Geçici Görev Harcırahın da  90 + 90 Gün Hesabına İzinler Dahil mi?

Bilindiği üzere memuriyet mahalli dışına gönderilen memurlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde geçici görev yolluğu ödenmektedir.Yine harcırah Kanununun 42.maddesinde yer alan hükme göre de "geçici bir görevle başka bir yere gönderilenlere verilecek gündeliklerin görev mahalline varış tarihinden itibaren, yurtiçinde ilk 90 gün için tam, bunu takip eden 90 gün için ise 2/3 oranında ödeneceği, yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu şekilde memuriyet mahalli dışına görevlendirilerek geçici görev yolluğu ödenen kişiler açısından tereddüt yaşanan konulardan biriside geçici görev süresi içinde alınan yıllık izinlerin Harcırah kanununun 42. maddesinde sayılan sürelere dahil olup olmadığı hususunda yaşanmaktadır.

90+90 günlük geçici görev sürelerinin hesaplanmasında memurun fiilen görevde bulunduğu günler dikkate alınmalı bu süre içerisinde kullanılmış olan yıllık izinler ise bu sürelere dahil edilmemelidir.

Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnekle açıklamak gerekirse 80 gün geçici görevli bir personel geçici görevli olduğu yerden 10 günlük yıllık izin alarak izne ayrıldığı takdirde  tam yevmiye alacağı ilk 90 günlük süresi kesilecek ve izin dönüşünde fiilen çalışmaya başladıktan sonra 10 gün daha tam yevmiye almaya devam edecektir.

Aynı şekilde geçici görevli olduğu yerden kurs,eğitim v.b nedenlerle ayrılarak tekrardan geçici görev mahalline dönen memurlar hakkında da aynı usul takip edilecektir.

İlgili personel geçici görevli olduğu yerde çalışmaya devam eder ise 90 günlük tam yevmiye ödenmesinden sonraki 90 gün için ise 2/3 oranında yevmiye alacaktır.

İdarelerin burada dikkat etmesi gereken diğer bir husus ise 1 yıllık dönem ibaresinden anlaşılması gereken durumun ne olduğu hakkındadır.Bir yıllık dönem hesaplanırken memurun göreve başlamış olduğu tarihten itibaren 1 senenin geçmiş olması gerekmektedir.Bunu da bir örnekle açıklamak gerekirse 20.Aralık.2017 tarihinde göreve başlamış olan bir memurun bir yıllık dönemi 20.Aralık.2018 tarihinde dolmuş olacaktır.2017 yılından 2018 yılına geçilmiş olması bir yıllık dönemi yeniden başlatmayacaktır.