Aday Memur Eğitimi İnkılap Tarihi Soruları

Aday Memur Eğitimi İnkılap Tarihi Soruları, aday memur inkilap tarihi örnek sorular görevde yükselme örnek tarih soruları

Aday Memur Eğitimi İnkılap Tarihi Soruları

1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
a) Londra Antlaşması
b) Uşi Antlaşması
c) Bükreş Antlaşması
d) İstanbul Antlaşması

2. I. Balkan Savaşı'ndan sonra en büyük payı alarak diğer Balkan devletlerinin tepkisini çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bulgaristan
b) Karadağ
c) Yunanistan
d) Sırbistan
3. 13 Nisan 1909'da gerçekleşen ve tarihimizde "31 Mart Vakası" olarak bilinen ayaklanma neye karşı yapılmıştır?
a) İkinci Meşrutiyet
b) Birinci Meşrutiyet
c) Islahat Fermanı
d) Tanzimat Fermanı

4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olarak İngiltere'ye karşı başarılar kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Galiçya Cephesi
b) Çanakkale Cephesi
c) Suriye - Filistin Cephesi
d) Kanal Cephesi
5. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz?
a) Milli devletlerin kurulması
b) İmparatorlukların yıkılması
c) Almanya'nın büyük bir güç haline gelmesi
d) Yeni rejimlerle yönetilen devletlerin kurulması
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılabını en kapsamlı biçimde açıklar?
a) Ulusal egemenlik savaşıdır.
b) Ulusal bağımsızlık savaşıdır.
c) Bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma savaşıdır.
d) Düşmanı yurttan atmak için yapılan kurtuluş savaşıdır.


7. Milli Mücadele sırasında İstanbul Hükümetinin yetersizliği karşısında ilk defa geçici bir hükümet oluşturulması fikri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi
d) Amasya Mülakatı
8. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde aktif olarak rol almamıştır?
a) Galiçya Cephesi
b) Batı Cephesi
c) Kanal Cephesi
d) Kafkas Cephesi
9. Aşağıdaki maddelerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerinden değildir?
a) Silah ve cephanenin teslim edilmesi
b) Demiryollarının teslim edilmesi
c) Askerlerin terhis edilmesi
d) Ege adalarının silahsızlandırılmas

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin açılışından önce olmuştur?
a) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
b) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
c) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
d) Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi
11. İlk TBMM'de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?
a) Yeni Türk Devleti'nin Anayasası'nın kabulü
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın onaylanması
c) Gümrü Barış Antlaşması'nın imzalanması
d) Saltanatın kaldırılması
12.Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?
a) Anayasanın laikleştirilmesi
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Saltanatın kaldırılması
d) Eğitim-öğretimin birleştirilmesi

13. Anadolu'da yabancı işgallere karşı oluşan Kuvay-i Milliye birlikleri hangi olayla tek çatı altında toplanmıştır?
a) Amasya Görüşmesinde
b) Sivas Kongresinde
c) Erzurum Kongresinde
d) TBMM'nin açılması ile
14. Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Milli Mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?
a) Kongreye yurt genelinde seçilmiş temsilcilerin katılması
b) Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması
c) Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi
d) Kongre sonunda temsil heyetinin oluşturulması
15. Mustafa Kemal Paşa tüm Türk ulusundan Milli Mücadele’yi başlatma yetkisini ilk kez nerede almıştır?
a) Amasya Genelgesinde
b) Sivas Kongresinde
c) Erzurum Kongresinde
d) Misak-ı Milli ile

16. TBMM ilk olarak meşruiyetini tanıtmak ve kendisini güvence altına almak amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisini çıkarmıştır?
a) Tekâlif-i Milliye Emirleri
b) Takrir-i Sükûn Kanunu
c) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
d) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
17. TBMM, "kuvvetler birliği" ilkesi çerçevesinde, yargı yetkisini hangi kuruluş aracılığı ile kullanmıştır?
a) Hukuk mahkemeleri
b) Bağımsız mahkemeler
c) Ağır Ceza Mahkemeleri
d) İstiklal Mahkemeleri
18. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?
a) Teali İslam Cemiyeti
b) İzmir Müdafaa-i Hukuk cemiyeti
c) Kilikyalılar Cemiyeti
d) Milli Kongre Cemiyeti


19. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınması
b) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi
c) Almanya'nın Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini ele geçirmesi
d) Üçlü Ittifak'ın kurulması
20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile birlikte Balkan Antantı'nı imzalayan devletlerden değildir?
a) Romanya
b) Yunanistan
c) Bulgaristan
d) Yugoslavya

