657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Soru ve Cevapları

657 Devlet Memurları Kanunu Görevde Yükselme Sınav Soruları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Soru ve Cevapları, 657 özet çalışması

657 Sayılı  Devlet Memurları Kanunu Soru ve Cevapları

657 Devlet Memurları Kanunu Görevde Yükselme Sınav Soruları

Daha önceki yıllarda Maliye Bakanlığınca çeşitli zamanlarda yapılan sınavlara ilişkin soru ve cevaplarını bu yazımızda paylaştık.Sınavlara hazırlanan arkadaşlara faydalı olması dileği ile


657 Devlet Memurları Kanunu Özet Çalışmasına Buradan Ulaşabilirsiniz

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

4734 ve 4735 Sayılı Kanun Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

6245 sayılı Harcırah Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

2013 YILI GENEL BÜTÇELİ  VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, görevden uzaklaştırılanların hak ve yükümlülükleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Zam ve tazminatlardan tam olarak yararlanırlar.

b) Sosyal hak ve yardımlardan tam olarak yararlanırlar.

c) Aylıkları 2/ 3 oranında ödenir.

d) Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi sonucu, görevlerine döndüklerinde eksik ödenen 1/ 3 oranındaki aylıkları kendilerine ödenir.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda sıralanan disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerden hangisi ya da hangileri uyarma cezasını gerektirir?

I- Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
II- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak
III- Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak
IV- Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek

a) I – II ve IV b) I – II – III ve IV c) II ve III d) Yalnız I

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar, hangi amirin teklifi ve hangi amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar?

a) En üst amir --- Atamaya yetkili amir

b) Daire amiri ---- En üst amir

c) Disiplin amiri --- Atamaya yetkili amir

d) Disiplin amiri --- Daire amiri

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükselebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselmenin şartlarından değildir?

a) Yüksekokul mezunu olmak
b) Öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olmak
c) Son sekiz yıllık dönemde disiplin cezası almamış olmak
d) Hizmet sınıfları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olmak

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurları aşağıdakilerden hangileri için mal bildirimi verirler?

1-Eşleri 2-Kendileri 3- Velayetleri altındaki çocukları 4-Anne ve Babaları

a) Yalnız 1 ve 2       b) Yalnız 1 ve 3           c) Yalnız 1,2 ve 3               d) 1,2,3 ve 4

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-A 3-C 4-A 5-C

2015 YILI GENEL BÜTÇELİ  İDARELER VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

a) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır
b) Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır
c) Görev yeri değiĢtirilir
d) Kınama cezası verilir

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi açıktan vekile ödenecek vekalet aylığının hesabında dikkate alınmaz?

a) Aylık b) Kıdem aylığı c) Ek gösterge d) Taban aylığı

3. Aşağıdaki memur maaş unsurlarından hangisi en yüksek devlet memuru aylığı ve ek göstergesi esas alınarak hesaplanmaz?

a) Özel hizmet tazminatı                                                                b) Ölüm yardımı
c) Doğum yardımı                                                                            d) Ek ödeme

4. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen hizmet sınıflarından biri değildir?

a) Adalet hizmetleri sınıfı                                                 b) Milli istihbarat hizmetleri sınıfı
c) Teknik hizmetler sınıfı                                                  d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, görevden uzaklaştırılanların hak ve yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Zam ve tazminatlardan tam olarak yararlanırlar
b) Sosyal yardım ve haklardan tam olarak yararlanırlar
c) Aylıkları 2/ 3 oranında hesaplanarak ödenir
d) Sosyal Güvenlik kesintileri yarım olarak hesaplanır

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-C 4-A 5-A

21/05/2011 TARİHİNDE YAPILAN GENEL BÜTÇELİ İDARELER VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Aylık                     b) Sözleşmeli ücreti             c) Gündelik                                 d) Ödül

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylık ve ücretlerin ödenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir.
b) Memurlara aybaşında peşin ödenen aylıklar, emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde geri
alınmaz.
c) Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün
hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.
d) Memurlara aylıkları çalışıldıktan sonra ay sonlarında ödenir.

