YSK, milletvekili olmak isteyen memurların istifa süreçleri ile ilgili açıklama yaptı

YSK, milletvekili olmak isteyen memurların istifa süreçleri ile ilgili açıklama yaptı

YSK, milletvekili olmak isteyen memurların istifa süreçleri ile ilgili açıklama yaptı

YSK, milletvekili olmak isteyen memurların istifa süreçleri ile ilgili açıklama yaptı

YSK, milletvekili olmak isteyen memurların istifa süreçleri ile ilgili açıklama yaptı

YSK, milletvekili olmak isteyen memurların istifa süreçleri ile ilgili açıklama yaptı

YSK, 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine dair Karar'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasına müteakiben milletvekiliği adaylığı için görevden çekilecek kamu görevlilerinin yapması gereken işlemler hakkında Karar yayımladı. Söz konusu Karar'a göre milletvekili seçilmek için görevden çekilmek isteyenler 16.03.2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar başvuru yapmak zorundalar.

K A R A R

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 10.03.2023 tarihli yazıda; "Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı 18’inci maddesinde; "Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli Kurul kararının alınması hususu takdirlerinize arz olunur." denilmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76’ncı maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler başlıklı" 18’inci maddesinde;

Aday olmak isteyen;

 • Hakimler ve savcılar,
 • Yüksek yargı organları mensupları,
 • Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
 • Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
 • Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
 • Belediye başkanları,
 • Subaylar ile astsubaylar,
 • Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
 • Belediye meclisi üyeleri,
 • İl genel meclisi üyeleri,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar,

seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler hükmüne yer verilmiştir.

2839 sayılı Kanun'un 18’inci maddesinde; aday olabilmek için belirli bir tarihte “görevden ayrılma isteğinde bulunma” koşulu getirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

Bu nedenle; 2839 sayılı Kanun'un 18’inci maddesi kapsamına giren yukarıda belirtilenlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

 1. Milletvekili adayı olmak isteyen;
 1.  Hâkimler ve savcılar,
 2.  Yüksek yargı organları mensupları,
 3.  Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

ç) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,

 1.  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
 2.  Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
 3.  Belediye başkanları,
 4.  Subaylar ile astsubaylar,

ğ) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

 1.  Belediye meclisi üyeleri,

ı) İl genel meclisi üyeleri,

 1.  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,

en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18’inci maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine,

 1.  Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 16 Mart 2023 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,
 2.  Karar örneğinin;
 1.  Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
 2.  Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ilânına,
 3.  Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

10.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan                     Başkanvekili                         Üye                                Üye

Ahmet YENER Ekrem ÖZÜBEK                           Ali    ÜRKER                Orhan    USTA

Üye                                Üye                               Üye                               Üye

Battal ÖĞÜT                  Talip    BAKIR Dr. Serdar MUTTA                   Mahmut AKGÜN

Üye                                           Üye                                               Üye

Feyzi EROĞLU                       İsmail    KALENDER                       Ali ÇOPUR

YORUM EKLE