2022 damga vergisi oranı 

2022 damga vergisi oranları, 2022 yılı damga vergisi, 2022 yılı damga vergisi oranları, 2022 damga vergisi oranı

2022 damga vergisi oranı 

2022 damga vergisi oranları, 2022 yılı damga vergisi, 2022 yılı damga vergisi oranları, 2022 damga vergisi oranı

2022 damga vergisi oranı 

2022 damga vergisi oranı 

2022 yılında damga vergisi oranı ne oldu? Zamlı damga vergisi oranları ne kadar? Güncel damga vergisi oranı yüzde kaç? İhalelerde damga vergisi oranı ne kadar? Karar pulu bedeli ne kadar? Harcırah damga vergisi oranı ne kadar? Avanslarda Damga vergisi oranı ne oldu? Damga Vergisi hesaplamalarına esas teşkil eden oran ne? 

İşte cevabı:

21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:66) ile 2022 yılında uygulanacak damga vergisi oranları belli oldu.

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 66)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuzaltı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 65 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, 13:38
YORUM EKLE