Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği yayımlandı

Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği yayımlandı

Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği yayımlandı

Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği yayımlandı

Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği yayımlandı

Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5210

Ekli “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci ve 537 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

23 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevzuat taslaklarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik; Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını kapsar.

Milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı- Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci ve 537 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini,

Çerçeve taslak: Mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, mevzuatın bazı madde veya hükümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngören metinleri,

Düzenleyici etki analizi: Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerini göstermek üzere hazırlanan ön değerlendirmeyi,

ç) Mevzuat: Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı karan, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemleri,

Müstakil taslak: Başlı başına belirli bir alanı düzenleyen ve ilk defa yürürlüğe konulacak mevzuat metinlerini,

Taslak: Çerçeve ve müstakil taslakları,

Teklif yazısı: Hazırlanan mevzuat taslakları hakkında Cumhurbaşkanlığına sunulan talep yazılanm,

ifade eder.

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler

MADDE 4- (1) Taslaklar hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulur:

Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.

Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır.

e) Taslaklar hazırlanırken yargı kararlan, ülkemizin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalar, ülkemizin üyesi veya aday üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı programı ile kalkınma plan ve programlan göz önünde bulundurulur.

ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler yürürlükten kaldırılır.

Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmemesi esastır.

Taslakların kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir ve amaç maddesinin tekrarı biçiminde yazılmaz. Taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa taslakta ayrıca kapsam hükmüne yer verilmez.

Taslakların madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, zorunluluk bulunmadıkça ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilmez.

Taslakların birden fazla kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına ilişkin hükümler içermesi hâlinde mutabakatla hazırlanması esastır.

ğ) Taslakların hazırlanmasında istişare ve katılımcılığa önem verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Taslakların Hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığına Gönderilmesi

Taslakları hazırlayacak birimler

MADDE 5- (1) Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birimleri tarafından hazırlanır. Hukuk birimleri dışındaki birimlerce hazırlanan taslaklar hakkında hukuk birimlerinin görüşü alınır. Hukuk birimleri, taslakları bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından da inceler.

Görüş alma

MADDE 6- (1) Cumhurbaşkanlığına sunulmadan önce taslaklar hakkında kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gereğince görüş alınması zorunlu olan kurumlann ve ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır. Görüş isteme yazısına, taslak metin, karşılaştırma cetveli, genel gerekçe ile varsa madde gerekçeleri, düzenleyici etki analizi ve bütçe etki formu eklenir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra;

Ekonomik ve sosyal politikalar ve tedbirlerle ilgili taslaklar, kamu gelir ve giderlerim etkileyen taslaklar ile mali konulan düzenleyen taslaklar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının,

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştayın denetim alanına giren mali konularda düzenlenecek yönetmelik ve yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlem taslakları hakkında Sayıştay Başkanlığının,

Avrupa Birliği müktesebatma uyum çerçevesinde hazırlanan taslaklar hakkında Avrupa Birliği Başkanlığının,

görüşlerinin alınması zorunludur.

Bakanlıklar ile bunlara bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilecek görüş isteme yazısı, taslağın mahiyeti ve aciliyet durumu değerlendirilerek bakan veya ilgili bakan yardımcısı tarafından, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile diğer kurum ve kuruluşlarda ise en üst yönetici tarafından imzalanır.

Sayıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından görüş alınması gereken hâllerde diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşlerin tamamlanması ve değerlendirilmiş olması zorunludur.

Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının, iş ve yatırım ortamına ilişkin taslaklar hakkında ise ayrıca özel sektör paydaşlarının görüşlerinden de faydalanılır.

Kamuoyunu ilgilendiren taslaklar, Cumhurbaşkanlığına iletilmeden önce teklif sahibi bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından internet, basın veya yayın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulabilir. Bu suretle taslak hakkında toplanan görüşler değerlendirildikten sonra teklifte bulunulur.

Cumhurbaşkanlığı taslaklara ilişkin doğrudan görüş alabilir.

Görüşlerin bildirilmesi

MADDE 7- (1) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, taslaklara ilişkin görüşlerini en geç on beş gün içinde bildirir. Bu süre, Cumhurbaşkanlığı tarafından istenilen görüşlerde daha kısa olarak uygulanabilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş vermek için ek süre isteyebilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş bildirmekten kaçmamaz. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluştan da taslaklara ilişkin görüşünü on beş gün içinde bildirir. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır.

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının taslakları kendi görevleri bakımından incelemeleri esastır. Ancak görüş bildirmeleri istenen kurum ve kuruluşlar hukukun genel ilkeleri, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden genel değerlendirmelerini de bildirebilir.

Görüşler, EK-l’de yer alan form doldurulmak suretiyle düzenlenebilir formatta görüş isteyen kuruma gönderilir.

Taslakların Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi

MADDE 8- (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken görüşler tamamlandıktan sonra;

Görüşe gönderilen taslak,

Taslağa ilişkin görüşler,

Görüşlerin değerlendirildiği EK-2’de yer alan form,

ç) Taslağın mevcut düzenlemeyle karşılaştırılmasına ilişkin karşılaştırma cetveli,

Görüşler dikkate alınarak düzenlenen nihai taslak ve genel gerekçe,

Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarında madde gerekçeleri ile 26 ncı madde uyarınca hazırlanan düzenleyici etki analizi,

Kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak taslaklar için 27 nci madde gereğince hazırlanan bütçe etki formu,

güvenli elektronik imzalı teklif yazısı ekinde elektronik ortamda Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Zorunlu hâller ve olağanüstü durumlarda teklif yazısının veya eklerinin fiziksel olarak gönderilmesi mümkündür, bu hâlde eklerin mühürlü veya paraflı olması gerekir.

Belirli bir tarihe kadar yürürlüğe konulması veya Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gereken düzenlemelere ilişkin taslaklar, bu tarihten en az on beş gün önce Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

Teklif yazılan

MADDE 9“ (1) Bakanlıklarca hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına gönderilecek taslaklara ilişkin teklif yazıları, münhasıran bakan tarafından imzalanır. Birden fazla bakanlık tarafından yürütülecek mevzuatın taslaklarına ilişkin teklif yazılarına ilgili bakanların onayının bulunduğunu gösteren belge de eklenir.

