5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Soru ve Cevapları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Soru ve Cevapları Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevde yükselme sınavları kapsamında yapılan 5018 Sayılı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Soru ve Cevapları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Soru ve Cevapları Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevde yükselme sınavları kapsamında yapılan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Soru ve Cevapları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Soru ve Cevapları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Soru ve Cevapları


Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevde yükselme sınavları kapsamında yapılan şeflik müdür yardımcılığı müdürlük ve aday memurluk sınavlarına hazırlanan adayların faydalanması için daha önceki yıllarda yapılmış sınavlarda sorulan soruları yazımız ekinde yayımlıyoruz.

Daha önceki yıllarda Maliye Bakanlığınca çeşitli zamanlarda yapılan sınavlara ilişkin soru ve cevaplarını bu yazımızda paylaştık.Sınavlara hazırlanan arkadaşlara faydalı olması dileği ile


657 Devlet Memurları Kanunu Özet Çalışmasına Buradan Ulaşabilirsiniz

4734 ve 4735 Sayılı Kanun Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

6245 sayılı Harcırah Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

2015 YILI GENEL BÜTÇELİ İDARELER VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI 5018 S.K  SORULARI

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mali istatistiklerin hazırlanmasına ilişkin temel ilkelerden biri değildir?

a) Bütünlük     b) Güvenilirlik  c) Kullanışlılık      d) Tam Açıklama

2-5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak ve ilgili kurumların da görüşünü alarak genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye hangi kurum yetkilidir?

a) Hazine Müsteşarlığı       b) Maliye Bakanlığı        c) Sayıştay               d) Türkiye İstatistik Kurumu

3- 5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklere esas verilerini süresinde göndermeyenlere uygulanan idari para cezasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)Mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine uygulanır.

b)Mali istatistiklere esas verilerini süresinde göndermeyenlere 1 ay ek süre verilir

c)İlgili kamu idaresinin üst yöneticisinin talebi üzerine Maliye Bakanlığınca uygulanır

d) İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz

4-5018 sayılı Kanuna göre, malî istatistiklerin hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirilmesi görevi hangi kurum tarafından yerine getirilmektedir?

a) Sayıştay        b) Türkiye İstatistik Kurumu   c) Hazine Müsteşarlığı       d) Maliye Bakanlığı

5- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar, harcama yetkilisi mutemedine avans verilmesi ve mahsup edilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Harcama yetkilisinin uygun görmesi gerekir

b) İvedi ve zorunlu giderlerden olması gerekir

c) Süresinde mahsup edilmezse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinin uygulanması gerekir

d) Avans karşılığı ödeneğin saklanması gerekir

6- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir

b)Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir

c)Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir

d)Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur

7-5018 sayılı Kanuna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hangi idarelerin bütçelerini kapsar?

a) Genel yönetimi oluşturan idarelerin

b) Genel yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin

c) Genel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve mahalli idareler

d) Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumların

8-5018 sayılı Kanuna göre, kamu maliyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Kamu maliyesi; merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür

b)Kamu maliyesi; bütçe kanunlarındaki esaslara göre yürütülür

c)Kamu maliyesi; idari vesayet sistemine göre yürütülür

d)Kamu maliyesi; sadece merkezden yönetim esaslarına göre yürütülür

9-Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini nasıl kullanır?

a) Kesin Hesap Kanunuyla

b) Dış Denetim Genel Faaliyet Raporuyla

c) Genel Faaliyet Raporuyla

d) Genel Uygunluk Bildirimiyle

10-5018 sayılı Kanuna göre kamu zararlarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

a) Kamu zararının meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl

b) Kamu zararının meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 10 yıl

c) Kamu zararının tespit edildiği tarihten itibaren 10 yıl

d) Kamu zararının meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl

11-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının bir örneği aşağıdaki kurumlardan hangisine gönderilir?

a) Kalkınma Bakanlığı     b) Hazine Müsteşarlığı      c) Sayıştay              d) Türkiye Büyük Millet Meclisi

12-Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder?

a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi                  b) Taşınır konsolide görevlisi

c) Harcama yetkilisi mutemedi                        d) Muhasebe yetkilisi

13-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde aşağıda sayılanlardan hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir?

a) Yetkililerin imzası                                   b) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını  d) Üst yöneticinin kimliğine ilişkin bilgileri

14-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; muhasebe birimi veznesinde meydana gelen hırsızlık nedeniyle veznede noksanlık meydana gelmesi halinde, muhasebe yetkilisi sorumluluğunun ibrası için, olayın öğrenildiği günden itibaren, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığına, diğerlerinde ise ilgili kamu idaresine en geç kaç gün içinde başvurur?

a) 3 gün içinde      b) 7 gün içinde       c) 10 gün içinde          d) 15 gün içinde

15-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; kamu zararından doğan alacağın tebliği ve takibinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğ işlemlerine, 7 nci madde gereğince yapılacak değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başlanır

b) Tebliğde; borcun miktarı, sebebi, doğuş tarihi, faiz başlangıç tarihi, ödeme yeri, yedi günlük itiraz süresi ve itiraz mercii belirtilerek, söz konusu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenir

c) İtiraz merkezde strateji geliştirme birimince, taşrada ise takibe yetkili birimin en üst yöneticisince yedi gün içinde sonuçlandırılır

d) İtiraz ve itirazı değerlendirme süresi bir aylık ödeme süresini etkilemez

16-Harcama Yetkililiği Hakkında Tebliğe göre "Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi" aşağıdakilerden hangisidir?

a) Harcama Yetkilisi                     b) Muhasebe Yetkilisi

c) Harcama Yetkilisi Mutemedi d) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

17-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre, görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

a)Üst yönetici             b) Gerçekleştirme görevlisi

c) Harcama yetkilisi   d) Muhasebe yetkilisi

18-  Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; özel mevzuatında aksine bir hüküm belirtilmediği sürece muhasebe yetkilisi mutemetlerinin kesin ayrılmalarında devir işlemleri kaç gün içinde tamamlanır?

a) 3 gün                    b) 2 gün                       c) 5 gün                        d) 4 gün

19. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden biri değildir?

a) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir
b) Bütçelerin belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilerek hazırlanması esastır
c) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır
d) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Bütçe Kanun Tasarısına eklenecek belgelerden biri değildir?

a) Yıllık ekonomik rapor                                               b) Kamu borç yönetimi raporu
c) Orta Vadeli Program                                                 d) Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi

21. 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl başlar?

a) Orta vadeli mali planın Maliye Bakanlığınca karara bağlanması ve Resmi Gazetede yayımlanmasıyla
b) Makroekonomik göstergelerin ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmesiyle
c) Orta vadeli programın Bakanlar Kurulunca kabul edilmesiyle
d) Bütçe çağrısının Resmi Gazetede yayımlanmasıyla

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-B 3-C 4-A 5-C
6-B 7-D 8-A 9-A 10-B
11-C 12-A 13-D 14-D 15-C
16-A 17-C 18-B  19-B 20- C
21-C

21/05/2011 TARİHİNDE YAPILAN BELDE VE NÜFUSU 25000 IN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI  

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre mali istatistiklerin derlemesi amacıyla belirlenmiş olan genel yönetim sektörü kapsamı çerçevesindeki kurumların mali verilerini almaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

a) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı b) Hazine Müsteşarlığı

c)Maliye Bakanlığı                                                    d) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Maliye Bakanlığınca verilen ek süre sonunda da mali verilerini göndermeyenlere idari para cezasını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

a)Sayıştay     b) İlgili İdarenin Muhasebe Yetkilisi     c) Maliye Bakanlığı d) İlgili Kurum Üst yöneticisi

3-Aşağıdaki idarelerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kapsamında değildir?

a)İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi b) Aksaray İl Özel İdaresi       c) İller Bankası d) Elmadağ Belediyesi

4- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanunda sayılan bütçe türlerinden biri değildir?

a)Genel Bütçe         b) Özel Bütçe          c) Mahalli İdare Bütçesi         d) Döner Sermaye Bütçesi

5- 5018 sayılı Kanuna göre kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

a)Maliye Bakanlığı b)    Devlet Planlama Teşkilat ı Müsteşarlığı     c) Hazine Müsteşarlığı d) İçişleri Bakanlığı

6-5018 sayılı Kanuna göre harcama talimatı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

a)Bakan b)    Üst Yönetici      c) Harcama Yetkilisi d) Gerçekleştirme Görevlisi

7-5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir?

a)Yedek Ödenek b) Olağanüstü Ödenek        c) Ek Ödenek d) Örtülü Ödenek

8- 5018 sayılı Kanuna göre harcama talimatında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Yapılacak İşin Konusu ve Tutarı               b) Muhasebe Birimi

c) Gerçekleştirmeyle Görevli Olanlar           d) Gerçekleştirilme Usulü

9-5018 sayılı Kanuna göre idare faaliyet raporunu aşağıdakilerden hangisi hazırlar?

a)Muhasebe Yetkilisi         b) Üst Yönetici           c) Harcama Yetkilisi           d) Gerçekleştirme Görevlisi

10-5018 sayılı Kanuna göre genel yönetim kapsamındaki idarelerce uygulanacak çerçeve hesap planı hangi idare tarafından belirlenir?

a)Sayıştay         b) İçişleri Bakanlığı       c) Devlet Muhasebe Standartları Kurulu               d) Maliye Bakanlığı

11-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisinin verilmesinde ödeneğin varlığı aranmaz?

a) Kredi           b) Akreditif                c) Bütçe Dışı Avans              d) Mutemet Avansı

12-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre harcama yetkilisi mutemetleri aldıkları avansı, avansın verildiği tarihten itibaren ne kadar sürede mahsup etmek veya avans artığını iade etmek zorundadır?

a)  15 gün içinde               b) Bir ay içinde           c) İki ay içinde                   d) Üç ay içinde

13-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre avans suretiyle yapılan ödemelerde ödeme belgesi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)Ödeme emri belgesi    b) Çeşitli Ödemeler Bordrosu      c) Muhasebe İşlem Fişi d) Tahakkuk Müzekkeresi

14-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

a)Vekaletname     b) VasiTayinine İlişkin Mahkeme İlamı    c) Veraset İlamı    d) Vukuatlı Nüfus Kaydı Sureti

15-Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır işlemleri için aşağıdaki defterlerden hangisi kullanılmaz?

a)Arşiv Defteri b) Tüketim Malzemeleri Defteri     c) Dayanıklı Taşınırlar Defteri d) Kütüphane Defteri

16-Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerin hangisinin satın alınmasında taşınır işlem fişi düzenlenmez?

