Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliği yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliği yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliği yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliği yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliği yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı Ödül Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askeri personel ve askeri öğrencilere verilecek aynî veya nakdî ödüllerin türlerini, derecelerini, hangi hallerde kimlere ve ne miktarda verileceğini, ödüller için konulacak ödenekleri ve Devlet memurlarına verilecek başarı, üstün başarı ve üstün başarı belgesi alanlara verilebilen para ödülüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli subay, astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenciler ile erbaş ve erleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 202 nci, 203 üncü ve 204 üncü maddelerine ve 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askeri öğrenci: 1325 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamına giren kişileri,

b) Askeri personel: 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesi kapsamına giren kişileri,

c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

d) Başarı belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara Bakan tarafından verilen belgeyi,

e) Memur: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamına giren kişileri,

f) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünü,

g) Ödül: Askeri personel ve askeri öğrencileri mükemmel hizmete teşvik etmek için, 926 sayılı Kanun ile 1325 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde başarılarına karşılık verilen nakdî veya aynî armağanı,

ğ) Üstün başarı belgesi: Üç defa başarı belgesi alan memurlara verilen belgeyi,

h) Üstün başarı para ödülü: Devlet memurlarından 657 sayılı Kanunda belirtilen üstün başarı belgesini alanlara verilebilen nakdi ödülü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Askeri Personel ile Askeri Öğrencilere

Ödül Verilecek Durumlar ve Nevileri

Ödül verilecek durumlar

MADDE 5- (1) Askeri personel ve askeri öğrencilere ödül aşağıdaki durumlarda verilir:

a) Muharebe harekâtı, terörle mücadele, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda; liyakat, feragat ve yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık göstermek (Muharebe harekâtı ve terörle mücadele kapsamında yalnızca askeri personele ödül verilebilir.).

b) Eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde bulundukları kıt’a, karargâh ve kurumlarda, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlamak.

c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirmek veya yeni buluşlar yapmak.

ç) Mesleğe ait eser yazmak veya tercümeler yapmak.

d) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli veya iki yüz doksan ders saati ve üzeri süreli ihtisası belirleyen kurslardan, 10 uncu maddede belirtilen şartlarda mezun olmak.

e) Askeri öğrencilerden;

1) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girmek.

2) Proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil etmek.

3) Eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olmak.

Ödül nevileri, dereceleri ve göstergeleri

MADDE 6- (1) 5 inci maddede sayılan hallerde;

a) Cesaret ve feragat ödülü,

b) Üstün hizmet ödülü,

c) Fikrî gayret ödülü,

ç) Mezuniyet başarı ödülü,

verilir.

(2) Ödüller; kıdemli albay aylığına ait gösterge ve ek gösterge rakamlarının Devlet memurları için aylık göstergelere uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen miktarın müteakip maddelerde belirtilen katları üzerinden ödenir.

Cesaret ve feragat ödülü

MADDE 7- (1) Muharebe harekâtında, terörle mücadele hizmetlerinde, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda;

a) Yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenlere kıdemli albay aylığı tutarının;

1) Bakan onayı ile beş katından on iki katına kadar,

2) Genelkurmay Başkanının onayı ile beş katından on katına kadar,

b) Yüksek hizmeti görülenlere; Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının, Genelkurmay Başkanlığında görevli askeri personel için Genelkurmay İkinci Başkanının onayı ile kıdemli albay aylığı tutarının bir katından dört katına kadar,

cesaret ve feragat ödülü verilir.

(2) Değerlendirme kurulunca olumlu görülen teklifler için Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanacak liste, bu makamların görüş ve onayına sunulur. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili komutanlıklar emrine gönderilir.

Üstün hizmet ödülü

MADDE 8- (1) Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu eğitim, atış, spor, bakım ve benzeri idarî ve lojistik hizmetlerde, ayrıca cesaret ve feragat ödülü kapsamına girmeyen muharebe harekâtı, terörle mücadelede görevli askeri personelin bulundukları kıt’a, karargâh ve askeri kurumlarda emsallerine nispetle üstün başarı sağlayanlara ve askeri öğrencilerden ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlara kıdemli albay aylığının;

a) Bakan onayı ile beş katı,

b) Genelkurmay Başkanı onayı ile dört katı,

c) Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının onayı ile bir katından üç katına kadar,

ç) Genelkurmay Başkanlığında görevli askeri personel için Genelkurmay İkinci Başkanının onayı ile bir katından üç katına kadar,

d) Orgeneral/oramiralden, tuğgeneral/tuğamiral seviyesine kadar olan kıt’a komutanları, kurum ve karargâh amirleri onayı ile;

1) Orgeneral/oramiraller tarafından bir katından iki buçuk katına kadar,

2) Korgeneral/koramiraller ile sivil yöneticilerden rütbe karşılığı/görev yapılan kadronun rütbesi korgeneral/koramiral olanlar tarafından bir katından iki katına kadar,

3) Tümgeneral/tümamiraller ile sivil yöneticilerden rütbe karşılığı/görev yapılan kadronun rütbesi tümgeneral/tümamiral olanlar tarafından bir katından bir buçuk katına kadar,

4) Tuğgeneral/tuğamiraller ile sivil yöneticilerden rütbe karşılığı/görev yapılan kadronun rütbesi tuğgeneral/tuğamiral olanlar tarafından bir katı,

tutarında üstün hizmet ödülü verilir.

(2) Üstün hizmet ödülünün verilmesinde, yılbaşındaki genel mevcutlar esas alınır. Bu miktar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri öğrenciler ile yükümlü erbaş ve erler hariç genel mevcudun %4’ünü, askeri öğrenciler için, askeri öğrenci toplamının %1’ini, yükümlü erbaş ve erler için ise, yükümlü erbaş ve er toplamının %1’ini geçemez. Bu doğrultuda uygulamaya yönelik usul ve esaslar her yıl Bakanlıkça belirlenir.

(3) Değerlendirme kurulunca yapılan işin mahiyeti ve katkı derecesi tespit edildikten sonra teklifler, Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanacak listeye göre onaya sunulur. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili komutanlıklar emrine gönderilir.

Fikrî gayret ödülü

MADDE 9- (1) Yeni buluş yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getirenler ile mesleğine ait eser yazan veya tercüme yapanlara kıdemli albay aylığının;

a) Bakan onayı ile beş katı,

b) Genelkurmay Başkanı onayı ile dört buçuk katı,

c) Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının onayı ile bir katından dört katına kadar,

ç) Genelkurmay Başkanlığında görevli askeri personel için Genelkurmay İkinci Başkanının onayı ile bir katından dört katına kadar,

tutarda fikri gayret ödülü verilir.

(2) Değerlendirme kurulunca olumlu görülen teklifler için Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanacak listeye göre onaya sunulur. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili komutanlıklar emrine gönderilir.

Mezuniyet başarı ödülü

MADDE 10- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların bünyesindeki okullar ve sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarınca verilen eğitim, öğretim ve kursları, öğrenci ve kursiyer sayısına bağlı olarak bütünlemeye kalmadan birinci, ikinci ve üçüncü derece ile bitiren askeri öğrencilere ve kursiyerlere mezuniyet başarı ödülü verilir.

(2) Mezuniyet başarı ödülleri öğrenci ve kursiyer sayısı; üç ila on beş arasında ise birinciye, on altı ilâ elli arasında ise birinciye ve ikinciye, elli bir ve daha fazla ise birinciye, ikinciye ve üçüncüye verilir.

(3) Mezuniyet başarı ödülleri ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli veya iki yüz doksan ders saati ve üzeri süreli ihtisası belirleyen kurs mezunlarına kıdemli albay aylığının;

a) Birinci olanlara üç katı,

b) İkinci olanlara iki katı,

c) Üçüncü olanlara bir buçuk katı,

tutarında verilir.

(4) Yukarıda belirtilen şartlardan mezun olanlara nakdi ödül yerine hak etmiş olduğu nakdi ödül tutarıyla orantılı ayni ödül verilebilir. Bu ödülleri taltif etmeye; Bakan, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları, Millî Savunma Üniversitesi Rektörü, rektör yardımcıları ile enstitü müdürleri ile okul komutanı, dekanı ve müdürleri, sınıf okulu ve eğitim merkez komutanları yetkilidirler.

(5) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda sivil öğrencilerle bir arada okuyan askeri öğrenciler ile yurt dışındaki okul ve üç aydan uzun süreli veya iki yüz doksan ders saati ve üzeri süreli kurslarda okuyan personel; bu öğretim kurumlarından mezuniyetlerinde, beraber okudukları şahıslarla birlikte derecelendirmeye tabi tutulurlar ve asker-sivil bütün mezunlar arasında yapılan derecelendirmede; birinci, ikinci ve üçüncü derece ile mezun askeri öğrencilere de karşılığı gelen ödül verilir.

(6) Yukarıda açıklanan ödüllere hak kazanan personele, özel ve tüzel kişilerce ayrıca armağan verilmesi, Bakanlığın iznine bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Memurlarına Verilecek Belge ve Ödül Çeşitleri

Başarı belgesi ve üstün başarı belgesi

MADDE 11- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro kuruluşunda yer alan kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara Bakan tarafından başarı belgesi verilebilir.

(2) Bakan bu yetkisini devredebilir.

(3) Üç defa başarı belgesi alan memurlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı para ödülü

MADDE 12- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli memurlardan üstün başarı belgesi alanlara Bakan tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının iki katına kadar para ödülü verilebilir.

(2) Bu maddeye göre Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda bir mali yıl içinde para ödülü verileceklerin sayısı ilgili kurumun yılbaşındaki dolu memur kadro mevcudunun binde onundan fazla olamaz. Yıl içinde para ödülü verilen memur sayısı Bakanlıkça izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari ve Mali Açıklamalar

Ödül ödenekleri ve teklif makamları

MADDE 13- (1) Ödül ödenekleri, plânlı olarak; Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca bütçelenir.

(2) Bakanlığın ödül için o yıl bütçesine konan ödeneğin %15'i Bakanlığa, %15'i Genelkurmay Başkanlığına, geri kalan kısmı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına, askeri personel mevcutları esas alınarak tahsis edilir.

(3) Ödül ödeneği tahsis edilen makamlar; müteakip yıl için yapacakları ödül ödeneği taleplerini; önceki yıllarda verilen ödül miktarını ve planlamaya aldıkları faaliyetleri göz önünde tutarak yaparlar.

(4) Ödül teklifleri, sıralı sicil üst ve amirleri tarafından bağlı bulundukları makamlara yapılır.

(5) Tabii afetlerde, afetin vuku bulduğu mahallin en büyük mülkî amiri de ödül teklifinde bulunabilir.

Değerlendirme kurulları

MADDE 14- (1) Tugay ve eşiti birlik, karargâh (büyük karargâhlardaki asgari tuğgeneral/tuğamiral seviyesindeki daire başkanlıkları ile rütbe denkliği general olanlar) ve kurumlar (asgari tuğgeneral/tuğamiral seviyesindeki kurum amirleri) ile daha üst makamlarda (Deniz ve Havada eşiti) ödül tekliflerinin değerlendirilmesi maksadıyla “Değerlendirme Kurulları” kurulur.

(2) Bünyesinde değerlendirme kurulu kurulan makamın amiri başkanlığında ve bu makama doğrudan bağlı en az iki ve çift sayıda üyeden oluşan değerlendirme kurullarında incelenen teklifler, başkanın onayı ile kesinleşir. Kesinleşen ödüllere tekabül eden ödenekler, ilgili birimlerin emrine gönderilir.

(3) Değerlendirme kurulları, başarının “daha üst amirler tarafından takdir edilmesi” kararı vermesi durumunda teklifler, üst makamların değerlendirme kurullarında incelenir. Taltifi gerektiren başarı için, sadece bir makam tarafından ödül verilebilir.

(4) Değerlendirme kurullarında kararlar çoğunlukla verilir. Kurul üyelerine ödül verilmesi gerektiği hallerde, bu kişiler üye olarak görev yapamazlar. O toplantıya münhasır olmak üzere aynı nitelikte bir başka kişi kurula katılır.

Doğrudan ödül vermeye yetkili makamlar

MADDE 15- (1) Bakan, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ile Genelkurmay İkinci Başkanı; gezi ve denetlemeler ile yıl içerisinde, kendi birlik, karargâh ve kurumlarındaki askeri personele ödül verilmesini gerektiren hususlar için tespit edilmiş ödül nev'i ve derecelerine tekabül eden ödülleri, değerlendirme kurullarından geçirmeden doğrudan vermeye yetkilidirler.

Ödül verilme şartı

MADDE 16- (1) Ödüller, verileceği tarihte Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli bulunan memur, askeri personel ve askeri öğrencilere verilir. Ancak; görevli bulunduğu sırada hakkında yapılan teklif, değerlendirme kurullarınca olumlu karşılandıktan sonra istifa, emeklilik, terhis, tayin ve nakil gibi sebeplerle ayrılmış bulunan memur, askeri personel ve askeri öğrenciler veya bunların vefatları halinde kanunî mirasçılarına bu ödüller, ödenek idare eden makamların onayından sonra verilir.

(2) Ödenek tahsis edilen makamlar tarafından 15 inci maddeye göre verilecek ödüller hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Ödül kayıtlarının tutulması

MADDE 17- (1) Subay, astsubay, uzman erbaş ve askeri öğrencilerin aldıkları ödüller sicillerine işlenir ve bu hususta verilen emirlerden bir sureti şahsî dosyalarına konur.

(2) Erbaş ve erlerin aldıkları ödüller şahsî dosyalarına konur ve ayrıca kütük kayıtlarına işlenmek üzere mensup oldukları askerlik şubelerine de bilgi verilir.

(3) Devlet memurlarına başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin birer sureti şahsi özlük dosyalarına konur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek olan aynî veya nakdî ödüllerin türlerini, derecelerini, hangi hallerde kimlere ve ne miktarda verileceğini, ödüller için konulacak ödenekleri ve Devlet memurlarına verilecek başarı, üstün başarı ve üstün başarı belgesi alanlara verilebilen para ödülüne ilişkin hususlar ile bunlara dair diğer hususların detayları Bakanlıkça çıkartılacak Yönergede belirlenir.

Ödül törenleri

MADDE 19- (1) Ödül ve armağanların veriliş törenleri, 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde yapılır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21- (1) 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

YORUM EKLE