Enflasyon düzeltmesine ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı

0/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 555 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.-2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin olan 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

-Düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere,

Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesinde damga vergisi Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesinde damga vergisi

-Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara,

-Enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne,

-Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetlere,

-2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine,

-2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine

ve uygulamada özellik arz edebilecek diğer hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız