4734 ve 4735 Sayılı Kanun Sınav Soru ve Cevapları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Soru ve Cevapları  , 4734 görevde yükselme sınavı çıkmış sorular, 4735 görevde yükselme sınavı çıkmış sorular

4734 ve 4735 Sayılı Kanun Sınav Soru ve Cevapları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Soru ve Cevapları 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Soru ve Cevapları 

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Maliye Bakanlığınca Çeşitli Zamanlarda Yapılmış olan Sınavlarda çıkan sorular bir araya getirilmiştir.

2016 YILI SOSYAL GÜVENLİK VE TÜRKİYE İŞ KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) İhale dokümanının hazırlanması - İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.

b) İhale dokümanının hazırlanması - İhale kararının onaylanması - İhalenin ilan edilmesi - Sözleşmenin imzalanması.

c) İhale dokümanının hazırlanması - İhalenin ilan edilmesi - Sözleşmenin imzalanması - İhale kararının onaylanması.

d) İhalenin ilan edilmesi - İhale dokümanının hazırlanması - İhale kararının onaylanması - Sözleşmenin imzalanması.

2.4734 sayılı Kanuna göre, teklif mektuplarında bulunması zorunlu olan hususlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

c) Teklif edilen bedelin en az bir yıl süreyle geçerli olduğunun belirtilmesi.

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması

3. 4734 sayılı Kanuna göre İhale komisyonu tarafından, belgeleri eksik olduğu tespit edilen istekliler hakkında yapılacak işlem nedir?

a) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

b) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

c) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılır, geçici teminatları gelir kaydedilir ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

d) İdarece belirlenen sürede eksik belgeleri tamamlamaları yazılı olarak istenir.

4. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) İhale yetkilisi - Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.

b) Muayene ve kabul komisyonu - Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.

c) Yapı denetim görevlisi - Yapım işinin denetimini yapar.

d) Kamu İhale Kurumu - Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.

5. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, iade edilmesi gerektiği tarihten itibaren 2 yıl geçtiği halde idarenin yazılı uyarısına rağmen iade edilemeyen aşağıda belirtilen kesin teminatlardan hangisi Hazineye gelir kaydedilemez?

a) Tedavüldeki Türk Parası.                                b) Teminat mektubu.

c) Hazine bonosu.                                                  d) Devlet tahvili

CEVAP ANAHTARI 

1-A 2-C 3-A 4-D 5-B

2015 YILI SOSYAL GÜVENLİK VE TÜRKİYE İŞ KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1. 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre, doğrudan temin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) ilan zorunlu değildir                                      b) ihale komisyonu kurmak zorunludur

c) Teminat almak zorunlu değildir                 d) Piyasada fiyat araştırması yapılır

2. 4734 sayılı Kanuna göre, sözleşmelerin düzenlenmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yüklenici ortak girişim ise, sözleşme hakim ortak ile ihale yetkilisi tarafından imzalanır

b) Bütün sözleşmelerin notere tescil ve onaylatılması zorunludur

c) Sözleşmeler idare tarafından hazırlanır ve ihale komisyonu başkanı ile yüklenici tarafından imzalanır

d) ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe notere tescil ve onaylatılması zorunlu değildir

3. 4734 sayılı Kanuna göre ihale komisyonunun çalışma usulleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) ihale komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır

b) ihale işlem dosyası, ilan veya davet tarihinden sonra 3 gün içinde idare tarafından ihale komisyonuna verilir

c) Kararlarda çekimser kalan üye, oy ve kararlarından sorumlu değildir

d) Komisyon üyeleri oy ve kararlarının altını imzalamak, karara katılmayan üyeler ise ayrıca gerekçesini yazarak imzalamak zorundadır

4. 4734 sayılı Kanuna göre yaklaşık maliyet hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yaklaşık maliyet KDV hariç olarak belirlenir

b) Yaklaşık maliyeti ihale komisyonu belirler

c) Yaklaşık maliyet fiyat araştırması yapılarak belirlenir

d) Teklifler açıldıktan sonra yaklaşık maliyet isteklilere açıklanır

5. 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa göre ek kesin teminat oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) %6                             b) %3                                c) %2 ve %4 arasında                                         d) % 2

CEVAP ANAHTARI 

1-B 2-D 3-C 4-B 5-A

2013 YILI SOSYAL GÜVENLİK VE TÜRKİYE İŞ KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere aşağıdakilerden hangisi katılabilir?

a) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler

b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hüküm giyenler

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisinin hizmet sunucusu olan kardeşi

d) İhaleyi yapan idarenin ihale komisyon başkanının III. derece kayın hısımı

2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre kesinleşen ihale kararın bildirilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İhale kararı ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılana bildirilir

b) Açık ihale usulü ile yapılan bir ihalede ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz

c) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan bir ihalede İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz

d) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İdareler yapılacak ihalelerde saydamlığı sağlamakla sorumludur

b) İdareler yapılacak ihalelerde gizliliği sağlamakla sorumludur


c) İdareler ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında sağlamakla sorumludur

d) Ödeneği bulunmayan işlerde ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye çıkılabilir

4. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen sözleşme türlerinden biri değildir?

a) Fiyat farkı sözleşme                                    b) Götürü bedel sözleşme

c) Münferit sözleşme                                      d) Karma sözleşme

5. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmelerde yer alması zorunlu hususlardan değildir?

a) Gecikme halinde alınacak cezalar

b) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları

c) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar

d) Geçici teminatın iadesine ilişkin şartlar

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A 3-D 4-A 5-D

2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK VE TÜRKİYE İŞ KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI

1- Aşağıdaki ihalelerden hangisi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılamaz?

a) İdarenin teknik şartname hazırlanması için danışmanlık hizmet alımı işi

b) İdarenin ihtiyacı için hizmet binası satın alma işi

c) İdarenin ihtiyacı için hizmet binası kiralama işi

d) İdarenin atıl durumdaki hizmet binasını kiraya verme işi

2- 4734 sayılı Kanuna göre, ihale komisyonunun çalışma esasları konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Oylamada eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu almış sayılır

b) İhale komisyonu eksiksiz toplanır

c) Başkan ve üyeler oy ve kararlarından sorumludur

d) Komisyona katılan başkan ve üyeler kararı imzalamak zorundadırlar

3- 4734 sayılı Kanuna göre, iş ortaklıklarında ortakların sorumluluğu konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Her ortak işin kendi ortaklık yüzdesi kadarından sorumludur

b) Her ortak işin kendi uzmanlık alanına giren kısmından sorumludur

c) Her ortak işin bütününün yapılmasından sorumludur

d) Her ortak idarenin belirlediği oranlarda sorumludur

4- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre teslim edilen mal, hizmet veya yapım işinin muayene ve kabul işlemleri için kurulacak komisyon en az kaç kişiden oluşur?

a) 3 kişi                       b) 5 kişi                                   c) 7 kişi                                d) 9 kişi

5- 4735 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep değildir?

a) Doğal afet                                                         b) Kanuni grev

c) Genel salgın hastalık                                      d) Yüklenicinin yurtdışında bulunması

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A 3-C 4-A 5-D

2016 MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 

1,4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliye ne ad verilir?

a) Danışman                                            b) İstekli

c) Tedarikçi                                              d) Yüklenici

2.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç kaç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir?

a) Üç gün                                                      b) Üç iş günü

c) Yedi gün                                                   d) Yedi iş günü

3.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale ilanlarında aşağıda belirtilen hususlardan hangisine yer verilmesi zorunlu değildir?

a) İhaleye katılamayacak olanların listesi

b) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi

c) Teklif ve sözleşme türü

d) Tekliflerin geçerlilik süresi

4.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri değildir?

a) Tedavüldeki Türk parası

b) Hisse senetleri

c) Özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

d) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri

5.Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre düzenlenen  sözleşme türlerinden biri değildir?