a)Bilgisayar Alımı     b) Kamyon Alımı        c) Bina Alımı              d) Büro Mefruşatı Alımı

17-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi muhasebe yetkilisinin ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yapması gereken kontrollerden biri değildir?

a) Yetkililerin İmzasının Tam Olması

b) Mevzuatında Belirlenen Belgelerin Tam Olması

c) Alımı Yapılan Malzemenin Yerinde Görülmesi

d) Hak Sahibinin Kimliğine İlişkin Bilgilerin Tam Olması

18-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın bir istisnası değildir?

a) Tarifeye Bağlı Ödemelere Öncelik Verilir

b) İlama Bağlı Borçlara Öncelik Verilir

c) Ödenmesi Talep Edilen Emanet Hesaplarındaki Tutarlara Öncelik Verilir

d) Ödenmemesi Halinde Hak Sahibinin Maddi Sıkıntıya Gireceği Ödemelere Öncelik Verilir

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-C 4-D 5-B 6-C
7-D 8-B 9-B 10-D 11-C 12-B
13-C 14-D 15-A 16-C 17-C 18-D

2013 YILI GENEL BÜTÇELİ  VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI 

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, mahalli idarelerden değildir?

a) (K) Belediyesinin kurmuş olduğu birlik
b) (S) İl Özel idaresinin kurmuş olduğu birlik
c) (Y) İlçe özel idaresine bağlı (Y) idaresi
d) (Z) Büyükşehir belediyesinin üye olduğu (Y) birliği

2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, kamu gideri değildir?

a) Borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar
b) Ekonomik, mali ve sosyal transferler
c) Dış borç ana para miktarı
d) Sosyal güvenlik katkı payları

3. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan bütçe ilkelerindendir?

a) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, mikro ekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.
b) Tüm gelir ve giderlerin safi olarak bütçelerde gösterilmesi zorunludur.
c) Bütçeler, kalkınma planları ve yatırım programları dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

d) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.

4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre örtülü ödenekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Örtülü ödenek; Devlet itibarının gerekleri için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir.
b) Örtülü ödenek; Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de konulabilir.
c) Örtülü ödenek; kültürel amaçlar için kullanılamaz.
d) Örtülü ödenek; Başbakanın kişisel harcamaları için kullanılamaz.

5. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca özel gelirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Mali yıl içinde tahsil edilen özel gelirlerin mali yıl içinde kullanılabilecek özel ödenek miktarını geçtiği takdirde geçen miktarda ödenek eklemesi yapmaya genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer idarelerde üst yöneticiler yetkilidir.
b) Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir.
c) Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir.
d) Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esasla, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir.

6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre harcama yetkisi ve yetkilisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir.
b) Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.
c) Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri bütçede tahsis edilen ödenekle belirlenir.
d) Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

7. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ön ödeme hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir.
b) Ertesi yıla devredilen yüklenme artıklarının karşılığı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur.
c) Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur.
d) Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yıl sonunda yüklenme artığı devredilir.

8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iç denetçinin görevlerinden değildir?

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi yapmak.
c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

9. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir
b) Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerlerdir
c) Özel gelir: Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve merkezi yönetim bütçesinde gösterilen gelirlerdir
d) Kamu malî yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçlerdir

10. Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre bütçe dışı avans ve kredilerin mahsubuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yılı içinde sonuçlanacak işler ile ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmeler nedeniyle yüklenicilere sözleşmelerine dayanılarak verilen bütçe dışı avansların mahsubunda şartname ve sözleşmelerinde belirtilen esaslara uyulur.
b) Özel kanunlarındaki hükümlere göre verilen bütçe dışı avans veya kredi şeklinde ön ödemeler, özel kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde belgeleri muhasebe yetkilisine verilmek ve artan tutar iade edilmek suretiyle mahsup edilir.
c) Ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere aylık, ücret ve benzeri hakedişler karşılığı verilen bütçe dışı avansların mahsup edilmesi gereken tarih, bu giderlerin ilgili mevzuatına göre
ödenmesi gerektiği tarihtir.
d) Özel kanunlarındaki hükümlere göre verilen bütçe dışı avans veya kredi şeklinde ön
ödemelerin mahsup süresi özel kanunlarında ayrıca belirtilmiş olması halinde de yıl sonlarında avans veya kredinin mahsubu zorunludur.

11. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre idare faaliyet raporu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından il genel meclisine sunulur ve Mart ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.
b) Belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye meclisine sunulur ve Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır.
d) Mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları Mart ayında birlik başkanı tarafından birlik meclisine sunulur ve Mart ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır.

12. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kamu zararının oluştuğu tarih değildir?

