Memur İsteği Dışında Başka Kurumda Görevlendirilebilir mi?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan memurlar bazı zamanlarda diğer kamu kurumlarındaki memur ihtiyacı sebebiyle geçici olarak diğer kurumlarda görevlendirilebilmektedirler.Yazımız ekinde yayımlamış olduğumuz mahkeme kararında Danıştay Başkanlığı bu şekilde yapılacak olan görevlendirmelerde memurun muvafakatının alınması gerektiği yönünde karar vermiştir.

T.C. D A N I Ş T A Y Beşinci Daire Esas No : 2006/636 Karar No : 2008/3726 Özeti : Kurumlar arası geçici süreli görevlendirmede, davacının muvafakatının alınması gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekili : Av. … Karşı Taraf : Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı İsteğin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 27.10.2004 günlü, E:2004/433, K:2004/1386(kararda yanlışlıkla 20045/1386 yazıldığı görülmüştür.) sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır. Danıştay Tetkik Hakimi: Mustafa Bölükbaşı Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. Danıştay Savcısı: İsa Yeğenoğlu Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Dava, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı'nda şef kadrosunda olup Eğitim Daire Başkanlığında geçici olarak görev yapan davacının, altı ay süreyle Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmesine ilişkin 19.1.2004 günlü işlemin iptali ve işlemden kaynaklanan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istemiyle açılmıştır. Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 27.10.2004 günlü, E:2004/433, K:2004/1386(kararda yanlışlıkla 20045/1386 yazıldığı görülmüştür.) sayılı kararıyla; Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün 12.1.2004 tarih ve 0028 sayılı yazıları ile kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılan personelin yerine yeni personel alımı yapılamadığından, özellikle idari ve mali işler gibi destek hizmeti veren birimlerde mevcut personel sayısının azalması nedeniyle hizmetlerin sürdürülmesinde güçlük yaşandığı ileri sürülerek, şef ve memur düzeyinde üç personelin görevlendirilmesinin istenilmesi üzerine davacının altı ay süreyle anılan Genel Müdürlükte görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemin hizmet ihtiyacına dayanarak kurulduğundan hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir. Davacı, görevlendirme işlemini kabul ettiğine ilişkin irade beyanı olmadan dava konusu işlemin kurulduğunu, bu durumun Devlet memurlarının görevlendirilmesine ilişkin 165 yönetmeliğe aykırı olduğunu ileri sürerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 9. maddesinde geçici süreli görevlendirmenin şartları düzenlenmiş ve; "Geçici süreli görevlendirme yolu ile başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Ek madde 1'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar. c) (Değişik bent: 27/09/1983 - 2902/1 md.) Geçici görevlendirilme memurun muvafakatı ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir. d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır. e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararı ile yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir." hükmüne yer verilmiş, sözkonusu Kanun maddesinin uygulanmasına paralel bir düzenleme olan 31.1.1974 tarihli Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği'nin 4. Maddesinde de aynı yönde düzenlemeler yapılmıştır.

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

Olayda, 19.1.2004 günlü işlemle, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı'nda şef kadrosunda olup Eğitim Daire Başkanlığında geçici olarak görev yapan davacının, altı ay süreyle Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirildiği, kurumlararası geçici süreli görevlendirme yapıldığı halde davacının muvafakatının alınmadığı anlaşıldığından, kurulan işlemde yukarıda yer verilen düzenlemelere uyarlık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 27.10.2004 günlü, E:2004/433, K:2004/1386(kararda yanlışlıkla 20045/1386 yazıldığı görülmüştür.) sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 16.6.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Editör: TE Bilisim