Meslek Yüksekokulu Müdürleri İdari Görev Ödeneği

Meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneği, Meslek Yüksekokulu Müdürleri İdari Görev Ödeneği sayıştay kararı

Meslek Yüksekokulu Müdürleri İdari Görev Ödeneği

 Meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneği

Meslek Yüksekokulu Müdürlerine idari görev ödeneği ödenmesinde Meslek Yüksekokulu ile Yüksekokul ayrımına gidilmemesi gerektiği yönünde Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 23.11.2016 tarihli kararı

Kamu İdaresi Türü

Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı2014
Dairesi2
Dosya No40773
Tutanak No42360
Tutanak Tarihi23.11.2016
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Konu: Meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneği

51 sayılı ilamın 2 nci maddesi ile; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesinde idari görev ödeneği ödenecek görevler arasında sayılmayan meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi nedeniyle ... TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlu temyiz dilekçesinde özetle;

A-) Üniversite Personel Daire Başkanlığının 06.10.2011 tarihli ve 6159 sayılı yazısında; ... Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20/b maddesi gereğince asaleten Yrd.Doç.Dr. ...'ün atandığının, 20.10.2011 tarihli ve 6461 sayılı yazısında ise 10.10.2011 tarihinde görevine başladığının belirtildiğini, ... Meslek Yüksekokulu Müdürünün atanmasına da yasal dayanak olarak gösterilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20/b maddesinde;

"Yüksekokul Müdürü üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı Yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur." denildiğini,

Görüldüğü gibi "Meslek Yüksekokulu Müdürü" ifadesinin, atamaya dayanak olan kanun maddesinde de geçmediğini ancak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20/b maddesine göre atamanın yapıldığını ve Meslek Yüksekokulu Müdürünün fiilen göreve başladığını,

İdari görev ödeneğinin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesi ile düzenlendiğini ve;

"Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30’u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15’i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir" denildiğini,

İdari görev ödeneğinin, 13 üncü madde metninde sayılan görevlerde bulunanlara ödendiğini,

Bunların;

a) Rektör, b) Rektör yardımcısı, c) Dekan, d) Dekan yardımcısı, e) Enstitü ve Yüksekokul müdürleri, f) Konservatuar müdürü, g) Bölüm başkanı, h) Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar müdür yardımcıları olduğunu,

Dolayısıyla ilgi yazıda sorgu konusu edilen "Meslek Yüksekokulu Müdürü" ifadesinin bulunmamasında yasa koyucunun amacının; 

Meslek Yüksekokulu Müdürü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü, Sağlık Yüksekokulu Müdürü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, … vb. gibi okulların isimlerini tek tek saymayarak, tamamını kapsayacak şekilde ''Yüksekokul Müdürü" olarak ifade ettiğinin düşünüldüğünü çünkü bu yasa metninde Meslek Yüksekokulu Müdürüne İdari Görev ödeneğinin verilemeyeceği konusunda bir sınırlama bulunmadığını,

Aynı şekilde; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde Fakülteler, 11 inci maddesinde Enstitüler, 12 inci maddesinde Yüksekokullar akademik teşkilat yapısı içinde sayılmışlarken, Konservatuar ve Meslek Yüksekokullarının bu teşkilatlanmanın içinde yer almadığını,

Yine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ıncı maddesinde Fakülte organları, 19 ncu maddesinde Enstitü organları, 20 inci maddesinde ise Yüksekokul organları belirtilirken, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulu tanımlarına yer verilmediğini,

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12 inci maddesinde ise aynen; “Yüksekokullar; Ön lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya ana sanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar." denildiğini,

Dolayısıyla Teşkilatlanma içinde yer almayan Meslek Yüksekokullarının, Yüksekokul gibi değerlendirilip, onların yapılanmalarına aynen uyularak işlemlerin yürütüldüğünün anlaşıldığını,

Yine aynı şekilde; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde, Yüksekokullar tanımlanırken açık bir şekilde ön lisans diyerek Meslek Yüksekokullarını da kapsadığının görüleceğini,