21. 30 Kasım 1925'te kabul edilen bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken, toplumsal yaşamda ayrıcalık ifade eden şeyhlik, dervişlik, dedelik, müritlik gibi unvan ve lakapların kullanılması da yasaklanmıştır.
Yapılan bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?
a) Kamu hizmetlerinden herkesin yararlanması
b) Eğitimde ve öğretimde birliğin sağlanması
c) Kanun önünde eşitliğin sağlanması
d) Dini duyguların sömürülmesinin engellenmesi
22. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele'ye karşı olan cemiyetlerdendir?
a) Vilayât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
b) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
c) Kilikyalılar Cemiyeti
d) Mavri Mira Derneği

23."Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı ilk kez aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Alaşehir Kongresi
c) Balıkesir Kongresi
d) Erzurum Kongresi
24. Mustafa Kemal, "Siyasi başarılar ekonomik başarılar ile taçlandırılmazsa sönmeye mahkûmdur." sözüyle ekonomik yöndeki girişimleri teşvik etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan çalışmalardan birisi değildir?
a) I. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması
b) Aşar vergisinin kaldırılması
c) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
d) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
25. Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
a) 29 Ekim 1923
b) 19 Mayıs 1919
c) 23 Nisan 1920
d) 1 Kasım 1922


26. 11 Ağustos 1923 tarihinde açılan II. TBMM aşağıdaki gelişmelerden hangisini gerçekleştirmemiştir?
a) Hilafetin kaldırılması
b) Saltanatın kaldırılması
c) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
d) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
27. Atatürk ilkeleri hangi tarihte Anayasa'ya dahil edilmiştir?
a) 1921
b) 1924
c) 1928
d) 1937
28. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan heyetin başında aşağıdakilerden hangisi vardı?
a) İsmet Bey
b) Kâzım Bey
c) Talat Paşa
d) Rauf Bey

29. "Misak-ı Milli" hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 10 Ocak 1920
b) 12 Kasım 1919
c) 25 Ekim 1920
d) 28 Ocak 1920
30. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi laik düzene geçişin bir aşaması olarak görülemez?
a) Latin alfabesinin kabulü
b) Saltanatın kaldırılması
c) Cumhuriyetin ilanı
d) Medeni Kanun'un kabulü
31.Türk kadınına toplumda eşitlik hakkı ilk defa hangi kanunla verilmiştir?
a) Medeni Kanun
b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c) Kanun-i Esasi
d) Ceza Kanunu
32.Atatürk döneminde aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmamıştır?
a) Balkan Antantı
b) Sadâbad Paktı
c) Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi
d) NATO

33.Türkiye I. İktisat Kongresi İzmir'de hangi tarihte başlamıştır?
a) 17 Şubat 1923
b) 11 Ekim 1922

c) 28 Ocak 1920
d) 30 Kasım 1925
34.Cumhuriyet yönetimine geçişte aşağıda verilen olaylardan hangisinin rolü olmamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) TBMM'nin açılması
c) Erzurum Kongresi
d) Halifeliğin kaldırılması
35.Mustafa Kemal Paşa'ya hangi savaşta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Başkomutan" unvanı verilmiştir?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) İkinci İnönü Meydan Muharebesi
c) Dumlupınar Meydan Muharebesi
d) Birinci İnönü Meydan Muharebesi

36. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3 Eylül 1922
b) 11 Ekim 1922
c) 18 Eylül 1920
d) 27 Ekim 1920
37. Lozan Antlaşması'nda "İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın iki yanında dar bir bölge silahlandırılmayacaktır." Maddesi ile Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenlik hakları zedelenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisiyle bu durum düzeltilerek bağımsızlığımız tam olarak sağlanmıştır?
a) Londra Konferansı
b) Paris Antlaşması
c) Montrö Antlaşması
d) Mudanya Antlaşması
38.

