Zamanaşımı Geçtikten Sonra Verilen Disiplin Cezası

Zamanaşımı Geçtikten Sonra Verilen Disiplin Cezası , zamanaşımı süresi geçtikten sonra memur hakkında verilen disiplin cezası geçerli olurmu danıştay

Zamanaşımı Geçtikten Sonra Verilen Disiplin Cezası

Zamanaşımı Geçtikten Sonra Verilen Disiplin Cezası , zamanaşımı süresi geçtikten sonra memur hakkında verilen disiplin cezası geçerli olurmu danıştay kararı

Zamanaşımı Geçtikten Sonra Verilen Disiplin Cezası
 

Zamanaşımı Geçtikten Sonra Verilen Disiplin Cezası

 

657 sayılı kanuna tabi olarak çalışmakta olanların hangi hallerde hangi disiplin cezalarını alacağı yapılacak disiplin soruşturmasına ilişkin açıklamalar kanunun ilgili maddelerinde açıklanmıştır.657 sayılı yasaya göre yapılan disiplin soruşturmalarında dikkat edilmesi gereken hususlardan biriside verilecek disiplin cezalarında zamanaşımı süreleridir.Memura  işlemiş olduğu fiilden dolayı verilmesi  gereken cezaları zamanaşımı nedeniyle verilememektedir.657 sayılı kanunun 127 maddesinde zamanaşımı süreleri ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

 

657 Sayılı Kanunda Yer Alan Disiplin Cezası Zamanaşımı Süreleri 

 Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği

tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

 Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu zamanaşımını öğrenilme tarihinden işleyecek süreler ve ilgili fiilin işlendiği tarihten itibaren işleyecek zamanaşımı süreleri olarak ikili bir ayrıma giderek hüküm altına almıştır.Disiplin amirleri yapılacak olan disiplin soruşturmalarında ilgili zamanaşımı sürelerine özenle riayet etmelidir.Gerekli özen gösterilmediği durumlarda disiplin amirleri de bazı durumlarda disiplin cezaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan Danıştay kararında da Danıştay Başkanlığı zamanaşımı süreleri geçen fiiller için disiplin cezası verilmesinin mümkün olmadığı yönünde karar vermiştir. 

 

Danıştay  10. Dairesinin  E:1988/2495  K:1991/1002  T.20.3.1991

 

ÖZETİ: Memur soruşturmalarında yasada öngörülen zamanaşımı süreleri geçirildikten sonra verilen cezada hukuka uyarlık olmadığı.

 

Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırıldığı belirtilen hakaret suçunun 17.05.1987 de işlendiği ve hakarete uğrayan tarafından 18.5.1987 tarihli dilekçe ild ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurulduğu, dolayısıyla disiplin amiri durumunda olan milli eğitim müdürünün, disiplin suçu işlendiğini bu tarihte öğrendiği, bir aylık soruşturma zamanaşımı geçirilerek... Kaymakamlığının 26.6.1987 gün ve 1-316 sayılı görevlendirme yazısı ilemuhakkik tayin edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu görevlendirme yazısının tarihi daktilo ve el yazısı ile 14.6.1987 olarak düzeltilmiş ise de,14.6.1987 günü mesai günü olmayan pazar gününe tekabül ettiğinden bu düzeltmeye itibar etme olanağı bulunmamaktadır.

 

657 sayılı Yasanın 2670 sayılı Yasa ile değişik 127. maddesinde yer alan zamanaşımı hükmü uyarınca soruşturma zamanaşımı süresi geçmiş olduğundan dava konusu işlem bu yönüyle yasaya aykırı olup, belirtilen husus dikkate alınıp karar verilmesi gerekirken işin esası incelenip davanın reddi yönünde verilen... İdare Mahkemesinin 9.6.1988 günlü ve E: 1988/45, K: 1988/306 sayılı kararında hukuki isabet görülmemektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 09:00
YORUM EKLE