Bu bağlamda; 10.10.2011 tarihinden beri ... Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini fiilen yürüten Doç.Dr. ...'ün, göreve atanmasında ve fiilen görevi yürütmesinin mevzuat çerçevesinde hukuka ve usule uygun olduğunu, 2014 yılında her ay yaptığı hizmet karşılığında, yıllardan beri uygulanmakta olan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Gösterge tablosu ve ek göstergeler başlıklı 5 inci maddesi ve İdari Görev Ödeneği başlıklı 13 üncü maddesine göre İdari Görev Ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanarak ödendiğini,

Ek Göstergesi :4800

Kadro Derecesi :1

Görev Aylığı :l/4

Aylık Göstergesi :1500

Maaş Katsayısı (Temmuz 2014) :0,076998

İdari Görev Ödeneği= [(Gösterge+Ek gösterge)*Aylık katsayı]*%20= [(1500+4800)*0,076998]*%20 = ...TL olduğunu, Bürüt (Gelir vergisi=26.20 ve damga vergisi=0,74 kesilerek ) ...TL net miktar elde edildiğini,

B-) İlgi yazınızda Sorgu konusu olan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Gösterge tablosu ve ek göstergeler” başlıklı 5 inci maddesine göre; doçent ünvanlı Meslek Yüksekokulumuz Müdürüne 4800 ek gösterge puanı üzerinden hesaplanarak, İdari Görev ödeneği yapıldığını ayrıca geliştirme ödeneği ve üniversite ödeneğini kadrosunun bulunduğu ... Teknoloji Fakültesinden aldığı için yapılan araştırmada onların da 4800 ek gösterge puanı üzerinden hesaplandığının anlaşıldığını,

Aynı Kanunun “Üniversite Ödeneği” başlıklı 12 nci maddesine göre;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının" doçent kadrosunda bulunanlara ödemede esas olan %175'i oranında üniversite ödeneği ödendiğinin de kadrosunun bulunduğu ... Teknoloji Fakültesinden teyit edildiğini,

Yani doçent unvanlı ... Meslek Yüksekokulu Müdürüne, 6400 ek gösterge puanı üzerinden hesaplama yapılarak, idari görev ödeneği, üniversite ödeneği, geliştirme ödeneği ödenmediğini, ayrıca üniversite ödeneği puan yüzdesinin de %245 olmayıp, %175 puan üzerinden yapıldığının tespit edildiğini,

C) Sayıştay Başkanlığı 2. Dairesinin 19.01.2016 tarihli 2014/51 sayılı ilamında Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü yürüten personele “Yüksekokul Müdürü” ile aynı mali hakların ödenmesinin mümkün olmadığına karar verildiğini ancak Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini fiilen yürüten personele çalışması, yetki ve sorumluluk kullanması karşılığında verilecek mali hakların nasıl ve ne şekilde ödeneceği belirtilmediğini,

D-) Yükseköğretim mevzuatındaki çelişkili maddelerden birisinin de 2547 sayılı Kanunun (36/g) maddesi olduğunu, bu madde de; "Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri İçin haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır." denildiğini, fakat bu Kanun maddesinde de "Meslek Yüksekokulu Müdürü" ifadesi geçmediği halde meslek yüksekokulu müdürlerinin “Yüksekokul Müdürü” kapsamında düşünülerek buna göre işlem yapılmakta olduğunu,

E-) Yukarıda belirtilen konuya açıklık getirebilmek amacıyla, Enstitü Müdür Yardımcılarının görevlendirilmeleri ve idari görev ödenekleri ile ilgili benzer bir durumun da aşağıda belirtildiği gibi olduğunu;

Yükseköğretim mevzuatındaki çelişkili maddelerinden olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19 uncu maddesinin (b) bendinde, enstitü müdür yardımcılarının enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından atanacağının belirtilmiş olduğunu,

Yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitülerde, idari görevlere görevlendirilebilecek ya yeterli sayıda ya da hiç kadrolu öğretim elemanı bulunmadığını, öğretim elemanı bulunmayan enstitülerin, diğer birimlerde görevli öğretim elemanları arasından atama yapabildiğini, söz konusu idari görevlere o enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından atama yapılmasının esas olduğu, bu esasa göre atanmamış olanların 2547 sayılı Kanunun (36/g) maddesinde öngörülen ders yükü muafiyet veya indirimden ve 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen idari görev ödeneğinden yararlanamadıklarını (Bu konu ile ilgili bir dava örneğinin ekte sunulduğunu),

