OHAL Komisyonu tüm dosyaları karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu tüm dosyaları karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu tüm dosyaları karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu tüm dosyaları karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu tüm dosyaları karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu tüm dosyaları karara bağladığını açıkladı

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (12.1.2023)

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 65’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 205 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve önceki başvurularla birlikte toplam 497.698 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Başvuruların Tamamı Hakkında Karar Verildi

12/1/2023 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 127.292’dir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 12/01/2023 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (17.960 kabul, 109.332 ret olmak üzere) toplam 127.292’dir. Kabul kararlarından 72’si kapatılan (dernek, vakıf, okul, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun görev süresinde başvuruların tamamı hakkında karar verilmiş bulunmaktadır.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun çalışma sonuçlarının yer aldığı Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak yaptığı kapsamlı inceleme neticesinde her bir başvuru hakkında gerekçeli karar vermiştir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmıştır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmiştir.

Komisyon Görevini Tamamladı

Başvuruların tamamı hakkında karar veren Komisyonun görev süresi 22 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Komisyon kararlarına karşı mahkemelerde açılan davalara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda 7429 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 7075 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddede gerekli düzenleme yapılmıştır. 

       Kamuoyuna duyurulur.

YORUM EKLE