2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci katkı kredileri ve harç tutarları belli oldu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kuramlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim

2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci katkı kredileri ve harç tutarları belli oldu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kuramlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri

2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci katkı kredileri ve harç tutarları belli oldu

2023-2024 eğitim-öğretim yılı öğrenci harçları belli oldu

CUMHURBAŞKANI KARARI

O

Karar Sayısı: 7384

Ekli “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarmda Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

Merkezi yerleştirme esaslarına göre yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen

öğrencilerin öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 1- (1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kuramlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kuramlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 3 üncü ve 10 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenir.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılma ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, söz konusu belgeleri ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-Öğretim Yılma ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Haldkında Kanun ile 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kuramuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılma ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutan veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilenler ile bu şekilde yerleştirilip lisans programlarını tamamlayanlardan lisansüstü eğitim programlarına kayıt olan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

Yükseköğretim kuramlarıyla ilişiği kesilmişken, yapılan yasal düzenlemelerle eğitim-öğretimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı kazanan öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden af sonrası ilk kaydın yapıldığı dönemden önceki dönemler düşülmek suretiyle hesaplanır.

Öğrencinin kayıt yenilememesi veya uzaklaştırma cezası alması durumunda ara verilen eğiti m-öğreti m dönemleri, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden kullanılmış addedilir.

Dikey geçiş suretiyle lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, 10 uncu maddede belirtilen program sürelerinden lisans programına kayıt yaptırdığı dönemden önceki dönemler düşülerek hesaplanır.

Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurt dışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kuramlarının mevzuatına tabidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

MADDE 2- (1) Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretini ödemez.

Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları

MADDE 3- (1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumlan tarafından belirlenir.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye’de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kuramlarında eğitimine devam etmesi durumunda bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerine, %25 oranından az olmamak üzere ilgili yükseköğretim kuramları tarafından indirim yapılır.

Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yükseköğretim kuramlarına ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrencilerden burslandırılmaları yurt dışı kuruluşlar tarafından yapılanların öğrenim ücretleri her bir programa ait cari hizmet maliyeti kadardır. Bu tutarlar öğrenciyi hırslandıran yurt dışı kuruluş tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı hesabına yatırılır ve bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden ilgili yükseköğretim kuramıma defaten aktarılır.

Yükseköğretim Kurulunun işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden gelen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kurumlanmn lisans veya lisansüstü programlarına yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücreti, yerleştirme koşullarını muhafaza ettikleri sürece, ilgisine göre bu Karara ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen tutarlardır. Bu tutarlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır. Destek kapsamından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından 1 inci madde hükümlerine, diğer nedenlerle çıkarılanlar ise 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olurlar.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından belirlenen; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı lise düzeyindeki yurt dışı eğitim kuramlarından, Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen uluslararası imam hatip öğrenci programları kapsamında eğitim veren uluslararası imam hatip liselerinden ve azınlık liseleri ile Müslüman dini idarelere bağlı imam hatip lisesi statüsündeki eğitim kuramlarından mezun olan ve yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücreti, ilgisine göre bu Karara ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen tutarlardır.

Beşinci fıkra kapsamındakilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca müştereken belirlenir.

Ülkemizdeki üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.

Yükseköğretim kurumlan, tarihi ve kültürel bağların yoğun olduğu coğrafyalardan gelen öğrenci hareketliliğini artırmak, yurt dışında başarılı olan öğrencileri programlarına dâhil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren demekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

Öğrenim ücretinin kullanılması

MADDE 4- (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dâhil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı hariç, yıllık eğitim-öğretim programı uygulayanlarda yıl (güz ve bahar dönemi) sonunda, dönemlik program uygulayanlarda ise ilgili dönem sonunda bulundukları programda her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri;

Dönemlik eğitim-eğitim öğretim yapan programlarda bir sonraki dönemde,

Yıllık eğitim-öğretim yapan programlarda ise bir sonraki eğitim ve öğretim yılında, birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, ilgili döneme ilişkin birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 6- (1) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler ile Devlet burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti tutarları MADDE 7- (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kuramlarına ödenir.