3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görev değişikliği halinde sayman mutemetlerinin (muhasebe yetkilisi mutemetleri) devir süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2 gün b) 5 gün c) 7 gün d) 10 gün

4- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen vekalet aylıkları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Vekalet aylığının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.
b) Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının üçte biri verilir.
c) Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının tamamı verilir.
d) Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurun ölümü halinde, hak sahibi olan yakınlarına yapılacak ölüm yardımı ödeneği miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında
b) Memurun son aldığı net aylığın iki katı tutarında
c) En yüksek Devlet memuru aylığı tutarında
d) Memurun son aldığı aylık ve ödenekler toplamı tutarında

6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kurumlarınca bir göreve vekaleten atanan Devlet memurlarına bu görevlendirme dolayısıyla yapılacak ödemelerde aşağıdaki ödeme unsurlarından hangisi dikkate alınmaz?

a) Vekalet edilen kadronun 1. kademe aylığı
b) Vekalet edilen kadronun ek gösterge aylığı
c) Vekalet edilen kadroya ait zam ve tazminatlar
d) Memuriyet taban aylığı

CEVAP ANAHTARI 1-A 2-D  3-A  4-C  5-A    6-D

2015 YILI MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

a) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır
b) Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır
c) Görev yeri değiştirilir
d) Kınama cezası verilir

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi açıktan vekile ödenecek vekalet aylığının hesabında dikkate alınmaz?

a) Aylık                  b) Kıdem aylığı                            c) Ek gösterge                                         d) Taban aylığı

3. Aşağıdaki memur maaş unsurlarından hangisi en yüksek devlet memuru aylığı ve ek göstergesi esas alınarak hesaplanmaz?

a) Özel hizmet tazminatı                                       b) Ölüm yardımı
c) Doğum yardımı                                                   d) Ek ödeme

4. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen hizmet sınıflarından biri değildir?

a) Milli istihbarat hizmetleri sınıfı                                                     b) Teknik hizmetler sınıfı
c) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı                                                d) Adalet hizmetleri sınıfı

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, görevden uzaklaştırılanların hak ve yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Zam ve tazminatlardan tam olarak yararlanırlar
b) Sosyal yardım ve haklardan tam olarak yararlanırlar
c) Aylıkları 2/ 3 oranında hesaplanarak ödenir
d) Sosyal Güvenlik kesintileri yarım olarak hesaplanır

CEVAP ANAHTARI

1-A2-B3-C4-D5-A    2016 YILI MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ   SERTİFİKA SINAVI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte biri ödenir.

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının dörtte ikisi ödenir.
d) Görevden uzaklaştırılan veya gözaltına alınan memurlar bu süre içinde 657 sayılı Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan da üçte bir oranında faydalanmaya devam ederler.

2. 657 sayılı Kanunun mali hükümler tanımında yer alan, “Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

a) İş güçlüğü zammı b) Ders görevi ücreti c) Sözleşmeli ücreti d) Aylık


57. 657 sayılı Kanuna göre, aylığın ödeme zamanı ve esaslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait aylık, kıst olarak ödenir.
b) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir.
c) Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.
d) Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre ödenir.

 

3. 657 sayılı Kanuna göre, aylığın ödeme zamanı ve esaslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait aylık, kıst olarak ödenir.
b) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir.
c) Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.
d) Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre ödenir.

4. 657 sayılı Kanuna göre, “vekalet aylığı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin üçüncü kademesinin üçte ikisi verilir.
b) Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri ile vekalet aylığına ilişkin hükümler uygulanır.
c) Açıktan vekil olarak atananlara (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte ikisi verilir.
d) Açıktan vekil olarak atananlara vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

5. 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurunun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) üç katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
b) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
c) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) tutarı kadar ölüm yardımı ödeneği verilir.
d) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge hariç) üç katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-A 4-C 5-B    12/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN MAHALLİ İDARELER    MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklardan biridir?

a) Kişisel sorumluluk ve zarar                           b) Müracaat, şikayet ve dava açma
c) Kovuşturma ve yargılama                              d) Gizli bilgileri açıklama

2- 657 sayılı Kanuna göre aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde boş kadrodan söz edilir?

a) Tayin                                                    b) Geçici görevlendirme
c) Disiplin cezası uygulaması              d) Görevden uzaklaştırma

3- 657 sayılı Kanuna göre Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kariyer                         b) Liyakat                               c) Eşitlik                         d) Adalet

4- 657 sayılı Kanuna göre mazeret iznine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine yedi gün babalık izni verilir
b) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine yedi gün babalık izni verilebilir
c) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir
d) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilebilir

5- 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir?

a) Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma
b) Memurluk sırasında memurluğa alınma şartlarından her hangi birini kaybetme
c) Memurluktan çekilme
d) Görevden uzaklaştırma

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-A 3-A 4-C 5-D   2016 YILI GENEL BÜTÇELİ  VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte biri ödenir.