a) Teslimden sonra sözleşme

b) Münferit sözleşme

c) Götürü bedel sözleşme

d) Karma sözleşme

6. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep değildir?

a) Hastalık                                            b) Kanuni grev

c) Genel salgın hastalık                      d) Doğal afetler

7. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin uygulanması sırasında yasak olan fiil veya davranışlardan biri değildir?

a) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek

b) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek

c) Mücbir sebeplerle ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek

d) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A 3-A 4-B 5-A 6-A 7-C

2016 MALİYE BAKANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI 

1.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, yaklaşık maliyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilir.

b) Yaklaşık maliyet isteklilere açıklanır.

c) Danışmanlık hizmeti sunanlar yaklaşık maliyeti açıklayamazlar.

d) Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli ihale işlem dosyasına konmaz.

2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?

a) 7 gün       b) 15 gün                      c) 30 gün                 d) 45 gün

3. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilebilecek işlerden biri değildir?

a) Temizlik hizmeti alımı                    b) Bina yapım işi                c) Bina satışı                 d) Taze sebze alımı

4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, idarenin ihtiyaçlarını doğrudan teminle karşılama yoluna gitmesi halinde yapmak zorunda olduğu işlemlerdendir?

a) İlan yapmak               b) Teminat almak            c) Komisyon kurmak          d) Piyasada fiyat araştırması yapmak

5. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, belli istekliler arasında yapılacak ihale usulünde ihaleye davet edilebilecek aday sayısı ile ihaleye teklif veren istekli sayısı sırasıyla en az kaç olmalıdır?

a) Üç-iki           b) Üç-üç                 c) Beş-iki                d) Beş-üç

6. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mücbir sebep değildir?

a) Tutukluluk             b) Kısmi seferberlik hali            c) Genel seferberlik hali               d) Doğal afetler

7. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idarelerce sözleşmeler hazırlanırken esas alınması gereken sözleşme türlerinden biri değildir?

a) Genel fiyat sözleşme                b) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme

c) Götürü bedel sözleşme           d) Karma sözleşme

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-C 3-D 4-D 5-A 6-A 7-D

2015 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI

1.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale komisyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İhale komisyonları eksiksiz toplanır

B) Komisyon kararları oybirliği ile alınır

C) Kararlarda çekimser kalınamaz

D) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur

2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılamayacaklardan değildir?

A) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler

B) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi

C) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamakla, yürütmekle, sonuçlandırmakla ve onaylamakla görevli olanlar

D) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisinin üçüncü derece kayın hısımları

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin ihale ilanlarında bulunma zorunluluğu yoktur?

A) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri

B) Teklif ve sözleşme türü

C) Tekliflerin geçerlilik süresi

D) İhale konusu işe başlama ve bitirme tarihi

4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihalelere katılmaktan yasaklama kararını verecek mercilerden değildir?

A) İhaleyi yapan bakanlık

B) İlgili veya bağlı bulunulan bakanlık

C) Özel idarelerde İçişleri Bakanlığı

D) Belediyelerde Belediye Başkanı

5.4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresinin öngörülmüş olduğu hallerde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın geri verilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taahhüt sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmelidir

B) Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edilmelidir

C) Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde tamamı iade edilir

D) Garanti süresi bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir

CEVAP ANAHTARI 

1-B 2-D 3-A 4-D 5-C

2015 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI  SINAVI

1.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesin Proje           B) Ön Proje             C) Uygulama Projesi                         D) Röleve Projesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, 4734 sayılı Kanunda pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek haller arasında sayılmıştır?

A) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı

B) Salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması zorunlu olan alımlar

C) Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama alımları

D) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması

3.4734 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi idare tarafından kanun hükümlerine göre başkalarına hazırlattırılabilir?