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya mevzuatında öngörülen karar, onay ya da sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemelerde
ödemenin tespit edildiği tarih
b) İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde ödemenin yapıldığı tarih
c) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması hallerinde, söz konusu işlemin zaman aşımına uğradığı tarih
d) Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği tarih

13. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış yapılacak taşınırlarla ilgili değildir?

a) Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
b) Sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar
Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
c) Garanti veya sigorta taahhütnamesi kapsamında yenisi ile değiştirilmek üzere yüklenicisine iade edilen taşınırlar düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır ve yenisi kayıtlara alınır.
d) Yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

14. Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre kesin hesap cetvellerinin hazırlanması ve gönderilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Genel ve özel bütçeli kurumlarda cetvel ve belgeler, izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine kadar ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış olarak dört nüsha halinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştayın bütçesi ile ilgili olarak düzenlenecek kesin hesap cetvellerinin bir örneğini izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine kadar kesin hesap kanun tasarısına eklenmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.
c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine kadar bir örneğini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, bir örneğini Sayıştay Başkanlığına ve bir örneğini de merkezi yönetim kesin hesabına eklenmek üzere Maliye Bakanlığına gönderirler.
d) Devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkin cetveller Hazine Müsteşarlığınca düzenlenir ve kesin hesap kanun tasarısı ekine bağlanmak üzere en geç Mayıs ayının onbeşine kadar Maliye Bakanlığına gönderilir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir?

a) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
b) (K) Belediyesine bağlı (Y) Su ve Kanalizasyon İdaresi
c) Özel Bütçeli İdareler
d) Sosyal Güvenlik Kurumları

16. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki idarelerden hangisinin stratejik plan hazırlaması zorunludur?

a) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
b) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
d) Jandarma Genel Komutanlığı

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-C 3-D 4-C 5-A 6-C
7-B 8-B 9-C 10-D 11-D 12-A
13-C 14-D 15-A 16-C

2015 YILI MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ   SERTİFİKA SINAVI

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hangi idarelerin bütçelerini kapsar?

a) Genel yönetimi oluşturan idarelerin
b) Genel yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin
c) Genel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve mahalli idareler
d) Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumların

2. 5018 sayılı Kanuna göre, kamu maliyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kamu maliyesi; merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür
b) Kamu maliyesi; bütçe kanunlarındaki esaslara göre yürütülür
c) Kamu maliyesi; idari vesayet sistemine göre yürütülür
d) Kamu maliyesi; sadece merkezden yönetim esaslarına göre yürütülür

3. 5018 sayılı Kanuna göre, kamu zararı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru tanımlanmıştır?

a) Kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemleri sonucunda neden oldukları yersiz ve fazla ödemelerdir
b) Kamu idare bütçelerinden diğer kişilere yapılan ve kamu görevlilerinin kusurlarından kaynaklanan ve kamu giderlerinde artışa neden olan fazla ve yersiz ödemelerdir
c) Kamu görevlilerinin mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdikleri, kamu kaynağında artışa engel veya eksilişe neden olan fazla ve yersiz ödemelerdir
d) Kamu görevlilerinin kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini nasıl kullanır?

a) Kesin Hesap Kanunuyla                                                       b) Dış Denetim Genel Faaliyet Raporuyla
c) Genel Faaliyet Raporuyla                                                     d) Genel Uygunluk Bildirimiyle

5. 5018 sayılı Kanuna göre kamu zararlarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

a) Kamu zararının meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl
b) Kamu zararının meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 10 yıl
c) Kamu zararının tespit edildiği tarihten itibaren 10 yıl
d) Kamu zararının meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl

6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bütçelerini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine veren kurumlardan değildir?

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu                                                   b) Sayıştay Başkanlığı
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi                                                               d) Orman Genel Müdürlüğü

7. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının bir örneği aşağıdaki kurumlardan hangisine gönderilir?

a) Kalkınma Bakanlığı                                        b) Hazine MüsteĢarlığı
c) Sayıştay                                                            d) Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder?

a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi                                             b) Taşınır konsolide görevlisi
c) Harcama yetkilisi mutemedi                                                   d) Muhasebe yetkilisi

9. Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde aşağıda sayılanlardan hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir?

a) Yetkililerin imzası                                                     b) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını                     d) Üst yöneticinin kimliğine ilişkin bilgileri

10. Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; muhasebe birimi veznesinde meydana gelen hırsızlık nedeniyle veznede noksanlık meydana gelmesi halinde, muhasebe yetkilisi sorumluluğunun ibrası için, olayın öğrenildiği günden itibaren, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığına, diğerlerinde ise ilgili kamu idaresine en geç kaç gün içinde başvurur?

a) 15 gün içinde                           b) 7 gün içinde                      c) 3 gün içinde                  d 10 gün içinde

11. Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; kamu zararından doğan alacağın tebliği ve takibinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğ işlemlerine, 7 nci madde gereğince yapılacak değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde başlanır
b) Tebliğde; borcun miktarı, sebebi, doğuş tarihi, faiz başlangıç tarihi, ödeme yeri, yedi günlük itiraz süresi ve itiraz mercii belirtilerek, söz konusu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenir
c) itiraz merkezde strateji geliştirme birimince, taşrada ise takibe yetkili birimin en üst yöneticisince yedi gün içinde sonuçlandırılır
d) itiraz ve itirazı değerlendirme süresi bir aylık ödeme süresini etkilemez

12. Harcama Yetkililiği Hakkında Tebliğe göre "Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi" aşağıdakilerden hangisidir?

a) Harcama Yetkilisi                                                           b) Muhasebe Yetkilisi
c) Harcama Yetkilisi Mutemedi                                        d) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

13. iç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslara göre, görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

a) Üst yönetici                                                              b) Gerçekleştirme görevlisi
c) Harcama yetkilisi                                                    d) Muhasebe yetkilisi

14. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; özel mevzuatında aksine bir hüküm belirtilmediği sürece muhasebe yetkilisi mutemetlerinin kesin ayrılmalarında devir işlemleri kaç gün içinde tamamlanır?

