HMB, kurum içi uzmanlık sınavı açtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1500 Kurum İçi Uzman Alım İlanı

HMB, kurum içi uzmanlık sınavı açtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1500 Kurum İçi Uzman Alım İlanı

HMB, kurum içi uzmanlık sınavı açtı

HMB, kurum içi uzmanlık sınavı açtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurum içi uzmanlık sınavı açtı. Yazılı ve sözlü sınavla 1500 adet Defterdarlık Uzmanı alacak. Sınav 20 Mart 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

Yapılacak olan sınav konularına ilişkin sitemizde yer alan örnek soru ve konu özetlerlerine BURADAN ulaşabilirsiniz

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
DEFTERDARLIK UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca 1500 adet Defterdarlık Uzmanlığı kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

II-SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav, 20 Mart 2022 tarihinde saat: 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, Sınav Kurulunca belirlenecek olan tarihlerde yapılacaktır.

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavına katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapıyor olmak,

c) Yazılı sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,

ç) Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, 07/02/2022 tarihinden 18/02/2022 günü mesai bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru sistemine istenilen kimlik ve memuriyet bilgilerini yazarak giriş yapacaktır. Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan bilgilerde hata veya eksikliğin bulunması halinde, ilgili personel birimine başvuracak, hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edilecektir.

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engeli bulunan personelin engel durumunu, başvuru formunun ilgili bölümüne işaretlemek suretiyle belirtmesi gerekmektedir. Bu durumda olan personelin; sağlık kurulu raporunun ya da engel durumunun resmi olarak işlenmiş nüfus cüzdanının veya engelli kimlik kartının onaylı bir örneğini son başvuru tarihine (18/02/2022) kadar Bakanlığa (Personel Genel Müdürlüğü) göndermesi gerekmektedir.

V- PERSONEL BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri Disiplin ve Soruşturma Şubesiyle işbirliği yaparak,

-Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri, kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra şartları taşıyanların onay işlemini 21/02/2022-25/02/2022 (en geç saat 17:30’a kadar) tarihleri arasında yapacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu husus Bakanlık atamalı personel için Genel Müdürlüğün ilgili Atama Şube Müdürlüklerince, Valilik atamalı personel için ise ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüklerince, adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan adayla birlikte sorumludur.

VI-YAZILI SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınav test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

ç) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

f) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

g) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

ğ) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

h) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

ı) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

i) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

j) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri,

k) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, l) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, m) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alınması zorunludur. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Ancak bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

VII- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 75 puan olması şarttır.

VIII- SINAV SONUÇLARI VE DUYURULMASI:

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sınav komisyonu, adayları en yüksek adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı belirleyip ilan edecektir.

Başarı puanı aynı olan adaylar arasından sırasıyla yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik tanınacaktır.

Başarı puanının 75 ve üzerinde olması sıralamaya giremeyen adaylar için birinci ve ikinci sınavda müktesep hak teşkil etmez.

IX- DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, yazılı ve sözlü sınavında kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

c) Başvurular 18/02/2022 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

E-posta : [email protected]

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 11:57
YORUM EKLE