4483 ve 3628 Sk Soru ve Cevapları

Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Soruları  4483 Sayılı Kanun 4483 ve 3628 Sk Soru ve Cevapları

4483 ve 3628 Sk Soru ve Cevapları

Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Soruları 

4483 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soru Ve Cevapları 

3628 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soru ve Cevapları 

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Maliye Bakanlığı Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 28/09/2014

1) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylık miktarının 2.000 TL olduğu dönemde, 2.500 TL net aylık alan bir Devlet memurunun malvarlığında aşağıdaki artış tutarlarından hangisi gerçekleştiğinde, Devlet memuru ek mal bildirimi vermek zorundadır?

A) 2.000 TL B) 2.500 TL C) 10.000 TL D) 12.500 TL

2) Milli emlak şefinin 31/12/2013 tarihinde satın aldığı araba ile ilgili olarak ek mal bildiriminde bulunmadığı çalıştığı kurumca tespit edilmiştir. Bu durumda "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" uyarınca, milli emlak şefi hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Bildirimin verileceği merci ihtarda bulunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmazsa üç aya kadar hapis cezası verilir.

B) Aylıktan kesme cezası verilir

C) Durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

D) Hakkında “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” uyarınca ön inceleme yaptırılır

3) "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, "mal bildirimi" ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her ikisi de mal bildiriminde bulunmak zorunda olan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden biri, velayetleri altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.

B) Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi ikinci bir görevi yürütenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.

C) Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar.

D) Genel bütçeli dairelerin kamu hizmeti gören memurları mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

4) Aşağıda yer alan suçlardan hangisi "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" kapsamına girmez?

A) İrtikap                               B) Göreve ilişkin sırrın açıklanması

C) Zimmet                            D) Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme

 5) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, aşağıdakilerden hangisi izin vermeye yetkili merci değildir?

A) Kaymakam                         B) Defterdar                                C) Vali                                     D) Müsteşar

6) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, yapılacak "ön incelemeler" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ön inceleme, hakkında inceleme yapılanın eşiti veya üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.

B) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılamaz.

C) İşin özelliğine göre izin vermeye yetkili merci, ön incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını ilgili kuruluştan isteyebilir.

D) Zorunluluk olması durumunda yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler.

7 ve 8.inci sorular aşağıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır

Muhakemat Müdürü hakkında yaptırılan ön inceleme sonucunda düzenlenen ön inceleme raporunda “soruşturma izni verilmemesi” kanaati bildirilmiş, yetkili merci de 15.07.2014 Salı günü "soruşturma izni verilmemesi"ne ilişkin kararı imzalamış ve bu kararı 18.07.2014 Cuma günü şikayetçiye tebliğ etmiştir.

7) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, yetkili merci, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını aşağıdakilerden hangisine bildirmez?

A) Cumhuriyet başsavcılığına

B) Hakkında inceleme yapılan memura

C) Hakkında inceleme yapılan memurun bağlı olduğu Bakanlığa

D) Şikayetçiye

8) "Soruşturma izni verilmemesi" kararına karşı şikayetçinin itiraz süresi hangi tarihte sona erer?

A) 25.07.2014 B) 22.07.2014 C) 26.07.2014 D) 28.07.2014

 9) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre, “soruşturma izninin kapsamı” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

I. Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.

II. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.

III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirir.

A) I ve II                         B) I                          C) II                             D) III

10) "4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi olduğu usule tabidir.

B) 4483 sayılı Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır.

C) 4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır.

D) 4483 sayılı Kanunun uygulanmasında ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, her bir memurun bağlı olduğu merciden ayrı ayrı istenir

CEVAP ANAHTARI 

1-D 2-A 3-A 4-B 5-B 6-C 7-C 8-D 9-D 10-D


2010 Yılı Personel Müdürlüğü Sınavı 

1.3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre, kamu görevlilerinin Türk uyruğunda ol�mayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan yurt dışında aldıkları hediye veya hibe niteliğindeki eşyanın değeri hangi tutarı aşması hâlinde kendi kurumuna teslim etmek zorundadır?


A) Şube müdürüne ödenen net aylık miktarının beş katını

B) On aylık net asgari ücret toplamını

C) Net aylık tutarının beş katını

D) Net aylık tutarının on katını

2

. I- Kaymakam

II- Defterdar

III- Vali

IV- Genel Müdür

V- Müsteşar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda belirtilen soruşturma usulüne tabi değildir?

A) Yalnız V                     B) II - IV                      C) I - III - V                                   D) I - II - III - IV

3. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, TBMM Genel Sekreteri hakkındaki soruşturma aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A) Danıştay Başsavcısı

B) TBMM Başkan Vekili

C) TBMM Soruşturma Komisyonu

D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

4. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, il cumhuriyet başsavcısınca yürütülen soruşturma sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda kaymakam hakkında aşağıdakilerden hangisine başvurulur?


A) Yargıtayın ilgili ceza dairesi

B) İl asliye ceza mahkemesi

C) Ağır ceza mahkemesi

D) Sulh ceza hâkimi

5. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme konusuyla aynı olan bir şikâyet hâlinde izin vermeye yetkili merci aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?