Bağlı, ilgili ve ilişkili kuram ve kuruluşlarca Cumhurbaşkanlığına gönderilecek taslaklara ilişkin teklif yazılan bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakan tarafından imzalanır. Ancak ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin öngördüğü hâllerle sınırlı olmak üzere, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulanlar dışındaki yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin teklifler, ilgili veya ilişkili bulundukları bakanlığa da bilgi verilmesi kaydıyla düzenleyici ve denetleyici kurum başkanı tarafından imzalanır.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlardan gönderilecek teklif yazılan, bu kurum ve kuruluşların üst yöneticileri tarafından imzalanır. Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuramlara, ilgilendirilen kurum ve kuruluşlardan gönderilecek teklif yazılan ise ilgilendirildikten kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından imzalanır.

Teklif yazısı ekinde yer alan nihai taslak, genel gerekçe, madde gerekçeleri, görüş değerlendirme formu ve karşılaştırma cetvelinin düzenlenebilir formatta olması gerekir. Gizlilik dereceli belgelerin gönderilmesi ve alınması ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yukandaki fıkralar ile 8 inci madde hükümlerine uyulmadan Cumhurbaşkanlığına gönderilen teklif yazılan işleme konulmayarak iade edilir veya söz konusu noksanlıkların belli bir süre içerisinde giderilmesi ilgili bakanlık veya kurumdan istenir. Verilen süre içinde noksanlıklann tamamlanmaması hâlinde teklif yazısı iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taslaklara Dair Usul ve Esaslar

Taslakların şekli ve ekleri

MADDE 10- (1) Taslaklarda taslak adı ve genel gerekçe bulunması zorunludur. Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarında ayrıca madde gerekçeleri ve 26 ncı madde gereğince yürürlüğe konulacak usul ve esaslara göre hazırlanan düzenleyici etki analizi ile kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak taslaklar için 27 nci madde gereğince hazırlanan bütçe etki formu bulunur. Genelge taslaklarında ad ve genel gerekçe bulunması zorunlu değildir.

Taslaklar, maddeler hâlinde yazılır. Ancak tebliğ ve genelge taslaklarının maddeler hâlinde yazılmasının mümkün olmadığı hâllerde gerekli bölümlendirmeler yapılır. Yürütme maddesinden sonra varsa taslağın eklerine yer verilir.

Taslakların adı

MADDE 11- (1) Taslakların adı kalın, büyük harflerle yazılır ve altı çizilmez.

Çerçeve taslaklarda mevzuatın adına, taslağın adında yer verilir. Çerçeve taslağın birden fazla kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Cumhurbaşkanı kararında değişiklik öngörmesi durumunda taslağa, yapılan değişikliklerin amacını da ortaya koyacak nitelikte bir ad verilmesi esastır.

Çerçeve taslakların adında, mevzuat maddelerinin değiştirilmesi veya mevzuata madde eklenmesine ilişkin ifadeler yerine, mevzuatın değiştirilmesine ilişkin ifadeler kullanılır.

Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, Resmî Gazete’de yayımlanacak yönetmelik dışındaki düzenleyici işlemler sadece karar, tebliğ ve genelge olarak isimlendirilir.

Kısım ve bölümler

MADDE 12- (1) Müstakil taslaklar kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılabilir. Kapsamı geniş olan taslaklar kitaplara da ayrılabilir.

Her kitap, kısım ve bölüm için ayrı ayrı başlık konulur. Kitap, kısım ve bölüm ifadeleri kaim ve büyük harfle, başlıklar kalın ve başlıktaki kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. Başlıkların altı çizilmez.

Maddeler

MADDE 13- (1) Maddeler sırasıyla fıkralar, bentler ve alt bentlerden oluşur.

Fıkralar numarayla, bentler harfle, alt bentler numarayla belirlenir. Bentlerin sıralanmasında Türk alfabesinde yer alan tüm harfler kullanılır. Çerçeve maddelerde fıkralar numaralandırılmaz. Fıkraların numarası ayraçla, bentler ve alt bentlerin harf ve numaralan yarım ayraçla kapatılır; “z” harfinden sonra alfabetik sıralama “aa, bb, cc, çç,... zz, aaa, bbb, ...” şeklinde yapılır.

Maddeler ve çerçeve maddelerin “MADDE” ibareleri kalın, tüm harfleri büyük yazılır, numaralandırılır ve numaradan sonra bitişik olarak kısa çizgi işareti konulur; ayrıca nokta konulmaz. Maddelerin ve çerçeve maddelerin altı çizilmez. Değiştirilen veya eklenen maddeler ile varsa bunların başlıkları kaim yazılmaz, ancak “MADDE” ibareleri yine büyük harfle yazılır.

Tanımlar maddesinde tanımlar alfabetik sıralamaya göre bent veya alt bentlerle gösterilir. Tanımlar maddesine sonradan eklenecek tanımlar son bent veya alt bent olarak eklenir.

Madde başlıkları

MADDE 14- (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun başlıklar konulur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz.

Madde hükmünün değiştirilmesi maddenin başlığı ile içeriği arasındaki uyumu bozacak ise madde başlığı da içeriğe uygun şekilde değiştirilir.

Madde başlıkları kalın yazılır ve altı çizilmez. Özel isimler hariç madde başlığının sadece birinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonuna noktalama işareti konulmaz.

Maddelerin sıralanması

MADDE 15- (1) Müstakil taslaklarda düzenlemenin niteliğine ve ihtiyaca göre sırasıyla amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, teşkilat, organlar, nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklar, cezaî hükümler, düzenleyici işlemlere ilişkin hüküm, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici hükümler ile yürürlük ve yürütme maddeleri ve varsa düzenlemenin ekleri yer alır.

Ek ve geçici maddeler

MADDE 16- (1) Mevzuatta yapılacak yeni düzenlemenin, mevcut maddelerden birine eklenememesi ve mevcut maddelerin sıralamasına uygun düşmemesi durumunda ek madde uygulamasına gidilir. Ek madde, yürürlük maddesinden ve varsa geçici maddelerden önce yer alır.

Taslaklarda mükerrer maddelere yer verilmez, yürürlükteki metinlere ek madde eklenmesi yoluna gidilir. Eklenecek yeni maddenin düzenlemenin belirli bir bölümünde yer alması gerekiyorsa, madde ilgili bölümde “MADDE .../A-” şeklinde numaralandırılır.

