2006 yılı kurumiçi gelir uzmanlığı sınavı sınav soruları

2006 yılı kurumiçi gelir uzmanlığı sınavı sınav soruları , maliye bakanlığı kurum içi gelir uzmanlığı örnek sorular

2006 yılı kurumiçi gelir uzmanlığı sınavı sınav soruları

2006 yılı kurumiçi gelir uzmanlığı sınavı sınav soruları , maliye bakanlığı kurum içi gelir uzmanlığı örnek sorular

2006 yılı kurumiçi gelir uzmanlığı sınavı sınav soruları

Gelir idaresi başkanlığı kurum içi 2006 özel uzmanlık sınav soruları 

SINAV TARİHİ

SINAV BAŞLAMA SAATİ

SINAV SÜRESİ

NOT BAREMİ

: 2 ARALIK 2006

: 10:00

:ÜÇ SAAT

: Her soru 1 (bir) puandır.

B grubu 

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI
DİKKATLE OKUYUNUZ!

 1. SINAV, İKİ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.
 2. BİRİNCİ BÖLÜMDE 70, İKİNCİ BÖLÜMDE İSE SEÇMELİ SORULARDAN OLUŞAN 60 SORU BULUNMAKTADIR.
 3. SEÇMELİ SORULARIN YER ALDIĞI İKİNCİ BÖLÜMDE AYNI SORU NUMARASINA SAHİP İKİ SORUDAN HERHANGİ BİRİNİ SEÇEREK CEVAPLANDIRINIZ.
 4. BÖYLECE BİRİNCİ BÖLÜMDEN 70, İKİNCİ BÖLÜMDEN 30 OLMAK ÜZERE TOPLAM 100 SORU CEVAPLANDIRILMIŞ OLACAKTIR.

BAŞARILAR DİLERİZ.

Birinci Bölüm 

SORU 1. Aşağıdaki kazanç ve iratların hangisinde elde etme, tahakkuk esasına göre tespit edilir?

a.zirai kaançlar 

b.serbest meslek kazançları

c.ücretler

d.Menkul sermaye iratları

SORU 2. İnşaat malzemeleri alım-satım işi ile mühendislik proje hizmetleri yapan bir kollektif şirket için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Faaliyetin tümü ticari kazançtır
 2. İnşaat malzemesi alım-satım işi ticari kazanç, proje hizmetleri serbest meslek kazancıdır
 3. Faaliyetin tümü serbest meslek kazancıdır
 4. Faaliyetin tamamı diğer kazanç ve irattır

SORU 3. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıda yazılı kimselerden hangisi Türkiye'de yerleşmiş sayılır?

 1. Türkiye'de bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla oturan yabancı uyruklu kimseler
 2. Türkiye'ye tedavi amacıyla gelen ve 6 aydan fazla kalan kimseler
 3. Türkiye'ye belli ve geçici görev için gelen ve 6 aydan fazla kalan kimseler
 4. Türkiye'de 6 aydan fazla tutuklu bulunan kimseler

SORU 4. Dar mükellef gerçek kişilerin vergilendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler
 2. Türkiye'de elde edilen kazançları vergilendirilmez
 3. Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı, Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratlarının yarısı üzerinden vergilendirilirler
 4. Sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler

SORU 5. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazanç değildir?

 1. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar
 2. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazançlar
 3. Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları
 4. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar

SORU 6. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?

 1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler
 2. Ödenmiş olması koşuluyla gelir vergisi
 3. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları
 4. İşletmenin faaliyet gösterdiği binaya ilişkin emlak vergisi

SORU 7. Aşağıdaki      şahıslardan      hangisinin elde         ettiği     gelir ücret olarak

vergilendirilemez?

 1. Bilirkişi          b. İl genel meclisi üyesi c. Noter d. Spor hakemi

SORU 8. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdaki mükelleflerden hangisinin basit usulde vergilendirilmesi mümkündür?

 1. Sarraflar ve kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar
 2. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar
 3. Her türlü reklam işleriyle uğraşanlar ve bu işlere tavassut edenler
 4. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları

SORU 9. Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olup birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarih
 2. İşin fiilen tamamlandığı tarih
 3. Kesin kabul tutanağının düzenlendiği tarih
 4. Geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih

SORU 10. Merkezi Ankara'da bulunan (B) A.Ş.'nin, baraj ve köprü yapımı olmak üzere iki ayrı birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi vardır. Bu işlere ait harcamalar ile tahsil edilen istihkaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

İşin Adı

Harcama Tutarı (YTL)

İstihkak Tutarı(YTL)

Baraj

400.000

500.000

Köprü

600.000

500.000

Ankara'daki genel merkeze ait binanın yıllık kira bedelinin 8. 000 YTL dir. Buna göre baraj inşaatına isabet eden kira bedeli ne kadar olacaktır?

a. 3.200 YTL                b. 4.000 YTL                 c. 4.800 YTL                 d. 8.000 YTL

SORU 11. Kazançları basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahiplerinin yanında çalışanların elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Diğer ücret olup yıllık beyanname ile beyan edilir
 2. Tevkif suretiyle vergilendirilir ve yıllık beyanname verilmez
 3. Diğer kazanç ve irat olup yıllık beyanname ile beyan edilir
 4. Diğer ücret olup yıllık beyanname verilmez

SORU 12. Serbest meslek kazancının tespitinde, kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan binek otomobillerinin giderleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Giderlerin tamamı hasılattan indirilebilir
 2. Giderlerin yarısı hasılattan indirilebilir
 3. Giderlerin indirimi mümkün değildir
 4. Yalnızca amortismanlar indirim olarak kabul edilir

SORU 13. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?

 1. Kooperatifler                                                b. Eshamlı komandit şirketler

c. İş ortaklıkları                                                   d. Dernek ve vakıflar

SORU 14. Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yer alan giderlerden hangisi gider olarak dikkate alınmaz?

 1. Kiralanan ve aynı zamanda konut olarak kullanılan işyerinin kirasının tamamı
 2. Doktorun yanında hemşire olarak çalışan kızına ödediği ücret
 3. Mühendisin Çevreci Mühendisler Derneğine ödemiş olduğu aidatlar
 4. Mesleki faaliyet ilgili seyahat ve ikamet giderleri

SORU 15. Aşağıdaki gelir türlerinden hangisi gayrimenkul sermaye iradı değildir?

 1. İşyerinin kiralanmasından elde edilen gelir
 2. Motorlu araçların kiralanmasından elde edilen gelir
 3. Ticari işletmeye dahil aracın kiralanmasından elde edilen gelir
 4. Vakıf gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan paralar

SORU 16. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf değildir?

 1. Tüketim kooperatifleri
 2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 3. Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri
 4. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SORU 17. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kurum kazancının tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisinin indirilmesi kabul edilmez?

 1. Genel kurul toplantı giderleri
 2. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler
 3. Kuruluş ve örgütleme giderleri
 4. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı

SORU 18. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında, aşağıdaki yöntemlerden hangisi, kuramların, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri tespit etmede kullanabileceği yöntemlerden biri değildir?

 1. Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi                    b. Maliyet artı yöntemi

c. Ortalama fiyat yöntemi                                d. Yeniden satış yöntemi

SORU 19. Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen teslim ve hizmetlerden hangisi Özel Tüketim Vergisinin konusuna girmez?

 1. Minibüs                                                                     b. Kurşunsuz benzin
 1. 5 Yıldız ve üstü otellerde verilen hizmetler d. Kolalı gazozlar

SORU 20. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl itibariyle belirlenen listelerde tanımlanan mallardan oluşur
 2. Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır
 3. Dünya Ticaret Örgütü tarafından anti-damping kapsamında her yıl itibariyle belirlenen eşyalardır
 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından özel tüketime yönelik olduğu kabul edilerek her yıl itibariyle yayımlanan listelerde yer alan eşyalardır

SORU 21. Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV'nin konusuna girmez?

 1. Türkiye'de KDV mükellefi olan (A)' ya ait malın, Türkiye'de KDV mükellefi olan (B) armatörü tarafından Marsilya'dan Kanada'ya taşınması
 2. Maliye Bakanlığının Almanya'daki (B) firmasından yaptığı bilgisayar ithalatı
 3. Gümrük depolarında yapılan satışlar
 4. Devlete ait televizyon kanalında yapılan televizyon hizmetleri

SORU 22. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde KDV uygulanmaz?

 1. Buzdolabı üreticisi (A) firmasının evlenen işçisine yaptığı buzdolabı bağışı
 2. Buzdolabı üreticisi (A) firmasının Milli Eğitim Bakanlığına ait bir okula yaptığı buzdolabı bağışı
 3. Vergi dairelerince yapılan hacizli gayrimenkul satışı
 4. Emlak komisyoncusu (A)'nın envanterine kayıtlı kullanılmış bilgisayarın vergi mükellefi olmayan (B)' ye satışı

SORU 23. Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV'den istisna değildir?

 1. Yurt dışındaki müşteriler için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetler
 2. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan malların ihraç edilmesi
 3. İmalatçı olamayanlardan satın alınan malların işlendikten sonra ihraç edilmesi
 4. İmalatçı (A) firması tarafından KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre ihracatçılara tecil-terkin uygulanarak yapılan ihraç kaydıyla teslimler

SORU 24. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Malın tesliminden önce fatura düzenlense dahi, teslim gerçekleşmeden KDV' yi doğuran olay vuku bulmaz
 2. Konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda KDV, malların nihai alıcıya teslimi ile doğar
 3. Elektrik dağıtımlarında KDV, bedelin tahakkuk ettirildiği tarihte doğar
 4. Hizmetin kısım kısım ifası konusunda mutabık kalınan işlerde KDV, her bir kısım hizmetin ifasının tamamlandığı tarihte doğar

SORU 25. Aşağıdakilerden hangisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki vergileme ölçüleri arasında yer almaz?

 1. Motor gücü
 2. motor silindir hacmi
 3.  Oturma yeri
 4. tekerlek sayısı 

SORU 26. Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihracat istisnası uygulamasında aşağıdakilerden hangisi “yurt dışındaki müşteri” sayılmaz?

 1. İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan alıcı
 2. Yurt dışındaki bir firmanın Türkiye'deki şubesi
 3. Yurt içindeki firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi
 4. Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik olan ve Türkiye' de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan alıcı

SORU 27. Katma Değer Vergisi Kanununa göre bir teslim işleminde aşağıdaki durumların hangisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmez?

 1. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri
 2. Malın alıcının gösterdiği yere tevdii
 3. Malın sürücüye tevdii
 4. Mal bedelinin ödenmesi

SORU 28. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki işlemlerden hangisinde istisna kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergiler indirim konusu yapılabilir?

 1. Hurda metal teslimleri
 2. Kamu menfaatine yararlı bir derneğe ait hastane işletmesinde verilen sağlık hizmetleri
 3. Yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerine yapılan teslim ve hizmetler
 4. Döner sermayeli kuruluşlara ait öğrenci yurtlarında öğrencilere verilen barınma hizmetleri

SORU 29. Altından mamul bilezik tesliminde KDV matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bileziğin satış bedelinden bileziğin içindeki külçe altın bedelinin düşülmesinden sonra kalan tutar
 2. Bileziğin satış bedelinden işçilik bedeli düşüldükten sonra kalan tutar
 3. Bileziğin satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark
 4. Bileziğin satış bedeli

SORU 30. Teslimi aynı zamanda özel tüketim vergisine (ÖTV) de tabi olan bir malın satışında aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil değildir?

 1. Faturada gösterilen ticari teamüllere uygun iskonto tutarı
 2. KDV hariç teslim bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV
 3. ÖTV dahil teslim bedeli üzerinden hesaplanan vade farkı
 4. Teslim bedeli içinde ambalaja isabet eden tutar

SORU 31. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Haklı bir nedenle açıklanmadıkça KDV matrahı emsal bedelden düşük olamaz
 2. Serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmetlerde KDV matrahı, bu hizmet için ilgili meslek kuruluşunca belirlenen tutardan aşağı olamaz
 3. Teslim edilen (A) malı karşılığında bir (B) malı alındığında (A) malının teslim bedeli, (B) malının emsal bedelidir
 4. KDV matrahı alış bedelinden düşük olamaz

SORU 32. Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisinin ödeme şekillerinden biri değildir?

a. Makbuz karşılığı                                              b. Pul yapıştırılması

c. Basılı damga konulması                                  d. İstihkaktan kesinti yapılması

SORU 33. Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Nakit Akım Tablosu                                      b. Gelir Tablosu

c. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu                      d. Bilanço

SORU 34. Aşağıdaki bilgilere göre (A) İşletmesinin satılan malların maliyeti hangisidir?

Tutar (YTL)

Dönembaşı stok                       5.000

Dönem içi alışlar                    95.000

Alış iadeleri                            14.000

Dönem sonu stok                     6.000

a. 92.000                   b. 86.000 c. 80.000                       d. 70.000

SORU 35. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel hakları arasında değildir?

a. Emeklilik hakkı                                               b. Grev hakkı

c. Sendika kurma hakkı                                      d. İzin hakkı

SORU 36. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka yerdeki görevlere atanan devlet memurları, atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde işe başlamak zorundadır?

 1. Aynı gün                                                       b. 30 gün

c. İzleyen iş günü                                                d. 15 gün

SORU 37. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına kendi isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilebilir?

a. 5 gün                         b. 7 gün                         c. 10 gün                        d. 1 gün

SORU 38. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya yetkili amir değildir?

 1. Birinci sicil amiri
 2. Atama yetkili amirler
 3. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
 4. İllerde vali, ilçelerde kaymakamlar

SORU 39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere kaç ay aylıksız izin alabilirler?

a. 3 ay                            b. 8 ay                           c. 6 ay                            d. 12 ay

SORU 40. 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanı tarafından atanır?

 1. Gelir İdaresi Daire Başkanı
 2. Gelir İdaresi Grup Başkanı
 3. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
 4. Vergi Dairesi Başkanı

SORU 41. 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre örgütlenmede aşağıdaki birimlerden hangisi danışma birimidir?

 1. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 2. Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı
 3. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 4. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

SORU 42. Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi değildir?

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü
 2. Karayolları Genel Müdürlüğü
 3. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü
 4. Ankara Büyükşehir Belediyesi

SORU 43. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişilere veya bunların oluşturdukları ortak girişimlere ne ad verilir?

a. Tedarikçi                                                        b. Hizmet sunucusu

c. İstekli                                                               d. Müteahhit

SORU 44. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, müsteşar düzeyindeki üst yöneticilerin sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

a.mali sorumluluk

b.idari sorumluluk

c.cezai sorumluluk

d.siyasi sorumluluk 

SORU 45. Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Uzlaşma konusu vergiler matrah farkları itibariyle bölünebiliyorsa kısmi uzlaşma yapılabilir
 2. Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyip uzlaşma sağlayamayan mükellefler tarhiyat sonrası uzlaşma isteyebilirler
 3. Tarhiyat öncesi uzlaşmada uzlaşma vaki olmamış ise inceleme raporları ile miktarı belirlenen vergi ve cezalar ihbarname kuralına göre tarh edilerek mükellefe tebliğ edilir
 4. Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında mükellefler dava açamazlar

SORU 46. Vergi Usul Kanunundaki zamanaşımı kavramına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Zamanaşımı mükellefin bu konudaki müracaatı olmaksızın hüküm ifade etmez
 2. Matrah takdiri nedeniyle takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını keser
 3. Zamanaşımı süresi dolduktan sonra ortaya çıkan vergi hataları düzeltilemez
 4. Şarta bağlı istisna ve muafiyetlerde zamanaşımı vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yıldan başlar

SORU 47. Vergi Usul Kanununun defter düzenine ilişkin hükümleri gereğince aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Kazancı basit usulde tespit edilenler defter tutmak zorundadırlar
 2. Mükellefin hesap ve kayıtları yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek defter tutmanın amaçlarından biri değildir
 3. Bilanço usulünde defter tutanlar envanter defteri tutmak zorunda değildirler
 4. İşletme hesabı esasında defter tutanlardan emtia işiyle uğraşanlar envanter defteri tutmak zorundadırlar

SORU 48. Aşağıdakilerden hangisi özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren bir fiildir?

