178 Sayılı KHK Soru ve Cevapları

178 Sayılı KHK Soru ve Cevapları, maliye bakanlığı teşkilat kanunu görevde yükselme örnek çıkmış sınav soruları 178 sayılı Maliye Bakanlığı KHK Görevde Yükselme Soruları 

178 Sayılı KHK Soru ve Cevapları

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

178 sayılı Maliye Bakanlığı KHK Görevde Yükselme Soruları 

2015 Yılı Maliye Bakanlığı Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı

1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir?

A) 20                           B) 25                          C) 30                                       D) 35

2. 178 sayılı KHK’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı bağlı kuruluşudur?

A) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu

B) Kamu İhale Kurumu

C) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

D) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

3. 178 sayılı KHK’ye göre, yurtdışı teşkilatında görev süresi kaç yıldır ve bu süre en çok kaç yıl uzatılabilir?

A) 3 yıldır ve 2 yıl daha uzatılabilir

B) 3 yıldır ve 1 yıl daha uzatılabilir

C) 2 yıldır ve 2 yıl daha uzatılabilir

D) 2 yıldır ve 1 yıl daha uzatılabilir

CEVAP ANAHTARI 

1-C              2-D              3-A

2015 Yılı Maliye Bakanlığı Personel Müdürlüğü  Sınavı

1) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olan ve merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olan makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakan                        B) Müsteşar                 C) Müsteşar Yardımcısı                    D) Genel Müdür

2) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, tanımlanan görev ile o görevi yürütmekle görevli birim eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak gösterilmiştir?

A) Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüş vermek - Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

B) Harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü C) Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak - Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

D) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

3) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede aşağıdakilerden hangisi sürekli kurul olarak belirlenmiştir?

A) Mali Danışma Kurulu

B) Vergi Konseyi

C) Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu

D) İç Denetim Koordinasyon Kurulu

CEVAP ANAHTARI 

1-A             2-C              3-B

2010 Yılı Saymanlık Müdür Yardımcılığı Sınavı 

1. 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’ye göre, yurt dışı teşkilatında görev süresi dolan bir Bakanlık görevlisinin görev süresi en fazla kaç yıl uzatılabilir?

A) 1                    B) 2                            C) 3                               D) 4

CEVAP:B

2010 Yılı Personel Müdürlüğü  Sınavı 

1.178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Vergi Konseyi Başkan ve üyelerine ayda en fazla kaç toplantı için huzur hakkı ödenir?

A) 1   B) 2      C) 3       D) 4

2. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Gö revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın bağlı kuruluşudur?

A) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

B) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

C) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

D) Kamu İhale Kurumu

CEVAP ANAHTARI 

1-D             2-A             

 2010 Yılı Personel Müdür Yardımcılığı   Sınavı 

1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Gö-revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, müsteşar aşağıdakilerden hangisine emir veremez?

A) Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

B) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

C) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

D) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

2. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Gö- revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, aşağıdakilerden hangisi yardımcı birim değildir?

A) Özel Kalem Müdürlüğü

B) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

C) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

D) Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı

CEVAP ANAHTARI 

1-B             2-C     

2014 Yılı Personel Müdürlüğü   Sınavı 

1. 178 sayılı KHK uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır?

A) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak.

B) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak.

C) Kuruluşların gider taahhütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin sözleşme tasarılarını vize etmek.

D) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak.

2) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Bakanlıkça kurulabilecek birimlerden değildir?

A) Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

B) Milli Emlak Müdürlüğü

C) Saymanlık Müdürlüğü

D) Muhakemat Müdürlüğü

3) 178 sayılı KHK’ya göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmamıştır?

A) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek.

B) Gelir politikasını uygulamak ve Devlet gelirlerini tahsil etmek.

C) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

D) Her türlü gelir ve gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katılmak.

4) 178 sayılı KHK uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Personel Müdürlüklerinin görevleri arasında sayılmamıştır?

A) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak

B) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişikliklerini yapmak

C) İl teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak

D) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek

CEVAP ANAHTARI 

1-B             2-D    3-B    4-B     

2014 Yılı Personel Müdür Yardımcılığı    Sınavı 

3) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi görev alanına giren konularda Maliye Uzmanlarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırabilecek birimler arasında sayılmamıştır?

A) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

B) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

C) Personel Genel Müdürlüğü

D) Muhasebat Genel Müdürlüğü

54) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Maliye Bakanlığında en fazla kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir?

A) 3             B) 4                     C) 5                  D) 6

55) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir?

