Fazla ödenen maaşların tahsilinde kamunun önceliği varmıdır?

Maaş ücret hacizlerinde kamu alacaklarının önceliği yoktur.

Kısmen haczi caiz olan şeyler:

1241 Sayılı İcra İflas Kanunu Madde 83 – (Değişik: 3.7.1940-3890/1 md.)

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra hacz olunabilir.

(Değişik: 12.4.1968 – 1045/1 md.) Ancak hacz olunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Vergi alacakları imtiyazlı alacak değildir. Bu nedenle daha önceden özel kişilerce konulmuş hacizlere kendiliğinden iştirak edemez ve garameten paylaştırma söz konusu olmaz. Kaldı ki İİK 83 maddesi uyarınca maaş ve ücret hacizlerinde iştirak kabul edilmemektedir.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ (E. 2001/3985 / K. 2001/6166 / T. 4.10.2001)

Paylaşıma konu para borçları ücret alacağı olup, maaş ve ücret haczine iştirak İİK. nun 83. maddesinde düzenlenmiştir. Hükme göre maaş ve ücret üzerinde birden fazla haciz varsa bunlar sıraya konulur ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Anılan hükmünde öngörülen haciz, kesin haciz olup ödeme sırasının kesin haciz tarihlerine göre belirlenmesi gerekir. Mercii Hakimliğince, bu yön gözetilmeden İİK. nun 268. maddesine göre paylaştırma kararı verilmesi isabetsizdir

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ (E. 2004/7225 / K. 2004/8111 / T. 6.7.2004)

• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hazine'nin Vergi Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )

Ne var ki, 30.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 Sayılı Kanun, İİK' nun 206'ncı maddesinde değişiklik yapmış ve kamu alacakları için ayrı bir sıra öngörmemiştir. İİK' nun 206'ncı maddesine göre "Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar" ın sıra cetvelinde 3'üncü sıraya alınması hususu düzenlenmiş ise de, sözü geçen kamu alacaklarını imtiyaza kavuşturan özel bir kanun hükmü olmadığı gibi, 6183 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinin de kamu alacaklarına bu yönde bir imtiyaz sağladığı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.

Danıştay'dan 68/B hakkında önemli karar Danıştay'dan 68/B hakkında önemli karar

Bu itibarla, davacı alacağının düzenlenen sıra cetvelinde imtiyazsız alacaklarla aynı sıraya alınmasında hukuka aykırı bir yön olmaması nedeniyle icra mahkemesi kararının onanması gerekmiştir