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının dörtte ikisi ödenir.
d) Görevden uzaklaştırılan veya gözaltına alınan memurlar bu süre içinde 657 sayılı Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan da üçte bir oranında faydalanmaya devam ederler.

2. 657 sayılı Kanunun mali hükümler tanımında yer alan, “Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?


a) İş güçlüğü zammı              b) Ders görevi ücreti                c) Sözleşmeli ücreti                        d) Aylık

3. 657 sayılı Kanuna göre, aylığın ödeme zamanı ve esaslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait aylık, kıst olarak ödenir.
b) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir.
c) Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.
d) Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre ödenir.

4. 657 sayılı Kanuna göre, “vekalet aylığı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin üçüncü kademesinin üçte ikisi verilir.
b) Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri ile vekalet aylığına ilişkin hükümler uygulanır.
c) Açıktan vekil olarak atananlara (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte ikisi verilir.
d) Açıktan vekil olarak atananlara vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

5. 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurunun ölümü halinde hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) üç katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
b) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.
c) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) tutarı kadar ölüm yardımı ödeneği verilir.
d) En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge hariç) üç katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-D 3-A 4-C 5-B  


2014 MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

1.

I-Memur
II-İşçi
III-Geçici personel
IV-Sözleşmeli personel
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu hizmetlerinin kimler eliyle gördürüldüğü aşağıdakilerin hangisinde tam  ve doğru olarak gösterilmiştir?
A) I
B) I ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir?

A) Sadakat
B) Mal Bildirimi
C) Uygulamayı isteme
D) Davranış ve işbirliği

3.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30

4.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerin hangisinde, kurumlarca hazırlanan kadro cetvellerinde yer alması gereken bilgiler tam ve doğru olarak verilmiştir?

A) Pozisyonu, sınıfı, derecesi ve unvanı
B) Dairesi, derecesi, unvanı ve adedi
C) Unvanı, sınıfı, derecesi ve kademesi
D) Sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar hangi tarihten geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar?

A) Disiplin amirlerinin teklif tarihi
B) Atamaya yetkili amirin onay tarihi
C) Atama onayının tebliğ tarihi
D) Yemin merasiminin yapıldığı tari

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ve ders görevi alacakların nitelikleri nasıl tespit edilir?

A) İlgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı
B) İlgili Kurumun teklifi, ilgili Bakan ve Maliye Bakanının onayı
C) İlgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanının kararı
D) İlgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın kararı

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, doğum yardımı ödeneğinin hesabında esas alınan gösterge rakamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 800
B) 1600
C) 2500
D) 3000

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen ve memurca ödenmesi kabul edilen zarar hangi merciin kararına göre ödenir?

A) Atamaya yetkili amir
B) Disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu
C) Zarar tespit komisyonu
D) Zarara uğrayan kurumun en üst yöneticisi

9.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bakanlık (Merkez) Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirlerce verilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kınama
B) Aylıktan kesme
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Devlet memurluğundan çıkarma

10) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren bir eylemin öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanmaz ise, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

A) 1 ay
B) 6 ay
C) 1 yıl
D) 2 yıl

11) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen memurun, soruşturma veya yargılama sonunda, yetkili mercilerce göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerden biri değildir?

A) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler
B) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler
C) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar
D) Tutuksuz yargılanmalarına devam edilenler

12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

13."Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda yer alan disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir?

A) Kınama
B) Aylıktan kesme
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Devlet memurluğundan çıkarma

14.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son
kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının en fazla ne kadarı kesilir?

A) 1/8
B) 1/6
C) 1/4
D) 1/

15) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret nasıl belirlenir?