 1. Vergi levhası bulundurma ve asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları
 2. Tasdike tabi olan defterlerden herhangi birinin tasdik ettirilmemesi
 3. Vergi kanunlarında yazılı bildirimlerin zamanında yapılmamış olması
 4. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi

SORU 49. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir?

 1. Anonim şirketler
 2. Limited şirketler
 3. Kazancı basit usulde tespit edilenler
 4. İktisadi kamu müesseseleri

SORU 50. Vergi Usul Kanununa göre, amortismanlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Mükellefler Maliye Bakanlığı'nın belirlediği amortisman oranlarını dikkate almak zorundadırlar
 2. Boş arsa ve araziler için amortisman ayrılamaz
 3. Azalan bakiyeler usulünde amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır
 4. Bir iktisadi kıymet için amortisman ayırmaya, iktisadi kıymetin aktife girdiği yılı izleyen yıldan başlanılır

SORU 51. Vergi Usul Kanununun tebliğe ilişkin hükümleri gereğince aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Tebliğ, ilgili kabul etmese dahi daire veya komisyonda yapılabilir
 2. Tebliğ, özel işyerleri açısından işveren yok ise çalışanlara yapılabilir
 3. Kamu idarelerine yapılacak tebliğlerde tebliğ yapılan kişinin o idarede çalışıyor olması yeterlidir
 4. Tahakkuk fişlerinin mükelleflere tebliğ edilmesi zorunludur

SORU 52. Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar şüpheli alacaklardır
 2. İşletme hesabı esasında defter tutanlar değersiz hale gelmiş alacaklarını gider olarak dikkate alamazlar
 3. Şüpheli alacaklar için pasifte karşılık ayrılması tahakkuk esasında vergilendirmenin bir gereğidir
 4. Konkordato yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır ve üç yıl içinde zararla itfa edilmezse kar hesabına aktarılır

SORU 53. İkmalen tarh edilen vergi ve buna bağlı cezalarda, ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilmezse tahakkuk gerçekleşir?

a. 15 b. 7                  c. 30         d. 60

SORU 54. Aşağıdakilerden hangisi vergi levhasını tasdik etmeye yetkili değildir?

 1. Mükellefin beyannamelerini imzalayan meslek mensupları
 2. Mükellefin kanuni temsilcisi
 3. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi yetkilisi
 4. Mükellefin beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavir

SORU 55. Vergi Usul Kanununa göre sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Resmi tatil günleri süreye dahil değildir
 2. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz
 3. Ölüm halinde KDV beyannamesi verme süresine 3 ay eklenir
 4. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden az süre verilemez

SORU 56. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki defterlerin hangisinin tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır?

a. Defteri Kebir                               b. Çiftçi İşletme Defteri

c. Serbest Meslek Kazanç Defteri d. Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri

SORU 57. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

 1. Muafiyet döneminde hata         b. Mevzuda hata

c. Mükellefiyette hata                     d. Vergi miktarında hata

SORU 58. Memleketi terk, ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren nedenlerle beyan üzerinden tarh edilen vergiler ne zaman ödenir?

a. Beyanname verme süresi içinde            b. Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde

c. Taksit süreleri içinde                                d. İki ay içinde

SORU 59. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami kaç gün içinde düzenlenmelidir?

a. 10 gün

b. 15 gün

c. 7 gün

d. 30 gün

SORU 60. “Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeri” olarak

tanımlanan değerleme ölçüsü hangisidir?

a. Rayiç bedel

b. İtibari değer

c. Emsal değer

d. Tasarruf değeri

SORU 61. Aşağıdakilerden hangisi vergisel değildir?

ihtilafların idari çözüm yollarından biri

a. Şikayet yolu ile müracaat

b. Uzlaşma

c. Düzeltme

d. Vergi yargısı

SORU 62. Aşağıdaki alacaklardan hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına girmez?

 1. Gümrük idaresi tarafından alınan vergi ve resimler
 2. Belediyeler tarafından alınan harçlar
 3. Devletin akitten doğan alacağı
 4. Vilayet hususi idaresine ait para cezası

SORU 63. Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanunda sayılan teminatlar arasında yer almaz?

a. Türk parası                                    b. Çek

c. Süresiz teminat mektupları            d. Yabancı paralar

SORU 64. Aşağıda sayılan amme alacaklarının hangisine gecikme zammı tatbik olunmaz?

 1. Metin Kutusu: a. Özel usulsüzlük cezası
c. Harç
SORU 65. Aşağıdakilerden hangisi, şekillerinden biri değildir?
a. Borçlunun iflasının istenmesi
c. Yurtdışı çıkış yasağı konulması
Vergi ziyaı cezası

d. Damga vergisi

6183 sayılı Kanunda sayılan cebren tahsil

 1. Teminatın paraya çevrilmesi
 1. Kefilin takibi

SORU 66. 6183 sayılı Kanuna göre aşağıdaki hallerin hangisinde tahsil zamanaşımı kesilmez?

