Farklı fiilden verilen disiplin cezasında tekerrür uygulaması 

Aynı Derecede Cezayı Gerektiren Fakat Ayrı Fiil Ve Haller Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarının Üçüncü Uygulamasında Bir Derece Ağır Ceza Verilebilecek Olup, Davacıya Verilen Önceki Kınama Cezasına Konu Eylemi İle Bu Davaya Konu Eylemin Ayrı Fiiller Olması Nedeniyle Tekerrür Hükmünün Uygulanması Mümkün Bulunmadığından, Davacıya Tekerrürden Dolayı Aylıktan Kesme Cezası Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği Hakkında.

Danıştay

12. Daire

E. 2003/1513

K. 2006/1549

T. 19.4.2006

Aynı Derecede Cezayı Gerektiren Fakat Ayrı Fiil Ve Haller Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarının Üçüncü Uygulamasında Bir Derece Ağır Ceza Verilebilecek Olup, Davacıya Verilen Önceki Kınama Cezasına Konu Eylemi İle Bu Davaya Konu Eylemin Ayrı Fiiller Olması Nedeniyle Tekerrür Hükmünün Uygulanması Mümkün Bulunmadığından, Davacıya Tekerrürden Dolayı Aylıktan Kesme Cezası Uygulanmasında Hukuki İsabet Görülmediği Hakkında.

İstemin Özeti: ?İdare Mahkemesinin 1.11.2002 günlü, E:2002/63, K:2002/1939 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi ?. Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı ?. Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49?uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İnşaat mühendisi olan davacı, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

?İdare Mahkemesinin 1.11.2002 günlü, E:2002/63, K:2002/1939 sayılı kararıyla; aynı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının ikinci uygulamasında bir derece ağır ceza uygulamasına gidilebileceğinden davacıya tekerrürden dolayı aylıktan kesme cezası uygulanmasında hukuki isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinin 3/B-a maddesinde, verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahallinde bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak fiilinin kınama cezasını gerektirdiği, 17.maddesinde de; disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacağı, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 3 'üncü uygulamasında bir derece ağır ceza verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının İller Bankası ?Bölge Müdürlüğünde görev yaptığı sırada, B?.. kanalizasyon işinin kontrol mühendisi olarak herhangi bir kasıt veya maddi menfaat karşılığı olmaksızın hatalı hakediş düzenleyerek fazla ödemeye sebebiyet verdiği tespit edildiğinden Disiplin Yönetmeliğinin 3/B-a maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması yolunda getirilen öneri üzerine, disiplin amirince davacının daha önce 31.10.2001 günlü işlemle kınama cezası almış olduğundan bahisle Yönetmeliğin 17.maddesi uyarınca bir derece ağır ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.

Davacıya 31.10.2001 günlü işlemle verilen kınama cezasının N?., S?.. içme suyu inşaatlarında kontrol mühendisliği döneminde, N??içme suyu inşaatında şantiye şefi bulunmamasına rağmen yüklenicinin ikaz edilmemiş olması ve Sason içme suyu inşaatında da işin keşif aşamasından başlayarak geçici kabul aşamasına kadar gayri ciddi bir uygulamaya tabi tutulması, boruların yükleniciye teslim edilerek zimmetlendiğine dair herhangi bir tutanağın olmaması dolayısıyla işin kontrolü esnasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları nedeniyle Yönetmeliğin 3.maddesinin ( B ) bendinin ( a ) fıkrası uyarınca verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda yukarıda anılan Yönetmelik maddesi uyarınca aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 3' üncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilebilecek olup, davacıya verilen önceki kınama cezasına konu eylemi ile bu davaya konu eylemin ayrı fiiller olması nedeniyle tekerrür hükmünün uygulanması mümkün bulunmadığından, davacıya tekerrürden dolayı aylıktan kesme cezası uygulanmasında hukuki isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz talebinin kabulü ile ?İdare Mahkemesinin 1.11.2002 günlü, E:2002/63, K:2002/1939 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 19.04.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.