A) Bakanlar Kurulu kararı ile
B) Maliye Bakanlığınca
C) Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye
Bakanlığınca müştereken
D) Yılı bütçe kanunu ile

16.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aile yardımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Memurun çalışmayan eşi için 2134 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar üzerinden aile yardımı ödenir
B) Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek kocaya verilir
C) Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihten itibaren hak kazanır
D) Memurun geçimini sağladığı üvey çocuklar


CEVAP ANAHTARI

1-D2-C3-C4-D5-B6-A7-C8-B9-C10-B
11-D12-B13-C14-D15-A16-C17-


2016 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR)

1) Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kaç günü geçemez?

A) 40                    B) 30                      C) 20       D) 10

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurunun ölümü halinde hak sahibine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En yüksek Devlet memuru aylığı tutarı

B) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarı

C) Devlet memuru aylığı tutarı

D) Devlet memuru aylığının iki katı tutarı

3) 657 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen sosyal hak niteliğindeki ödemelerden biridir?

A) Gösterge aylığı B) Ek gösterge aylığı C) Kıdem aylığı D) Aile yardımı ödeneği

4) 657 sayılı Kanuna göre, aile yardımı ödeneğiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Memurun çalışmayan eşi için tespit edilen gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar üzerinden aile yardımı ödenir

B) Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek kocaya verilir

C) Memur eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihten itibaren hak kazanır

D) Memurun geçimini sağladığı üvey çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilir

5) Aşağıdaki aylık unsurlarından hangisi tüm kamu görevlilerine aynı tutarda ödenmektedir?

A) Gösterge aylığı B) Taban aylığı C) Ek gösterge aylığı D) Kıdem aylığı

6) 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurlarının aylık hesabında aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz?

A) Yaşı               B) Öğrenim durumu                  C) Medeni durumu                          D) Hizmet sınıfı

6) 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurları "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra hangi süre içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yemin ederek özlük dosyalarına konulmak üzere "Yemin Belgesi" ni imzalarlar?

A) 15 gün                           B) 1 ay                              C) 45 gün                                          D) 2 ay

7) 657 sayılı Kanunda yer alan ödev ve sorumluluklar kapsamında, Devlet memurlarının “Tarafsızlık ve devlete bağlılığı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar

B) Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar

C) Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler

D) Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak zorundadırlar

8) 657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurlarına tanınan “genel haklar” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler

B) Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır

C) Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler

D) Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler

9) Ankara Defterdarlığı Çankaya Malmüdürlüğünde Şef olarak görev yapmakta iken 2014 yılında emekliye ayrılan bay (B), kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklayamaz?

A) Ankara Valisi                     B) Maliye Bakanı                   C) Ankara Defterdarı                     D) Çankaya Kaymakamı

10) 657 sayılı Kanunda yer alan yasaklar kapsamında, Devlet memurlarının “Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı” nın kapsamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması sonucunu doğuracak eylemlerde bulunmazlar

B) Devlet memurları kamu hizmetlerini aksatacak şekilde görevlerine gelmemezlik yapamazlar

C) Devlet memurları toplu olarak sözlü ya da yazılı olarak müracaatta bulunamazlar

D) Devlet memurları kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilemezler

11) İzmir Defterdarlığı Çeşme Malmüdürlüğünde Şef olarak görev yapmakta olan bayan (B) hakkındaki ihbar ve şikayetlerin, garaz ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hususu yapılan soruşturma sonucunda anlaşılırsa, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından aşağıdakilerden hangisi ister?

A) Maliye Bakanı                  B) İzmir Valisi                    C) İzmir Defterdarı                             D) Çeşme Kaymakamı

12) 657 sayılı Kanunda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisinin kararıyla yürürlüğe konulur?

A) Maliye Bakanlığı                B) Başbakanlık              C) Devlet Personel Başkanlığı                     D) Bakanlar Kurulu

13) Aşağıdaki istihdam şekillerinden hangisi 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir?

