Terör propagandası yapmak memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç sayıldı

Terör propagandası yapmak memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç sayıldı

Terör propagandası yapmak memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç sayıldı

Terör propagandası yapmak memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç sayıldı

Terör propagandası yapmak memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç sayıldı

Terör propagandası yapmak memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak yüz kızartıcı suç sayıldı

Vaiz olarak görev yapan bir personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde düzenlenen fiile nitelik ve ağırlık itibarıyla benzer eylemde bulunduğundan bahisle devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işleminin iptali istemiyle dava açtı.


Davaya bakan ilk derece mahkemesi; ilgilinin eyleminin niteliği ve ağırlığı ile soruşturma raporundaki diğer bilgiler göz önüne alındığında, kişinin terör örgütü lehine sözler sarfettiği ve bu fiilin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerden olduğu  gerekçesiyle reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi hakkında yapılan istinaf başvurusu Bölge İdare Mahkemesi tarafından, daha sonra yapılan temyiz talebi de Danıştay 12. Daire Başkanlığı tarafından reddedilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/417 E. , 2021/7198 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/417
Karar No : 2021/7198

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ....
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... İşleri Başkanlığı
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri ...
İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: Davalı idarede vaiz olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde düzenlenen fiile nitelik ve ağırlık itibarıyla benzer eylemde bulunduğundan bahisle devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun .... tarihli ... sayılı işleminin iptali ile bu işlem sebebiyle uğradığı zararın tazminine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararla; davacının eyleminin niteliği ve ağırlığı ile soruşturma raporundaki diğer bilgiler göz önüne alındığında, davacının terör örgütü lehine sözler sarfettiği ve bu fiilin memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerden olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin mevzuata aykırılık taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği; her ne kadar dava dilekçesinde tazmin istemi de bulunmakta ve Mahkeme kararında bu istem karşılanmamış ise de, davanın ret ile sonuçlanması sebebiyle bu durumun kaldırma nedeni olarak görülmediği gerekçesiyle, istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasıyla hiçbir şekilde irtibatının söz konusu olmadığı, somut olarak ne ile suçlandığının kendisine bildirilmediği, savunmasının alınmadığı, işlemin hukuka, Anayasa hükümlerine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu, hukuki güvenlik ilkesiyle bağdaşmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince devredilen dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:.... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Adli yardım kararından dolayı ertelenmiş olan temyiz aşamasına ilişkin yargılama giderlerinin davacıdan tahsili için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 339. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Mahkemesince müzekkere yazılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 29/12/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE