Gerçeğe aykırı belge ile atanan memurun atamasının iptal edilmesi 

Sahte lise diploması düzenleyerek memuriyete atanan memurun idareye sunmuş olduğu diplomanın sahte olduğu idarece anlaşıldıktan sonra atamasının idarece iptal edildiği olayda memurca zamanaşımı gerekçesi ile atama iptaline karşı dava açılmıştır. Danıştayca verilen kararda Davacının hilesi sonucu davalı idarece hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemin, süre sınırlaması olmaksızın idare tarafından geri alınabilmesi mümkün olduğu yönünde karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2016/8701 E. , 2017/92 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/8701

Karar No : 2017/92

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :

Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :

Vekili :

İstemin Özeti : .... İdare Mahkemesince verilen .... tarihli ve E:....; K:....sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Davacının hilesi sonucu davalı idarece hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemin, süre sınırlaması olmaksızın idare tarafından geri alınabilmesi mümkün olduğundan, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava; ...Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan davacının, diplomasının sahte olduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin 31.07.2013 tarihli ve 9702 sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin 22.07.2013 tarihli ve 18867 sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının 02.09.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının teknisyenlik kadrosuna atanmasına dayanak olan meslek lisesi diploması gerçek olmasa da, yaklaşık olarak sekiz yıldır sözleşmeli personel ve memur olarak görev yaptığı ve ortada Devlet memurluğuna atanma için gerekli nitelikleri yitirdiğine yönelik bir hususun sözkonusu olmaması karşısında idari istikrar ve hakkaniyet ilkesi gereği haiz olduğu öğrenim durumuna göre başka bir memuriyete atanması gerekirken 657 sayılı Kanun'un 98/b maddesi uyarınca memuriyetine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin 22.07.2013 tarihli ve 18867 sayılı işleminin ise, bu işlemin davacı hakkında yapılan tahkikat sonucu tanzim olunan İnceleme Raporu'nun idareye tevdiinden ibaret olduğu, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığından, bu işlem yönünden davanın incelenmeksizin reddine; davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının 07.11.2006 tarihinden 17.10.2007 tarihine kadar ... Hastanesi'nde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi geçici işçi statüsünde sözleşmeli teknisyen olarak çalıştığı, 18.10.2007 tarihinde kadrosunun 4/B statüsüne alındığı, 04.06.2011 tarihli ve 27594 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı KHK uyarınca memur kadrosuna atamasının yapıldığı, bu atamaya ilişkin intibak işlemleri yapılırken davacının özlük dosyasında bulunan meslek lisesi diplomasıyla ilgili tereddüt oluşması nedeniyle davacı hakkında soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü’nün 10.02.2012 tarihli ve 23442 sayılı yazısıyla, davacının ve benzer durumda olan diğer personelin diplomalarının ilgili lisenin kayıtlarında yer alıp almadığının İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sorulduğu, Meslek Lisesi'nden alınan diplomanın okul kayıtlarında olmadığının bildirilmesi üzerine, teknik hizmetler sınıfında tekniker olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun’un 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin 31.07.2013 tarihli ve 9702 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar sayılmış olup, aynı maddenin (B) bendinin 1. fıkrasında hizmet göreceği sınıf için belirlenen eğitim ve öğretim kurumlarından diploma almış olmak özel şart olarak düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 36. maddesinde ise, Devlet memurlarının görev alacağı hizmet sınıfları belirlenmiş, bu sınıflardan teknik hizmetler sınıfı içerisinde yer alan ünvanlardaki memurlar için en az orta derecede mesleki tahsil görmüş olma şartı yer almaktadır.

... İdare Mahkemesinin ... tarihli ara kararı üzerine gönderilen, Meslek Lisesi'nin 25.11.2013 tarihli ve 943 sayılı yazısında, davacıya ait olduğu belirtilen diplomanın kurumlarınca düzenlenmediğinin belirtildiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan araştırmada da davacının anılan okulda herhangi bir kaydının olmadığı, dolayısıyla davacının söz konusu meslek lisesi diplomasına sahip olmadığı görülmüştür.

Bakılan uyuşmazlıkta; davacının elektrik bölümü mezunu olduğunu gösteren 06.09.1996 tarihli diplomasını 27.09.1996 tarihinde aldığı, 06.11.2006 tarihinde diplomayı notere onaylatarak ...Hastanesine ibraz ettiği, müteakiben 07.11.2006 tarihinde adı geçen hastanede geçici işçi statüsünde teknisyen olarak çalışmaya başladığı, daha sonra memur kadrosuna atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının sahte diploma ile hile yapmak suretiyle iş başvurusunda bulunduğu, bu diploma ile yapılan atama işleminin davacı lehine kazanılmış hak doğurmayacağı ve idarece süre sınırlaması olmaksızın geri alınabileceği idare hukukunun temel prensiplerinden olduğundan; dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolunda verilen İdare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 01/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.