A) Memur                       B) Sözleşmeli personel              C) Geçici personel                             D) İşçi

14) 657 sayılı Kanuna göre “Devlet kamu hizmeti görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini sisteme dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır” ibaresinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liyakat             B) Kariyer               C) Sınıflandırma               D) Güvenlik

15) 657 sayılı Kanuna göre, iki yıl süreli yüksek öğrenim mezunlarının memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12/2                   B) 10/1                       C) 10/2                      D) 9/1

16) 657 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi tesis edilen sınıflardan değildir?

A) Teknik Hizmetler                  B) Adalet Hizmetleri           C) Avukatlık Hizmetleri                   D) Din Hizmetleri

17) 657 sayılı Kanuna göre, avukatlık stajını tamamladıktan sonra memuriyet görevine açıktan atanan personelin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9/1                       B) 9/2                 C) 9/3                              D) 8/1

18) 657 sayılı Kanuna göre, ilçede görev yapan memura başarı belgesini aşağıdakilerden hangisi verir?

A) Malmüdürü                 B) Kaymakam                   C) Defterdar                              D) Vali

CEVAP ANAHTARI 1-A2-B3-C4-B5-A6-B7-D8-D9-B10-C 11-B12-D13-D14-A15-C16-B17-C 18-B


MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI  2015 YILI

1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atama yapmayı düşündüğü boş kadroları, sayı, sınıf ve derecelerini de belirtmek suretiyle aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmek zorundadır?

A) Başbakanlığa

B) Maliye Bakanlığına

C) Devlet Personel Başkanlığına

D) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, gece nöbeti ve vardiyası göreviyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Engelli memura isteği halinde gece nöbeti ve vardiyası görevi verilebilir

B) Kadın memura doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve vardiyası görevi verilemez

C) Tabip raporunda belirtilmesi halinde kadın memura hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce gece nöbeti ve vardiyası görevi verilemez

D) Tabip raporunda engelleyici bir hüküm yoksa kadın memura hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından doğumdan önceki sekiz haftaya kadar gece nöbeti ve vardiyası görevi verilebilir

3.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurun bakmakla yükümlü olmadığı kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi ve hayati tehlikesinin bulunması halinde, bu halin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla, aylık ve özlük hakları korunarak en fazla ne kadar süreyle refakat izni verilir?

A) 3 ay                B) 6 ay                  C) 12 ay                     D) Refakat izni verilmez

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların ödev ve sorumluluklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir

B) Askeri hizmet ile ilgili bilgiler hiçbir suretle basına açıklanamaz

C) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar

D) Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği gün işe başlamak zorundadırlar

B) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamak zorundadırlar

C) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir

D) Yer deyiminin kapsamı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir

6.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir?

A) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak

B) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek

C) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak

D) Kasıtlı olarak görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri hor kullanmak

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüle ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başarı belgesi, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından verilebilir

B) Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir

C) Üç defa üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bakan, illerde valiler tarafından ödül verilebilir

D) Bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğraması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ceza verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

B) Memurluktan çıkarma cezasını gerektirir fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ceza verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirir fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

D) Memurluktan çıkarma cezasını gerektirir fiilin işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar

9) Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi sivil savunma uzmanının disiplin ve üst disiplin amiridir?

A) Defterdar-Vali

B) Defterdar Yardımcısı-Defterdar

C) Personel Müdürü-Defterdar

D) Personel Müdürü-Defterdar Yardımcısı

CEVAP ANAHTARI 1-C2-D3-B4-B5-C6-A7-C8-B9-A


2010 YILI SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI 

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.

B) Adaylık süresi içinde başka kurumlara nakil olabilirler.

C) Asaletleri tasdik oluncaya kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

D) Adaylık süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden ve bu terki kesintisiz on gün sürdüren memurla ilgili olarak, aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) Kınama cezası verilir.

B) Görev yeri değiştirilir.

C) Aylığından 1/8 oranında kesinti yapılır.

D) Yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme iste- ğinde bulunmuş sayılır.

3. I- Aylıktan kesme

II- Kademe ilerlemesinin durdurulması

III- Devlet memurluğundan çıkarma

IV- Kınama

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi veya hangileri yüksek disiplin kurulunca verilir?

A) I - III                    B) Yalnız III                             C) II - IV                                     D) Yalnız II

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre uyarma ya da kınama cezalarından birini alan Devlet memurları, cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra sicil dosyasından silinmesini isteyebilir?