Yeni mevzuat metni ile getirilen düzenleme uygulanmaya başlayıncaya veya yürürlüğe girinceye kadar geçecek süre içinde yapılacak işlem ve düzenlemeler ya da uyulacak ilke ve kurallar ile daha önceki düzenlemelerden doğan hakların korunmasına ilişkin hususlar ve benzeri geçiş hükümleri geçici maddelerle düzenlenir. Geçici maddeler de ayrıca numaralandırılır.

îlave edilecek ek maddeler veya geçici maddeler, düzenlemenin esas yapısındaki sisteme uygun biçimde düzenlenir. Ek madde ve geçici maddelere mevcut ek ve geçici madde numaralarını devam ettirecek şekilde numara verilir.

Yürürlük maddesi

MADDE 17- (1) Yürürlük maddesinde düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilir.

(2) Ekonomik ve ticari alan ile yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde, mümkün olduğunca taslağın yayımlanma tarihi ile yürürlüğe giriş tarihi arasında makul bir süre bırakılır.

Birden fazla düzenleme ve maddede değişiklik

MADDE 18- (1) Konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunması sebebiyle birden fazla kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Cumhurbaşkanı kararında düzenleme yapılmasını gerektiren hâller dışında, bir çerçeve taslak ile birden fazla düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Yapılacak değişiklikler her düzenleme için ayn ayrı çerçeve taslak ile yapılır.

(2) Değiştirilmesi öngörülen maddelerin birden fazla olması durumunda bunlar tek bir çerçeve madde içinde değil, her biri ayrı çerçeve madde ile düzenlenir. Ancak çok sayıda maddede birbiriyle doğrudan bağlantılı kelimelerin veya ibarelerin kaldırılması, ilave edilmesi veya ikame edilmesi gibi zorunlu hâllerde bir çerçeve madde ile birden fazla maddede değişiklik yapılabilir.

Aynı maddeye birden fazla fıkra, bent veya alt bent eklenmesi ile aynı maddenin birden fazla fıkrasının, bendinin veya alt bendinin yürürlükten kaldırılması tek bir çerçeve madde ile yapılır.

Birden fazla mevzuatta değişiklik yapan çerçeve taslaklarda çerçeve maddeler, değişiklik yapılan mevzuatın kabul veya yayım tarihleri esas alınarak eski tarihliden yeniye doğru sıralanır. Ancak birbiriyle bağlantılı değişikliklerde sıralama, esas konunun yer aldığı mevzuata göre yapılabilir.

Maddelerin değiştirilmesi

MADDE 19- (1) Maddelerin değiştirilmesi durumunda, değiştirilen madde metni, madde numarası ile birlikte yazılır. Madde başlığında değişiklik yapılmıyorsa başlık yazılmaz. Maddenin başlığı ile birlikte değiştirilmesi durumunda çerçeve maddede, maddenin başlığı ile birlikte değiştirildiği belirtilir.

Fıkra, bent ya da alt bentler değiştirilirken satırbaşmdan başlanır; fıkra, bent ve alt bendin harfi veya numarası yazılır. Değiştirilen madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ve cümleler tırnak içinde yazılır. Cümle değişiklikleri ve eklemelerinde satırbaşı yapılmaz. Ancak cümle maddenin veya bölümlerinin ilk cümlesi ise satırbaşı yapılır.

Yürürlükten kaldırılan veya mahkeme karan ile iptal edilen bir madde veya hükmün yemden düzenlenmesi hâlinde çerçeve maddede, madde veya hükmün yemden düzenlendiği belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan veya mahkeme karan ile iptal edilen bir madde veya hükmün yeniden düzenlenmesi hâlinde, yeni hükmün mülga ya da iptal edilen madde veya hükümle ilintili olması veya aynı alana ilişkin düzenleme öngörmesi gözetilir.

İbarelerde değişildik

MADDE 20- (1) Çerçeve taslaklarda bazı kelimelerin veya ibarelerin kaldırılması, ilave edilmesi veya ikame edilmesi şeklinde değişiklik yapılması hâlinde sadece kelime veya ibarenin değiştirilmesi esastır. Ancak çok sayıda ibare değişikliğinin bir arada yapılması hâlinde ilgili cümle, paragraf, alt bent, bent, fıkra veya maddenin tümünün değiştirilmesi tercih edilir.

Atıfların yapılması

MADDE 21- (1) Bir madde içinde başka bir mevzuata atıf yapılıyorsa, atıf yapılan mevzuatın tarihi, sayısı ve adı ile maddesi, fıkrası, bendi, alt bendi, paragrafı veya cümlesi açıkça belirtilir.

(2) Yapılan ilk atıfta;

Kanunun tarihi, sayısı ve adı, adının uzun olması durumunda sadece tarihi ve sayısı,

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sayısı ve adı, adının uzun olması durumunda sadece sayısı,

Milletlerarası andlaşmalarm onaylanmasına ilişkin kararın tarihi ve sayısı ile andlaşmanm adı,

ç) Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde kararın tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı,

Diğer düzenlemelerde, düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazete ’nin tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı,

belirtilir.

Tarihler gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır, aralarına eğik çizgi konulur, rakamların solunda sıfır kullanılmaz.

ilk atıftan sonra kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde sadece kanunun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sayısı veya adı, milletlerarası andlaşmalann sadece adı belirtilerek atıf yapılır. Tereddüt oluşmayacak durumlarda “aynı Kanunun”, “aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin”, “aynı Yönetmeliğin” gibi atıflar yapılabilir.

Atıf yapılan kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve düzenleyici işlemler veya bunların madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümleleri belirtilirken, daha önce yapılan değişiklikler vurgulanmaz.

Taslaklarda alt düzeydeki mevzuata atıf yapılmaz.

Atıf yapılan madde numarasından sonra kesme işareti kullanılmaksızın bir karakter boşluk bırakılmak suretiyle Türkçe ses uyumuna göre gerekli ek konulur, nokta kullanılmaz. Fıkra, paragraf ve cümlelere atıf yapılırken rakam yerine yazı kullanılır. Bent veya alt bentlere atıf yapılırken bent ve alt bentlerin harf ya da numarası ayraç içinde yazılır.

