5018 sayılı kanuna göre genel bütçeli, özel bütçeli kuruluşlar hangilerdir?

5018 genel bütçeli kuruluşlar, 5018 özel bütçeli kuruluşlar, 5018 düzenleyici denetleyici kuruluşlar, 5018 merkezi yönetim tablo görevde yükselme

5018 sayılı kanuna göre genel bütçeli, özel bütçeli kuruluşlar hangilerdir?

5018 sayılı kanuna göre genel bütçeli, özel bütçeli , düzenleyici ve denetleyeci kuruluşlar hangilerdir?

Kamuda yapılan görevde yükselme sınavlarında veya kpss sınavlarıdan en fazla soru gelen yerlerden biriside aşağıdakilerden hangi genel bütçeli kuruluştur, aşağıdakilerden hangi özel bütçeli kuruluştur şeklinde sorulan sorulardan oluşmaktadır. 5018 sayılı kanunda genel yönetim kapsamındaki idareler olarak tanımlanan idareler kanunun diğer maddelerinde sayılan tüm idareleri kapsamaktadır.

Bunu formüle etmek gerekirse 

Genel yönetim kapsamındaki idareler dendiğinde = 1 sayılı cetvel+ 2 sayılı cetvel+ 3 sayılı cetvel+4 sayılı cetvel+ mahalli idareler kapsamaktadır.

5018 sayılı kanunda yer alan tanım ise aşağıdaki yer aldığı gibidir.

   a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî  idareleri,

   b) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

   c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları,

   d) Sosyal güvenlik kurumları: Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

   e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

1 SAYILI CETVEL  GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi

 - Cumhurbaşkanlığı

  -Anayasa Mahkemesi

   -Yargıtay

   -Danıştay

   -Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(4)

   -Sayıştay

   -Adalet Bakanlığı

   - Millî Savunma Bakanlığı

   - İçişleri Bakanlığı

   -Dışişleri Bakanlığı

   -Hazine ve Maliye Bakanlığı(9)(12)

   -Millî Eğitim Bakanlığı

   - Sağlık Bakanlığı

  - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 -Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

 -Kültür ve Turizm Bakanlığı

  -Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(

   -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  -Ticaret Bakanlığı

  -Gençlik ve Spor Bakanlığı

 -Tarım ve Orman Bakanlığı

 -Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

 -Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

 -Jandarma Genel Komutanlığı

-Sahil Güvenlik Komutanlığı

-Emniyet Genel Müdürlüğü

-Diyanet İşleri Başkanlığı

Devlet Personel Başkanlığı 

Türkiye İstatistik Kurumu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Başkanlığı

II sayılı cetvel ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ÖSYM ve tüm devlet üniversiteleri ile aşağıda yer alan kurumlar özel bütçeli kurumdur.

Savunma Sanayi Başkanlığı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi(1)

Atatürk Kültür Merkezi(1)

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türkiye Bilimler Akademisi

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Karayolları Genel Müdürlüğü 

 Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent ve Marka Kurumu

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 Kamu Denetçiliği Kurumu

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Meslekî Yeterlilik Kurumu

 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Enstitüsü

 Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Uzay Ajansı

Türkiye Adalet Akademisi

Kapadokya Alan Başkanlığı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden  Araştırma Kurumu

(III) SAYILI CETVEL DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Rekabet Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Nükleer Düzenleme Kurumu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(IV) SAYILI CETVEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 14:35
YORUM EKLE