 1. Ödeme emri tebliği          b. Amme alacağının teminata bağlanması
 1. Ödeme                             d. Borçlunun yabancı memlekette bulunması

SORU 67. 6183 sayılı Kanuna göre menkul mal haczinde değerlemeyi aşağıdakilerden hangisi yapar?

a. Haczi yapan memur                                     b. Vergi dairesi müdürü

 1. Yoklama memuru                                         d. Satış komisyonu

SORU 68. Vergi inceleme elemanı, mükellef (A)'nın 2002 takvim yılı hesaplarını incelemiş ve hakkında vergi inceleme raporu düzenleyerek 10 Kasım 2006 tarihinde vergi dairesine teslim etmiştir. Raporda tarhı gereken vergi ile kesilmesi gereken cezalar vardır. Zamanaşımına uğramaması için vergi dairesi bu rapora istinaden yapılacak tarhiyata ilişkin düzenlediği belgeyi en geç hangi tarihe kadar tebliğ etmesi gerekir?

 1. 30 Kasım 2006                                             b. 10 Kasım 2007

c. 31 Aralık 2007                                               d. 31 Aralık 2006

SORU 69. Aşağıdakilerden hangisi diğer işlemler masası tarafından yapılmaz ?

 1. Ödeme kaydedici cihazlarla ilgili işlemler
 2. Belge basım ve iptal işlemleri
 3. Vergi levhası ile ilgili işlemler
 4. Yurt dışına çıkması sakıncalı mükellefleri ilgili kuruluşlara bildirmek

SORU 70. Vergi/ceza ihbarnamelerinin mükellefe tebliğ edilecek nüshasına tarhiyatın dayanağı olan aşağıdaki belgelerden hangisi eklenmez?

 1. Metin Kutusu: a. Takdir komisyonu kararı
c. Yoklama fişi
İnceleme raporu
 1. Tahakkuk fişiNOT: SINAVIN 70 SORUDAN OLUŞAN BİRİNCİ BÖLÜMÜ BURADA SONA ERMİŞTİR.

AŞAĞIDAKİ BÖLÜMDE YER ALAN SORULAR SEÇMELİDİR. AYNI NUMARA ALTINDA YER ALAN İKİ SORUDAN HERHANGİ BİR TANESİNİ SEÇEREK, CEVAPLANDIRINIZ.

İKİNCİ BÖLÜM

SORU 71. Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı tevkifata tabi olmayan bu ücretini hangi beyanname ile beyan eder?

 1. Yıllık beyanname
 2. Münferit beyanname
 3. Özel beyanname
 4. Muhtasar beyanname

SORU 71. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz?

 1. Yurtiçi satışlar hesabı
 2. Geçmiş yıllar kârları hesabı
 3. Alacak senetleri hesabı
 4. Sermaye hesabı

SORU 72. Altın alım satımı işiyle uğraşan Bay (Y) 31 Ocak 2005 tarihinde vefat etmiştir. Bay (Y)'nin 01-31 Ocak 2005 döneminde elde ettiği ticari kazanca ilişkin gelir vergisi beyannamesi mirasçıları tarafından hangi süre içinde verilir?

 1. 31 Ocak 2006 tarihine kadar
 2. 31 Aralık 2005 tarihine kadar
 3. 31 Mayıs 2005 tarihine kadar
 4. 15 Mart 2006 tarihine kadar

SORU 72. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda bilanço toplamı değişmez?

 1. Bankadan nakit kredi kullanılması
 2. Borç senedinin nakden ödenmesi
 3. Alacak senedinin nakden tahsil edilmesi
 4. İşletmeye ayni sermaye konulması

SORU 73. Gelir vergisi mükellefleri tarafından yapılan bağış ve yardımlar, hangi gelir unsurlarından indirilebilir?

 1. Yalnızca ticari kazanç
 2. Ticari kazanç, zirai kazanç ve gayrimenkul sermaye iradı
 3. Zirai kazanç, menkul sermaye iradı, ücret ve serbest meslek kazancı
 4. Gelir unsurlarının tamamı

SORU 73. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar içinde yer alır?

 1. Türkiye İş Kurumu
 2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 4. Telekomünikasyon Kurumu

SORU 74. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununun vergi tevkifatını düzenleyen 94 üncü maddesine göre yaptıkları ödemelerden stopaj yapmak zorunda değildir?

 1. Dernekler
 2. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler
 3. İş ortaklıkları
 4. Ticaret şirketleri

SORU 74. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin ile yapılan mal ve hizmet alımlarında aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması zorunludur?

 1. İhale komisyonu kurulması
 2. Fiyat araştırması yapılması
 3. İlan yapılması
 4. Teminat alınması

SORU 75. Aşağıdaki mükelleflerden hangisi geçici vergi ödemez?

 1. Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri
 2. Eshamlı komandit şirketler
 3. Kollektif şirket ortakları

d. Noterlik görevini ifa edenler

SORU 75. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre sürelerle ilgili olarak genel esaslar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar
 2. Tatil günleri sürelere dahildir
 3. Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır
 4. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününden önceki iş gününde biter

SORU 76. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin şartlarından biri değildir?