A) İhale dokümanı               B) İdari şartname                  C) Teknik şartname                        D) Sözleşme

4. 4734 sayılı Kanunun uygulanmasında, idarelerce birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ihalenin ne zaman sonuçlandırılması esastır?

A) Yılın ilk üç ayında                                                  B) Yılın ilk altı ayında

C) Yılın ilk dokuz ayında                                           D) Yılın son altı ayında

5. 4734 sayılı Kanuna göre, ihale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektronik kamu alımları platformu                                            B) Dinamik alım sistemi

C) Elektronik eksiltme                                                                          D) Çerçeve anlaşma

CEVAP ANAHTARI 

1-B 2-B 3-C 4-C 5-B

2014  YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI

1.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, (A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilecek olan ihaleye aşağıdakilerden hangisi katılabilir?

A) İhale yetkilisi

B) İhale işlemlerini hazırlamakla görevli olanlar

C) Aynı ilde bulunan üniversite bünyesindeki Vakfa ait şirket

D) İhale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan yükleniciler

2.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, sözleşme yapılması hususunda Kanunda yazılı süre içinde idareye düşen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İsteklinin geçici teminatı geri verilir

B) İstekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır

C) Oluşan zarar sebep olanlara tazmin ettirilir

D) İstekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, onbeş gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihalelere yönelik başvurularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır

B) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kamu İhale Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır

C) İhale ve sözleşme sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler başvuruda bulunabilirler

D) Şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur

4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdaki pazarlık usulü ile yapılabilen ihalelerden hangisinde ilan yapılması zorunludur?

A) Doğal afet nedeniyle ivedi olarak yapılması gereken ihaleler

B) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ivedi olarak yapılması gereken ihaleler

C) Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikteki ihaleler

D) Yaklaşık maliyeti her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen tutara kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları

5.(A) ili Defterdarlığınca gerçekleştirilen ihale sonucunda yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşme konusu işin yapımı ve teslimi aşamasında hileli malzeme araç veya usuller kullandığı tespit edilmiştir. Bu durumda yüklenici hakkında uygulanacak müeyyide ve karar merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Defterdarlığınca bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir

B) İl Defterdarlığınca altı aydan bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir

C) Maliye Bakanlığınca altı aydan bir yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir

D) Maliye Bakanlığınca bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir

CEVAP ANAHTARI 

1-C 2-D 3-C 4-C 5-D

2014  YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜR YARD.  SINAVI

1.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılabilir?

A) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler

B) İhale yetkilisinin %10'una sahip olduğu ve yönetim kurulunda bulunmadığı anonim şirket

C) Kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. D) İhaleyi yapan idare ile ilgili derneğin ortak olduğu şirket

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce ve nerede yayımlanır?

A) 25 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde

B) 21 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde

C) 25 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede

D) 21 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması durumunda; ihtiyaç, aşağıdakilerin hangisinde gösterilen usullerle ihale yapılarak karşılanabilir?

A) Doğrudan temin usulü

B) Pazarlık usulü veya açık ihale usulüyle

C) Doğrudan temin usulü veya belli istekliler arasında ihale usulüyle

D) Belli istekliler arasında ihale usulüyle

4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale üzerine kalan isteklinin geçici teminatı ne zaman iade edilir?

A) Kesin teminat yatırıldıktan sonra

B) İhale yetkilisince ihale kararı onaylandıktan sonra

C) Sözleşme imzalandıktan sonra

D) Kesinleşen ihale kararı yükleniciye tebliğ edildikten sonra

5.4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, "mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden" imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Götürü bedel sözleşme

B) Münferit sözleşme

C) Çerçeve sözleşme

D) Birim fiyat sözleşme

CEVAP ANAHTARI 

1-B 2-A 3-B 4-C 5-A

2010 YILI MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 

1- 4734 sayılı Kanuna göre, yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değeri aşan ihalelerden; açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanlarının, elektronik araçlar ile hazırlanarak gönderilmesi halinde ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılması gerekir?