Yürürlükten kaldırılan;

Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin sayısı ve adı, adının uzun olması durumunda sadece sayısı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi,

Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde, Cumhurbaşkanı kararının tarihi, sayısı ve düzenleyici işlemin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi,

Diğer düzenlemelerde düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarihi, sayısı ve düzenlemenin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi,

açıkça belirtilir. Diğer mevzuatın ilgili düzenlemeye aykırı hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı veya uygulanmayacağı gibi muğlak ifadelere yer verilmez.

Yürürlükten kaldırılmış olan düzenlemelere atıf yapılmasının gerektiği hâllerde bunların mülga olduğu belirtilir.

Alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesi

MADDE 22- (1) Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının ilgili maddelerinde, düzenleyici işlemlerin, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlük tarihinden itibaren ne kadar sürede yürürlüğe konulacağı ve yeni düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar varsa yürürlükteki hükümlerin uygulanmasına devam edilip edilmeyeceği belirtilir.

Gerekçeler

MADDE 23- (1) Genel gerekçede, taslağın amacı ve hazırlanmasını gerektiren nedenler açıkça belirtilir.

(2) Madde gerekçesinde, maddenin düzenlenme nedeni ve amacı açıklanır. Kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi istenen hükümlerin neler olduğu ve kaldırma, değiştirme veya ekleme sebepleri açıkça belirtilir. Madde gerekçeleri, her madde için ayrı ayrı düzenlenir. Madde gerekçesi, madde metninin tekrarı biçiminde hazırlanamaz.

Yükümlülük ve sorumluluk getiren düzenlemeler

MADDE 24- (1) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Cumhurbaşkanı karan ile yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler dışındaki taslaklarda:

Bu düzenlemelerin dayanaklarında belirtilenler dışında yükümlülük getiren hükümler, mali konularda gelir ve gider öngören hükümler ile teşkilat kuran veya kaldıran, kadro iptal veya ihdas eden hükümlere yer verilmez.

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve sorumluluk yükleyen hükümlere yer verilmesi hâlinde, bu bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görüşleri alınır veya taslak bunlarla birlikte hazırlanır.

Taslaklarda kullanılacak dil

MADDE 25- (1) Taslakların dili Türkçedir. Taslaklarda sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Türkçede karşılığı bulunan yabancı kelimelere yer verilmez. Türkçede karşılığı bulunmayan teknik terimlere yer verilmesinin zorunlu olması durumunda, bu terimler aslına uygun olarak yazılır.

Taslakların yazımında Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kuralları esas alınır. Ancak teamül hâline gelmiş uygulamalara devam edilebilir.

Taslaklarda, varsa tanım maddesinde belirtilenler dışında kısaltmalara yer verilmez. Kısaltmalar yerine kısaltmanın temsil ettiği kelimeler açıkça yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son. Hükümler

Düzenleyici etki analizi

MADDE 26- (1) Kanım ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için bu madde gereğince belirlenecek usul ve esaslar kapsamında düzenleyici etki analizi hazırlanır. Düzenleyici etki analizi taslakları ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından düzenleyici etki analizi taslağına nihai hâli verilip ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülecek olan kanun teklifleriyle ilgili düzenleyici etki analizi hazırlanmasının komisyon başkanlıklarınca istenilmesi hâlinde, düzenleyici etki analizi Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından veya Strateji ve Bütçe Başkanlığından düzenleyici etki analizi hazırlanmasını isteyebilir.

Düzenleyici etki analizinin hangi kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslakları için hazırlanacağı, düzenleyici etki analizinde yer alacak hususlar, düzenleyici etki analizinin hazırlanmasına dair ilkeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Bütçe etki formu

MADDE 27- (1) Kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak taslaklar için taslak sahibi bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından, EK-3’de yer alan bütçe etki formu doldurulur.

Bütçe etki formunun- düzenlenme sürecinde diğer bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duyulan veri paylaşımını sağlar.

Bütçe etki formu, taslakla birlikte 6 ncı madde çerçevesinde ilgili bakanlıklar İle kamu .kurum ve kuruluşlarının görüşüne gönderilir ve alman görüşler çerçevesinde mevzuat taslağının değişmesi halinde bütçe etki formu da güncellenerek nihai hali verilir.

Resen düzenleme, düzeltme ve iade

MADDE 28- (1) Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde münhasıran bir idarenin yetkilendirildiği durumlar hariç olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, teklif yazısı olmaksızın yetki ve görev alanında resen düzenleme yapabilir.

Cumhurbaşkanlığı, taslaklarda şekil yönünden resen düzeltme yapabilir.

Anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ve diğer ilgili mevzuata veya Cumhurbaşkanlığı programı ile kalkınma plan ve programlarına aykırılığı tespit edilen ya da bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmayan taslakların noksanlıklarının giderilmesi veya uygunluğunun sağlanması teklif sahibi bakanlık, kurum veya kuruluştan istenir ya da bu amaçla taslak yeniden değerlendirilmek üzere teklif sahibi bakanlık, kurum veya kuruluşa iade edilir.

Örnekler

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlar EK-4’te ömeklendirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30- (1) 19/12/2005 tarihli ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikten önceki mevzuatta düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlüğe konulmuş olan mevzuatta değişiklik öngören taslaklarda, ilgili düzenlemenin şeklî sistemine uyum sağlanması esastır.

Yürürlük

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

GÖRÜŞ FORMU*

Görüş Bildiren Kurum:

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Mevcut Metin

Taslak Metin

Öneri/Teklif Metni

Değerlendirme

Değerlendirme

Değerlendirme

Değerlendirme

NOT: Mevcut metin ve taslak metin sütunları karşılaştırma cetveli ile aynı renk ve biçimde oluşturulur. Teklif metni ile yapılacak değişiklikler ise farklı renkte gösterilir.

Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form

GÖRÜŞ DEĞERLENDİRME FORMU*

Taslak Metin

Görüş Veren Kurum

Öneri/Teklif Metni

Değerlendirme

NOT: Mevcut metin ve taslak metin sütunlan karşılaştırma cetveli ile aynı renk ve biçimde oluşturulur. Teklif metni ile yapılacak değişiklikler ise farklı renkte gösterilir.

