3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hk Kanun Görevde Yükselme Özet

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanun Görevde Yükselme Özet 3628 sayılı kanun özet

3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hk Kanun Görevde Yükselme Özet

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanun Görevde Yükselme Özet

      

 3628 Sayılı Kanunun 2. Maddesinde sayılan mal bildiriminde bulunacaklar ile kanunun 8. maddesinde sayılan mal bildirimi verilecek olan makamlar aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

3628 Sayılı Kanununa Göre Mal Bildiriminde Bulunacak Olanlar  ve Bildirimin Verileceği Makamlar (madde 2 ve 8) 
1)Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)
Bildirim Yapacak Olanlar  Bildirim Yapılacak Makam 
TBMM Üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Bakanlar Kurulu Üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı
Belediye Meclis Üyeleri İlgili Belediye Başkanlıkları
İl Genel Meclis Üyeleri İlgili Valilikler
2.Noterler  Adalet Bakanlığı
3.Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Derneğinde
Bildirim Yapacak Olanlar  Bildirim Yapılacak Makam  
Genel Yönetim Üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri İçişleri Bakanlığı
Genel Merkez Kurullarında ve Genel Müdürlük Teşkilatında Görev Alanlar Kurum ve Dernek Genel Başkanlığı
Şube Başkanları İl Valilikleri
4.Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında
Bildirim Yapacak Olanlar  Bildirim Yapılacak Makam  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personel (İşçiler Hariç) Özlük İşleri ile İlgili Birimler
Kurum, Teşebbüs, Teşekkül ve Kuruluşların Genel Müdürleri ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri İlgili Bakanlıklar
Yüksek Mahkemelerin Daire Başkan ve Üyeleri  İlgili Mahkemenin Başkanı
5.Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında;
Bildirim Yapacak Olanlar  Bildirim Yapılacak Makam  
Görevli Olanlar Kurum Başkanlığı
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri İlgili Bulundukları Bakanlıklar
6.Kamuya Yararlı Derneklerde;
Bildirim Yapacak Olanlar  Bildirim Yapılacak Makam  
Genel Yönetim Üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri  İçişleri Bakanlığı
 Şube Başkanları İl Valilikleri
7.Siyasi Parti Genel Başkanları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
8.Vakıfların İdare Organlarında Görev Alanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü
9.Kooperatiflerin ve Birliklerinin Başkanları, Yönetim  Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürleri Kooperatiflerin ve Birliklerin Denetimlerinin Yapıldığı Kuruluşlar
10.Yeminli Mali Müşavirler  Maliye Bakanlığı
11.Gazete Sahibi Gerçek Kişiler ile              
Gazete Sahibi Şirketlerin                              
Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyeleri, Sorumlu Müdürleri,
Başyazarları ve Fıkra Yazarları
Bulundukları Yer En Büyük Mülki Amirliği
11.Özel Kanunlarına Göre Mal                    
Bildiriminde Bulunmak Zorunda               
Olanlar (Konfederasyon, Sendika
ve Sendika Şubesi Başkan ve
Yöneticileri Dahil
Kanunlarında Öngörülen Makam veya Merci
12.Görevlerinden Ayrılanlar  Bu Görevlerinde İken Bildirimlerini
Vermeleri Gereken Makam veya Merci
13.Mal Bildirimi Verecek Son Merciler Kendi Kuruluşlarının Özlük İşleri İle
İlgili Makam veya Merci

 3628 sayılı Kanununa Göre Hediye Alan Görevlilerin Durumu  (Madde 3) 

Hediye Alan Kişiler  Kurumlarına İade Edecekleri Hediye Bedeli 
 

Yukarıdaki tabloda yer alan  kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan hediye alırlarsa

Almış oldukları hediyenin bedeli hediyeyi aldıkları tarihteki asgari ücretin 10 katını aşıyorsa almış oldukları  hediyeyi hediyeyi aldıkları tarihten itibaren 1 ay içinde kurumalarına iade etmek zorundadırlar.