 1. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olması
 2. Aynı yıl içinde olumlu sicil almış olması
 3. Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması

d. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği kademenin bulunması

SORU 76. Doktorluk faaliyetinden elde ettiği gelirini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan Bay (B), aynı zamanda mesken olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden kira geliri elde etmiştir. Kira gelirinin beyanında götürü gider usulünü seçen Bay (B)'nin bu gelirinin beyanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Elde edilen hasılattan önce % 25 oranında götürü gider düşülür, kalan tutara istisna uygulanır
 2. Elde edilen hasılattan önce istisna tutarı düşülür, sonra kalan tutardan %25 götürü gider indirilir
 3. Bay (B) gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanamaz
 4. İstisna ya da götürü gider uygulamasında öncelik sırası yoktur

SORU 77. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kurumların aktifinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna tutulması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Taşınmaz en az iki tam yıl süreyle kurum aktifinde yer almalıdır
 2. Satış bedeli satış tarihinden itibaren iki takvim yılı içerisinde tahsil edilmelidir
 3. Taşınmaz ticareti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlar istisna dışındadır

d. Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur

SORU 77. Aşağıdakilerden hangisi vergisel ihtilaflarla ilgili bir davaya bakmaya yetkili değildir?

 1. Danıştay
 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
 3. Bölge İdare Mahkemesi
 4. Vergi Mahkemesi

SORU 78. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi kurumun bağlı olduğu vergi dairesine ne zaman verilir?

 1. Tasfiyenin sonuçlandığı hesap dönemini takip eden dördüncü ayda
 2. Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde
 3. Tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde
 4. Tasfiye kararının ticaret sicilinde yayınlandığı günde

SORU 78. Vergi Daireleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi vergilendirme bölümünde yer alan servislerden biri değildir?

 1. Sicil yoklama servisi         b. İhtilaflı işler servisi
 1. İcra servisi                        d. Sürekli yükümlülükler vergilendirme servisi

SORU 79. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlar üzerinden alınan özel tüketim vergisi ile ilgili olarak; aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

 1. Her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenir
 2. Aracın ilk iktisabında bir defaya mahsus olmak üzere ödenir
 3. Aracın ikinci el olarak satışı esnasında notere beyan edilen satış tutarı üzerinden hesaplandıktan sonra satıcı tarafından vergi dairesine beyan edilerek bir defada ödenir
 4. Tüm araçlar için satıcı tarafından araç bedelinin % 37 si oranında satıcı tarafından beyan edilerek ödenir

SORU 79. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi Hesap ve Takip Masası tarafından yapılır?

 1. İşini terk eden mükelleflerin belge iptal işlemleri
 2. Ödeme emrinin düzenlenmesi ile ilgili işlemler
 3. Vergi kanunlarında özel hüküm bulunması hallerinde yapılan tecillere ilişkin işlemler
 4. Tarhiyat öncesi uzlaşma tutanağı üzerine yapılacak işlemler

SORU 80. Ülkemizde halen uygulanmakta olan KDV oranlarının tamamı doğru olarak hangi seçenekte yer almaktadır?

a. 1- 8 - 18                                                           b. 1 - 10 - 18

c. 1 -8 -18 - 26                                                     d. 8 - 18

SORU 80. 31.01.2006 tarihinde mobilya pazarlaması faaliyetine son veren Ahmet Beyin, işi bırakma bildirimi Yeminli Mali Müşaviri Mehmet Bey tarafından 28.02.2006 tarihinde ilgili vergi dairesine verilmiştir. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Yeminli Mali Müşavir Mehmet Bey mükellef adına işe bırakmayı bildirebilir
 2. Bildirim süresi içerisinde yapılmadığı için ceza kesilmesi gerekir
 3. Bildirimi süresi içerisinde yapıldığı için ceza kesilmesi söz konusu olamaz
 4. Yeminli Mali Müşavir Mehmet Bey mükellef adına işe bırakmayı bildiremez

a. II, IV                         b. I,III                           c. III, IV                        d. I, II

SORU 81. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Bazı malların tesliminde toptan ve perakende aşamalar için farklı vergi oranı uygulanabilmektedir
 2. Aynı malın yurt içindeki teslimleri ile ithalatında farklı vergi oranı uygulanabilir
 3. Verginin alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlerde KDV oranı % 18' den aşağı olamaz
 4. Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir

SORU 81. Kanuni süresinde verilmiş olan beyannameye ek olarak verginin ödeme süresi geçtikten sonra pişmanlıkla verilen matrah artırıcı beyannamelerde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 1. Vergi tarh ve tahakkuku ile birlikte gecikme zammı oranında pişmanlık zammı da tahakkuk ettirilir
 2. Vergi tarh ve tahakkuk ettirilir, vergi ziyaı cezası kesilir
 3. Vergi tarh ve tahakkuk ettirilmez, beyanname takdir komisyonuna matrah takdiri için sevk edilir
 4. Vergi tarh ve tahakkuku ile birlikte tecil faizi oranında pişmanlık zammı da tahakkuk ettirilir

SORU 82. Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak KDV indirimi yapılamaz?

 1. Sevk irsaliyesi
 2. Fatura
 3. Serbest meslek makbuzu
 4. Gümrük makbuzu

SORU 82. Vergi Usul Kanununa göre emtia değerlemesi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İmal edilen emtia için harcanan hammadde bedellerinin maliyete dahil edilmesi ihtiyaridir
 2. İmal edilen emtia maliyet bedeli ile değerlenir
 3. Sel nedeniyle değeri önemli ölçüde azalmış olan mallar emsal bedeliyle değerlenir
 4. Zirai işletmeler açısından mahsuller maliyet bedeliyle değerlenir

SORU 83. İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir kumaş imalatçısı, işletmesi için satın aldığı aşağıdaki mal ve hizmetlerden hangisine ait KDV' yi indirim konusu yapamaz?

