Eğitime başlamayan fakültelerde geliştirme ödeneği 

fiilen eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamış yükseköğretim kurumlarında geliştirme ödeneğinin sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği açık bir şekilde belirtilmiş olduğundan, fakülte düzeyinde dekan dışında kalan diğer öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün değildir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı - 2. Daire
Kamu İdaresi Türü: Yüksek Öğretim Kurumları
Yıl: 2015
İlam no.: 149
Karar No.: 35453
Tutanak tarihi: 24.01.2017
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 

Fiilen eğitim öğretime başlanmamış bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli akademik personele geliştirme ödeneği ödenmesi.

Doçent unvanı alanlar lisans üstünde danışmanlık yapabilecekler Doçent unvanı alanlar lisans üstünde danışmanlık yapabilecekler

Fiilen eğitim öğretime başlanmamış bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli akademik personele geliştirme ödeneği ödendiği görülmüştür.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Geliştirme ödeneği” başlıklı 14 üncü maddesinde aynen,

“Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

denilmiştir.

Söz konusu maddeye istinaden alınan 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar”ın 2 nci maddesinde ise aynen;

“ Geliştirme ödeneği;

a) Bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,

c) Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atananlara, görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için bu Karara ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödenir.

2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına, kadrolarının yer aldığı yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden geliştirme ödeneği ödenir.

Bu Karara ekli cetvelde geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.”

hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümde fiilen eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamış yükseköğretim kurumlarında geliştirme ödeneğinin sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği açık bir şekilde belirtilmiş olduğundan, fakülte düzeyinde dekan dışında kalan diğer öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi mümkün değildir.

Bu itibarla, ….. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde henüz eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmadığı halde burada görevli akademik personele geliştirme ödeneği ödenmesinden kaynaklanan toplam ….. TL kamu zararından;

- … TL’sinin Harcama Yetkilisi (Rektör) Prof. Dr. …… ile Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) ……..’dan,

- …... TL’sinin Harcama Yetkilisi (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. …… ile Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) ……..’dan,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizi ile birlikte tazminine oybirliğiyle,