Taslaklara İlişkin Görüşlerin Cumhurbaşkanlığına Gönderilmesinde Kullanılacak Form

BÜTÇE ETKİ FORMU

Hazırlayan Kamu İdaresi:

Taslağın Adı:

Düzenlemenin Hedefleri:

Düzenlemeden Etkilenenler (Kamu, Özel, Kişi Sayısı):

Yıllık Gerçekleşmesi

Öngörülen İlave Gider Tutan:

Yıllık Elde Edilmesi

Öngörülen İlave Gelir Tutarı:

Yıllık Vazgeçilmesi Öngörülen

Gelir Tutarı:

Hesaplamalarda Esas Alman

Varsayımlar:

ÖRNEK 1/A- MÜSTAKİL TASLAK

... KANUNU TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;... esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2“ (1) Bu Kanun,. . . kapsar.

... hususları bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;

Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini,

...

...

ç)...

z)...

aa)...

ifade eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 27- (1)tarihli ve ... sayılı.. . Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut yönetmeliklerin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

... CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı;... esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2“ (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,. . . kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini,

...

...

ç) ...

ifade eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 27- (1) ... sayılı ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut yönetmeliklerin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

... PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; . . . ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,... atanacak personeli kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri;

... personeli,

...

. . .

ç)... görevlendirilecek personel,

hakkında uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, tarihli ... sayılı ... Kanunun 2 nci

maddesinin birinci fıkrası ile ... sayılı ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

...

...

ifade eder.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) tarihli ve ... sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan ... Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Görevdeki personel

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte . . . personel görev süresi bakımından atandığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmeliğin;

7 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden bir ay sonra,

Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

... Bakanlığından:

... BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI HAKKINDA
YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ... Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev, kuruluş, yetki ve sorumluluklarına, çalışma usul ve esaslarına, müfettiş yardımcılarının mesleğe giriş sınavına, yetiştirilmelerine, ... ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik,... diğer personel ve teftişe tabi olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, ... sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ... nci ve ... inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: ... Bakanını,

Bakanlık: ... Bakanlığını,

e) Başkan: ... Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,

ç) Başkanlık:... Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 5- (1) Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve şube müdürlüğü personelinden oluşur.

Başkanlık, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler; görevlerim Bakan adına yaparlar.

...

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki ve yönerge

MADDE 22- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması, Başkanlığın ve müfettişlerin görev ve çalışma esasları, teftiş faaliyetleri ve diğer hususlar yönerge ile düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

23- (1) tarihli ve ... sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ...

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atanmaları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ... bulunan müfettiş yardımcıları, göreve başladığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerim ... Bakanı/Başkam yürütür.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun/Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı;

düzenlemektir.

Kısım ve bölümler

MADDE 12- (1) Müstakil taslaklar kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılabilir. Kapsamı geniş olan taslaklar kitaplara da ayrılabilir.

(2) Her kitap, kısım ve bölüm için ayrı ayrı başlık konulur. Kitap, kısım ve bölüm ifadeleri kaim ve büyük harfle, başlıklar kaim ve başlıktaki kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. Başlıkların altı çizilmez.

Madde başlıkları

MADDE 14- (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun başlıklar konulur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz.

Madde hükmünün değiştirilmesi maddenin başlığı ile içeriği arasındaki uyumu bozacak ise madde başlığı da içeriğe uygun şekilde değiştirilir.

Madde başlıkları kaim yazılır ve altı çizilmez. Özel isimler hariç madde başlığının sadece birinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonuna noktalama işareti konulmaz.

Maddelerin sıralanması

MADDE 15- (1) Müstakil taslaklarda düzenlemenin niteliğine ve ihtiyaca göre sırasıyla amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, teşkilat, organlar, nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklar, cezaî hükümler, düzenleyici işlemlere ilişkin hüküm, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici hükümler ile yürürlük ve yürütme maddeleri ve varsa düzenlemenin ekleri yer alır.

... KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI

MADDE 1- tarihli ve ... sayılı ... Kanununun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kısım ve bölümler

MADDE' 12- (1) Müstakil taslaklar kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılabilir. Kapsamı geniş olan taslaklar kitaplara da ayrılabilir.

(2) Her kitap, kısım ve bölüm için ayrı ayrı başlık konulur. Kitap, kısım ve bölüm ifadeleri kaim ve büyük harfle, başlıklar kaim ve başlıktaki kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. Başlıkların altı çizilmez.”

MADDE 2- Aynı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ibaresinden sonra gelmek üzere ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “...” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Cümle değişiklikleri ve eklemelerinde satırbaşı yapılmaz.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

... CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ TASLAĞI

MADDE 1- ... sayılı ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maddeler

MADDE 13- (1) Maddeler sırasıyla fıkralar, bentler ve alt bentlerden oluşur.

Fıkralar numarayla, bentler harfle, alt bentler numarayla belirlenir. Bentlerin sıralanmasında Türk alfabesinde yer alan tüm harfler kullanılır. Çerçeve maddelerde fıkralar numaralandırılmaz. Fıkraların numarası ayraçla, bentler ve alt bentlerin harf ve numaralan yarım ayraçla kapatılır; “z” harfinden sonra alfabetik sıralama “aa, bb, cc, çç,... zz, aaa, bbb, ...” şeklinde yapılır.

Maddeler ve çerçeve maddelerin “MADDE” ibareleri kaim, tüm harfleri büyük yazılır, numaralandırılır ve numaradan sonra bitişik olarak kısa çizgi işareti konulur; ayrıca nokta konulmaz. Maddelerin ve çerçeve maddelerin altı çizilmez. Değiştirilen veya eklenen maddeler ile varsa bunların başlıkları kaim yazılmaz, ancak “MADDE” ibareleri yine büyük harfle yazılır.

Tanımlar maddesinde tanımlar alfabetik sıralamaya göre bent veya alt bentlerle gösterilir. Tanımlar maddesine sonradan eklenecek tanımlar son bent veya alt bent olarak eklenir.”

MADDE 2- Aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(3) Aynı maddeye birden fazla fıkra, bent veya alt bent eklenmesi ile aynı maddenin birden fazla fıkrasının, bendinin veya alt bendinin yürürlükten kaldırılması tek bir çerçeve madde ile yapılır.”