A) Harcama politikalarının uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek

B) Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek

C) Devlet hesaplarını tutmak

D) Gelir politikasını uygulamak

56) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiridir

B) Malmüdürü, milli emlak servisindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur

C) Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiridir

D) Yurtdışı teşkilatında görev süresi üç yıldır

CEVAP ANAHTARI 

1-B             2-C    3-D    4-B    

2009 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ŞEFİ SINAVI 

1.178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşu değildir?

A) Kefalet Sandığı

B) Gelir İdaresi Başkanlığı

C) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

D) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

2.178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “bağlı ve ilgili kuruluşların özel kanunları dolayısıyla Bakanlığa verilmiş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak” görevi hangi birimin görevleri arasında sayılmıştır?

A) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

C) Muhasebat Genel Müdürlüğü

D) Personel Genel Müdürlüğü

CEVAP ANAHTARI 

1-D             2-D 

04.11.2017  Saymanlık Müdür Yardımcılığı Sınavı 

1- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

a) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak

b) Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak

c) Hazine genel hesabını çıkarmak

d) Saymanlıkların hesap ve işlemlerini denetlemek2- 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, “Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak” hangi birimin görevleri arasında sayılmıştır?

a) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

b) Muhasebat Genel Müdürlüğü

c) Personel Genel Müdürlüğü

d) Strateji Geliştirme Başkanlığı

CEVAP ANAHTARI 

1-A             2-C 

04.11.2017 Saymanlık Müdürlüğü Malmüdürlüğü Sınavı 

1-178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşudur?

a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu

b) Kamu ihale Kurumu

c) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

d) Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü

2-178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir?

a) Talep edilmesi halinde özel bütçeli idarelerin muhakemat hizmetlerini yerine getirmek

b) Vergi incelemesi ve denetime ilişkin stratejileri belirlemek

c) Bağlı kuruluşlarının yıllık programına göre faaliyetlerini denetlemek

d) Devlet hesaplarını tutmak

CEVAP ANAHTARI 

1-C             2-D 

DİĞER SORULAR

1.Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimleri Arasında Yer Almaz

a)Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

b)Özel Kalem Müdürlüğü

c)Bakanlık Müşavirleri

d)Basın ve Halk.Müş.liği

2.Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının Yardımcı Birimleri Arasında Yer Almaz.

a)Bilgi İşlem Dai.Bşk.

b)Özel Kalem Müdürlüğü

c)Personel Genel Müd.

d)Bakanlık Müşavirleri

3.Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının Ana Hizmet Birimlerindendir.

a)İdari ve Mali İşler Dai. Başkanlığı

b)Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

c)Personel Genel Müd.

d)Avrupa .Top.ve Dış İlişkiler   Dairesi Bşk.

4.Maliye Bakanlığı Müsteşarı Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri vermek ve bunların uygulanmasını takip ve temin etmek yetkisine sahiptir.Kanuna göre Bakanlığa bağlı hangi birime emir ve direktif vermez.

a)Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

b)Özel Kalem Müdürlüğü

c)Bakanlık Müşavirleri

d)Personel Genel Müd.

5."Bütçenin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler doğrultusunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerini yapmak" görevi Maliye Bakanlığının birimlerinden hangisinin görevleri arasında sayılmıştır.

a)Muhasebat Genel Müdürlüğü

b)Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

c)Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

d)Personel Genel Müd.

6."Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak." görevi Maliye Bakanlığının birimlerinden hangisinin görevleri arasında sayılmıştır.

a)Muhasebat Genel Müdürlüğü

b)Personel Genel Müdürlüğü

c)Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

d)Milli Emlak Genel Müdürlüğü

7-Aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün Görevlerinden biri değildir.

a)Harcama politikalarını etkiliyebilecek her türlü kanun,tüzük,kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak,

b)Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak,

c)Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek,

d)Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler,bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ve fonların hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek, bu ilamları ve diğer kişi borçlarını izlemek, tahsilatını sağlamak ve gerektiğinde terkin işlemlerini yaptırmak,

8-Aşağıdakilerden hangileri Maliye Bakanlığının Bağlı Kuruluşları arasındadır. 

1-Gelir İdaresi Başkanlığı,

2-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

3-Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

a) Yanlız 1

b) Yanlız3

c)1 ve 3

d) 2 ve 3

9-Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için,Bakanlık birimlerinde en az kaç yıl çalışmış olmak zorunludur

a)4

b)5

c) 3

d) 10

CEVAP ANAHTARI

1- B   ( Özel Kalem Müdürlüğü Yardımcı Birimler Arasındadır)

2-D   (Bakanlık Müşavirleri Danışma ve Denetim Birimleri Arasındadır)

3-D

4-A   ( Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bakana bağlı olarak çalışır)

5-B

6-C  (Madde 10 -O fıkrası)

7-A Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevidir

8-C

9-C

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

4734 ve 4735 Sayılı Kanun Sorularına Buradan Ulaşabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019, 11:10
YORUM EKLE