3628 sayılı Kanununa Göre Mal Bildirimi Yapılacak Mallar (Madde 5)     

3628 sayılı Kanunun 2.maddesinde mal bildiriminde bulunmak zorunda olarak sayılan görevliler Kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait aşağıda gösterilen malları beyan etmek zorundadırlar.
Beyan Edilecek Malın Türü  Beyan Sınırı 
Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil) Değerine bakılmaksızın beyan edilmeli
Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarı aşarsa
Hisse senedi ve tahvilleri Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarı aşarsa
Altın ve mücevheratı, Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarı aşarsa
Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarı aşarsa
Haklar Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarı aşarsa
 Alacakları Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarı aşarsa
Borçları, Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarı aşarsa
Gelirleri, Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarı aşarsa
Aylık ödenmeyenler ise, Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;


 

3628 sayılı Kanununa Göre Mal Bildirimi Verme Zamanı (Madde 6)

Mal Bildirimi Verecek Olanlar  Mal Bildirimi Verme Zamanı
3628 sayılı Kanun Kapsamındaki Görevlere İlk Atanmada 

Not: Bildirim Yapılmadığı Sürece Göreve Atama Yapılmaz 
Göreve başlamak için İlgili belgelerin kuruma teslimi zamanında
Bakanlar Kurulu Üyeliğine                          Atanmalarda Atamayı İzleyen Bir Ay İçinde
Seçimle Gelinen Görevlerde  Seçimin Kesinleşmesi Tarihini  İzleyen İki Ay İçinde
 Görevin Sona Ermesi Halinde Ayrılma Tarihini İzleyen Bir Ay İçinde
Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyelikleri ile Komisyon Üyeliklerine
Göreve Başlama Tarihini  İzleyen Bir Ay İçinde
Mal Varlıklarında Önemli Bir
Değişiklik Olduğunda
Bir Ay İçinde
Gazete Sahibi Gerçek Kişiler ile
Gazete Sahibi Şirketlerin Yönetim                 ve Denetim Kurulu Üyeleri
Faaliyete Geçme Tarihini İzleyen Bir Ay İçinde
Gazete Sahibi Şirketlerin Sorumlu                Müdürleri, Başyazarları ve Fıkra               Yazarları   Bu İşe veya Görevlerine Başlama Tarihini İzleyen Bir Ay İçinde
GENEL BEYAN :3628 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince; Kanun kapsamında sayılan görevlerde bulunanlar, görevde bulundukları süre boyunca, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar  mal bildirimini yenilemek zorundadır

 EK MAL BİLDİRİMİ


Ek mal bildirimi, ilgili Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre; 3628 sayılı Kanun kapsamında sayılan görevlerde bulunanlar, kendileri, eşleri ve velayeti altındaki ergin olmayan yani onsekiz yaşını doldurmayan çocuklarının şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.  Mal varlığındaki “önemli değişiklik”, ilgili Yönetmeliğin 8 inci maddesinde gösterilen (net aylıklarının beş katını aşan)  mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması olarak ifade edilmiştir. Burada önemli olan husus; ek beyanname verilmesi için mal varlığındaki değişikliğin memurun net aylığının beş katını aşması gerekliliğidir. Diğer bir deyişle, memurun aldığı net aylık ek beyanname verip verilmeyeceğini belirleyecektir. Örneğin, 2.000-TL net aylık alan bir memur 10.000-TL tutarında bir mal elde ettiği için ek beyanname vermek zorunda iken 5.000-TL net aylık alan bir memur 10.000-TL tutarında bir mal elde ettiği için ek beyanname vermek zorunda değildir. Yönetmelik hükmünde belirtilen “mahiyet ve miktardaki malın iktisabı” ifadesinden ek mal bildirimi verilmesinde malın mahiyetinin ve miktarının birlikte aranması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hükümden hareketle, taşınmaz veya taşınır mal fark etmeksizin net aylık tutarının beş katından az tutardaki mal edinimlerinin beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; taşınmazlar için genel beyan döneminde değerine bakılmaksızın beyan zorunluluğu varken ek mal beyanında bu zorunluluğun bulunmadığıdır.  Veraset yoluyla edinilen mallar içinde ek mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

Mal Bildiriminde Bulunmayanlar Hakkında Uygulanacak Ceza Hükümleri: 

6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

 Gerçeğe aykırı açıklama : Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma:Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

3628 Sayılı Kanun Kapsamında Soruşturması Yapılacak Olan Suçlar  (Madde 17)

 *4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlar,

*İrtikâp,

*Rüşvet,

*Basit ve nitelikli zimmet,

*Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık,

*Resmî ihale ve alım ve  satımlara fesat karıştırma,

*Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar

 Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır.

            

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 13:19
YORUM EKLE