A) 3                         B) 4                       C) 5                       D) 6

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hâllerde, personele yaptırılacak fazla çalışmanın kaç saati için bir gün izin verilir?

A) 12                          B) 10                              C) 8                       D) 6

CEVAP ANAHTARI 1-B2-D3-B4-C5-C


2009 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ŞEFİ SINAVI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin Devlet memuru olabilmeleri için kazaî rüşt kararı almak şartıyla en az kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir?


A) 15                           B) 16                     C) 17                                  D) 18

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının atamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?


I- Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

II- Başka bir yerdeki göreve atananların bir ay içinde görev yerine hareket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü işe başlamaları gerekir.

III- Memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin kurallar yönetmelikle düzenlenmiştir.

A) Yalnız I                              B) I - III                         C) II - III                            D) I - II - III

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalığa yakalanan memura ilk seferinde en fazla kaç aya kadar rapor verilebilir?


A) 6                          B) 12                      C) 18                         D) 24

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının, çalışma saat ve şekilleri aşağıdakilerden hangisinin muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir?

A) İçişleri Bakanlığı

B) Bakanlar Kurulu

C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

D) Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

5.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurunun çalışmayan eşinin tacir sayılacak ticari faaliyette bulunması durumunda, bağlı olduğu kuruma bu durumu kaç gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür?


A) 7               B) 10                     C) 15                      D) 20

6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kınama cezası ile cezalandırılan memur, kaç yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezanın sicil dosyasından silinmesini isteyebilir?


A) 2                   B) 3                   C) 5                           D) 10

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?


A) 30                      B) 15                      C) 10                                   D) 7

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır?

A) 10 iş günü                 B) 15 gün                C) 20 iş günü                  D) 30 gün

CEVAP ANAHTARI

1- A   2-B    3-C   4-D    5-C     6-C       7-D     8-A

2017 Maliye Bakanlığı Personel Müdürlüğü Sınavı 

1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hizmet sınıflarından biri değildir?
A) Kamu güvenliği hizmetleri sınıfı
B) Jandarma hizmetleri sınıfı
C) Millî istihbarat hizmetleri sınıfı
D) Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı

2) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler içinde işe başlamayanlar hakkında yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?


A) 15 günlük süre verilir
B) 2 ay süre verilir
C) Atamaları iptal edilir
D) Aylık verilmemek şartıyla ikinci 10 günlük
süre verilir

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, verilen refakat izninin bitim tarihinden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine memurlara en fazla kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?
A) 3
B) 6
C) 18
D) 24


4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, eşi doğum yapan memura isteği üzerine hangi tarihten itibaren ne kadar süreyle aylıksız izin verilir?

A) Doğum tarihinden itibaren oniki ay
B) Doğum tarihinden itibaren yirmidört ay
C) Analık izni süresinin bitiminden itibaren oniki ay
D) Analık izni süresinin bitiminden itibaren yirmidört ay

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında aşağıdakilerden hangisi ikinci görev olarak verilebilir?

A) Kimyagerlik
B) Saymanlık
C) Müftülük
D) Kaymakamlık

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce özel sektörde avukatlıkla geçirdikleri sürelerin en fazla kaç yılı memuriyette geçmiş sayılır?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi bir unvanda kazanılmış hak aylık derecesi 5/1’i iken istifa eden ve milletvekili olarak 3 yıl yasama görevinde bulunduktan sonra tekrar milletvekili seçilemediği için memuriyet görevine geri dönen (A)’nın memuriyete döndüğü tarih itibarıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5/1
B) 4/1
C) 4/2
D) 5/2

8) 5 yıllık mühendislik fakültesi mezunu olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda 5 yıl mühendis olarak çalıştıktan sonra, 1 yıl 6 aylık askerlik hizmetinde bulunan, askerlik sonrası özel sektörde meslekle ilgili olarak 6 yıl çalışan ve 16/06/2016 tarihinde Maliye Bakanlığında teknik hizmetler sınıfında mühendis olarak göreve başlayan Bay (Z)’nin kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5/1
B) 5/3
C) 4/1
D) 4/2

9) 31/07/2016 tarihinde tıp fakültesi mezunu olan (Y), 14/07/2017 tarihinde Sağlık Bakanlığında doktor olarak göreve başlamıştır. (Y)’nin memuriyete girişteki kazanılmış hak aylık derece kademesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) 9/1
B) 9/3
C) 8/1
D) 8/3

Cevap Anahtarı 1-A2-C3-C4-B5-A6-D7-C8-C9-D


2017 Yılı Maliye Bakanlığı Maliye Kursu Sınavı

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin üst sınırı nasıl belirlenir?

A) Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
B) Maliye Bakanlığının görüşü ve Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
C) Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça
D) Maliye Bakanlığının görüşü ve Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarının yemin belgesini imzalaması ödev ve sorumlulukların hangisiyle ilgilidir?

A) Tarafsızlık
B) Devlete bağlılık
C) Sadakat
D) Davranış ve işbirliği

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu hangi düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini, gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir?

A) Genel Müdür Yardımcısı ve eşiti
B) Genel Müdür ve eşiti
C) Müsteşar Yardımcısı ve eşiti
D) Müsteşar ve eşiti

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarının öğrenim durumlarına göre yükselebileceği en son derece ve kademeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 2 yıllık yükseköğrenimi bitirenler 1. Derecenin 4. Kademesine kadar yükselebilir.
B) 4 yıllık yükseköğrenimi bitirenler 1. Derecenin 4. Kademesine kadar yükselebilir.
C) Liseyi bitirenler 3. Derecenin 8. Kademesine kadar yükselebilir.
D) Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 2. Derecenin 6. Kademesine kadar yükselebilir.


5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içerisinde veya sonunda görevine son verilenler kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, istisnai memurluğa atananlara Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hangi tarihten itibaren uygulanmaya başlar?

A) İstisnai memurluğa atandığı tarihten itibaren
B) Atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren
C) Atandıkları kadronun derece aylığının son kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren
D) İstisnai memurluğa atananlara kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanmaz

7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ilk defa Devlet memuru olarak atananların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama halinin aşağıdaki sürelerin hangisini aşması durumunda atama işlemi iptal edilir?

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 1 ay
D) 2 ay

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kademe ilerlemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Memurun kademe ilerlemesinin yapabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
B) Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde çalışılan her iki yıla bir kademe ilerlemesi uygulanabilmesi için bu bölgelerde mecburi olarak sürekli görevle atanan personel olarak çalışmak gerekir.
C) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, bir kademe ilerlemesi daha uygulanır.
D) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması gerekir.

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kurumlarınca açılan seçme veya yarışma sınavında başarı göstererek bilgilerini arttırmak amacıyla dış memleketlere gönderilenlere en fazla kaç yıl ayrılma müsaadesi verilebilir?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 6

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıda belirtilenlerden hangisine açıktan vekil atanabilir?

A) Saymanlık
B) Veznedarlık
C) Zabıt katipliği
D) Diş tabipliği

11) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen aylıktan kesme cezası oranları aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/30 - 1/8
B) 1/8 - 1/4
C) 1/4 - 1/2
D) 1/3 - 1/2

12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, göreve girmede, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmede ve görevin sona erdirilmesinde eşit davranılması gerektiğini hangi temel ilke ile tanımlamıştır?

A) Kariyer
B) Liyakat
C) Sınıflandırma
D) Güvenlik

13) Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıflardan biri değildir?

A) Emniyet Hizmetleri Sınıfı
B) Jandarma Hizmetleri Sınıfı
C) Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
D) Adalet Hizmetleri Sınıfı

14) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş güçlüğü zammı
B) İş riski zammı
C) Temininde güçlük zammı
D) Mali sorumluluk tazminatı

15) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, eşlerinin kazanç getirici faaliyetini belirlenen süre içerisinde bildirmeyen Devlet memuruna uygulanacak disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

Cevap Anahtarı  1-A2-C3-B4-D5-C6-B7-D8-D9-C10-D
 11-A12-B13- D14- C15- B


04.11.2017 Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğü Malmüdürlüğü  Sınavı 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurlar kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilir?

a) Yetkili Bakanın yazılı izniyle
b) Valinin yazılı izniyle
c) Disiplin amirinin yazılı izniyle
d) Gizli bilgiler açıklanamaz

