Geçici görev mahallinde kiralanan araç bedeli ödenir mi?

Kamu görevlilerinin geçici görev mahallinde araç kiralaması halinde araç kiralama bedellerinin geçici görev yolluğu kapsamında ödenmesinin mümkün olmadığı yönündeki sayıştay 6 dairesinin kararı yazımız ekindedir.

2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu 2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2017
Dairesi6
Karar No645
İlam No193
Tutanak Tarihi12.3.2019
Kararın KonusuHarcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Şoförlü Araç Kiralama Bedellerinin Ödenmesi

..... Belediyesi tarafından geçici görev yolluğu kapsamında şoförlü araç kiralama bedellerinin Belediye bütçesinden ödendiği görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun;

“Harcırahın unsurları” başlıklı 5’nci maddesinde; “Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”,

“Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde; “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1.Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; (…)”,

denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca geçici görevle görevlendirilen kişilere yol masrafı ile yevmiye ve hamal, bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları ödenecektir. Bu masraflar haricinde diğer giderler için herhangi bir ödemenin yapılması mümkün değildir.

Öte yandan mezkur Kanun’un “Harcırah hesabında esas tutulacak yol” başlıklı 6’ncı maddesinde; “Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

(…)” ifadesi yer almıştır.

Aynı Kanun’un “Yurt içinde yol masrafı” başlıklı 27’nci maddesinin birinci fıkrasında da;

“Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.” denilmektedir.

Söz konusu 27’nci maddeye bağlı (1) sayılı cetvelde de memur ve hizmetliler aylık derecelerine göre ayrılmış, muayyen ile gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla seyahat halinde ödenecek ücret ve masraflar belirtilmiş olup yol masrafından iki mahal arasında işleyen tren, uçak, otobüsün kastedildiği açıktır. Şayet özel otomobille seyahat edilmesi halinde de müstehak olunan taşıt ücretinden fazla ödeme yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak şoförlü araç kiralama gideri, yol masrafı olarak değerlendirilemeyeceği gibi 6245 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesine göre tediye olunabilecek harcırah unsurları arasında da sayılmamıştır.

Ancak idare tarafından muhtelif beyannamelerde belirtilen ulaşım masraf kalemine istinaden şoförlü araç kiralama bedeli gideri yapılmıştır. Dolayısıyla da mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Sorumluların savunmalarında; Belediye Başkanının Ankara’da mevcut olan iş yoğunluğu, süre kısıtı ve sürekli araca ihtiyaç duyması nedenleri ile geçici görevli bulunulan ilde ticari taksi kullanılmasının daha maliyetli olması gibi nedenlerle şoförlü araç kiralaması yoluna gidildiği belirtilmiş ve taksiye ödenecek tutardan daha az şoförlü araç kiralama gideri yapıldığı ifade edilmişse de 6245 sayılı Kanun’da harcırah kapsamında ödenebilecek giderler açıkça sayılmış olup sorumluların savunmaları kabul edilmemiştir.

Bu itibarla geçici görevle görevlendirme kapsamında şoförlü araç kiralama bedeli masraflarının, 830.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinden ödenmesi sonucu neden olunan kamu zararı tutarı …. TL’nin;

….. TL’sinin Harcama Yetkilisi (Özel Kalem Müdürü) …. ve Gerçekleştirme Görevlisi (Sözleşmeli Memur) …..’e,

…. TL’sinin Harcama Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni) …. ve Gerçekleştirme Görevlisi (Şef) …..’a,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim