2 b arazilerde başvuru süreleri 2022 yılı sonuna kadar uzuyor

2 b arazileri için başvuru süresi 2022 yılı sonuna kadar uzatılacak

2 b arazilerde başvuru süreleri 2022 yılı sonuna kadar uzuyor

2 b arazileri için başvuru süresi 2022 yılı sonuna kadar uzatılacak

2 b arazilerde başvuru süreleri 2022 yılı sonuna kadar uzuyor

2 b arazilerde başvuru süreleri 2022 yılı sonuna kadar uzuyor 

Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2/B alanlarmda bulunan taşınmazlann 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sımrlan Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tanm Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında. Hazineye ait tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Mallann Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasım vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. (2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan taşınmazların satış bedeli; bu taşınmazlar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranlan toplamında artırılarak hesaplanır. (3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatlan endeksi aylık değişim oranlan (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplamr. (4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyannca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz ve yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranlan toplamımn yıllık kanuni faiz oranımn iki katını geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz."

YORUM EKLE