F-) Konuya ilişkin ekte sunulan 17.11.2015 tutanak tarihli 41052 tutanak nolu Temyiz Kurulu kararında;

“Söz konusu 2547 sayılı Kanun esas itibariyle, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri, bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenleyen, yükseköğretim kuruluşlarının faaliyet ve esaslarını düzenleyen bir kanun olduğundan bu Kanunda yüksekokullar ile ilgili yapılan tanımlamaların 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki "ek gösterge" düzenlemesinde esas alınması hukuken mümkün değildir. Çünkü 2914 sayılı Kanun, özlük hakkı olan ek gösterge hususunda, 2547 sayılı Kanuna göre özel bir kanundur. Ayrıca her iki kanunun düzenlediği konular yukarıda da açıklandığı üzere farklıdır. Bu nedenle aralarında önceki kanun sonraki kanun ilişkisi de kurulamaz. Kaldı ki, 2914 sayılı Kanunda yüksekokullar; sadece ek gösterge hususunda değil, 12 nci maddesinde "üniversite ödeneği", 13 üncü maddesinde "idari görev ödeneği" gibi diğer bir takım ödemelerde de aynı şekilde düzenlenmiş, yüksekokul/meslek yüksekokulu ayrımına gidilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,... Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.... île ... Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. ...'e, 6400 ek göstergeden ödeme yapılmasında mevzuata aykırılık olmadığına" hükmedildiğini,

G-) Meslek Yüksekokulu müdür yardımcılarına da 2014 yılı İçerisinde her ay yukarıda belirtilen kanun maddeleri ve gerekçelere dayanılarak idari görev ödeneği verildiğini, bir yüksekokul türü olan meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına kanunun lafzını dar yorumlayarak idari görev ödeneği verilmemesinin adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğunu, bu durumda hem meslek yüksekokulu idarecilerinin görev yaptıkları halde emeklerinin karşılığını alamayacak, hem de üniversitelerin bu idari görevlere görevlendirecek eleman bulamayacaklarını, bu hususların da verilecek kararda göz önünde bulundurulmasını talep ettiğini,

H-) Sayıştay Daire ilamı ile hatalı idari görev ödeneğinin ödendiği belirtildiğini 2014 yılı içerisinde ... Meslek Yüksekokulunda fiilen görev yapan, yetki ve sorumluluk taşıyan Müdür ve Müdür yardımcılarına yaptıkları hizmet karşılığında ödenen idari görev ödeneklerinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 5 ve 13 üncü maddelerine göre ödenmiş olduğunu, ilgi sayılı kararda Meslek Yüksekokulu yöneticilerine idari görev ödeneği ödenemeyeceği tespitinin Kanunda zikredilen "Yüksekokul" kelimesinin kapsamının dar yorumundan kaynaklandığını,

Ancak 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yüksekokul tanımlanırken sadece belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumu denildiğini, Yüksekokulların iki (2) yıl veya dört (4) yıl eğitim öğretim içermesi ile ilgili kanunda bir tanımlama olmadığını, bu nedenle Meslek Yüksekokullarını da bu kapsamda düşünmek gerektiğini,

Ayrıca Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yüksekokulların, "önlisans ve lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlandır" şeklinde tanımlandığını, bu tanımlamaya göre önlisans düzeyinde eğitim öğretim veren meslek yüksekokullarının da yüksekokul tanımı içinde yer aldığını,

I) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20 nci maddesinde yüksekokulların organlarının yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu olarak sayıldığını ve bu organların atanma usulü ve şartlarının belirlendiğini,

Kanunda meslek yüksekokulları için böyle bir düzenlemenin yapılmadığının görüleceğini, meslek yüksekokullarının organları ve bunların atanmasında yüksekokullara ilişkin 20 nci maddenin esas alındığını ayrıca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yüksekokul ve meslek yüksekokulu yöneticilerinin mali hakları açısından da farklı bir düzenlemeye gidilmediğini (Üye ...'ın görüşü),

