Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı,

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

(A) MERKEZ TEŞKİLATI                                                  |

SIRA NO

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

1

BAKAN YARDIMCILIĞI

Bakan Yardımcısı

Bakan

Müsteşar Yardımcısı (Ş)

Bakan Yardımcısı

Bakan Yardımcısına Bağlı Personel

Bakan Yardımcısı

2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü

Bakan

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

3

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Bakan

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

4

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kumlu Başkam

Bakan

Başmüfettiş,, Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkam

Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkam

Şube Müdürü, Ayniyat Saymanı

Teftiş Kurulu Başkam

Diğer Personel

Şube Müdürü

5

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetçi

Bakan

Diğer Personel

Bakan

6

BAKAN MÜŞAVİRLERİ

Bakan Müşaviri

Bakan

Bakanlık Müşaviri (Ş)

Bakan

7

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Bakan

Genel Müdür Yardımcısı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri» Avukat

Genel Müdür Yardımcısı

Kültür ve Turizm Uzmanı, Şube Müdürü, Kültür ve Tu­rizm Uzman Yardımcısı, Ayniyat Saymanı

Daire Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

8

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanı

Bakan Yardımcısı

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Kültür ve Turizm Uzmanı, Şube Müdürü, Kültür ve Tu­rizm Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Müşavir®, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Uz­manı, Uzman, Araştırmacı, Ayniyat Saymanı

Daire Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü.

9

GENEL MÜDÜRLÜKLER

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü, Bilgi Teknolojileri

Genel Müdürü,

Güzel Sanatlar Genel Müdürü. Kültür Varlıkları ve Müze­

ler Genel Müdürü,

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü, Personel Genel

Müdürü,

Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, Telif

Hakları Genel Müdürü,

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü.

Bakan Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü, Bilgi Teknolo­jileri Genel Müdürü^

Güzel Sanallar Genel Müdürü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü,

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü,

Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, Telif Hakları Genel Müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü.

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Başkontrolör, Kontrolör

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü

Stajyer Kontrolör

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü

Kültür ve Turizm Uzmanı, Müze Başkanı, Şube Müdürü, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı, Müdür, Müdür Yar­dımcısı, Araştırmacı. Uzman, Eğitim Uzmanı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Uzmanı, Ayniyat Saymanı, Müşavir(Ş)

Daire Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

10

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Bakan Yardımcısı

Kültür ve Turizm Uzmanı, Şube Müdürü, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, Ay­niyat Saymanı, Müşavir(Ş)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

11

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Bakan Yardımcısı

Şube Müdürü, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Müdür, Müdür Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Uz­manı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, Ayniyat Saymanı, Müşavir(Ş)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

(B) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

SIRA NO

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

1

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜR­LÜKLERİ

Rölöve ve Anıtlar Müdürü

| Genel Müdür Yardımcısı

Kültür ve Turizm Uzmanı, Rölöve ve Anıtlar Müdür Yar­dımcısı, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

Rölöve ve Anıtlar Müdürü

Diğer Personel

Rölöve ve Anıtlar Müdür Yardımcısı

2

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KÜLTÜR VARLIKLARINI KO­RUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Koruma Bölge Kurulu Müdür Yardımcısı

Korama Bölge Kurulu Müdürü

Diğer Personel

Koruma Bölge Kurulu Müdür Yardımcısı

3

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL RESTORASYON VE KONSERVASYON MERKEZ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Mü­dürü

Genel Müdür Yardımcısı

Kültür ve Turizm Uzmanı, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdür Yardımcısı, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürü

Diğer Personel

Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdür Yardımcısı

4

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YENİLEME ALANLARI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kumlu Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Koruma Bölge Kurulu Müdürü

5

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ MÜDÜR­LÜKLERİ VE RESİM HEYKEL MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resim Heykel Müzesi Müdütü, Devlet Güzel Sanatlar Galeri Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı

Resim Heykel Müzesi Müdürü

Diğer Personel (Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü)

Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı

Diğer Personel (Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdür­lüğü)

Devlet Güzel Sanatlar Galeri Müdürü

6

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA, İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ

Atatürk Kültür Merkezi Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı

Atatürk Kültür Merkezî Müdürü

Şube Müdürü, Daire Tabibi

Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

7

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI VE DİĞER ORKESTRA MÜDÜRLÜKLERİ