 a) 33 gün                         b) 18 gün                   c) 7 gün                                              d) 14 gün

2- 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan bir idare, mal alımı ihalesi için yaptığı ihale ilanında “istenilen belgelerin neler olduğu” hususunu belirtmeyi unutmuştur. Bundan sonraki süreç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) İlan geçersiz olduğundan düzeltme yapılamaz ve kanuna uygun bir ilanın yeniden yapılması gerekir

 b) İlan geçersizdir ancak, hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak sürece devam edilebilir

c) İlan geçerlidir ancak, idarenin bir düzeltme metni hazırlayarak doküman satın alan isteklilere tutanak karşılığında vermesi gerekir

d) İlanda belirtilmeyen hususlara diğer ihale dokümanlarında yer verilmiş ise, isteklilerin doküman satın alarak bu hususları öğrenmesi mümkün olacağından herhangi bir aksaklık meydana gelmez, süreç devam eder

3- 4734 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmaz?

a) Birim fiyat teklif cetvelinde miktar ile birim fiyatın çarpımında hata bulunması

b) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belge noksanlığı bulunması

 c) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi noksanlığı bulunması

d) İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin konulduğu zarfın üzerine ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmaması

 4- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, sözleşmelerin devri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sözleşme zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir

b) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır

 c) İsim ve statü değişikliği nedeni ile yapılan devirlerde devir tarihinden itibaren 3 yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devralınamaz

d) İzinsiz devredilen veya devralınan sözleşmeler feshedilir

5. 4734 sayılı Kanuna göre, aşağıda belirtilen hallerin hangisinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir?

a) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması

c) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları

 d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması

CEVAP ANAHTARI 

1-A 2-B 3-C 4-C 5-D

2010 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, düzeltme ilanının yapılması aşağıda sayılan hâllerden hangisinde mümkündür?

A) İlanda bulunması gereken hususlara yer verilmemesi

B) İlanın yapılması gereken yerlerde yapılmaması

C) İlanın öngörülen süreler içinde yapılmaması

D) İlanın hiç yapılmaması

2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, geçici teminat mektuplarının süresi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Süresiz olmak zorundadır.

B) İşin bitim tarihi ile aynı süreli olmak zorundadır.

C) Tekliflerin geçerlilik süresi ile aynı süreli olmak zorundadır.

D) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak zorundadır

3. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, tip sözleşmeler aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

A) Bakanlar Kurulu                   B) Maliye Bakanlığı         C) Kamu İhale Kurumu      D) İlgili kurum ve kuruluşlar

4. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda sayılan sözleşme türleri arasında yer almaz?

A) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme

B) Anahtar teslimi birim fiyat sözleşme

C) Götürü bedel sözleşme

D) Birim fiyat sözleşme

CEVAP ANAHTARI 

1.A       2. D             3. C               4. B

2009 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ŞEFİ SINAVI 

1.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, hangi bedel ve oran üzerinden kesin teminat alınması gerekmektedir?

A) İhale bedeli üzerinden, % 6

B) İhale bedeli üzerinden, % 3

C) Teklif edilen bedel üzerinden, % 3

D) Teklif edilen bedel üzerinden, % 6 

2.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik aşamasında, ihaleye davet edilecek aday sayısı ile ihaleye teklif verecek istekli sayısı sırasıyla en az kaç olmalıdır?

A) Beş - iki              B) Beş - üç                    C) Üç - iki                     D) Üç - üç

3.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere ne ad verilir?

A) İstekli

B) Taşeron

C) Yapım müteahhidi

D) İstekli olabilecekler

4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A) Teminat alınması

B) Sözleşme tanzimi

C) Onay belgesi düzenlenmesi

D) İhale komisyonunun oluşturulması

5. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca sözleşme türlerine göre, fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu

B) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu

C) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı

D) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Kamu İhale Kurumu

CEVAP ANAHTARI 

1.A       2. B             3. D               4. C                5.A

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 11:13
YORUM EKLE