Bu nedenlerle, Yüksekokul Müdürü ve Müdür Yardımcısının tabi olduğu usule göre atanan meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcısına idari görev ödeneği ödenmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılarak, kamu zararının oluşmadığına karar verilmesi gerektiğini,

Meslek Yüksekokulu Müdürünün Üniversitenin en yüksek yönetim organı olan Senato da üyelik yaptığını, tüm diplomalara imza atarak sorumluluk üstlendiğini, kullandığı bu yetki ve sorumluluk karşılığında ödenen idari görev ödeneğinin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesine uygun olarak kabul edilmesi gerektiğini,

Sonuç olarak; yukarıda arz ve izah edilen gerekçelerle meslek yüksekokulları mevzuatta yüksekokullar arasında tanımlandığından meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına hesaplanan idari görev ödeneğinin usul ve hukuka uygun olduğunu belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını istemiştir.

Başsavcılık;

“Temyiz talebinin kabulü ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı” yönünde görüş bildirmiştir.

Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:

2547 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde;

“Bu Kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek,”

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde;

“Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.” denilmektedir.

Aynı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ise;

Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) ……….

b) …………

g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.

ı) (Değişik: 13/2/2011-6111/170 md.) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumu” şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu 2547 sayılı Kanun esas itibariyle, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri, bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenleyen kanundur.

Adı geçen Kanunun dördüncü bölümünde Üniversite organları sıralanmış olup 16, 17, 18 inci maddelerde fakülte ve organları, 19 uncu maddede enstitüler, 20 inci maddede de yüksekokulların organları, müdürleri ve atanma şartları düzenlenmiştir.

20 nci maddede:

“ Yüksekokullar

Organlar:

a. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.

b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

c. Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

e. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.” denilmiştir.

Benzer düzenlemenin 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde de yapıldığı, yönetmeliğin 7 inci maddesi ve devamında fakülte ve organlarına, 11 inci maddesinde enstitülere, 12 nci maddesinde de yüksekokullara yer verildiği buna mukabil belirtilen maddeler incelendiğinde, Kanunda ve teşkilat yönetmeliğinde meslek yüksekokulu organları ile müdürlerinin atanmalarına ayrı bir madde hükmünde yer verilmediği görülmektedir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 1 inci maddesinde amacının;

“Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemek” olduğu, kapsamının ise; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük hakları olduğu göz önünde bulundurulduğunda;

Yüksekokul müdürleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20/b maddesinde öngörülen atama usulünün, teşkilatlanma içerisinde yer almayan meslek yüksekokulunun müdürleri için de uygulandığı bir durumda; atanma şekli aynı olan ve idareci olarak benzer görevleri ifa eden meslek yüksekokulu idarecileri açısından; 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereği ödenen “idari görev ödeneği”nde, yüksekokul/meslek yüksekokulu ayrımına gidilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle 51 sayılı ilamın 2 nci maddesi ile ... TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,

(Üye ...’ın ilam hükmünün kaldırılması kararına katılmakla birlikte;

Meslek Yüksekokulu tanımı, 2547 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3.maddesine, 13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170.maddesi ile eklenen cümle ile getirilmiş ise de; Meslek Yüksekokulları, bu değişiklikten önce de “Yüksekokul” tanımlaması altında bu Kanun kapsamında yer almakta olup, teşkilatlanma ve işleyişleri 2547 sayılı Kanunun 3,20,21,51 vs. maddelerine göre gerçekleştirilmiştir.

Kanun koyucu, 6111 sayılı Kanunla bu tanımlamayı getirirken, Meslek Yüksekokullarının teşkilatlanma ve işleyişleri hakkında yeni veya başka bir düzenleme getirmemiş; Kanunda var olan “Yüksekokul” tanımlaması altında diğer yüksekokulların yanı sıra Meslek Yüksekokulları için de öngörülmüş ve geçerli olan düzenleme ve kurallar korunmuştur.

