının yer alması halinde ayrıca yazılı talepleri aranmaz).

***Bünyesinde tedavi kurumu bulunan kamu idarelerinin muhasebe birimlerince, tedavi bedeli karşılığı tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarların çeşitli nedenlerle hastaya ödenememesi halinde ödeme, tedavi bedelinin tahsili sırasında düzenlenen alındıda hasta dışında kimliği belirtilen diğer kişilere yapılır. Bu durumda ayrıca vekâletname aranmaz. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır.

***Hazinenin veya diğer kamu idarelerinin aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak karşı taraf lehine hükme bağlanan mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin ibraz olunan ilamda adı yazılı taraf vekillerine ödenmesinde de vekâletname aranmaz.

SORU: Harcama belgeleri mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı belge niteliğinde değildir?(2010/17)

a) Harcama talimatı

b) Onay belgesi

c) Ödeme belgesi

d) Taahhüt dosyası

e) Hakediş raporu

Doğru Cevap (c) şıkkıdır.

SORU: Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre, ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2011/14)

a) Ödeme belgesi iki nüsha olarak Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir

b) Kanıtlayıcı belgeler ödeme belgesinin birinci nüshasına bağlanır, ödeme belgesinin ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.

c) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz

d) Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır

e) Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Muhasebe İşlem Fişi kullanılır

Doğru Cevap (e) şıkkıdır.

SORU: Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, idarelerin Devlet Malzeme Ofisinden ve kendilerine bağlı döner sermaye işletmelerinden yapacakları alımlarda aşağıdaki belgelerden hangisinin ödeme belgesine bağlanmasına gerek yoktur? (2011/15)

a) Onay Belgesi

b) Fatura

c) Taşınır işlem fişi

d) Bedel tespit komisyonu kararı

e) Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı

Doğru Cevap (d) şıkkıdır

SORU: Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisine ödeme yapılmaz? (2013/17)

a)  Gerçek kişilerde duruma göre vekiline

b)  Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerine

c)  Alacaklının ölümü halinde varislere

d)  Kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma

e)  Tüzel kişilerde görevlendirilen mutemede

Doğru Cevap (e) şıkkıdır

13- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre avans suretiyle yapılan ödemelerde ödeme belgesi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? (2015MY/13)

a) Ödeme emri belgesi

b) Çeşitli Ödemeler Bordrosu

c) Muhasebe işlem fişi

d) Tahakkuk Müzekkeresi

e) Hakediş Raporu

Doğru Cevap (c) şıkkıdır

15-Kamu zararına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Kamu zararının tespit yöntemlerinden biri de Sayıştayca kesin hükme bağlamadır.

b) Sorumlu, kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan kişidir.

c) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması kamu zararının belirlenmesinde esas alınan kriterlerden biridir.

d) Takip sorumluluğu merkezde strateji geliştirme birimlerine aittir.

e) Üst yönetici tarafından değerlendirme yapılması sadece kontrol, denetim veya inceleme sonucu tespit edilen kamu zararlarında söz konusudur.

Doğru Cevap (b) şıkkıdır

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 13:16
YORUM EKLE