Emekli olan işçinin emeklilik tazminatı hangi orandan ödenir 

kamudan emekli olan memur ve işçilere daha önce ödenen yolluk yerine 375 khk ile tazminat ödenmeye başlanmıştır.Bu tazminat kanun maddesine göre 12.105 iken memur toplu sözleşmesi ile memurlar açısından 13558 rakamına yükseltilmiştir. Ancak işçiler için emekli olduklarında ödenecek olan tazminat tutarı halen 12,105 dir. İşçiye 13.558 rakamı üzerinden ödenen  Emekli Yolluk Tazminatının fazla ödenen kısmı sayıştayca borç olarak çıkarılmıştır.

Tutanak Tarihi: 2/2/2023

Karar No: 437

İlam No: 56

Emekli olan işçilere yapılan tazminat ödemelerinde, mevzuatta öngörülen tutardan fazla ödeme yapılması sonucu ………. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

30.06.1989 tarihli ve 20211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında; kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden, emekliliğini isteyen veya emekliliğe sevk olunanlara damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödeneceği belirtilmiştir.

2020 ve 2021 yılları için işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerinin (memur ve sözleşmeli personel) geneline ve hizmet kollarına yapılacak ödemeler ile mali ve sosyal haklar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmış olup, 01.09.2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’ın İkinci Kısmının Birinci Bölümünün 9 uncu maddesinde 375 sayılı KHK’nın 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamının (13.558) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

İşçi özlük dosyasında hangi evraklar bulunur? İşçi özlük dosyasında hangi evraklar bulunur?

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden; kurumlarında işçi statüsünde istihdam edilen personele emekli olmaları durumunda yapılacak olan tazminat ödemesinin 375 sayılı KHK’nın 1 inci maddesinin (D) fıkrasına göre (12.105) gösterge rakamı üzerinden ödeneceği; memur ve sözleşmeli personel bakımından ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı uyarınca (12.105) gösterge rakamının (13.558) olarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; 2021 yılında emekli olan işçilere yapılan tazminat ödemelerinin (12.105) gösterge rakamı yerine (13.558) gösterge rakamı üzerinden yapılması suretiyle 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüştür.

Bu itibarla emekli olan işçilere yapılan tazminat ödemelerinin (13.558) gösterge rakamı üzerinden yapılması sonucu oluşan toplam ………. TL tutarındaki kamu zararının;

– ………. TL’sinin ………. tarihli ve ………. nolu muhasebe işlem fişi ve ………. numaralı tahsilat makbuzu ile Sorumlu ……….’dan tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına;