Disiplin soruşturmasında fiilin tam olarak soruşturulması gerekir 

Bir idari yaptırım olan disiplin cezasının verilebilmesi için cezanın dayanağı olan fiilin hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde saptanması gerekmektedir. Bu belirlemeyi yapabilmek için tarafsız ve usulüne uygun olarak yapılacak olan bir soruşturma sonucunda düzenlenen disiplin soruşturma raporu bulunmalıdır. Disiplin kurulları, disiplin cezasına esas fiilin kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ancak bir soruşturma raporunu değerlendirerek tespit edebilecekler ve bu rapora dayalı olarak ceza tayinine gidebileceklerdir

Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası

T.C.
D A N I Ş T A Y
İdari Dava Daireleri
Kurulu
Esas No:2004/611
Karar No:2007/2412

Özeti : Disiplin cezası tayininde, bir disiplin soruşturmasının varlığının gerekli olduğu hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :…
Vekilleri :Av. …, Av. …
Karşı Taraf (Davalı) :T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Başkanlığı
Vekili : Av. …

İstemin Özeti :Ankara 9. İdare Mahkemesinin 5.12.2003 günlü, E:2003/1187, K:2003/1402 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi ...'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Sekizinci Daire Kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı ...'in Düşüncesi: TMMOB Yüksek Onur Kurulunca onaylanan üç ay meslekten men cezasına karşı açılan davada, bozma kararına uyulmayarak, gerçek dışı bilirkişi raporu hazırlayarak mahkemeye sunmak suretiyle, mimarlık mesleğini bilime ve meslek tekniğine aykırı kullandığının sabit olduğu gerekçesinde ısrar ederek reddeden mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde soruşturmanın açılması, yöntemi, soruşturmacı veya soruşturmacıların atanması ve soruşturma sonucu verilecek kararlar belirlenerek kurala bağlanmıştır.
İncelenen dosyadan, davacıya atılı bulunan eylemin niteliği ve karşılığı olan ceza birlikte değerlendirildiğinde; ceza veren kurulların, suçun işleniş amacı ile eylemin hangi sebeple suçu oluşturduğu noktalarının açıklığa kavuşturulduğu, alınan ifade ve toplanan diğer delillere göre tahlil içeren soruşturma raporunu esas alarak karar vermesi gerekirken bu hususa uyulmadığı görülmektedir.
Bu itibarla, temyiz konusu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, temyiz konusu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:
Dava, Yüksek Mühendis Mimar olan davacının işlediği öne sürülen disiplin suçu nedeniyle üç ay meslekten men cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Mimarlar Odası Onur Kurulu kararının onaylanmasına ilişkin TMMOB Yüksek Onur Kurulu'nun 20.1.2001 gün ve 2001/41 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 9. İdare Mahkemesi 10.12.2001 günlü, E:2001/220, K:2001/1453 sayılı kararıyla gerçek dışı bilirkişi raporu hazırlayıp mahkemeye sunarak mimarlık mesleğini, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak suretiyle şikayetçi kooperatife zarar verdiği ve aynı davanın diğer tarafına çıkar sağladığı açık olan davacıya verilen disiplin cezasında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.
Bu karar temyiz incelemesi sonucu Danıştay Sekizinci Dairesinin 24.4.2003 günlü, E:2002/3628, K:2003/1893 sayılı kararıyla, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16. maddesinde yönetim kurulunca soruşturma açılıp açılmayacağı konusunda seçimlik hak tanınmışsa da, konunun önemi ve davacıya verilen cezanın ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda davacı hakkında verilen şikayet dilekçesi üzerine savunma istendikten sonra TMMOB Mimarlar Odası Onur kurulunca ceza verildiğinin anlaşıldığı yöntemine uygun soruşturma açılmadan, konuyu ortaya koyacak rapor düzenlenmeden ceza verilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.
Davacı, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 5.12.2003 günlü, E:2003/1187, K:2003/1402 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.
TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin Disiplin Soruşturması Başlıklı 4. Bölümünde, ilk inceleme ve soruşturmacı atanması, soruşturmanın yöntemi ile sonucunda verilecek kararların neler olduğu düzenlenmiştir.
Anılan Yönetmeliğin "İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması" başlıklı 16. maddesine göre, yönetim kurulu şikayeti (bildirimi) soruşturmaya değer görürse iki yoldan birini izleyeceği belirlenmiş olup, bunlardan ilkine göre bildirim üzerine ilgilinin yanıtının alınacağı ve dosyanın onur kuruluna sevk edilip edilmeyeceğine karar verileceği; diğer yolun ise oda yönetim kurulunca suç sayılabilecek bir eylem, işlem, tutum ve davranışta bulunduğu öğrenilen oda üyesi hakkında bir ya da birkaç oda üyesinin soruşturmacı olarak atanacağı, bu soruşturma sırasında iddia sahipleri ile tanık ve sanık ifadeleri alınarak, gerekli araştırma, inceleme ve saptamalarda bulunulacağı, ilgilinin savunmasının alınacağı soruşturma sonucunda somut olay veya olayların değerlendirilerek adli, idari, disiplin yönünden, hakkında soruşturma yapılanla ilgili soruşturmacı kanaat ve önerilerinin de yer aldığı soruşturma raporu hazırlanacağı, tüm bunlardan sonra yetkili kurullarca yukarıdaki bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyası incelenerek bir karar verileceği öngörülmektedir.


Bir idari yaptırım olan disiplin cezasının verilebilmesi için cezanın dayanağı olan fiilin hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde saptanması gerekmektedir. Bu belirlemeyi yapabilmek için tarafsız ve usulüne uygun olarak yapılacak olan bir soruşturma sonucunda düzenlenen disiplin soruşturma raporu bulunmalıdır. Disiplin kurulları, disiplin cezasına esas fiilin kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ancak bir soruşturma raporunu değerlendirerek tespit edebilecekler ve bu rapora dayalı olarak ceza tayinine gidebileceklerdir.


Yönetmeliğin 16. maddesi yönetim kuruluna soruşturma açıp açmama konusunda seçim hakkı tanımışsa da yukarıda belirtildiği üzere disiplin cezası tayininde esasen bir disiplin soruşturmasının varlığının gerekli olması karşısında yöntemine uygun olarak konuyu ortaya koyacak rapor düzenlenmeden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 9. İdare Mahkemesinin 5.12.2003 günlü, E:2003/1187, K:2003/1402 sayılı ısrar kararının Danıştay Sekizinci Daire kararı doğrultusunda bozulmasına, dosyanın anılan idare mahkemesine gönderilmesine 29.11.2007 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY
Davacının temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan Ankara 9. İdare Mahkemesinin 5.12.2003 günlü, E:2003/1187, K:2003/1402 sayılı ısrar kararının onanması oyu ile karara karşıyım.

Editör: TE Bilisim