“Ancak birbiriyle bağlantılı değişikliklerde sıralama esas konunun yer aldığı mevzuata göre yapılabilir.”

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

... YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- tarihli ve ... sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan ... Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “...” ibaresi şeklinde

değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendine ibaresinden sonra gelmek üzere ibaresi,

(d) bendine ibaresinden sonra gelmek üzere ibaresi eklenmiş ve (g) bendinde yer alan “...” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkratan aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Yürürlükten kaldırılan veya mahkeme karan ile iptal edilen bir madde veya hükmün yeniden düzenlenmesi hâlinde çerçeve maddede, madde veya hükmün yeniden düzenlendiği belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan veya mahkeme kararı ile iptal edilen bir madde veya hükmün yeniden düzenlenmesi hâlinde, yeni hükmün mülga ya da iptal edilen madde veya hükümle ilintili olması veya aynı alana ilişkin düzenleme öngörmesi gözetilir.”

MADDE 3“ Aynı Yönetmeliğe ek 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Özel durumlarda yatay geçiş

EK MADDE 2- (1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kuramlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

... Bakanlığından:

... YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- tarihli ve ... sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ...

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini,

Çerçeve taslak: Mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, mevzuatın bazı madde veya hükümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngören metinleri,

...

ç). . .

z) Müstakil taslak: Başlı başına belirli bir alanı düzenleyen ve ilk defa yürürlüğe konulacak mevzuat metinlerini,

aa) Taslak: Çerçeve ve müstakil taslakları,

bb)...

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taslakları hazırlayacak birimler

MADDE 5- (1) Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birimleri tarafından hazırlanır. Hukuk birimleri dışındaki birimlerce hazırlanan taslaklar hakkında hukuk birimlerinin görüşü alınır. Hukuk birimleri taslakları bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından da inceler.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve sorumluluk yükleyen hükümlere yer verilmesi hâlinde, bu bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görüşleri alınır veya taslak bunlarla birlikte hazırlanır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini... Bakanı/Başkanı yürütür.

MADDE 1- tarihli ve ... sayılı ... Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir,

“Madde başlıkları

MADDE 14- (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun başlıklar konulur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz.

Madde hükmünün değiştirilmesi maddenin başlığı ile içeriği arasındaki uyumu bozacak ise madde başlığı da içeriğe uygun şekilde değiştirilir.

Madde başlıkları kalın yazılır ve altı çizilmez. Özel isimler hariç madde başlığının sadece birinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonuna noktalama işareti konulmaz.”

MADDE 10- tarihli ve ... sayılı ... Kanunun 20 nci maddesinin ikinci

fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- tarihli ve ... sayılı... Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Yürürlükten kaldırılan veya mahkeme karan ile iptal edilen bir madde veya hükmün yeniden düzenlenmesi hâlinde çerçeve maddede, madde veya hükmün yeniden düzenlendiği belirtilir.”

MADDE 2-tarihli ve ... sayılı... Kanunun 3 üncü maddesinin mülga üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Yürürlükten kaldırılan veya mahkeme kararı ile iptal edilen bir madde veya hükmün yeniden düzenlenmesi hâlinde çerçeve maddede, madde veya hükmün yeniden düzenlendiği belirtilir.”

MADDE 5-... sayılı... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İbarelerde değişiklik

MADDE 18- (1) Çerçeve taslaklarda bazı kelimelerin veya ibarelerin kaldırılması, ilave edilmesi veya ikame edilmesi şeklinde değişiklik yapılması hâlinde sadece kelime veya ibarenin değiştirilmesi esastır. Ancak çok sayıda ibare değişikliğinin bir arada yapılması hâlinde ilgili cümle, paragraf, alt bent, bent, fıkra veya maddenin tümünün değiştirilmesi tercih edilir.”

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASLAĞI

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN
TASLAĞI

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI

KARARNAMESİ TASLAĞI

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ TASLAĞI

MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TASLAĞI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
TASLAĞI

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN
KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR TASLAĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR TASLAĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

TÜRK CEZA KANUNU

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Tanımlar

... KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî ve Cezaî Hükümler

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BİRİNCİ KISIM
Cumhurbaşkanlığı Makamı

ALTINCI KISIM

Bakanlıklar

BİRİNCİ BÖLÜM

Adalet Bakanlığı

ÖRNEK 7- TASLAKLARDA MADDE BAŞLIKLARI, MADDE, FIKRA, BENT VE

ALT BENT

Madde başlıkları

MADDE 4- (1)

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü

MADDE 7- (1)

Yurt dışı eğitim

EK MADDE 38-(1)

Tekliflerin bildirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1- (1)

Maddeler

MADDE 13^, (1) Maddeler sırasıyla fıkralar, bentler ve alt berıflerdeıroluşur.

(2) Fıkralar numarayla, bentler harfle, alt bentler numarayla belirlenir. Bentlerin sıralanmasında Türk alfabesinde yer alan tüm harfler kullanılır. Çerçeve maddelerde fıkralar numaralandırılmaz. Fıkraların numarası ayraçla, bentler ve alt bentlerin harf ve numaraları yahm ayraçla kapatılır; “z” harfinden sonra alfabetik sıralama “aa, bb, cc, çç7x. zz, aaa, bbb,...” şeklinde yapılır.

Tanımlaîs^

MADDE 4- (1).

--------------- ► b)..

MADDE 3- tarihli ve ... sayılı Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesi

MADDE 9/A- (1) Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının ilgili maddelerinde, düzenleyici işlemlerin, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlük tarihinden itibaren ne kadar sürede yürürlüğe konulacağı ve yeni düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar varsa yürürlükteki hükümlerin uygulanmasına devam edilip edilmeyeceği belirtilir.”

MADDE 5- tarihli ve ... sayılı Kanuna 10/A maddesinden sonra gelmek

üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Maddelerin sıralanması

MADDE 10/B- (1) Müstakil taslaklarda düzenlemenin niteliğine ve ihtiyaca göre sırasıyla amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, teşkilat, organlar, nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklar, cezaî hükümler, düzenleyici işlemlere ilişkin hüküm, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici hükümler ile yürürlük ve yürütme maddeleri ve varsa düzenlemelerin ekleri yer alır.”

