6245 Sayılı Harcırah Kanunu Soru ve Cevapları

6245 Harcırah Kanunu Görevde Yükselme Sınav Soruları  6245 Sayılı Harcırah Kanunu Soru ve Cevapları

6245 Sayılı Harcırah Kanunu Soru ve Cevapları

6245 Harcırah Kanunu Görevde Yükselme Sınav Soruları 

Daha önceki yıllarda Maliye Bakanlığınca çeşitli zamanlarda yapılan sınavlara ilişkin soru ve cevaplarını bu yazımızda paylaştık.Sınavlara hazırlanan arkadaşlara faydalı olması dileği ile

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

4734 ve 4735 Sayılı Kanun Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

18/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN GENEL BÜTÇELİ İDARELER VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek istihkakın miktarını artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname verenlerin fazla aldıkları harcırah hangi Kanun hükümlerine göre tahsil edilir?

a) Borçlar Kanunu

b) İcra ve İflas Kanunu

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

d) Türk Ceza Kanunu

2. Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde çalışan Memur (A) bir yıl süreyle Ayaş ilçesinde görevlendirilmiştir. Ayaş ilçesindeki görev süresinin beşinci ayında bir ay süreyle Beypazarı ilçesinde görevlendirilmiştir. Bu ilçede göreve başladığı gün kendi isteği üzerine İstanbul Defterdarlığına atandığına dair atama onayı kendisine tebliğ edilmiştir. Memur (A)’ya ödenecek sürekli görev harcırahı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Beypazarı – İstanbul arası sürekli görev harcırahı ödenir
b) Ayaş – İstanbul arası sürekli görev harcırahı ödenir
c) Ankara– İstanbul arası sürekli görev harcırahı ödenir
d) Kendi isteği ile kurum değiştirdiğinden harcırah ödenmez

3. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine kaç gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar?

a) 45 gün b) 30 gün c) 15 gün d) 10 gün

CEVAP ANAHTARI 

1-C 2-C 3-C

2015 YILI GENEL BÜTÇELİ İDARELER VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1. Aşağıdaki kurumlardan hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında değildir?

a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu                         b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
c) Türkiye Vakıflar Bankası A.O.                                    d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

2. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır
b) Memur veya hizmetli olmadıkları halde Harcırah Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4‟üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur
c) Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir
d) Sözleşmeli olarak çalıştırılan kimselerin sözleşmelerinde yer verilecek harcırahlarının hesabında 4‟üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen belirlenen tutar dikkate alınır

3. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre memur veya hizmetlinin yurtiçinde yer değiştirme masrafının hesabıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Harcıraha müstehak aile fertleri için hesaplanacak tutar memur veya hizmetlinin yurtiçi gündeliğinin otuziki katını aşamaz
b) Memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı olarak hesaplanır
c) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için memur veya hizmetlinin yurtiçi gündeliğinin sekiz katı olarak hesaplanır
d) Her kilometre veya deniz mili başına, memur veya hizmetlinin yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde onu olarak hesaplanır

CEVAP ANAHTARI 

1-C 2-D 3-B

21/05/2011 TARİHİNDE YAPILAN GENEL BÜTÇELİ İDARELER VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinde harcırahın unsurları tam olarak verilmiştir?

a) Yol Masrafı, Yevmiye, Aile Masrafı, Yer Değiştirme Masrafı
b) Yol Masrafı, Yevmiye, Yer Değiştirme Masrafı
c) Yol Masrafı, Yevmiye, Aile Masrafı
d) Yol Masrafı, Yevmiye

2- 6245 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi memur ve hizmetlinin harcırah verilebilecek aile fertleri arasında yer almaz?

a) Bakmakla yükümlü olduğu kız kardeşinin eşi                           b) Bakmakla yükümlü olduğu babası
c) Bakmakla yükümlü annesi                                                            d) Evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi

CEVAP ANAHTARI 

1-A 2-A

2015 YILI MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ   SERTİFİKA SINAVI

1. AŞağıdaki kurumlardan hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında değildir?

a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
b) Türkiye Vakıflar Bankası A.O.
c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

2. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır
b) Memur veya hizmetli olmadıkları halde Harcırah Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli Ģartlar dikkate alınarak 4‟üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur
c) Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir
d) Sözleşmeli olarak çalıştırılan kimselerin sözleşmelerinde yer verilecek harcırahlarının hesabında 4‟üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen belirlenen tutar dikkate alınır

3. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre memur veya hizmetlinin yurtiçinde yer değiştirme masrafının hesabıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Harcıraha müstehak aile fertleri için hesaplanacak tutar memur veya hizmetlinin yurtiçi gündeliğinin otuziki katını aĢamaz
b) Memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı olarak hesaplanır
c) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için memur veya hizmetlinin yurtiçi gündeliğinin sekiz katı olarak hesaplanır
d) Her kilometre veya deniz mili başına, memur veya hizmetlinin yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde onu olarak hesaplanır

CEVAP ANAHTARI 

1-B 2-D  3-B

2016 YILI MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ   SERTİFİKA SINAVI

1. Defterdarlık uzmanı (A), soruşturma yapmak üzere 01.03.2016 tarihinde saat 13.30 da (B) ilçesine hareket etmiş, soruşturmayı tamamlayarak 18.30 da asıl görev yerine dönmüştür. Seyahati otobüsle yapmış olup 30.- TL ödemiştir. Defterdarlık uzmanı (A) nın alması gereken geçici görev harcırahının tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1/3 oranında yevmiye ve 30.-TL yol masrafı ödenir.
b) 2/3 oranında yevmiye ve 30.-TL yol masrafı ödenir.
c) 1/4 oranında yevmiye ve 30.-TL yol masrafı ödenir.
d) Sadece 30.-TL yol masrafı ödenir.

2. Yozgat Defterdarlığı Defterdarlık Uzmanı (A) 02.01.2015 tarihinden itibaren Sorgun (Yozgat) Malmüdürlüğüne 03.11.2015 tarihine kadar vekalet etmiştir. Defterdarlık Uzmanı (A)’ ya, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenmesi gereken geçici görev yolluğu harcırahı (yevmiye) ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a) İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında yevmiye ödenir. Kalan günler için yevmiye ödenmez.
b) İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 1/3 oranında yevmiye ödenir. Kalan günler için yevmiye ödenmez.
c) İlk 180 gün için tam, takibeden180 gün için 2/3 oranında, kalan günler için de 1/3 oranında yevmiye ödenir.
d) İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında, kalan günler için de 1/3 oranında yevmiye ödenir.

3. 6245 sayılı Kanununa göre ödenmesi gereken “aile masrafı” aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

a) Aile fertlerinden 18 yaşını doldurmuş her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
b) Memur ve hizmetlinin sadece eşi için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
c) Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
d) Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları sadece taşıt ücretinden oluşur.

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A  3-C

12/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN MAHALLİ İDARELER    MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, memur veya hizmetli olmadıkları halde 6245 sayılı Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak hangi dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen takdir olunur?

a) 4                      b) 5                        c) 6                                      d) 7

2- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, memur (A) memuriyet mahallinden, geçici görevle 11/05/2012 tarihinde sabah saat:7.30 da memuriyet mahalli dışında olan Ankara’ya hareket etmiş, aynı gün saat:11.30 da memuriyet mahalline geri dönmüştür. Seyahat resmi arabayla yapılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Memur (A) ya 2/3 oranında yevmiye ödenir, taşıt ücreti ödenmez
b) Memur (A) ya bir günlük yevmiye verilir
c) Memur (A) ya 1/3 oranında yevmiye ödenir
d) Memur (A) ya hiçbir şey ödenmez

3- 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için geçici görevle görevlendirilen aynı şahsa, görev mahalline varış tarihinden itibaren azami kaç gün için tam gündelik ödenir?

a) 30 gün                   b) 60 gün                     c) 90 gün                                d) 180 gün

CEVAP ANAHTARI 

1-A 2-D  3-C

2016 YILI GENEL BÜTÇELİ  VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1.Defterdarlık uzmanı (A), soruşturma yapmak üzere 01.03.2016 tarihinde saat 13.30 da (B) ilçesine hareket etmiş, soruşturmayı tamamlayarak 18.30 da asıl görev yerine dönmüştür. Seyahati otobüsle yapmış olup 30.- TL ödemiştir. Defterdarlık uzmanı (A) nın alması gereken geçici görev harcırahının tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1/3 oranında yevmiye ve 30.-TL yol masrafı ödenir.
b) 2/3 oranında yevmiye ve 30.-TL yol masrafı ödenir.
c) 1/4 oranında yevmiye ve 30.-TL yol masrafı ödenir.
d) Sadece 30.-TL yol masrafı ödenir.