a) 3 gün                                           b) 2 gün                             c) 5 gün                                       d) 4 gün

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-D 4-A 5-B 6-D
7-C 8-A 9-D 10-A 11-C 12-A
13-C 14-B

2016  YILI MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ   SERTİFİKA SINAVI

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre özel bütçeli idarelerin muhasebe hizmeti hangi birim tarafından yürütülür?

a) Maliye Bakanlığı                                        b) İdarelerin mali hizmetler birimi
c) Muhasebat Genel Müdürlüğü                 d) İdarelerin idari ve mali işler müdürlüğü

2. TBMM, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini nasıl kullanır?

a) Kesin Hesap Kanunuyla                                 b) Dış Denetim Genel Faaliyet Raporuyla
c) Genel Faaliyet Raporuyla                               d) Genel Uygunluk Bildirimiyle

3. 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bütçelerini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine veren kurumlardan değildir?

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu                                      b) Sayıştay Başkanlığı
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi                                                   d) DSİ Genel Müdürlüğü

4. 5018 sayılı Kanuna göre ön mali kontrol, aşağıdaki hangi kontrolleri kapsar?

a) Mali hizmetler birimi ile iç denetçiler tarafından yapılan kontrolleri
b) Harcama birimlerinde yapılan kontroller ile iç denetçiler tarafından yapılan kontrolleri
c) Sadece harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrolleri
d) Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri

5. 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?

a) İdari sorumluluk                                          b) Mali ve cezai sorumluluk
c) Mali sorumluluk                                           d) Cezai sorumluluk

6. 5018 sayılı Kanuna göre idare faaliyet raporu kim tarafından hazırlanır?

a) Gerçekleştirme görevlisi                                      b) Harcama yetkilisi
c) Üst yönetici                                                             d) Bakan

7. 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde aktarma yasağı bulunmamaktadır?

a) Personel giderleri tertiplerinden                          b) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden
c) Aktarma yapılmış tertiplerden                             d) Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında

8. “Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kesin hesap cetvel ve belgeleri kim tarafından hazırlanır?

a) İdarelerin harcama yetkilileri                                  b) İdarelerin üst yöneticileri
c) İdarelerin strateji geliştirme birimleri                   d) İdarelerin merkez saymanlık müdürlükleri

9. “Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde aşağıda sayılanlardan hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir?

a) Yetkililerin imzasını                                             b) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını                 d) Üst yöneticinin kimliğine ilişkin bilgileri

10. “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler birimlerinin fonksiyonlarından (alt birim) birisi değildir?

a) İç kontrol                                                        b) Stratejik yönetim ve planlama
c) Bütçe ve performans programı                  d) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama

11. “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporlarının ilgili mali yılı izleyen en geç hangi tarihe kadar üst yöneticiye sunulması gerekir?

a) Ocak ayı sonuna kadar                                    b) Şubat ayı sonuna kadar
c) 15 Mayıs’a kadar                                               d) Haziran ayı sonuna kadar

12. 5018 sayılı Kanun ikincil mevzuat hükümlerine göre, idarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolüne ne ad verilir?

a) İç Kontrol                     b) Ön Malî Kontrol                   c) İç denetim                   d) Kontrol ortamı

13. “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik” hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi fatura yerine geçen belgelerden biri değildir?

a) Serbest meslek makbuzu                                    b) Yazar kasa fişleri
c) Giriş ve yolcu taşıma biletleri                            d) Müstahsil makbuzu

14. “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik” hükümlerine göre, fatura veya yerine geçen belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlara yapılacak ödemeler için bu kişilerden alınan belgeye ne ad verilir?

a) Gider pusulası                                                           b) Piyasa fiyat araştırması tutanağı
c) Harcama pusulası                                                    d) Müstahsil makbuzu

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-D 4-D 5-A 6-C
7-D 8-C 9-D 10-B 11-A 12-B
13-B 14-C

12/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN MAHALLİ İDARELER    MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre, muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıdaki hususlardan hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir?

a) Yetkililerin imzasını
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olup olmadığını
c) Tertibe uygun olup olmadığını
d) Maddi hata bulunup bulunmadığını

2- 5018 sayılı Kanuna göre harcama talimatı üzerine, mal ve hizmetin alınmasına ve belgelendirilmesine ilişkin işlemleri yürütenlere ne ad verilir?

a) Gerçekleştirme görevlileri                               b) Muhasebe yetkilisi mutemetleri
c) Harcama yetkilileri                                           d) Harcama yetkilisi mutemetleri

3- 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi, ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilebilmesi için aranan şartlardan değildir?

a) İlgili üst yöneticinin onayı gerekir
b) Yüklenme süresi en fazla on iki aydır
c) Yüklenme süresi ertesi yılın Haziran ayını geçemez
d) Ertesi yıla geçen yüklenme tutarının Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilmiş olması gerekir.