MADDE 3- ... sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ek ve geçici maddeler

MADDE 7/A- (1) Mevzuatta yapılacak yeni düzenlemenin, mevcut maddelerden birine eklenememesi ve mevcut maddelerin sıralamasına uygun düşmemesi durumunda ek madde uygulamasına gidilir. Ek madde, yürürlük maddesinden ve varsa geçici maddelerden önce yer alır.

(2) Taslaklarda mükerrer maddelere yer verilmez, yürürlükteki metinlere ek madde eklenmesi yoluna gidilir. Eklenecek yeni maddenin düzenlemenin belirli bir bölümünde yer alması gerekiyorsa, madde ilgili bölümde “MADDE .../A-” şeklinde numaralandırılır.”

Saklı tutulan hükümler

30- (1) tarihli ve ... sayılı ... Kanunim 51 inci maddesinin

dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Aranacak nitelikler

MADDE 35- (1) Genel Müdürlükte uzman kadrolarına atanacakların tarihli ve ... sayılı ... Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartları haiz olmaları zorunludur.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 36- (1) Bu Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen sürenin sonuna kadar ... sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanmaz.

Saklı tutulan hükümler

MADDE 30- (1) ... sayılı ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Aranacak nitelikler

MADDE 35- (1) Kurul üyesi olarak atanacakların ... sayılı ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları zorunludur.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 36- (1) ... üyeliklerine yapılacak atamalarda ... sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi uygulanmaz.

ÖRNEK 10/A MÜSTAKİL TASLAK KARŞILAŞTIRMA CETVELİ*
... KANUN TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

GENEL GEREKÇE

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

...KANUNU

... KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; Başbakanlık, bakanlıklar,—bağh?

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; mevzuat taslaklarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Kanun; Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını kapsar.

ilgili, rrrçTvrnRuıuıız ve rui U1U-plili trv OJIŞOl RultlU—Rttt titll—vv—Kut ulUalul 1

lUlUllllUUll 11UZ.11 lUTIUVCm R'UIIUEK, RUIIUU IZURlllUIlU” RL11 U.111U.111C,                                                                                                                       LUZ.UR,

TViTCtltidlR, Ddhdliiul rvtttUiti—Rıifill 1—eril—KıiruTitir—Ve—trrtter—tıriZeHıe V tvt

işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Gerekçe:

MEVCUT METİN

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler

MADDE 4-- (1) Taslaklar düzenlenirken aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. t aslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.
 2. Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır.
 3. Taslaklar hazırlanırken yargı kararlan gözönünde bulundurulur.

TASLAK METİN

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler

MADDE 4- (1) Taslaklar hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.
 2. Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır.
 3. Taslaklar hazırlanırken yargı kararlan, ülkemizin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalar, ülkemizin üyesi veya aday üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlan göz önünde bulundurulur.

ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler yürürlükten kaldınhr.

 1. Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışmda kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmemesi esastır.
 2. Taslaklann kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir ve amaç maddesinin tekran biçiminde yazılmaz. Taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa taslakta aynca kapsam hükmüne yer verilmez.
 3. Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, zorunluluk bulunmadıkça ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilmez.
 4. Taslaklann birden fazla kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına ilişkin hükümler içermesi hâlinde mutabakatla hazırlanması esastır.

ğ) Taslaklann hazırlanmasında istişare ve katılımcılığa önem verilir.

ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler yürürlükten kaldınhr.

 1. Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışmda kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez;
 2. Taslaklann kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenin taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa; taslakta ayrıca kapsam hükmüne yer verilmez.
 3. Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilmez.
Metin Kutusu: MEVCUT METİN
Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler
MADDE 4-- (1) Taslaklar düzenlenirken aşağıdaki ilkelere uyulur:
a)	t aslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.
b)	Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır.
c)	Taslaklar hazırlanırken yargı kararlan gözönünde bulundurulur.
Metin Kutusu: TASLAK METİN
Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler
MADDE 4- (1) Taslaklar hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulur:
a)	Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.
b)	Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır.
c)	Taslaklar hazırlanırken yargı kararlan, ülkemizin taraf olduğu milletlerarası andlaşmalar, ülkemizin üyesi veya aday üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlan göz önünde bulundurulur.
ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler yürürlükten kaldınhr.
d)	Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışmda kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmemesi esastır.
e)	Taslaklann kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir ve amaç maddesinin tekran biçiminde yazılmaz. Taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa taslakta aynca kapsam hükmüne yer verilmez.
f)	Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, zorunluluk bulunmadıkça ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilmez.
g)	Taslaklann birden fazla kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına ilişkin hükümler içermesi hâlinde mutabakatla hazırlanması esastır.
ğ) Taslaklann hazırlanmasında istişare ve katılımcılığa önem verilir.
Metin Kutusu: ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler yürürlükten kaldınhr.
d)	Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışmda kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez;
e)	Taslaklann kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenin taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa; taslakta ayrıca kapsam hükmüne yer verilmez.
f)	Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilmez.

Gerekçe:

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

İKİNCİ BÖLÜM

Taslakların Hazırlanması ve Başbakanlığa Gönderilmesi

İKİNCİ BÖLÜM Taslakların Hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığına Gönderilmesi

Taslakları hazırlayacak birimler

MADDE 5— (1) Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birimleri tarafından hazırlanır. Hukuk müşavirlikleri dışındaki birimlerce hazırlanan taslaklar hakkında hukuk müşavirliklerinin görüşü alınır.

Taslakları hazırlayacak birimler

MADDE 5- (1) Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birimleri tarafından hazırlanır. Hukuk birimleri dışındaki birimlerce hazırlanan taslaklar hakkında hukuk birimlerinin görüşü alınır. Hukuk birimleri taslakları bu Kanuna uygunluk bakımından da inceler.

Gerekçe:

Yeni Madde

Yürürlük maddesi

MADDE 17- (1) Yürürlük maddesinde düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilir.

(2) Ekonomik ve ticari alan ile yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde, mümkün olduğunca taslağın yayımlanma tarihi ile yürürlüğe giriş tarihi arasında makul bir süre bırakılır.