A) Soruşturma izni verir.

B) Müracaatı işleme koyar.

C) Soruşturma izni vermez.

D) Müracaatı işleme koymaz.

CEVAP ANAHTARI 

1.B      2. C             3. D        4. B              5. D

2015 YILI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 

1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, aşağıda belirtilen fiillerin hangisinin işlenmesi durumunda verilen ceza tecil edilebilir?

A) Kanunda belirtilen sürede mal bildiriminde bulunması yönünde yapılan ihtara rağmen bildirimde bulunmama

B) Mal kaçırma veya gizleme

C) Gerçeğe aykırı açıklama

D) Haksız mal edinme

2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Devlet sırlarının açıklanmasına sebebiyet verme suçunu işleyen müsteşar yardımcıları hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır

B) Devlet sırlarının açıklanmasına sebebiyet verme suçunu işleyen kaymakamlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır

C) Resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçunu işleyen müsteşar yardımcıları hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır

D) Resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçunu işleyen kaymakamlar hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır

3) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre, aşağıdaki fiillerden hangisini işleyenlere müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklama cezası verilemez?

A) Haksız mal edinme                                              B) Mal kaçırma

C) Mal gizleme                                                           D) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma

CEVAP ANAHTARI 

1.A                         2.B                       3.D

2015 YILI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI 

1. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, mal bildirimin verileceği mercilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Siyasi parti genel başkanları için TBMM Başkanlığı

B) Bakanlar Kurulu Üyeleri için Başbakanlık

C) Türk Hava Kurumu Genel Başkanı için İçişleri Bakanlığı

D) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için Adalet Bakanlığı

2. 3628 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamındaki suçları işlemeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturmaya tabi tutulur?

A) Müsteşar, vali ve kaymakamlar

B) Rektörler ve öğretim elemanları

C) Yeminli mali müşavirler

D) TBMM üyeleri

3. Net aylığı 3.500 TL olan Öğretmen çalışmayan bir bayanla evlenmiştir. Gelinin 16.500 TL değerinde bir otomobili bulunmaktadır. Düğünde geline 18.000 TL değerinde altın ve bilezik takılmış, babası düğün hediyesi olarak 9.000 TL değerinde bir evinin tapusunu damada devretmiş, damat düğün için bankadan 15.000 TL kredi çekmiştir. 3628 sayılı Kanuna göre, bu Öğretmenin beyan zorunluluğunun bulunmadığı mal varlığı aşağıdakilerden hangisinde tam olarak gösterilmiştir?

A) Otomobil                                            B) Mücevher, daire

C) Otomobil, kredi borcu                      D) Otomobil, mücevher, daire

4. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Bakanlık Müfettişi hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başmüfettiş

B) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı

C) Müsteşar

D) Bakan

5. 4483 sayılı Kanuna göre, ön inceleme emrinin 02.07.2015 tarihinde verilmesi halinde, yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını her halükarda en son hangi tarihte vermek zorundadır?

A) 17.07.2015                   B) 02.08.2015                 C) 17.08.2015                      D) 02.09.2015

6. 4483 sayılı Kanuna göre, hakkında soruşturma izni verilen Maliye Uzmanının itirazına hangi merci bakar?

A) Yargıtay                   B) Danıştay            C) Bölge İdare Mahkemesi                D) Cumhuriyet Başsavcılığı

7.4483 sayılı Kanuna göre, soruşturma izni verilmesi kararına karşı yapılacak itirazlar en geç hangi sürede karara bağlanır?

A) 30 gün                       B) 45 gün                   C) 3 ay                         D) 6 ay

CEVAP ANAHTARI 

1-C                  2- A           3-C     4-D          5-C        6-C           7-C

2014 YILI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI 

1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Müdür Yardımcısı hakkındaki "hazırlık soruşturması" genel hükümlere göre aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A) En az müdür ve üstü

B) Müfettiş

C) Görevli Sulh Ceza Hâkimi

D) Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı

2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?

A) İdari Yargılama Usulü Kanunu

B) Ceza Muhakemesi Kanunu

C) Türk Ceza Kanunu

D) Devlet Memurları Kanunu

3) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, soruşturma izni verilmesi kararının itiraz edilmeden kesinleşmesi üzerine dosya nereye gönderilir?

A) Danıştay Birinci Dairesine

B) Bölge İdare Mahkemesine

C) Cumhuriyet Başsavcılığına

D) Sulh Ceza Hâkimliğine

4) Halen Defterdar olarak görev yapan (D) nin, Malmüdürü iken yaptığı bir ödemeden dolayı hakkında ön inceleme yapılmaktadır. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, bu durumda (D) hakkında yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaymakam                B) Vali                   C) Müsteşar                  D) Maliye Bakanı

5) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, 04/04/2014 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararı 14/04/2014 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiş ise, karara karşı itiraz süresi hangi tarihte sona erecektir?

A) 24/04/2014             B) 29/04/2014             C) 04/05/2014                     D) 14/05/2014

6) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar?