 1. Satış müdürünün odasında kullanılacak klimanın alımında ödenen KDV
 2. Çalışanların işyerine taşınması amacıyla kiralanan bir otobüs için araç sahibine ödenen kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV
 3. Fabrika binasının dış cephesinin boyanması için ödenen KDV
 4. Fabrika müdürünün hizmetinde kullanılmak üzere satın alınan binek otomobili için ödenen KDV

SORU 83. Aşağıdaki vergilerden hangisi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının konusunu oluşturmaktadır?

 1. Banka ve sigorta muameleleri vergisi
 2. Katma değer vergisi
 3. Motorlu taşıtlar vergisi
 4. Kurumlar vergisi

SORU 84. 14 Şubat 2006 tarihli bir alış faturası, postadaki gecikme nedeniyle 21 Nisan 2006 tarihinde işletmeye gelmiş, 5 Haziran 2006 tarihinde defterlere kaydedilmiştir. Bu faturada gösterilen KDV hangi vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir?

 1. Düzeltme beyannamesi verilerek Şubat/2006 dönemine ait beyannamede indirim konusu yapılır
 2. Düzeltme beyannamesi verilerek Nisan/2006 dönemine ait beyannamede indirim konusu yapılır
 3. İndirim konusu yapılamaz
 4. Haziran/2006 dönemine ait beyannamede indirim konusu yapılır

SORU 84. Aşağıdaki kağıtlardan hangisi damga vergisinden istisna değildir?

 1. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar
 2. Anonim şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar
 3. Kredi kartı üyelik sözleşmeleri
 4. Yıllık gelir vergisi beyannamesi

SORU 85. Katma Değer Vergisi Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Şirketin genel idari hizmetlerinde kullandığı amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen KDV indirim konusu yapılamaz
 2. Maliye Bakanlığınca izin verilen haller dışında, fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmeyen KDV indirim konusu yapılamaz
 3. Anonim şirketin kurucu ortaklarından birisi adına düzenlenen faturada gösterilen KDV anonim şirket tarafından indirim konusu yapılamaz
 4. Faturada gösterilen KDV, fatura kanuni defterlere kaydedilmedikçe indirim konusu yapılamaz

SORU 85. 657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona ermesi hallerinden değildir?

 1. Görevden uzaklaştırma                              b. Ölüm

c. Memurluktan çekilme d. Yaş haddinden emeklilik

SORU 86. Bir çamaşır makinesi tesliminde KDV' nin matrahı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Çamaşır makinesinin satış bedeli
 2. Çamaşır makinesinin alış bedeli
 3. Çamaşır makinesinin satış ve alış bedeli arasındaki fark
 4. Çamaşır makinesinin satış fiyatından çamaşır makinesi için satıcının yaptırdığı sigorta bedeli düşüldükten sonra kalan tutar

SORU 86. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırahın unsurlarından değildir?

 1. Yatacak yer parası
 2. Yol masrafı
 3. Yevmiye
 4. Aile masrafı

SORU 87. Aşağıdakilerden hangisi mukayyet değer ile değerlenmez?

 1. İlk tesis ve taazzuv giderleri                         b. Borçlar

c. Aktif geçici hesap kıymetleri                          d. Yabancı paralar

SORU 87. Damga Vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Damga Vergisinin mükellefi kağıtları ibraz edenlerdir
 2. Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınmaz
 3. Resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisinin yarısını kişiler öder
 4. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir

SORU 88. İkmalen ve resen tarh edilen vergiler hangi belge ile ilgililere tebliğ edilir?

 1. Beyana çağrı mektubu
 2. İhbarname
 3. Tebliğname
 4. İhtarname

SORU 88. Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanununa göre alınacak harçlardan birisi değildir?

 1. Tapu ve kadastro harçları
 2. Bina inşaat harcı
 3. Noter harçları
 4. Trafik harçları

SORU 89. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafında hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleye ne denir 

a. Tahakkuk

b. Beyan

c. Tarh

d. Tahsil

SORU 89. Uluslararası anlaşmalarla getirilen vergi muafiyetinin uygulanabilmesi için aşağıdaki aşamalardan hangilerinin tam olarak yerine getirilmesi gereklidir?

 1. Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayımı
 2. Dışişleri Bakanlığı Onayı, Resmi Gazetede yayımı
 3. Meclis, Cumhurbaşkanının onayı, Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetede yayımı
 4. Başbakan Onayı, Cumhurbaşkanlığı Onayı, Resmi Gazetede yayımı

SORU 90. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yoklama yapmaya yetkili değildir?

 1. Defterdar
 2. Yoklama memuru
 3. Müdür yardımcısı
 4. Gelir uzmanı

SORU 90. Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek zorunda değildir?

 1. Veraset yoluyla mal edinenler
 2. Hibe yoluyla mal edinenler
 3. Futbol müsabakaları ve at yarışları üzerine oynanan müşterek bahislerden ikramiye kazananlar
 4. Yarışma ve çekiliş düzenlemek suretiyle ikramiye veren gerçek ve tüzel kişiler

SORU 91. Mükellefin ölümü ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Ölüm işi bırakma hükmündedir
 2. Ölüm halinde vergi cezaları düşer
 3. Mirasçıların her biri ölüm olayını vergi dairesine bildirmek zorundadır

d. Ölüm halinde mükellefin vergi borcu mirası reddetmemiş varislerine geçer

SORU 91. Aşağıdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi değildir?