Gerekçe:

Yürütme

MADDE-28 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Yürütme

MADDE 32- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Gerekçe:

ÖRNEK 10/B Ç ERÇEVE TASLAK KARŞILAŞTIRMA CETVELİ*

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

GENEL GEREKÇE

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

Kadrolar

MADDE 11-(1) Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.

Kadrolar

MADDE 11- (1) Cumhurbaşkanlığı Makamı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.

Gerekçe:

MADDE 2-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 96 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

Döner sermaye işletmesi

MADDE 96 -(1) Bakanlık, döner sermaye işletmeleri kurabilir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 96- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 saydı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

Lyuııcı bCıiTlayc DUıtyej'c—ttti—rtîllayıd—tLUlıUldvaK                                                                 ayni

yurttılUlcu ? ■ U'Ulzcı—BCtiLia.y'C lauliyCtl'CrHlugıl1 Ci'UC CulltXeTL ••R-ari-etr;—Ehajgıg—vtr yardımlardan oluşur.

) Oagiiş—re y artı tiril ili—laublo"-VHmcttt.......................... aeliTİctyC' fic alftiiTr 0ifiltirkbtzJ.li

tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.

V+t i^trlici 3‘Ctıiia.yeillIl--------------------------- işleri i il ı lebi lltlcH------------ Uugall---------- KdaJur.-------- otrcfiHltb

sermaye, tahsis edilen sermaye tutarma ulaşıncaya kadar döner sermayeye

A I Ati 1 T*

(5) işletmelerin faaliyet alanları,-gelirleri, giderleri ve denetimi ile ilgili hususlar Hazine ve Maliye -Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Gerekçe:

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 318 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 318 -(1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

e) Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yürütmek,

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 318-(1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

e) Bakanlığa ait öğretmenevi ve akşam sanat okulu, misafirhane ve benzeri sosyal tesislere ilişkin usul ve esasları belirleyerek her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

Gerekçe:

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 340 mcı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teşkilatının” ibaresi “teşkilatı ve” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiş, sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut ikinci fıkrasında yer alan “müfettişlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müfettiş yardımcılarının” ibaresi eklenmiştir.

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 340 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile Bakanlık teşkilatınm bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının birlikte veya ayn ayrı sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduğu şirketlerin her

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 340- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile Bakanlık teşkilatı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının birlikte veya ayn ayn sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduğu şirketlerin her

türlü faaliyet, hesap ve işlemlerini teftiş etmeye, incelemeye ve soruşturmaya yetkilidir.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları, müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

türlü faaliyet, hesap ve işlemlerini teftiş etmeye, incelemeye ve soruşturmaya yetkilidir.

 1. Teftiş Kurulu Başkanlığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.
 2. Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları, müfettişlerin ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Gerekçe:

MADDE 5- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 343/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı

MADDE 343/A- (1) Teknik Hizmetler-Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı MADDE 343/A- Mülga

Ör? ÎTgTTl ItlCVitlutl—U'y uf lllCtİ—Jytt Vuitllliz—3CllkIy~t—g,ll VC-ilttgl—CLİCf 1111 yürütmek,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ikmal maddelerinin kodlandırma faaliyetlerini yürütmek,

JJ CUV4I1113 JV 1X111 î YlZSCtly İ-Jljr tIItJJl.fi., IXCici YVJlUJfİJK ■ ■ VC 1NUİKÎCC1 (rVlJfVîT'7

den uliilid------------ YİAYtJjlllliU—trrligiLUl ttıdfi.,—TVDlvrN--------------------- iJdVtmIIld—SnTdrtCjTTc—Fi dil i dil fil

AdîTY U11 lil'Cln.'C’CiTiiii Kuluullttöı—rt—tçtctttt i it! b 1,—ctnrjrdpt—rt!—Cg ıtlIIl—lyijı çalışmalar yapmak.

ç) AR GE ve teknoloji yönetim faaliyetlerini geekleştimıek,

d-i—Tflrlf —K-hvvpİ 1 pirini n i İhtiva pi.it T Icfircı                                                                      fjnPTVİPi'

te^nızdtd dit ickhik- süreç ı en yonetmeK, uıuFi-vc ureunı Rattı fcaHttK-ttsyo-nu yapmak,

e) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı çerçevesinde tedarik edilecek

şartname faaliyetlerini yürütmek,

OanıilliiK tticnvez—vç—tctŞrrrt—tCŞrivllall.—UC ncmttki Itdtj—Dd^KdlJlljgJ—Yt

RtiT YCl fkVlll U UuillltTur i—rrc—Lkıgl 15—riglll—KUTUIJI——KUFUIu^ıdid dil—t? i dil—ctllŞ

değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,

jp2j NATO                                AnlngrıriFi'^ı /STANATr^ vp

1 ay İlildi              ili } tıdrLi’vrliud gtrrttş trr                                         j—ttgrtt—KuUI UllrttiUI—lt1ujnxIHto

bildirmek;

ğ) NATO—Ulusal—Silahlanma Yöneticileri—Konferansı—(-CNAD)

Tvapjdıt 11 lldd lJidadi 0ildi 11 dilifid lyircivLUTiUgU sghLTctdTy dblUl jdpirtuiVy

h) Türk Standardlan Enstitüsü tarafından hazırlanan standart taslakları hakkında Bakanlık görüşünü oluşturmak,

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Gerekçe:

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 348 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

Yeni Madde

Yurtdışı teşkilatı

MADDE 348/A- (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Gerekçe:

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

MEVCUT METİN

TASLAK METİN

Yeni Madde

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan İl Mahalli İdareler Müdürü unvanlı kadrolar İdare ve

Denetim Müdürü şeklinde değiştirilmiştir.

(2) İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında İl Mahalli İdareler Müdürü kadrolarında bulunanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro dereceleriyle durumlarına uygun İdare ve Denetim Müdürü kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

Gerekçe:

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Gerekçe:

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Gerekçe:

♦NOTLAR:

 1. Karşılaştırma cetvelinde çıkarılan ibareler mevcut metin sütununda kırmızı ve üstü çizili olarak, eklenen ibareler taslak metin sütununda mavi renkli olarak gösterilir.

2- Mevcut metin ve taslak metin satırları farklı renklerde ve hafif tonlarda gölgelendirilir.

YORUM EKLE