Özel güvenlik görevlisinin üst araması yapamayacağı

Özel güvenlik görevlisinin üst araması yapamayacağı

Özel güvenlik görevlisinin üst araması yapamayacağı

Özel güvenlik görevlisinin üst araması yapamayacağı

Özel güvenlik görevlisinin üst araması yapamayacağı

Özel güvenlik görevlisinin üst araması yapamayacağı

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, 2020/13111 E. , 2021/6725 K. ve  2017/7240 E. , 2021/4456 K.sayılı kararlarında özel güvenlik görevlilerinin üst arama yetkisinin bulunmadığına hükmetti.

10. Ceza Dairesi 2020/13111 E. , 2021/6725 K.
"İçtihat Metni"

Mahkeme : İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hükümler : 1-) İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/12/2018 tarih, 2018/482 E. 2018/491 K. sayılı mahkûmiyet hükmü
2-) Düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Tüm aşamalarda tercüman huzurunda savunması alınan yabancı sanığın tercüman bulunmaksızın yolladığı temyizden feragat ettiği belirtilen 27.05.2021 tarihli dilekçesine istinaden işlem yapılamayacağı anlaşılmıştır.
5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde belirttiği temyiz sebeplerinin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu belirlenerek anılan sebeplere bağlı olarak yapılan incelemede;
Ceza muhakemesinin amacı; sosyal düzenin korunması ile kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması suretiyle, hukuken geçerli delillerle hiç bir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır.
Adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlisince yapılan arama hukuka aykırı olduğundan ve bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamayacağından; hakkında mahkûmiyetine yeterli başkaca delil bulunmayan sanığın beraati yerine, yazılı gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi.

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu ve hükümlü olmadığı takdirde serbest bırakılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,
Dosyanın İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine 02.06.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

10. Ceza Dairesi 2017/7240 E. , 2021/4456 K.
"İçtihat Metni"


Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hüküm : Mahkûmiyet


Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda verilen karar üzerine dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ
Ceza muhakemesinin amacı; sosyal düzenin korunması ile kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurulması suretiyle, hukuken geçerli delillerle hiç bir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır.
Adli arama yapma görev ve yetkisi bulunmayan özel güvenlik görevlilerince yapılan arama hukuka aykırı olduğundan ve bu arama işleminden elde edilen maddi deliller hükme esas alınamayacağından; hakkında mahkûmiyetine yeterli başkaca delil bulunmayan sanığın beraati yerine, yazılı gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi.
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 06.04.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

YORUM EKLE