2. Yozgat Defterdarlığı Defterdarlık Uzmanı (A) 02.01.2015 tarihinden itibaren Sorgun (Yozgat) Malmüdürlüğüne 03.11.2015 tarihine kadar vekalet etmiştir. Defterdarlık Uzmanı (A)’ ya, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenmesi gereken geçici görev yolluğu harcırahı (yevmiye) ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a) İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında yevmiye ödenir. Kalan günler için yevmiye ödenmez.
b) İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 1/3 oranında yevmiye ödenir. Kalan günler için yevmiye ödenmez.
c) İlk 180 gün için tam, takibeden180 gün için 2/3 oranında, kalan günler için de 1/3 oranında yevmiye ödenir.
d) İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında, kalan günler için de 1/3 oranında yevmiye ödenir.

3. 6245 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken “aile masrafı” aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

a) Aile fertlerinden 18 yaşını doldurmuş her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
b) Memur ve hizmetlinin sadece eşi için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
c) Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
d) Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları sadece taşıt ücretinden oluşur.

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A  3-C

2014 MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında bakmakla yükümlü olduğu kişilerden hangisine harcırah verilmez?

A) Erkek kardeşine
B) Dedesine
C) Torununa
D) Kayınvalidesine

2) I-Yevmiye
II-Yol masrafı
III-Aile masrafı
IV-Yer değiştirme masrafı

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan memurlara vazife mahalline kadar harcırahın yukarıda sayılan unsurlarından hangileri ödenir?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV

3) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici bir görev ile yurt içinde başka bir yere gönderilen şahsa, aynı yer ve aynı iş için bir yıllık dönem zarfında en fazla kaç gün için gündelik ödenebilir?

A) 45 gün
B) 90 gün
C) 180 gün
D) Herhangi bir gün sınırı yoktur

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-D  3-C

2016 YILI MALİYE BAKANLIĞI  PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 

1.Ankara Defterdarlığında görev yapmakta iken Samsun Defterdarlığına atanan Bay (A)'nın Ankara - Samsun arası sürekli görev yolluğu, aile fertleri dahil hesaplanarak ödenmiştir. Aile fertleri ile birlikte hareket eden Bay (A), Çorum'da meydana gelen trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Bay (A)'nın geride kalan aile fertleri Sivas'ta ikamet etmek istemektedirler. Bay (A) ve aile fertleri için yapılacak sürekli görev yolluğu ödemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bay (A) için Ankara-Samsun arası sürekli görev yolluğu, aile fertleri için Çorum- Sivas arası sürekli görev yolluğu ödenir
B) Bay (A) için Ankara-Çorum arası sürekli görev yolluğu ile Samsun'a kadar peşin ödenmiş olan yol masrafları ödenir, aile fertleri için aile fertlerinden birisi memur gibi kabul edilerek Çorum-Sivas arası sürekli görev yolluğu ödenir
C) Bay (A) için Ankara-Samsun arası sürekli görev yolluğu ile aile fertlerine, aile fertlerinden birisi memur gibi kabul
edilerek Samsun-Sivas arası sürekli görev yolluğu ödenir
D) Bay (A) ve aile fertlerine Ankara-Sivas arası sürekli görev yolluğu ödenir

2) Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah verilecek kimselerden değildir?

A) Emekliye ayrılan memur ve hizmetliler
B) Memur ve hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenler
C) Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idareciler
D) Memur ve hizmetliler ile aile fertleri

3) Memur (A) 19.11.2015 tarihinde saat 10:15’de memuriyet mahallinden hareket ederek geçici görevli olarak (B) ilçesine ulaşmıştır. Görevini tamamlayarak 20.11.2015 tarihinde saat 02:00’de memuriyet mahalline dönmüştür. Memur (A)’ya aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılacaktır?