4- 5018 sayılı Kanuna göre, genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinin hesaplarında kayıtlı olup, zaruri ve mücbir sebeplerle tahsil ve takip imkânı kalmayan ve merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olan kamu alacaklarının silinmesinde hangi merci yetkilidir?

a) Üst yönetici                       b) Maliye Bakanı              c) İlgili Bakan                d) Bakanlar Kurulu

5- 5018 sayılı Kanuna göre, kamu zararları ile para cezaları, zararın meydana geldiği ve para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen mali yılın başından başlayarak kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

a)1                                 b) 5                                          c) 10                                   d) 15

6- 5018 sayılı Kanunda öngörülen para cezalarını verme yetkisi kime aittir?

a) Gerçekleştirme görevlisi                                            b) Üst yönetici
c) Harcama yetkilisi                                                        d) Bakanlar Kurulu

7- 5018 sayılı Kanuna göre, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına, para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya vermeye ve göndermeye yetkili olanlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maaş mutemedi                                                                b) Muhasebe yetkilisi mutemedi
c) Harcama yetkilisi mutemedi                                          d) Gerçekleştirme görevlisi mutemedi

8- 5018 sayılı Kanuna göre, Kesin Hesap Kanun tasarısı hangi idare tarafından hazırlanır?

a) Sayıştay                                                      b) Maliye Bakanlığı
c) Kalkınma Bakanlığı                                  d) Başbakanlık

9- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki idarelerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

a) Mahalli idareler                                                      b) Özel bütçeli idareler
c) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar                  d) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

10- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, yüklenicilere verilecek bütçe dışı ön ödemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sözleşmesinde hüküm bulunması gerekir
b) Yükleniciden ön ödeme tutarı kadar teminat alınır
c) Yüklenicinin ortak girişim olması gerekir
d) Mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının % 10 una, yapım işlerinde ise yüklenme tutarının % 15 ine kadar avans verilebilir

11- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön ödemelerin mahsubu konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgesi avansın mahsubunda kabul edilmez
b) Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen krediler hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır
c) Mahsup döneminde verilen harcama belgeleri ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir
d) Mutemet işin tamamlanmasından sonra son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadı

12- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aşağıdakilerden hangisi tarafından görevlendirilir?

a) Harcama yetkilisi                                      b) Üst yönetici
c) Gerçekleştirme görevlisi                          d) Muhasebe yetkilisi

13- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hallerden hangisinde taşınır işlem fişi düzenlenir?

a) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su ve doğalgaz alımları
b) Doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt alımları
c) Satın alındıktan sonra idarelerin depolarına konulan akaryakıt alımları
d) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüp alımları

14- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kamu zararlarından doğan alacakların tahsil şekillerinden biri değildir?

a) Rızaen ve sulh yolu ile tahsilat                                        b) Takas suretiyle tahsilat
c) İcra yoluyla tahsilat                                                           d) Temlik suretiyle tahsilat

15- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kasanın günlük kontrolü dışında vezne ve ambarlarda bulunan para ve değerler özel mevzuatında bir hüküm yoksa hangi aralıklarla kontrol edilir?

a) En az ayda bir defa                                               b) En az ayda iki defa
c) En az iki ayda bir defa                                          d) En az üç ayda bir defa


16- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kamu zararından doğan alacaklarda taksitlendirme süresi en fazla kaç yıldır?

a) 5 yıl                           b) 10 yıl                   c) 15 yıl                                  d) 20 yıl

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-D 4-A 5-C 6-B
7-B 8-B 9-A 10-C 11-B 12-A
13-C 14-D  15-B  16-A

2014 MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI 

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; Bakanların, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda sorumlu oldukları merci aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir?

A) Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
B) Maliye Bakanı ve Sayıştay
C) Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Başbakan ve Sayıştay

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci ne ile başlar?

A) Bakanlar Kurulunun orta vadeli programı kabul etmesi
B) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin yayınlanması
C) Maliye Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli mali planın yayınlanması
D) Kamu kurum ve kuruluşlarının ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlaması

3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, “borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerler” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Kamu Geliri
B) Kamu Kaynakları
C) Kamu Finansmanı
D) Özel Gelir

4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetiminin birlikte yönetilmesi demek olan Hazine birliği kapsamındaki kamu idareleri aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir?

A) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
C) Genel yönetim kapsamındaki idareleri
D) Sosyal Güvenlik ve Mahalli idare kapsamındaki kamu idareleri

5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından bir rapor halinde gönderileceği merci ya da merciler aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir?

A) Kalkınma Bakanlığına
B) Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına
C) Kalkınma Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına
D) Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına

6) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmediği için bütçeye gelir kaydedilen emanet hesaplarındaki tutarların
ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mahkeme kararı üzerine ödenir
B) Bu tutarların ödenmesine Maliye Bakanı
yetkilidir
C) Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenebilir
D) İlgili idarenin harcama yetkilisi ödemeye  yetkilidir

CEVAP ANAHTARI

1-A   2-A   3-B   4-A    5-D  6-A

2016 YILI  MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ  SINAVI 

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, hükümet politikalarının uygulanması ile bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Gerçekleştirme görevlisi
B) Harcama yetkilisi
C) Üst yönetici
D) Bakan

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler
B) Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri
C) Stratejik hedefler ile performans göstergeleri
D) Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı

3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi muhasebe yetkililerinin ödeme aşamasında ödeme emri ve eki belgeler üzerinde kontrol etmekle yükümlü olduğu hususlardan değildir?

A) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması
B) Harcama talimatının kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olması
C) Maddi hata bulunup bulunmadığı
D) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler

4) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiş olan para cezaları, ilgili kamu idaresinde kim tarafından verilir?