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kuram ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yurt dışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin öğrenim ücreti tutarı 800 TL’dir. Bu tutar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır.

Devlet burslusu kapsamından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından 1 inci madde hükümlerine, diğer nedenlerle çıkarılanlar ise 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olurlar.

Adları değiştirilen veya yeni kurulan fakülte veya yüksekokullar ile fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kuramlarında katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 8- (1) İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kuramlarında öğrenim gören öğrenciler, diplomalarını alacakları fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Yükseköğretim kuramlarında ekli cetvellerde yer almayan fakülte ve programların kurulması halinde bu fakülte ve programların öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ile ilgili olarak ekli cetvellerde ilişkili olacağı grubu belirlemeye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti ve öğrenci katkı payı tutarları

MADDE 9- (1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.

Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları MADDE 10- (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı ile bilimsel hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, önlisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından Yükseköğretim Kuramları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen süreler, lisansüstü düzeyindeki yükseköğretim programlarından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programları ile bilimsel hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır.

Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır.

Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kuramlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

Araştırma görevlilerinin öğrenim ücreti tutarları

MADDE 11- (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

(2) Devlet yükseköğretim kuramlarında görevli olup birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

İkinci öğretim programının kapatılması veya öğrencilerin birinci öğretim

programına aktarılması halinde ödenecek tutarlar

MADDE 12- (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

(2) Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

Geçiş yapanların katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 13- (1) Vakıf yükseköğretim kurumlan veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuramlarından Devlet yükseköğretim kuramlarına geçiş yapan veya yurt dışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.

Yatay geçiş şartlanna uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler öğrenim ücreti öder. 3843 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ikinci öğretim programlarmdan birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.

Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenir.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

Devlet burslusu öğrencilerin sağlık giderleri

MADDE 14- (1) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yurt dışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin, 5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre ödenecek genel sağlık sigortası primleri, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekten karşılanır.

Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

MADDE 15- (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

MADDE 16- (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, ön lisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanır.

(2) Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabidir.

Başka ücret alınmaması

MADDE 17- (1) Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

Karar kapsamına girmeyen öğrenciler

MADDE 18- (1) Bu Karar, 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan vakıf yükseköğretim kuramlarında kayıtlı iken, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Uygulamaya ilişkin tebliğ

MADDE 19- (1) Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde; 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetinin beş katını geçmeyecek şekilde yükseköğretim kurumlan tarafından belirlenir. Ayrıca, 2023-2024 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetinin bir buçuk katından az olmamak üzere, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin üç katından az olmamak üzere, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı ise ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere belirlenir. Engellilik oranında indirim yapılmasına ilişkin 1 inci maddenin beşinci fıkrası hükmü, bu fıkra kapsamına giren öğrenciler hakkında da uygulanır.

Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından burslandırılmaları yurt dışı kuruluşlar tarafından yapılanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce yükseköğretim kuramlarına ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışmdan Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen kişiler hakkında 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

İkinci fıkra kapsammdakilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program sürelerinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanmaya devam edilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca müştereken belirlenir.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Karar 30/6/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE KATKI PAYLARI (2023-2024 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI)

(TL)

I SAYILI CETVEL (A)

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

CARİ HİZMET MALİYETİ

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

TIP FAKÜLTELERİ

41.406

1.573

39.832

II

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

14.937

1.316

13.621

III

VETERİNER FAKÜLTESİ

11.366

1.029

10.339

IV

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.(Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Pros)

22.737

1.252

21.485

V

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

6.112

747

5.362

VI

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ MÜH.

7.469

1.071

6.399

VII

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAK.

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAK. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. İNŞAAT FAKÜLTESİ KİMYA METALÜRJİ FAK.

MADEN FAKÜLTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK.

MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK,

MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAK.

ORMAN FAKÜLTESİ

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAK. TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

8.143

1.032

7.112

VIII

DENİZ BİLİM. VE TEKNOLOJİ FAK.

DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK.

GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK.

GÜZEL SANAT. TASARIM VE MİMARLIK FAK. MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK. MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAK. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAK.

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAK. MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAK.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAK.

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TEKSTİL TEKN. VE TASARIM FAK.

10.251

841

9.408

IX

FEN FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı)

HAMİDİYE YAŞAM BİLİMLERİ FAK.

6.825

757

6.068

HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

X

İŞLETME FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİL. FAK. YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

6.154

833

5.320

XI

DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAK.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAK. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAK.

ENDÜSTRİYEL SAN.EĞT. FAK. (*) TİCARET TURZ.EĞT. FAKÜLTESİ (*) TURİZM FAKÜLTESİ İNSANİ VE SOSYAL BİL.FAK.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK. İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAK. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAK. UYGULAMALI BİLİMLER FAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER FAK.

5.470

757

4.713

xn

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat ve Sos.Prog.)

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

5.122

757

4.367

XIII

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

479

172

308

XIV

YABANCI DİL DESTEK BİRİMLERİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YABANCI DİL HAZIRLIK OKULLARI

Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün esaslarına tabidir.

(*)                    Fakülteler faal  olmayıp,  halihazırda  öğrencisi  olduğundan tabloda yer  verilmiştir.

I SAYILI CETVEL (B)

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE KATKI PAYLARI (2023-2024 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI)

(TL)

GRUP

YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

CARİ HİZMET MALİYETİ

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

DEVLET KONSERVATUVARI

22.737

1.568

21.166

II

SİVİL HAVACILIK Y.O (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Prag)

22.737

1.252

21.485

III

SİVİL HAVACILIK Y.O

8.143

1.032

7.112

IV

MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. (*) TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ Y.O.

10.246

605

9.641

BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O. TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O. MODA VE TASARIM Y.O.

V

TURİZM VE OTEL İŞL.Y.O.

TURİZM VE OTELCİLİK Y.O.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Y.O.

TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.O.

TAŞIN.KÜLTÜR VARLIK. KORUMA VE ONARIM Y.O. BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O.

SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O.

SAĞLIK BİLİMLERİ Y.O.

FİZİK TED. VE REH. Y.O.

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU TAPU KADASTRO Y.O.

HAYVANSAL ÜRETİM Y.O.

YABANCI DİLLER YO.

6.154

507

5.646

VI

ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.

10.251

507

9.744

VII

TAPU KADASTRO MYO MALİYE MYO

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO. TURİZM VE OTELCİLİK MYO.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI SAĞLIK HİZMETLERİ MYO VETERİNERLİK MYO TURİZM MYO.

ORMANCILIK MYO.

SİVİL HAVACILIK MYO SOSYAL BİLİMLER MYO TEKNİK BİLİMLER MYO UZAKTAN ÖĞRETİM MYO ADALET MYO

HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖN.MYO.

GIDA VE TARIM MYO.

TARIM MYO.

GÜVENLİK MYO.

GÜVENLİK VE KORUMA MYO.

ULAŞTIRMA MYO.

YEREL YÖNETİMLER MYO.

DENİZ TEKNOLOJİLERİ MYO GÜZEL SANATLAR MYO.

OTOMOTİV MYO.

SANAT VE TASARIM MYO.

TASARIM MYO.

ENDÜSTRİYEL SANATLAR MYO.

4.100

507

3.593

VIII

DENİZCİLİK Y.O. DENİZCİLİK MYO. DENİZ İŞL. VE YÖN.Y.O.

5.122

507

4.617

IX

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM

4.093

686

3.404

II SAYILI CETVEL (A)

UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TL)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

VETERİNER FAKÜLTESİ

11.366

5.683

II

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.(Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Prog)

22.737

11.368

III

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

6.112

3.056

IV

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAK.