Orkestra Müdürü, Orkestra Şefi, Orkestra Müdür Yardım­cısı, Orkestra Şef Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Devlet Sanatçıları, Orkestra Sanatçısı, Solist Sanatçı

Orkestra Şefi

Daire Tabibi

Orkestra Müdürü

Diğer Personel (Sanatçı Dışında)

Orkestra Müdürü

8

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DEVLET KORO MÜDÜRLÜKLERİ

Koro Müdürü, Koro Şefi, Koro Müdür Yardımcısı, Koro Şef Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Sanatçılar

Koro Şefi

Diğer Personel (Sanatçı Dışında)

Koro Müdürü

9

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU VE Dİ­ĞER TOPLULUK MÜDÜRLÜKLERİ

Topluluk Müdürü

Genel Müdür Yardımcıss

Topluluk Sanat Yönetmeni, Topluluk Sanat Yönetmeni Yardımcısı, Topluluk Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Sanatçılar

Sanal Yönetmeni

Diğer Personel (Sanatçı Dışında)

Topluluk Müdürü

10

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Mü­dürü

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürü

11

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL TELİF HAKLARI VE SİNEMA MÜDÜR­LÜĞÜ

Telif Haklan ve Sinema Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Telif Hakları ve Sinema Müdürü

12

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Müze Müdürü

(C) TAŞRA TEŞKİLATI

SIRA NO

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

1

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ

tl Kültür ve Turizm Müdürü

Vali

Kültür ve Turizm Uzmanı, tl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı, Müdür (Öj, Araştırmacı (Ö), Avukat

İl Kültür ve Turizm Müdürii

Şube Müdüriî, Daire Tabibi, Ayniyat Saymanı

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

2

MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ

İL MERKEZİNDE

Müze Müdürü

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Kültür ve Turizm Uzmanı, Müze Müdür Yardımcısı, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı, Araştırmacı (Ö)

Müze Müdürü

Diğer Personel

Müze Müdür Yardımcısı

İLÇELERDE

Müze Müdürü

Kaymakam

Müze Müdür Yardımcısı, .Araştırmacı (Ö)

Müze Müdürü

Diğer Personel

Müze Müdür Yardımcısı

3

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜKLERİ

İL MERKEZİNDE

Kütüphane Müdürü

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Kültür ve Turizm Uzmanı, Kütüphane Müdür Yardımcısı, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı, Araştırmacı (Ö)

Kütüphane Müdürü

Diğer Personel

Kütüphane Müdür Yardımcısı

İLÇELERDE

Kütüphane Müdürü

Kaymakam

Kütüphane Müdür Yardımcısı, Araştırmacı (Ö)

Kütüphane Müdürü

Diğer Personel

Kütüphane Müdür Yardımcısı

4

BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME MÜDÜRLÜĞÜ

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü

tl Kültür ve Turizm Müdürü

Kültür ve Turizm Uzmanı, Basma Yazı ve Resimleri Der­leme Müdür Yardımcısı, Kültür ve Turizm Uzman Yar­dımcısı

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü

Diğer Personel

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardım­cısı

5

TURİZM DANIŞMALAR

İL MERKEZİNDE

Tüm Personel

Şube Müdürü

İLÇELERDE

Tüm Personel

Kaymakam

6

RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GALERİ MÜDÜRLÜKLERİ

Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürü

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdür Yardımcısı

Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürü

Diğer Personel

Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdür Yardım­cısı

7

GÜZEL SANATLAR GALERİLERİ

Tüm Personel

Şube Müdürü

8

KÜLTÜR MERKEZLERİ

İL MERKEZİNDE

Tüm Personel

Şube Müdürü

İLÇELERDE

Tüm Personel

Kaymakam

9

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA HALK KÜTÜPHANESİ OLARAK HİZMET VEREN HALK KÜTÜPHANELERİ İLE KÜLTÜR VE SANAT EVLERİ

Tüm Personel

Kaymakam

(Ç) YURTDIŞI TEŞKİLATI

SIRA NO

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ

Kültür ve Tanıtma Müşaviri

Misyon Şefi

Diğer Personel

Kültür ve Tanıtma Müşaviri

KÜLTÜR VE TANTTMA ATAŞELİĞİ

Kültür ve Tanıtma Ataşesi

Misyon Şefi

Diğer Personel

Kültür ve Tanıtma Ataşesi

YORUM EKLE