2-

I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir
II- Aylıktan kesme ve kademe ilerlenmesinin durdurulması cezaları disiplin kurulunca verilir
III- Devlet Memurluğundan çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir
IV- Kurum merkezinde Yüksek Disiplin Kurulu oluĢturulur
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar tam olarak hangi seçenekte yer almaktadır?
a) Yalnız I
b) II- III

c) III-IV
d) II- III ve IV

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek fiilinin karşılığı olan disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uyarma
b) Kınama

c) Aylıktan kesme
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevden uzaklaştırılan memurun hak ve yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sosyal yardım ve haklardan tam olarak yararlanır

b) Zam ve tazminatlardan tam olarak yararlanır
c) Açıkta kaldığı sürece terfileri yapılmaz
d) Aylıkları 2/3 oranında ödenir

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıf sayısı kaçtır?
a) 8
b) 10

c) 12
d) 14

Cevap Anahtarı  1-A 2-C 3-C 4-B 5-c


04.11.2017 Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdür Yardımcılığı   Sınavı 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarının mal bildirimi aşağıdakilerden hangisine ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçlarını kapsamaz?
a) Memurun kendisi

b) Memurun anne ve babası

c) Memurun eşi
d) Memurun velayeti altındaki çocukları

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlukları arasında sayılmamıştır?
a) Tarafsızlık ve devlete bağlılık
b) Sadakat

c) Kovuşturma ve yargılama
d) Davranış ve işbirliği

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kadrosu kaldırılan memurlar, en geç kaç ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar?
a) Bir ay
b) Üç ay

c) Altı ay
d) Oniki ay

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir?
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 ay hapis cezasına mahkum olmak
b) Hırsızlık suçundan mahkum olmak
c) Güveni kötüye kullanma suçundan mahkum olmak
d) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan mahkum olmak

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanılabilecek yarım gün izin konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kadın memur, isteği halinde doğum sonrası analık izninin bitiminde ayrıca süt izni verilmeksizin yararlanabilir
b) Birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda altı ay süreyle yararlanılabilir

c) Engelli doğan çocuğun bu durumunun ilk oniki ay içinde tespiti halinde yarı zamanlı çalışma süresi altı ay olarak uygulanır
d) Evlat edinilen üç yaşını doldurmamış çocuk için bu haktan yararlanılabilir

Cevap Anahtarı  1-B2-C3-C4-A5-C

Diğer Kurum Sınavları 

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödevleri ve sorumlulukları arasında sayılmamıştır?

A)Yurtdışında davranış

B)Kişilerin uğradıkları zararlar

C)Mal Bildirimi

D)İsnat ve iftiralara karşı koruma

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz edilmesi halinde İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır?

A)7

B)15

C)30

D)60

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, özürsüz olarak 3-9 gün göreve gelmeyen, Devlet memuruna aşağıda belirtilen cezalardan hangisi uygulanır?

A)Kınama

B)Kademe İlerlemesinin durdurulması

C)Aylıktan kesme

D)Devlet Memurluğundan çıkarma

4-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Aylıktan Kesme Cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir?

A)Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak

B)Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak

C)Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek

D)Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen devlet memurları gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin kaç katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler?

A)2                B)3                    C)4                  D)5

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Uyarma cezasına çarptırılmış olan memur uyarma cezasının uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?

A)3                   B)5                  C)7                D)10

7-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde temel eğitimde başarısız olarak Devlet memurluğu ile ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?

A) 1                    B) 2                      C) 3                      D) 4

8-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödevleri ve sorumlulukları arasında sayılmamıştır?

A)Yurtdışında davranış

B)Kişilerin uğradıkları zararlar

C)Mal Bildirimi

D)İsnat ve iftiralara karşı koruma

9-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz edilmesi halinde İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır?

A)7                     B)15                     C)30                       D)60

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıktan vekil olarak atanabilecek unvanlar arasında değildir? Öğretmen İmam Tabip Ebelik ve hemşirelik

Cevap Anahtarı 1-D2-C3-B4-B5-A6-B7-C8-D9-C


 

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 22:51
YORUM EKLE