A) Bakan
B) Harcama yetkilisi
C) Üst yönetici
D) Yüksek disiplin kurulu

5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, mutemetler ön ödemelerden harcadıkları tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri hangi süre içerisinde muhasebe yetkililerine vermekle ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdürler?

A) Avanslarda bir ay, kredilerde üç ay
B) Avanslarda üç ay, kredilerde üç ay
C) Avanslarda bir ay, kredilerde bir ay
D) Avanslarda iki ay, kredilerde iki ay

CEVAP ANAHTARI

1-D     2-C   3-B     4-C   5-A


MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI  2015 YILI

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, hükümet politikalarının uygulanması ile bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


A) Gerçekleştirme görevlisi                 B) Harcama yetkilisi                    C) Üst yönetici                      D) Bakan

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler

B) Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri

C) Stratejik hedefler ile performans göstergeleri

D) Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı

3) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi muhasebe yetkililerinin ödeme aşamasında ödeme emri ve eki belgeler üzerinde kontrol etmekle yükümlü olduğu hususlardan değildir?


A) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması

B) Harcama talimatının kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olması

C) Maddi hata bulunup bulunmadığı

D) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler

4) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilmiş olan para cezaları, ilgili kamu idaresinde kim tarafından verilir?

A) Bakan                      B) Harcama yetkilisi                        C) Üst yönetici                          D) Yüksek disiplin kurulu

5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, mutemetler ön ödemelerden harcadıkları tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri hangi süre içerisinde muhasebe yetkililerine vermekle ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdürler?


A) Avanslarda bir ay, kredilerde üç ay

B) Avanslarda üç ay, kredilerde üç ay

C) Avanslarda bir ay, kredilerde bir ay

D) Avanslarda iki ay, kredilerde iki ay

CEVAP ANAHTARI   1-D   2-C  3-B     4-C    5-A


2015 YILI  MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI  SINAVI  

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; muhasebe yetkilileri, belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgelerini, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç kaç iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderir?


A) 1                      B) 2                       C) 3                                   D) 5

2. 5018 sayılı Kanuna göre; özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışında kalan ve tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan kamu alacaklarından merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarlara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


A) Bakan                   B) Üst yönetici           C) Harcama Yetkilisi              D) Strateji Geliştirme Başkanı/Daire Başkan

3. Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kanunda, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerini oluşturan unsurlar arasında sayılmamıştır?


A) Üst yönetici B) Harcama birimleri C) Muhasebe ve mali hizmetler D) Ön mali kontrol

4. 5018 sayılı Kanuna göre, bir yıla ait mali istatistikler izleyen yılın hangi ayı içinde Sayıştay tarafından değerlendirilir?

A) Şubat      B) Mart      C) Nisan     D) Mayıs

5. 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli idare değildir?

A) Türkiye İstatistik Kurumu

B) Mesleki Yeterlilik Kurumu

C) Kamu Denetçiliği Kurumu

D) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

CEVAP ANAHTARI   1-A   2-B   3-A    4-B   5-A


2010 YILI SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI 

1. Kamu idarelerinde stratejik planın hazırlanmasında mali hizmetler birimlerinin rolü aşağıdakilerden hangisidir? A) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

B) İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak

C) İdarenin stratejik planıyla ilgili bir sorumlulu- ğu yoktur.

D) İdarenin stratejik planının tamamını uygulamak

2. Unvanları itibariyle görevli olanlar dışındaki muhasebe yetkilisi mutemetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından görevlendirilir?

A) Üst yönetici          B) Harcama yetkilisi             C) Muhasebe yetkilisi D)                     Gerçekleştirme görevlisi

3. Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerini oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak gösterilmiştir?

A) Harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler birimi

B) Muhasebe ve mali hizmetler birimi ve gerçekleştirme görevlileri ve iç denetim

C) Harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetim

D) Harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler birimi ve gerçekleştirme görevlileri

4. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer almaz?

A) Adalet Bakanlığı                                 B) Uludağ Üniversitesi

C) Türk Patent Enstitüsü                       D) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

5. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bakımından yapılabilecek ek bütçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılabilir.

B) Yürürlükte olan merkezi yönetim bütçesinin % 50’sini geçemez.

C) Ödeneklerin yetersiz kalması hâlinde yapılabilir.

D) Karşılığı gelir gösterilmesi gerekir.

6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kamu kaynağının kullanılmasında mali saydamlık ile ilgili zorunlu hususlardan değildir?

A) Teşvik ve desteklemelerin kamuoyuna açıklanması

B) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması

C) İdarenin stratejik planlarındaki değişikliklerin zamanında yapılması

D) Bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması

7. Kamu idarelerince düzenlenecek kesin hesap cetvellerinden hangisi genel bütçeli idareler için Maliye Bakanlığınca düzenlenir?

A) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali

B) Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli

C) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri

D) Şartlı bağış ve özel gelirler cetveli

8. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bütçe ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşü lür ve değerlendirilir.

B) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.

C) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.

D) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir.

9. Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi özel bütçeli idaredir?

A) Türkiye İstatistik Kurumu

B) Karayolları Genel Müdürlüğü

C) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

D) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

10. Kamu zararından doğan alacakların, yapılacak değerlendirme sonucunun yazılı hâle getirildiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde muhasebe biriminden, sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenir?