I. Samsun’a çıkış
II. Erzurum Kongresi
III. Sivas Kongresi
IV. Amasya Genelgesi
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) l-ll-lll-IV
b) l-IV-ll-lll
c) IV-II-I-III
d) l-lll-IV-ll


39. Millî Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma güney sınırlarımızı belirlemiştir?
a) Ankara Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Gümrü Antlaşması
40. Atatürk'ün subay olarak gittiği ilk görev yeri neresidir?
a) Tahran
b) Trablusgarp
c) Çanakkale
d) Şam
41. 1924 Anayasası'nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Tek meclis
b) Meclisin üstünlüğü
c) Halifeye bağlılık
d) Millet egemenliği
42.Takrir-i Sükûn Kanunu hangi olayın sonucunda çıkarılmıştır?
a) Anadolu'nun işgali
b) TBMM'ye karşı ayaklanmalar
c) Şeyh Sait isyanı
d) Menemen Olay

43.Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit olarak kabul edilmesi Atatürk ilkelerinin hangisinin bir gereğidir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik
d) Laiklik
44. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan olan "Millî iradeyi egemen kılmak esastır." ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilgilidir?
a) Millî egemenlik
b) Ülke bütünlüğü
c) Barışçılık
d) Millî bağımsızlık
45.Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Kılık kıyafet inkılâbı
d) Uluslararası ölçülerin kabulü

46.Mondros ateşkes antlaşmasından sonra terhis edilmeyen ve Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı mücadele eden 15. Kolordu Komutanı kimdir?
a) Mustafa Kemal
b) ismet inönü
c) Fevzi Çakmak
d) Kazım Karabekir
47. Lozan görüşmelerine Sovyetler Birliği hangi konuda taraf olarak katılmıştır?
a) Osmanlı Borçları
b) Kapitülasyonlar
c) Musul
d) Boğazlar
48. Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?
a) Lozan Barış Antlaşması
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Sevr Antlaşması
d) Londra Konferansı

49. Yeni Türk Devleti'nin dış politikası "Yurtta sulh cihanda sulh" anlayışına uygun olarak düzenlenmeye çalışılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa uygun olarak gerçekleştirilmiştir?
a) Öğretim Birliği Yasası
b) Laiklik ilkesinin benimsenmesi
c) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması
d) Ölçü ve tartı alanında yenilikler
50. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün altı ilkesinden biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Meşrutiyetçilik
d) Laiklik
51. Serbest Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Fırkası arasındaki fark, hangi konuya bakış açılarından kaynaklanıyordu?
a) Askeri
b) Ekonomik
c) Dini
d) Siyasi


52. 1925 yılında Atatürk'ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rize
b) Eskişehir
c) Kastamonu
d) Ordu
53.Misak-ı Millî nerede kabul edilmiştir?
a) Amasya Görüşmesinde
b) Sivas Kongresinde
c) TBMM'de
d) Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
54.Millet mektepleri hangi inkılâbın destekleyicisi olarak açılmıştır?
a) Harf devrimi
b) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
d) Cumhuriyetin ilanı

55. Türkçenin bir bilim dili olması için araştırmalar yapmak amacıyla 1932 yılında Atatürk tarafından hangi bilimsel kurum kurulmuştur?
a) Türk Tarih Kurumu
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
c) Türk Dil Kurumu
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
56. 31 Mayıs 1933'te çıkarılan "İstanbul Üniversitesi’nin Kurulması Hakkında Kanun" ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
a) İstanbul şehrinin adının duyulması
b) "Darülfünun”un kaldırılarak yerine "Üniversite"nin kurulması
c) "Darülfünun”un geliştirilmesi
d) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
57. Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisi sonucunda toplanmıştır?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Birinci İnönü Muharebesi
c) İkinci İnönü Muharebesi
d) Başkumandanlık Meydan Muharebesi

58. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı'nda halledilememiştir?
a) Hatay sorunu
b) Kapitülasyonlar
c) Doğu Trakya sorunu
d) Yunan sınırı
59.Aşağıdakilerden hangisi ile İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nın maddelerini biraz yumuşatıp kabul ettirmek istemişlerdir?
a) Lozan Antlaşması
b) Londra Konferansı
c) Moskova Antlaşması
d) Ankara Antlaşması
60.Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan bir inkılâptır?
a) Kılık kıyafet devrimi
b) Medeni Kanun'un kabulü
c) Öğretim birliğinin sağlanması
d) Saltanatın kaldırılması


Cevap Anahtarı

1 B              21 D     41 C
2 A             22 D     42 C
3 A             23 D     43 B
4 C             24 C     44 A
5 C             25 D     45 B
6 C             26 B     46 D
7 B             27 D     47 D
8 B             28 D    48 A
9 D             29 D    49 C
10 D           30 A     50 C
11 C           31 A       51 B
12 C          32 D      52 C
13 B          33 A      53 D
14 A           34 D     54 A
15 B           35 A      55 C
16 C          36 B      56 B
17 D          37 C      57 B
18 A         38 B      58 A
19 B         39 A       59 B
20 C        40 D       60 D

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 11:03
YORUM EKLE