Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterleri hakkında genel esaslara göre soruşturma yapılmalı

Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterleri hakkında genel esaslara göre soruşturma yapılmalı

Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterleri hakkında genel esaslara göre soruşturma yapılmalı

Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterleri hakkında genel esaslara göre soruşturma yapılmalı

Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterleri hakkında genel esaslara göre soruşturma yapılmalı

Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterleri hakkında genel esaslara göre soruşturma yapılmalı

Vakıf üniversitesi genel sekreterleri hakkında genel hükümler uyarınca işlem yapılması gerektiği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1741

Karar No : 2020/1568Anahtar Kelimeler : -

K A R A R

ŞÜPHELİLER:

.. - .. Üniversitesi Rektörü

.. - Aynı Üniversitede Genel Sekreter

.. - Aynı Üniversitede Hukuk Müşaviri

SUÇLARI :

Aynı Üniversitede Öğretim Üyesi olan şikayetçi .'un iş sözleşmesinin 2.2.2017 tarihinde feshedilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması yolundaki Ankara 15. İdare Mahkemesinin 27.9.2017 tarih ve E:2017/1430 sayılı kararını uygulamamak.

Söz konusu işlemin iptali ve şikayetçinin yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki Ankara 15. İdare Mahkemesinin 14.12.2017 tarih ve E:2017/1430, K:2017/3322 sayılı kararını uygulamamak.

SUÇ TARİHİ : 2017 Yılı.

İNCELENEN KARAR : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurul tarafından verilen 22.6.2020 tarih ve 2020/59 sayılı men-i muhakeme kararı.

KARARA İTİRAZ EDEN : Şikayetçi . vekili Av. ..

İNCELEME NEDENİ: Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.10.2020 tarih ve 5821 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Turgut Kılınç'ın

Birinci Daire

açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, 1’inci maddede atılı suçtan dolayı şüpheli .. hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 22.6.2020 tarih ve 2020/59 sayılı kararının; 1’inci maddede atılı suçtan ...'un men-i muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına,

Öte yandan, 2’nci maddeden .'a atılı suçla ilgili olarak, aynı Üniversitede Öğretim Üyesi olan şikayetçi .'un iş sözleşmesinin 2.2.2017 tarihinde feshedildiği, şikayetçi tarafından söz konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle Ankara 15. İdare Mahkemesinde dava açıldığı, Mahkemenin 27.9.2017 tarih ve E:2017/1430 sayılı kararıyla dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 14.12.2017 tarih ve E:2017/1430, K:2017/3322 sayılı kararıyla da anılan işlemin iptali ile şikayetçinin yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildiği, şikayetçi tarafından söz konusu Mahkeme kararındaki yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin hükmün uygulanması için 4.1.2018 ve 11.1.2018 tarihlerinde Üniversiteye başvurulduğu, ancak Mahkeme kararının uygulanmayarak şikayetçiye hiçbir ödeme yapılmadığı, şikayetçinin mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Belirtilen nedenlerle 2’nci maddede atılı suçla ilgili mevcut delillerin, . hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 22.6.2020 tarih ve 2020/59 sayılı kararının; 2’nci maddede atılı suçtan şüpheli .'un men-i muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına, 2’nci maddede atılı suç nedeniyle .'un lüzum-u muhakemesine, şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 257’nci maddesi uyarınca yargılanmasına, yargılamanın Ankara Batı Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına,

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 5’inci maddesinde, "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, vakıf yönetim organı dışında en az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunur. Mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından dört yıl için seçilir, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli heyet üyelerinin

Birinci Daire

yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip bulunmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması gerekir. Mütevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak mütevelli heyet tarafından atanır. Mütevelli heyet; vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, Ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür." hükmüne, Ek 8’inci maddesinde ise, "Vakıfça kurulacak yüksekögretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir. Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar." hükmüne yer verilmiştir.

2.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin (c) bendinin 2 numaralı alt bendindeki ''üniversite'' ibaresi, ''Devlet ve vakıf yükseköğretim'' olarak değiştirilmiş, böylece vakıf yükseköğretim kurumlarının rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterlerinin bu madde kapsamında soruşturulmalarına imkan tanınmıştır. Ancak söz konusu değişiklik sadece vakıf yükseköğretim kurumlarının rektörleri, rektör yardımcıları ve üst kuruluş genel sekreterleriyle sınırlı kalmış, bu kurumlarda görev yapan akademik ve idari personeli kapsamamıştır.

Bu bağlamda, vakıf yükseköğretim kurumlarının tüzel kişiliğini temsil eden mütevelli heyetin; yönetici, öğretim elemanı ve diğer personelin sözleşmesini yapacağı, atamalarını, görevden alınmalarını ve yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylayacağı, akademik organların düzenlenmesinde, görevlerini yerine getirmesinde, öğretim elemanlarının niteliklerinde Devlet yüksek öğretim kurumlarındaki esasların aynısının uygulanacağı belirtilmek suretiyle vakıf üniversitelerinin Devlet yükseköğretim sistemine entegrasyonunu sağlayan özel düzenlemelere yer verildiği halde, akademik ve idari personelin sözleşmeli olarak istihdamı nedeniyle tabi oldukları hukuki rejim göz önünde bulundurularak vakıf yükseköğretim kurumlarındaki rektörler, rektör yardımcıları ve üst kuruluş genel sekreterleri hariç tutularak diğer personelin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinde öngörülen soruşturma usulüne tabi olacaklarına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Bu durumda, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektör, rektör yardımcısı ve üst kuruluş genel sekreteri olarak görev yapan kişiler haricindeki diğer personel hakkında 2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin uygulanabileceğine dair açık bir hüküm bulunmadığından, .. Üniversitesi Genel Sekreteri .. ile Hukuk Müşaviri .. hakkında genel hükümler uyarınca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan işlem yapılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 22.6.2020 tarih ve 2020/59 sayılı kararının; 1’inci ve 2’nci maddelerde atılı suçlardan . ve .'ın men-i muhakemelerine ilişkin kısmının bozulmasına, dosyanın, 2’nci maddede atılı suçtan hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen . ile 1’inci ve 2’nci maddelerde atılı suçlardan haklarında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken . ve . yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, . Üniversitesi Rektörlüğü ve itiraz edenin vekiline gönderilmesine 8.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE