Zamanaşımı süresinin disiplin cezasına konu fiili bildiren yazının idarenin kayıtlarına girdiği gün başladığı

Zamanaşımı süresinin disiplin cezasına konu fiili bildiren yazının idarenin kayıtlarına girdiği gün başladığı

Zamanaşımı süresinin disiplin cezasına konu fiili bildiren yazının idarenin kayıtlarına girdiği gün başladığı

Zamanaşımı süresinin disiplin cezasına konu fiili bildiren yazının idarenin kayıtlarına girdiği gün başladığı

Zamanaşımı süresinin disiplin cezasına konu fiili bildiren yazının idarenin kayıtlarına girdiği gün başladığı

Zamanaşımı süresinin disiplin cezasına konu fiili bildiren yazının idarenin kayıtlarına girdiği gün başladığı

Danıştay 2. Dairesi 2022/61 E. , 2022/1504 K. sayılı kararında, disiplin cezasını gerektiren fiillerinin idarenin yazısının kayıtlarına girdiği gün öğrenildiğinin kabulü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. belirtilen zamanaşımı sürelerinin hesabında bu tarihin esas alınması gerektiğine hükmetti.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2022/61 E. , 2022/1504 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2022/61
Karar No : 2022/1504

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
İSTEYEN (DAVALI) : ...Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın bozulmasına dair Danıştay İkinci Dairesinin 20/09/2021 günlü, E:2021/6137, K:2021/2753 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 6/B-5. maddesi uyarınca “6 ay kısa süreli durdurma” cezası ile cezalandırılmasına, öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan, 657 sayılı Kanun’un 125/5. maddesi uyarınca brüt aylığının 1/4’ü oranında kesinti yapılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun ...günlü, ...sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : .... İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararla; dava konusu olayda, davacının, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddiasıyla hakkında yasal işlem yapılan Y. D. isimli şahısla 24/06/2012 ile 25/06/2012 tarihlerinde telefonda toplam (4) kez görüştüğü, bu görüşmelerde anılan şahsın Ankara'da olduğunu ve görüşmek istediğini söylemesi üzerine davacının görüşmeyi kabul ettiği, 25/06/2012 günü buluştukları, tape kayıtları çıkarılan telefon görüşmesinde şahsın davacıya "...Bey" takma ismiyle hitap ettiğinin ve "...Bey, ben Y." şeklinde hitabının ardından davacının "ula naber Y. yav" şeklinde hitap ederek görüştüğünün anlaşıldığı, davacının Artvin ilinde görev yaptığı da göz önünde bulundurulduğunda, çalıştığı süre zarfında anılan şahısla bağlantılı olduğu, tape kayıtlarından elde edilen görüşmenin içeriği bu yönüyle değerlendirildiğinde de, hayatın olağan akışı içerisinde birbiri ile samimi olmayan iki kişinin yapabileceği bir görüşme olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmakla, davalı idare tarafından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan, davacının, usule ilişkin olarak, ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğradığı yönündeki iddialarının yerinde olmadığının dosyadaki bilgi ve belgelerden görüldüğü, hakkında herhangi bir telefon dinleme ve sinyal bilgilerini izlemeye ilişkin mahkeme kararı olmaksızın telefon dinleme kayıtlarından yola çıkılarak hukuka aykırı biçimde soruşturma başlatıldığı iddiasına yönelik olarak ise, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli yönden delillendirme çalışmaları sırasında örgüt lideri olduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan diğer şahsın telefonunun dinlendiği sırada teknik takibe takılmış olması nedeniyle söz konusu iddiaya da itibar edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Daire Kararının Özeti : Davacının temyiz başvurusu üzerine, Danıştay İkinci Dairesince verilen 20/09//2021 günlü, E:2021/6137, K:2021/2753 sayılı kararla, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağını ifade eden mevzuat hükmü karşısında, belirtilen sürenin geçirilmesinden sonra disiplin soruşturmasına başlanamayacağının açık olduğu, davacı ile ilgili olarak yürütülecek disiplin soruşturmasına konu edilecek hususlarla ilgili olarak, ...İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürünün imzasını havi 31/05/2013 günlü yazıyla Müdüriyet Makamının bilgilendirildiği, ancak disiplin soruşturmasının 18/07/2013 tarihinde başlatıldığı göz önüne alındığında; dava konusu disiplin cezasına konu fiil ve hallerin davalı idare tarafından öğrenildiği tarihin en geç 31/05/2013 olduğu, bu tarihten itibaren yetkili amirin oluru ile bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 18/07/2013 tarihinde başlatılan soruşturmada, disiplin soruşturmasına başlama zamanaşımı süresinin geçirilmiş olduğu sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına hükmedilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE
BULUNANIN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacı hakkında tesis edilen işlemde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı ileri sürülerek Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun olup, Artvin Valiliğinin ...günlü, ...sayılı "Müfettiş Talebi" konulu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne hitaplı yazıları üzerine 09/05/2012 günlü tahkik emri gereği Artvin ilinde soruşturma başlatıldığı, davacı ile ilgili olarak yürütülecek disiplin soruşturmasına konu edilecek hususların ilk kez Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürünün imzasını havi 31/05/2013 günlü yazıyla Müdüriyet Makamına bildirildiği, bu tarihten önce Artvin'deki görevinden ayrılıp başka bir ilde görev yapmaya başlayan davacı hakkında yeni görev yeri itibarıyla yetkili disiplin amirince soruşturma açılıp açılamayacağına karar verileceğinden bu tarih öğrenme tarihi kabul edilmeyerek; Artvin Valiliğinin 18/06/2013 günlü yazısıyla, anılan ...günlü, ...sayılı yazı ilgi tutularak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne mecvut bilgi ve belgelerin gönderildiği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün Teftiş Kurulu Başkanlığına hitaben ...günlü, ...sayılı "Ek Tahkik Onayı" konulu yazısıyla, davacı hakkında bu konunun öncesiyle de birleştirilerek araştırılması, gerekirse soruşturma yapılmasının istenildiği, Teftiş Kurulu Başkanlığının 04/07/2013 günlü, ...sayılı yazısıyla da müfettiş görevlendirildiği hususları dikkate alındığında, davacının cezaya konu fiillerinin idarece Artvin Valiliğinin 18/06/2013 günlü yazısının davalı idare kayıtlarına girdiği gün öğrenildiğinin kabulü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesi uyarınca bir ay içerisinde 18/07/2013 tarihinde disiplin soruşturmasına başlanıldığı görüldüğünden davalı idarenin karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay İkinci Dairesinin 20/09//2021 günlü, E:2021/6137, K:2021/2753 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelendi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar düzeltme giderlerinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 23/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

YORUM EKLE