A) Tam gündelik ödenecektir
B) 2/3 gündelik ödenecektir
C) 1/3 gündelik ödenecektir
D) 2 tam gündelik ödenecektir

4) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı şahsa ve farklı iş için 180 günden fazla gündelik verilmez
B) Yurt dışında ilk 90 gün tam, müteakip günler için 2/3 oranında gündelik ödenir
C) Geçici görev yolluğu olarak yol masrafı ve gündelik verilir. Hamal ve bagaj gibi giderler verilmez
D) Fiilen oturduğu mahalden farklı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere yalnız gidiş ve dönüşleri için harcırah verilir

5) Personel Müdür Yardımcısı Bay (A), 5 inci dereceli kadroda görev yapmakta iken, yapılan sınav sonucunda, (B) iline 3 üncü dereceli Personel Müdürü kadrosuna atanmıştır. Personel Müdürü Bay (A)'nın çalışmayan eşi, 6 çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu kız ve erkek kardeşi bulunmaktadır. Personel Müdürü Bay (A)'nın sürekli görev yolluğunun içerisinde yer alan gündelik ve aile masrafına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 3 üncü dereceli kadronun gündeliği esas alınarak, toplam 10 kişi için gündelik ve yol masrafı ödenecektir
B) 5 inci dereceli kadronun gündeliği esas alınarak, toplam 10 kişi için gündelik ve yol masrafı ödenecektir
C) 3 üncü dereceli kadronun gündeliği esas alınarak, toplam 8 kişi için gündelik ve yol masrafı ödenecektir
D) 5 inci dereceli kadronun gündeliği esas  alınarak, toplam 8 kişi için gündelik ve yol masrafı ödenecektir

CEVAP ANAHTARI 

1-B 2-A 3-B 4-D 5-A

2015 YILI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI 

1. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; 15 gün süreyle geçici görev ile yurt dışına görevlendirilen memur (A)’nın gündeliği 100 Euro’dur. Memur (A) kaldığı ülkede günlük 130 Euro konaklama bedeli ödemiştir. Buna göre Memur (A)’ya ödenmesi gereken konaklama bedeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1950 €       B) 1300 €                    C) 735                      € D) 490 €

2 ve 3 üncü  soruları 6245 sayılı Kanunu esas alarak aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Ankara’da 5 inci derecede Şef kadrosunda görev yapan (A), Kilis Defterdarlığı 3 üncü dereceli Personel Müdür Yardımcılığı kadrosuna atanmıştır. Üç çocuğu bulunan (A) nın eşi Öğretmen olarak 7 nci dereceli kadroda çalışmaktadır. Çocuklara ilişkin beyan (A) tarafından verilmiştir.

VERİLER 

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33,00 TL

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32,00 TL

Otobüs ücreti (Ankara-Kilis) 60,00 TL

Ankara-Kilis arası mesafe: 768 km

2. (A)’nın sadece kendisi için Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Beyannamesi düzenlemesi halinde hesaplanan sürekli görev yolluğu tutarı nedir?

A) 2.020,20 TL                     B) 1.987.20 TL                     C) 1.960,80 TL                            D) 1.927,20 TL

3. (A)’nın kendisi ve aile fertleri için Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Beyannamesi düzenlemesi halinde hesaplanan sürekli görev yolluğu tutarı nedir?

A) 5.250,00 TL                B) 5.190,60 TL               C) 3.289,20 TL                           D) 3.196,80 TL

4 .Memuriyet mahalli dışına 16.11.2015 tarihinde saat 07.30’da gidilen ve 17.11.2015 tarihinde saat 01.30'da dönülen geçici bir görevlendirmede, 6245 sayılı Kanuna göre, Memur (A) için hesaplanan harcırah tutarı ne kadardır?

Veriler:

Gündelik: 30 TL,

Gidiş-Dönüş Toplam Taşıt ücreti: 30 TL

A) 40 TL                      B) 50 TL                         C) 60 TL                          D) 90 TL

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A 3-C 4-B

2010 YILI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 

1- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimlerine aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır?

a) Arazi üzerinde çalıştıkları günler için yevmiye ve yol masrafı ödenir.

b) Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık kadro derecelerine göre hak etmiş oldukları yurt içi gündeliklerinin 1/3 ü oranında günlük tazminat ödenir.

 c) Bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir.

d) Kadastro ve tapulaması yapılan arazi sahiplerinin yatırmış oldukları yollukların yarısı bütçeye gelir kayıt edilir, kalan yarısı da görevlilere harcırah olarak ödenir.