A) 5 iş günü                            B) 7 iş günü                                C) 10 iş günü                             D) 15 iş günü

11. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Maliye Bakanlığına hangi idareler açısından her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışı yetkisi verilmiştir?

A) Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri

B) Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri

C) Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri

D) Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri

12. Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dö nemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur.

B) Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettiği mali yılın hesaplarında gösterilir.

C) Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.

D) Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların mahsup işlemleri, bütçe giderleri dâhil mali yılın bitimini izleyen üç ay içinde yapılabilir

1. A     2. B     3. C     4. D      5. B      6. C       7. B      8. D    9. D      10. A      11. C    12. D

2017 MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI

1) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan bütçe ilkelerinden değildir?

A) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir
B) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır
C) Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz
D) Bütçede faiz dışı fazla verilmesi esastır

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ve bütçeleri içindeki ödenek aktarmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki  ödenek aktarmalarının kanunla yapılması esastır
B) Kamu idarelerinin bütçeleri içerisinde yaptıkları ödenek aktarmalarının oranı %5'i geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenir
C) Personel giderleri tertiplerinden aktarma yapılamaz
D) Aktarma yapılmış tertiplerden aktarma yapılamaz

3) Aşağıdaki idarelerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında değildir?

A) Türkiye Adalet Akademisi
B) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
C) Merkez Bankası
D) Sayıştay

4) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu zararının belirlenmesinde esas alınmaz?

A) İş, mal veya hizmetin belirlenen yaklaşık maliyetten daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması
B) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması
C) Transfer niteliğindeki giderlerde fazla ve yersiz ödemede bulunulması
D) Mevzuatta öngörülmediği halde ödeme yapılması

5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi İç Kontrol sürecinde yer almaz?

A) Üst Yönetici
B) Harcama Yetkilisi
C) Sayıştay Denetçisi
D) Gerçekleştirme Görevlisi

CEVAP ANAHTARI

1. D     2. B     3. C     4. A      5. C


2012 Maliye Kursu Giriş Sınavı 

1) Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde temel muhasebe kavramı olarak yer almamıştır?

a) Tutarlılık                  b) Tahakkuk                 c) Maliyet esası             d) İhtiyatlılık

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birime ne ad verilir?

a) Tahakkuk birimi                                             b) Mali hizmetler birimi

c) Harcama birimi                                               d) Muhasebe birimi

3) 5018 sayılı Kanuna göre, Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerin bütçelerine ne ad verilir?

a) Genel bütçe

b) Özel bütçe

c) Mahalli idare bütçesi

d) Merkezî yönetim bütçesi

4) 5018 sayılı Kanuna göre, orta vadeli mali plan aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

a) Kalkınma Bakanlığı                                    b) Bakanlar Kurulu

c) Maliye Bakanlığı                                            d) Başbakanlık

5) 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi harcama yetkililerinin görev ve sorumluluklarından biri değildir?

a) Gelecek yıla sari yüklenmeler için onay vermek                          b) Ön ödeme için onay vermek

c) Ödeme emri belgesini imzalamak                                                  d) Harcama talimatı vermek


CEVAP ANAHTARI

1. B     2. C     3. A     4. C     5. A

2011 Maliye Kursu Giriş Sınavı 

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kesin hesap kanun tasarısı aşağıdakilerden hangisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?

a) Maliye Bakanlığınca. b) Sayıştayca.

c) Bakanlar Kurulunca. d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca.

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, örtülü ödenek hangi kurumun bütçesi içerisinde yer alır?

a) Başbakanlık.          b) Dışişleri Bakanlığı.

c) Maliye Bakanlığı. d) Hazine Müsteşarlığı.

3) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin aşamalarından biri değildir?

a) Bütçenin hazırlanması b) Bütçenin kanunlaşması

c) Bütçenin uygulanması d) Bütçenin denkleştirilmesi

4) İç Denetim Koordinasyon Kurulu kaç üyeden oluşur?

a) 3 b) 5 c) 7 d) 9

5) İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyelerini kim atar?

a) Başbakan b) Maliye Bakanı c) Bakanlar Kurulu d) Cumhurbaşkanı

6) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; kamu yatırım programı aşağıda belirtilen idarelerin hangisi tarafından hazırlanır?

a)​ Hazine Müsteşarlığı

b)​ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

c)​ Gümrük Müsteşarlığı

d)​ Dış Ticaret Müsteşarlığı

7) Aşağıdaki kurumlardan hangisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki I (bir) sayılı cetvelde yer almaz?

a)​ Diyanet İşleri Başkanlığı.

b)​ Emniyet Genel Müdürlüğü.

c)​ Gelir İdaresi Başkanlığı.

d)​ Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu.

8) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki görevlilerden hangisi harcama sürecinde görev almaz?

a) Harcama yetkilisi.                         b) Gerçekleştirme görevlisi.

c) Muhasebe yetkilisi.                        d) İç denetçi.

9) Aşağıdaki kavram ve kurumlarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)​ Yedek ödenek – Hazine Müsteşarlığı

b)​ Genel uygunluk bildirimi – Sayıştay

c)​ Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı – Maliye Bakanlığı

d)​ Orta Vadeli Program – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

10) Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, mali yıl başından itibaren en az kaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?

a) 90 b) 75 c) 60 d) 30


CEVAP ANAHTARI

1. C     2. A    3. D     4. C     5. C  6.B    7. D      8.D     9.A      10.B

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 21:15
YORUM EKLE