Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ile yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ek-1

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

A) MERKEZ TEŞKİLATI

1-

BAKANLIK MAKAMI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Bakan Yardımcısı

Bakan

b)

Bakan Müşaviri, Bakanlık Müşaviri

Bakan

c)

Müsteşar Yardımcısı (Ş)

Bakan Yardımcısı

ç)

Özel Kalem Müdürü

Bakan

d)

İç Denetim Birimi Başkam. İç Denetçi

Bakan Yardımcısı

e)

Diğer Personel

1- Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü

2- Bakan Yardımcılığı Personeli

Bakan Yardımcısı

3- İç Denetim Birimi Personeli

Bakan Yardımcısı

2-

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Rehberlik ve Teftiş Başkam

Bakan

b)

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

c)

Şube Müdürü, Araştırmacı

Rehberlik ve Teftiş Başkam

Ç)

Diğer Personel

Şube Müdürü

3-

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Strateji Geliştirme Başkam

Bakan Yardımcısı

b)

Daire Başkam

Strateji Geliştirme Başkam

c)

Diğer Personel

Daire Başkam

4-

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

Bakan Yardımcısı

b)

Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Şube Müdürü, Araştırmacı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı,

Yüksek Fen Kurulu Başkanı

c)

Diğer Personel

Şube Müdürü

5-

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri

Bakan Yardımcısı

b)

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

6-

MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Daire Başkam

Bakan Yardımcısı

b)

Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Avukat, Şube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Araştırmacı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Daire Tabibi, Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim

Daire Başkanı

c)

Diğer Personel

Şube Müdürü

7/1-

GENEL MÜDÜRLÜKLER

(Genel Müdür Yardımcılığı Bulunan)

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

b)

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

c)

Daire Başkam, Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür Yardımcısı

ç)

Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı Yardımcısı, Avukat, Hukuk Müşaviri, Araştırmacı, Şube Müdürü

Daire Başkam

d)

Diğer Personel

Şube Müdürü

7/2-

GENEL MÜDÜRLÜKLER (Genel Müdür Yardımcılığı Bulunmayan)

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

b)

Daire Başkam, Sivil Savunma Uzmanı

Genel Müdür

c)

Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Avukat, Araştırmacı, Şube Müdürü

Daire Başkanı

ç)

Diğer Personel

Şube Müdürü

B) TAŞRA TEŞKİLATI

l-

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Çevre ve Şehircilik Î1 Müdürü

Vali

b)

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkam, Milli Emlak Müdürü, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Avukat

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

c)

Şube Müdürü. Müdür (Ö)

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

ç)

Emlak Müdürü

Milli Emlak Dairesi Başkanı

d)

Denetim Grup Başkanı. Milli Emlak Denetmeni, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı. Milli Emlak Denetim Grup Başkanlığında Görevli Diğer Personel (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bulunmayan İller)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

e)

Denetim Grup Başkam, Milli Emlak Denetmeni, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, Milli Emlak Denetim Grup Başkanlığında Görevli Diğer Personel (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bulunan îller)

Milli Emlak Dairesi Başkanı

f)

Milli Emlak Müdür Yardımcısı

Milli Emlak Müdürü

g)

Emlak Müdür Yardımcısı

Emlak Müdürü

ğ)

Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Uzman Yardımcısı (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bulunan îller)

Emlak Müdürü

h)

Milli Emlak Uzmanı, Milli Emlak Uzman Yardımcısı (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bulunmayan İller)

Milli Emlak Müdürü

O

Milli Emlak Müdürlüğünde Görev Yapan Diğer Personel

Milli Emlak Müdürü

i)

Emlak Müdürlüğünde Görev Yapan Diğer Personel

Emlak Müdürü

j)

Diğer Personel

Şube Müdürü

2-

İLÇE BİRİMLERİ

disiplin amiri

a)

Milli Emlak Müdürü

Kaymakam

b)

Milli Emlak Müdürlüğündeki Diğer Personel

Milli Emlak Müdürü

c)

Milli Emlak Müdürlüğü Bulunmayan İlçelerdeki Milli Emlak Şefliği Personeli

Kaymakam

C]

DÖNER SERMAYE

1-

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

işletme Müdürü

Bakan Yardımcısı

b)

Diğer Personel

İşletme Müdürü

Ç) DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞ

RA TEŞKİLATI

l-

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ ÎLE TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü

Genel Müdür

b)

Bölge Temiz Hava Merkezi Muduru

Genel Müdür

c)

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Avukat

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü

ç)

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür Yardımcısı, Araştırmacı, Sivil Savunma Uzmanı, Avukat

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü

d)

Müdürlüklerdeki Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

D) YURTDIŞI TEŞKİLATI

1-

BÜYÜKELÇİLİKLER VE DAİMİ TEMSİLCİLİKLER

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Çevre ve Şehircilik Müşaviri

Misyon Şefi

b)

Diğer Personel

Çevre ve Şehircilik Müşaviri

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021, 11:29
YORUM EKLE