Yine 6111 sayılı Kanunla getirilen bu tanımlamaya paralel olarak, 2914 sayılı Kanunda yer alan kadro ve görev unvanlarında değişiklik yapılmamış; “Yüksekokul Müdürü” unvanının yanı sıra, ayrıca “Meslek Yüksekokulu Müdürü” unvanı getirilmemiştir. Aynı şekilde, 2914 sayılı Kanunda bütün yüksekokullar; Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “ek gösterge”, 12 nci maddesinde yer alan “üniversite ödeneği”, 13 üncü maddesinde yer alan “idari görev ödeneği” gibi diğer bir takım ödemeler hususunda da ortak düzenlemeye tabi kılınmış; yüksekokul/meslek yüksekokulu personeli ayrımına gidilmemiştir. Bunun bilinçli bir tercih olduğu düşünülmektedir.

Diğer taraftan; konunun farklı yorum ve yaklaşımlara müsait olduğu düşünüldüğünde, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin açık şekilde kasıt, kusur ve ihmalinden söz edilemez, şeklindeki ilave görüşü ile,

Üyeler ...ile ...’ın;

06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde söz konusu Kanunda geçen kavram ve terimlerin “Tanımlar”ına yer verilmiş olup madde de;

“ …

a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.

b) Üst Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.

c) (Değişik birinci paragraf: 29/6/2001 - 4702/1 md.) Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır.

(Değişik:3/4/1991 - 3708/1 md.) Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim - öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.

d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.

e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.

f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.

h) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.

ı) (Değişik: 13/2/2011-6111/170 md.) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.

j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.

k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.

…” tanımlamaları yapılmıştır.

Yükseköğretim kurumlarından meslek yüksekokulu ise bahsedilen maddenin (ı) bendinde, 25.02.2001 tarih ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 170 inci maddesi ile yapılan değişiklik sonrasında;

“Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.” şeklini almış olup 2547 sayılı Kanunun ilk yayımlandığı halinde de meslek yüksekokulunun tanımına 3/ı bendinde yer verilmiştir.

Yayımı tarihinde maddedeki tanım;

“Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.” şeklindedir.

Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 üncü maddede “üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi, bölüm” şeklinde bir sıralamanın ve tanımlamanın yapıldığı görülmektedir.

Aynı şekilde 30.03.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun “Esaslar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur.” denildikten sonra;

“Bir üniversitede;

a)…

d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar;

e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar;

f) Ön lisans düzeyinde ara insan gücü yetiştiren meslek yüksekokulları;

g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama merkezleri;

bulunabilir. Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur.

Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.” hükmü ile 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki düzenlemeye paralel bir düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda yer verilen kanun maddelerinden kanunların yayım tarihinden itibaren üniversite kurumları sıralamasında meslek yüksekokullarına ve tanımına yer verildiği görülmektedir.

İlam hükmü, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesinde idari görev ödeneği ödenecek görevler arasında sayılmayan meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi nedeniyle verilmiştir.

13.10.1983 tarih ve 18190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

“Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70’i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30’u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20’si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15’i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara idari görev ödeneğinden en yüksek olanı verilir.” denilmiştir.

Madde hükmünde yüksekokul müdürü ve müdür yardımcıları idari görev ödeneği ödenecek görevler arasında sayılmış ancak meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcılarına yer verilmemiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde yükseköğretim kurumları sayılırken, “yüksekokullar” ile “meslek yüksekokulları” ayrı ayrı belirtilmiş ve yine aynı maddenin (g) bendinde “yüksekokul”, (ı) bendinde de “meslek yüksekokulu” tanımı yer almıştır. Benzer ayrım 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda da yapılmıştır. Buna göre yüksekokullar ile meslek yüksekokulları, yükseköğretim sistemi içinde farklı kurumlar olarak hizmet vermektedirler. Dolayısıyla 2914 sayılı Kanunda idari görev ödeneği ödeneceği açıkça belirtilmeyen meslek yüksekokulu müdürü ve müdür yardımcılarına yüksekokul müdürü ve müdür yardımcıları kıstas alınarak idari görev ödeneği ödenmesi mümkün değildir. Bu nedenle ilam hükmünün tasdiki gerekir, şeklindeki ayrışık görüşlerine karşı)

Oy çokluğu ile,

Karar verildiği 23.11.2016 tarih ve 42360 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 12:13
YORUM EKLE