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAK. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAK. İNŞAAT FAKÜLTESİ KİMYA METALÜRJİ FAK.

MADEN FAKÜLTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜH.-MİMARUK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK.

MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAK,

ORMAN FAKÜLTESİ

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAK.

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

YAŞAM VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

8.143

4.070

V

DENİZ BİLİM. VE TEKNOLOJİ FAK.

DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK.

GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK.

GÜZEL SANAT. TASARIM VE MİMARLIK FAK. MİMARLIK, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK. MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAK. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAK.

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAK. MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAK.

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAK.

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TEKSTtL TEKN. VE TASARIM FAK.

10.251

5.124

VI

FEN FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı)

HAMİDİYE YAŞAM BİLİMLERİ FAK.

6.825

3.411

VII

HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİL. FAK. YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

6.154

3.076

VIII

DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAK.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAK. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ FAK.

ENDÜSTRİYEL SAN.EĞT. FAK. (*) TİCARET TURZ.EĞT. FAKÜLTESİ (*) TURİZM FAKÜLTESİ İNSANİ VE SOSYAL BİL.FAK.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK. İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAK. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAK. UYGULAMALI BİLİMLER FAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER FAK.

5.470

2,735

IX

FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat ve Sos.Prog.)

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESt

5.122

2.561

(*) Fakülteler faal olmayıp, halihazırda öğrencisi olduğundan tabloda yer verilmiştir.

II SAYILI CETVEL (B)

UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TL)

GRUP

YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULU VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

DEVLET KONSERVATUVARI

22.737

11.368

II

SML HAVACILIK Y.O (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Prog)

22.737

11.368

III

MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. (*) TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ Y.O.

10.246

5.122

IV

SİVİL HAVACILIK Y.O.

8.143

4.070

V

BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O.

UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.

SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O.

TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O.

MODA VE TASARIM Y.O.

TURİZM VE OTEL İŞL.Y.O.

TURİZM VE OTELCİLİK Y.O.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Y.O.

TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.

TAŞIN.KÜLTÜR VARLIK. KORUMA VE ONARIM Y.O. BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O.

SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O.

6.154

3.076

SAĞLIK BİLİMLERİ Y.O.

FİZİK TED. VE REH. Y.O.

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU TAPU KADASTRO Y.O.

HAYVANSAL ÜRETİM Y.O.

YABANCI DİLLER YO.

VI

ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.

10.251

5.124

VII

TAPU KADASTRO MYO MALİYE MYO

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO. TURİZM VE OTELCİLİK MYO.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI SAĞLIK HİZMETLERİ MYO VETERİNERLİK MYO TURİZM MYO.

ORMANCILIK MYO.

SİVİL HAVACILIK MYO SOSYAL BİLİMLER MYO TEKNİK BİLİMLER MYO UZAKTAN ÖĞRETİM MYO ADALET MYO.

HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖN.MYO.

GIDA VE TARIM MYO.

TARIM MYO.

GÜVENLİK MYO.

GÜVENLİK VE KORUMA MYO.

ULAŞTIRMA MYO.

YEREL YÖNETİMLER MYO.

DENİZ TEKNOLOJİLERİ MYO GÜZEL SANATLAR MYO.

OTOMOTİV MYO.

SANAT VE TASARIM MYO.

TASARIM MYO.

ENDÜSTRİYEL SANATLAR MYO.

4.100

2.049

VIII

DENİZCİLİK Y.O. DENİZCİLİK MYO. DENİZ İŞL.VE YÖN. Y.O.

5.122

2.561

IX

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (Açıköğretiın Programlan Hariç)

3.816

1.907

(*) Y.O  faal olmayıp,   halihazırda  öğrencisi  olduğundan  tabloda yer  verilmiştir.

(*) Y.O faal olmayıp, halihazırda öğrencisi olduğundan tabloda yer verilmiştir.

YORUM EKLE