A) Genel Müdür            B) Vali                   C) Defterdar               D) Kaymakam

7) Personel Müdür Yardımcısının eşi çalışmamaktadır ve çalışmayan eşe 20/09/2014 tarihinde miras yolu ile babasından köyde 2 ev, 20 dönüm tarla, 1 traktör, 20 baş büyük hayvan kalmıştır. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, Personel Müdür Yardımcısının yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edinme tarihinden itibaren 20/03/2015 tarihine kadar ek mal bildiriminde bulunur

B) Eşi çalışmadığı için mal bildiriminde bulunmasına gerek yoktur

C) Eşin mal varlığında önemli değişiklik olduğundan 20/10/2014 tarihine kadar ek mal bildiriminde bulunur

D) Miras yolu ile eşe ait mal varlığı değişikliği olduğu için 2015 yılı Şubat ayı sonunda genel beyanda bulunur

CEVAP ANAHTARI 

1-D                  2- B           3-C     4-A          5-A        6-B          7-C

2009 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ŞEFİ SINAVI 

1.3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre, hediyelerin bedellerini hangi merci tespit eder?


A) Kamu Görevlileri Etik Kurulu

B) Plan ve Bütçe Komisyonu

C) Kültür ve Turizm Bakanlığı

D) Maliye Bakanlığı

2. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre, mal bildirimlerinin verilme zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde verilir.

B) Görevin sona ermesi hâlinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde verilir.

C) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen bir ay içinde verilir.

D) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde verilir.

3.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, Bakanlık merkez biriminde görev yapan şube müdürü hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bakan                  B) Müsteşar                C) Genel Müdür                   D) Müsteşar Yardımcısı

4. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara itiraz edebilir?


A) Vali                                                                   B) Şikâyetçi

C) Hakkında inceleme yapılan memur           D) Hakkında inceleme yapılan memurun amiri

5. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, Bilecik defterdarlığında görevli şef (B)’nin, hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı yapabileceği itirazla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde bölge idare mahkemesine itiraz edebilir.

B) Karar tarihinden itibaren 30 gün içinde bölge idare mahkemesine itiraz edebilir.

C) Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Danıştaya itiraz edebilir.

D) Karar tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtaya itiraz edebilir.

6. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, Kanun kapsamındaki suçların iştirak hâlinde işlenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Her ikisi de memur ise Yargıtayda yargılanır.

B) Memur olanla olmayan ayrı ayrı mahkemelerde yargılanır.

C) Memur olmayan, memur olanla aynı mahkemede yargılanır.

D) Ast ve üst memur ayrı ayrı mahkemede yargı lanır.

CEVAP ANAHTARI 

1-D                  2- C           3-B     4-B          5-A        6-C          7-D

2017 Maliye Bakanlığı Personel Müdürlüğü Sınav Soruları 

1) Aşağıdaki suçlardan hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına girmez?

A) Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık
B) Resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma
C) Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme
D) Resmi belgede sahtecilik

2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre; mal bildirimlerindeki bilgilerin kontrolü amacıyla Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından talep edilen bilgileri, ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdür?

A) 7
B) 10
C) 15
D) 30

3) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi mal bildiriminde bulunacaklardan biri değildir?

A) Vakıfların idare organlarında görev alanlar
B) Yeminli mali müşavirler
C) Kooperatiflerin başkanları
D)Muhtarlar

CEVAP ANAHTARI 

1-D                  2- D          3-D  

Gümrük Bakanlığı Görevde Yükselme 2016 Soru

1-Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunması gerekenlerden değildir?
A) Noterler
B) Gazete Sahipleri
C) İşçiler
D) Bakanlar Kurulu Üyeleri

2-Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda mal bildirimi yapılmasına ilişkin zamanlarla ilgili doğru bir ifadedir?
A)Seçimle gelen görevliler seçimin kesinleştiği tarihi izleyen üç ay içinde mal bildirimde bulunmak zorundadırlar
B)Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunulmak zorunludur
C)Mal varlığında önemli bir değişiklik olması halinde iki ay içinde mal bildiriminde bulunulmak zorunludur
D)Görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini izleyen üç ay içinde mal bildiriminde bulunulmak zorunludur

3-Aşağıdakilerden hangisi 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununda yer alan ceza hükümlerine göre yanlıştır?
A)Haksız edinilen malların zor alımına hükmolunur
B)Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir
C)Haksız mal edinen, haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyenlere müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklama cezası verilir
D)Haksız mal edinenlere verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların para veya tedbire çevrilmesi mümkündür


4-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na göre, soruşturma usulüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan, sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister
B)İstemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur
C)Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunabilir
D)Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını yalnızca görevli mahkemeden isteyebilir

5-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na göre, mal bildirimlerinin verileceği mercilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü
B)Yeminli mali müşavirler için Maliye Bakanlığı
C)Siyasi parti genel başkanları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
D)Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları


CEVAP ANAHTARI 

1-C                 2- B           3-D     4-C          5-C

 

 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

4734 ve 4735 Sayılı Kanun Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

6245 sayılı Harcırah Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 11:11
YORUM EKLE