Maliye'den yüzde 1 sendika kesintisi yazısı

Maliye'den yüzde 1 sendika kesintisi yazısı

Maliye'den yüzde 1 sendika kesintisi yazısı

Maliye'den yüzde 1 sendika kesintisi yazısı

Maliye'den yüzde 1 sendika kesintisi yazısı

Maliye'den yüzde 1 sendika kesintisi yazısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Danıştay 12. Dairesinin  vermiş olduğu karar nedeniyle, toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 sınırlamasının uygulanmamasını istedi.

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : E-27998389-110.11.12.03-827641 31.12.2021

Konu : Toplu Sözleşme İkramiyesi

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 13.12.2021 tarihli ve E-83993637-719-777820 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla. 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmelin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 23 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.

2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmelin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 23 üncü maddesinde;

"(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi ”2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ" esas alınır."

hükmü yer almakta olup Danıştay Onikinci Dairesinde açılan 2021/6348 Esas No'lu davada, anılan Daire söz konusu maddede yer alan;

( "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde) ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına.

"Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ”esas alınır." ibaresi yönünden ise yürütmesinin durdurulması isteminin reddine.

8/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir.

Bu kapsamda, anılan Daire tarafından yeni bir karar verilinceye kadar 1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "kırkbeş Türk Lirası" ibaresinin "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanması gerektiği; diğer taraftan, söz konusu 23 üncü maddenin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verilen ikinci fıkrası hükmünün, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ibarenin uygulanmasına yönelik bir düzenleme olduğu ve verilen karar neticesinde uygulanma imkanı bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Yakup TEKİN

Genel Müdür

Ek: Karar (9 Sayfa)

YORUM EKLE