 1. Bankalar
 2. Borç para verme işini sürekli yapanlar
 3. Altın alım satımı yapanlar
 4. Bankerler

SORU 92. Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarını kaldıran hallerden değildir?

 1. Yanılma
 2. Zamanaşımı
 3. Mücbir sebep
 4. İtiraz

SORU 92. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançonun aktifinde yer almaz?

 1. Ticari mallar hesabı
 2. Kasa hesabı
 3. Verilen sipariş avansları hesabı
 4. Borç senetleri hesabı

SORU 93. 6183 sayılı Kanuna göre ihtiyati hacze dava açma süresi haczin tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür?

a. 3 b. 7 c. 15 d. 30

SORU 93. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar almış oldukları uyarma ve kınama cezalarının sicilden silinmesini, kimden ve cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra isteyebilirler?

 1. Birinci sicil amirinden 3 yıl sonra
 2. Atamaya yetkili amirden 5 yıl sonra
 3. İkinci sicil amirinden 5 yıl sonra
 4. Disiplin kurulundan 3 yıl sonra

SORU 94. 6183 sayılı Kanun gereğince aşağıda aşaması verilen amme alacaklarının hangisine “ihtiyati haciz” uygulanmaz?

 1. Tahakkuk etmiş ancak henüz vadesi geçmemiş bulunan amme alacağına
 2. Ödeme emri tebliğ edilmiş amme alacağına
 3. Vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş amme alacağına
 4. Henüz tahakkuk etmemiş amme alacağına

SORU 94. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kesintisiz ve mazeretsiz olarak bir memur görevini kaç gün terk ederse yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?

 1. 20 iş günü
 2. 10 gün
 3. 10 iş günü
 4. 20 gün

SORU 95. 6183 sayılı Kanunda düzenlenen tecil müessesesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Borcun tecil edilmesi durumunda gecikme zammı ile aynı oranında tecil faizi uygulanır
 2. Ertelenen borca uygulanacak olan tecil faiz oranı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir
 3. Borçlunun teminat göstermediği durumlarda da idarenin inisiyatifiyle tecil yapılabilir
 4. Vergi, resim ve harçlar azami 2 yıla kadar tecil olunabilir

SORU 95. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının yardımcı hizmet birimidir?

 1. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 2. Muhasebat Genel Müdürlüğü
 3. Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 4. Personel Genel Müdürlüğü

SORU 96. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı hangi yasal düzenlemeyle belirlenmektedir?

a. Bakanlar Kurulu Kararı

 1. Bütçe Kanunu
 2. Bütçe Uygulama Talimatı
 3. Devlet Memurları Kanunu

SORU 96. 6183 sayılı Kanun uygulamasında amme alacağına karşılık rızaen yapılan ödemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. İlk önce içinde bulunulan takvim yılında zamanaşımına uğrayacak alacaklara mahsup yapılır

 1. İlk önce ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş alacaklara mahsup yapılır
 2. Yapılan ödeme alacak aslı ve fer'ilerini karşılamaz ise mahsuba önce alacak aslından başlanır
 3. İlk önce teminatsız veya az teminatlı alacaklara mahsup yapılır

SORU 97. Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Kanuna göre amme alacağının korunma hükümlerinden biri değildir?

 1. Amme alacaklarının rüçhan hakkı bulunması
 2. Limited şirket ortaklarının amme borcundan dolayı sorumluluğu
 3. Amme borçlusu hakkında mal varlığı araştırması yapılması
 4. İhtiyati tahakkuk uygulaması

SORU 97. 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aile fertleri tanımına girmez?

 1. Resmi nikahlı eş
 2. Bakmakla yükümlü olunan kız kardeş
 3. Kayınvalide
 4. Bakmakla yükümlü olunan baba

SORU 98. Aşağıdaki gelir türlerinden hangisi menkul sermaye iradı değildir?

 1. Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları
 2. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelir
 3. Hisse senetlerinin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller
 4. Her nevi alacak faizleri

SORU 98. Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesi adına tahsilat yapamaz?

 1. Veznedar
 2. Yoklama memuru
 3. Tahsildar
 4. İcra memuru

SORU 99. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Değer artışı kazancı
 2. Menkul sermaye iradı
 3. Ticari kazanç
 4. Gayrimenkul sermaye iradı

SORU 99. Vergi hatalarının düzeltilmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi kullanılır?

 1. Düzeltme fişi
 2. Tecil fişi
 3. Mahsup alındısı
 4. Muhasebe işlem fişi

SORU 100. Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri gelirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ticari kazanç

 1. Diğer kazanç ve irat
 2. Serbest meslek kazancı
 3. Gelir unsurlarının kapsamında değildir, vergilendirilemez

SORU 100. Veznece tahsil edilen paraların vergi dairesi hesabının bulunduğu Ziraat Bankasına yatırılmasında hangi belge kullanılır?

a. Hesap ekstresi

 1. Teslimat müzekkeresi
 2. Tahsilat bordrosu
 3. Kasa sayım tutanağı

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 15:53
YORUM EKLE