2- 6245 sayılı Kanuna göre, sürekli görev yolluğu harcırahını aldıktan sonra atamasından vazgeçilenlere aşağıdakilerden hangisi tazminat olarak ödenir?

a) Müstahak oldukları aile masrafını geçmemek şartıyla, harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarının 1/4 ü kadar tazminat ödenir.

b) Harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarını geçmemek şartıyla, müstahak oldukları aile masrafının 1/4 ü kadar tazminat ödenir.

 c) Müstahak oldukları yer değiştirme masrafını geçmemek şartıyla,  harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarının 1/4 ü kadar tazminat ödenir.

d) Harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutarını geçmemek şartıyla, müstahak oldukları yer değiştirme masrafının 1/4 ü kadar tazminat ödenir.

3- 6245 sayılı Kanuna göre, Sanayi Bakanlığı Müfettişi (A)  soruşturma yapmak üzere iki ay süreyle Mersin’ de görevlendirilmiştir. Müfettiş 125,- TL ye uçak bileti, 200,- TL tutarında da görev esnasında kullanacağı eşya satın almış ve kalacağı otel içinde 600,- TL avans ödemiştir. Müfettiş asli görev yerinden ayrılmadan, görevlendirme onayının iptal edildiği kendisine bildirilmiştir. Hava yolları şirketi, uçak biletinin 75,- TL sini, otel de avansın 550,- TL’sini müfettişe geri ödemiştir. Bu veriler dikkate alınarak aşağıdaki tutarlardan hangisi Müfettişe tazminat olarak ödenir?

a) Sadece uçak biletinin ödenmeyen 50 TL si ile otel için ödenen avanstan iade edilmeyen 50 TL (50+50=100 TL)

 b) Sadece uçak biletinin ödenmeyen 50 TL si

c) Sadece uçak biletinin ödenmeyen 50 TL si ile otel için ödenen avanstan iade edilmeyen 50 TL ve iadesi kabul edilmeyen eşyanın tutarı olan 200 TL  (50+50+200=300 TL)

d) Sadece uçak biletinin ödenmeyen 50 TL si ile  iadesi kabul edilmeyen eşyanın tutarı olan 200 TL  (50+200=250 TL)

4- 6245 sayılı Kanuna göre, Sivas Defterdarlığı Muhasebe Denetmeni (A) 01.03.2009 - 30.10.2009 tarihleri arasında Şarkışla ilçesi Malmüdürlüğüne, 01.11.2009-31.03.2010 tarihleri arasında da aynı ilçe vergi dairesi müdürlüğüne vekalet etmiştir. Muhasebe Denetmeni (A) nın harcırahı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Muhasebe Denetmeni olması nedeniyle Malmüdürlüğüne ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne vekalet ettiği dönem için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre gündelik ve vekalet süresince de gündeliğin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir.

b) Malmüdürlüğüne ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vekalet süresinin tamamının ilk 90 günü için tam, müteakip 90 gün için 2/3 oranında Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre gündelik ve vekalet süresince de gündeliğin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir.

 c) Malmüdürlüğüne vekâlet ettiği sürenin ilk 90 günü için tam, müteakip 90 gün için 2/3 oranında fiilen almakta olduğu aylık karşılığı Bütçe Kanunlarında belirtilen tutarda yevmiye ödenir, kalan günler için yevmiye ödenmez. Vergi Dairesi Müdürlüğüne vekâlet ettiği süreninde ilk 90 günü için tam, kalan süre için de 2/3 oranında fiilen almakta olduğu aylık karşılığı Bütçe Kanunlarında belirtilen tutarda yevmiye ödenir. Ayrıca,  Malmüdürlüğüne ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne vekalet ettiği sürenin sadece ilk 10 günü için belgelendirmek şartıyla harcıraha esas yevmiyesinin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir. 

 d) Malmüdürlüğüne vekalet ettiği sürenin tamamı için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre gündelik ve vekalet süresince de gündeliğin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir. Vergi Dairesine vekalet ettiği süreninde ilk 90 günü için tam, kalan süre için de fiilen almakta olduğu aylık karşılığı Bütçe Kanunlarında belirtilen tutarda yevmiye ile vekalet ettiği sürenin sadece ilk 10 günü için belgelendirmek şartıyla harcıraha esas yevmiyesinin 1,5 katı tutarında konaklama ücreti ödenir. 

5- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtdışı yer değiştirme masrafıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Her kilometre ve deniz mili başına kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi ödenir.

b) Memur ve hizmetlinin kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı ödenir.

c) Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını geçemez)

d) Yabancı ülkelerden dönüşlerde Harcırah Kanununa göre hesaplanacak yurt dışı yer değiştirme masrafının yarısı ödenir.

CEVAP ANAHTARI 

1-C 2-C 3-B 4-C 5-D


2010 YILI MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI 

1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Harcırah verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır.

B) Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

C) Kurumların 1-4’üncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro derecesi esas alınır.

D) Gündelik ile çalışanların harcırahı gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Bunların harcırahları hiçbir surette 6’ncı derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

2.Ankara Defterdarlığında görevli Memur (A) geçici görevle görevlendirildiği Kırıkkale iline gitmek üzere Ankara’dan 2 Şubat günü saat 10.30’da hareket etmiş, 3 Şubat saat 14.30’da Ankara’ya dönmüştür. Bu durumda Memur (A)’ya verilecek geçici görev gündeliği aşağı- dakilerden hangisidir?

A) 2 gün için tam gündelik verilir.

B) 1. gün tam, 2. gün 1/3 gündelik verilir.

C) 1. gün tam, 2. gün 2/3 gündelik verilir.

D) 1. gün tam gündelik, 2.gün gündelik verilme

3. 6245 sayılı Kanun’a göre, geçici görevle başka yere gönderilenlerin memuriyet mahalline dönüş tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde harcırah beyannamelerini daire amirine vermek zorundadırlar?

A) 10 gün               B) 15 gün                          C) 20 gün                                  D) 1 ay

4. Yurt içinde geçici bir görev ile başka yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren, bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa verilebilecek geçici görev gündeliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 90 gün 2/3, takip eden 90 gün için 1/3 harcırah verilir.

B) İlk 90 gün 1/3, takip eden 90 gün için 2/3 harcırah verilir.

C) İlk 90 gün tam, takip eden 90 gün için 1/3 harcırah verilir.

D) İlk 90 gün tam, takip eden 90 gün için 2/3 harcırah verilir.

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A 3-D 4-D


2009 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ŞEFİ SINAVI 

1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından biri değildir?

A) Yevmiye                  B) Yol masrafı             C) Aile masrafı              D) Seyyar görev tazminatı

2. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, dört çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu annesi bulunan ve eşi çalışan memur (A), sürekli görevle yurt içinde bir başka yerdeki göreve atanırsa, yer değiştirme masrafının sabit unsuru olarak kendisine yurt içi gündeliğinin kaç katı ödenir?


A) 60                       B) 70                    C) 80                              D) 90

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A

2017  YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ  SINAVI 


1) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında bakmakla yükümlü olduğu aşağıdaki kişilerden hangisine harcırah verilmez?
A) Erkek kardeşine
B) Dedesine
C) Torununa
D) Eşinin annesine

2) Personel Müdürü (A), memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilmiş ve 12/07/2017 tarihinde saat 23:00’de hareket ederek, geçici görevini tamamlayıp 15/07/2017 tarihinde saat 23:30’da memuriyet mahalline dönmüştür. Bu durumda, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre Personel Müdürü (A)’ya kaç yevmiye ödenmesi gerekir?

A) 3 gün tam yevmiye
B) 3 gün tam ve 1 gün için 2/3 yevmiye
C) 4 gün tam yevmiye
D) 4 gün tam ve 1 gün için 2/3 yevmiye


3) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi “yurt dışı yer değiştirme masrafı”nın hesabında dikkate alınmaz?

A) Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı
B) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt dışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt dışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz)
C) Kendisi ve harcıraha müstehak aile fertleri için yaptığı yol masrafı
D) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde yedisi

4) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici görev yolluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı şahsa ve farklı iş için 180 günden fazla gündelik verilmez
B) Yurt dışında ilk 90 gün tam, müteakip günler için 2/3 oranında gündelik ödenir
C) Geçici görev yolluğu olarak yol masrafı ve gündelik verilir. Hamal ve bagaj gibi giderler verilmez
D) Fiilen oturduğu mahalden farklı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere yalnız gidiş ve dönüşleri için geçici görev yolluğu verilir


CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-C 3-C 4-D


04.11.2017 Muhasebe Müdürlüğü Sınavı 

1- 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi harcırah verilebilecek kimselerden değildir?
a) Memurun evlilik bağı ile evli olduğu eşi
b) Memurun bakmakla yükümlü olduğu annesi
c) Memur bakmakla yükümlü olduğu kız kardeşi

d) Memurun eşinin annesi

2- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından değildir?
a) Yol masrafı b) Yemek masrafı c) Yevmiye d) Aile masrafı

3- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak hangi dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen takdir olunur?
a) 1      b) 2    c) 3      d) 4

4- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurların vazifelerinden ayrıldıkları tarihten itibaren kaç ay içerisinde harcırah alabilmek için başvurmaları gerekir?
a) Bir ay   b) Üç ay c) Altı ay   d) Oniki ay

5- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, hilafı hakikat beyanname verenler hakkında uygulanan işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İşlenen suçun mahiyet ve Şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili uygulanabilir
b) İşlenen suçun mahiyet ve Şümulüne göre ihraç cezası tatbik edilebilir

c) Alınan fazla harcırah ilgiliden istirdat olunmaz
d) Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzibati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur

CEVAP ANAHTARI 

1-D   2-B    3- D   4-C   5-C

04.11.2017 Muhasebe MüdürYardımcılığı Sınavı 

1-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hizmetli sayılan kimselerden değildir?

a) Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel

b) Kurumlarda çalıştırılan sözleşmeli personel
c) Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri
d) İş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler

2- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtiçinde daimi memuriyetle bir mahale tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli, ailesini birlikte götürmemiş ise harcıraha müstehak aile efradına ödenecek harcırah nereden itibaren hesaplanacaktır?
a) Vefat tarihinde ailesinin bulunduğu mahalden
b) Ölümün vuku bulduğu mahalden
c) Memurun vefat tarihindeki eski görev mahallinden
d) Memurun yeni görev mahallinden

3- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir
b) Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır

c) Harcırahın verilmesinde memurun kazanılmış hak aylığı derecesi esas alınır
d) Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır

4- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici bir görev ile baĢka bir yere gönderilenlerle ilgili aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 120 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 30 gün için 1/3 oranında ödenir

b) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir
c) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 120 günden fazla verilemez. İlk 60 gün için tam, takibeden 60 gün için 2/3 oranında ödenir
d) Yurtdışında bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir

5- 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi harcırah verilebilecek kimselerden değildir?
a) Memurun evlilik bağı ile evli olduğu eşi

b) Memurun eşinin babası
c) Memurun bakmakla yükümlü olduğu annesi
d) Memur bakmakla yükümlü olduğu kız kardeşi

CEVAP ANAHTARI 

1-B   2-A    3- C   4-B   5-B

Gümrük Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı 2016 Yılı Soru 

1-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti için gönderilenlere, aşağıdakilerden hangisi ödenmez?


A)Gidiş ve dönüşleri için yol masrafı
B)Gidiş için gündelik
C)Gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik
D)Yer değiştirme masrafı


2-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa kaç günden fazla gündelik verilemez?
A)60 gün
B)90 gün
C)180 gün
D)120 gün


3-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, bu Kanun gereğince verilecek yurt içi gündelikleri aşağıdakilerden hangisi ile tespit edilir?


A)Bütçe kanunu
B)Bakanlar Kurulu kararı
C)Yönetmelik
D)Tebliğ


4-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, muvakkat vazife (geçici görev) mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir?
A)Yedi
B)Beş
C)On
D)Üç


5-6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, aşağıdakilerden hangisi ödenmez?
A)Gidiş ve dönüşleri için yol masrafı
B)Gidiş için gündelik
C)Gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik
D)Aile masrafı


CEVAP ANAHTARI 

1-D   2-C    3- A   4-A   5-D

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 11:14
YORUM EKLE