Soruşturmada tebligat yapılması hk karar

disiplin ve ceza soruşturmalarında memur olmayan tanık veya şikayetçilere memur eliyle yapılan tebligatın geçerli olmayacağı ptt aracılığı ile tebligat

Soruşturmada tebligat yapılması hk karar

disiplin ve ceza soruşturmalarında memur olmayan tanık veya şikayetçilere memur eliyle yapılan tebligatın geçerli olmayacağı ptt aracılığı ile tebligat yapılması gerektiği hakkında karar

Soruşturmada tebligat yapılması hk karar

Soruşturmada tebligat yapılması hk karar , memur eliyle yapılan tebligat hk karar 

Tebligat Kanununun yukarıda yer verilen hükümlerine göre 4483 sayılı Kanun uyarınca verilen yetkili merci kararlarının muhataplarına Posta ve Telgraf Teşkilatı vasıtasıyla tebliği gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1'inci maddesinde sayılan kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara aynı Kanunun 2'nci maddesinde düzenlenen memur vasıtasıyla tebliğ usulüyle yapılan tebligatların usulüne uygun olarak kabul edilemeyeceği açık olup, Yasada sayılan kamu idarelerinde görev yapmayan şikayetçi .'a memur vasıtasıyla Tebligat Kanununun 21'inci maddesi uyarınca yapılan tebligatta usule uyarlık bulunmamaktadır.

T.C
DANIŞTAY
BİRİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/1676
Karar No : 2021/1840

KARAR

İçişleri Bakanlığının 24.9.2021 tarih ve 20895 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, . İli Büyükşehir Belediye Başkanı . ile aynı belediyede görevli otuz beş belediye görevlisi hakkında kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kararı ve bu karara haklarında soruşturma izni verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Mehmet Ali Yaldızci'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında, yetkili merciin soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği hükmüne yer verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun "Tebligatın yapılması'' başlıklı 1'inci maddesinde, kazai merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligatın, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılacağı,

Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması başlıklı 2'nci maddesinde Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1'inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligatın, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılacağı,

"Bilinen adreste tebligat" başlıklı 10'uncu maddesinde, tebligatın, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılacağı, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin,
bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı,

"Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina" başlıklı Kanunun 21'inci maddesinde, kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildireceği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, tebliğ tarihi sayılacağı, gösterilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracağı, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, tebliğ tarihi sayılacağı, muhtarın, ihtiyar heyeti azalarının, zabıta amirinin ve memurlarının yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecbur oldukları, "Tebliğ mazbatası" başlıklı 23'üncü maddesinde de, tebliğin bir mazbata ile tevsik edileceği, bu mazbatanın, tebliği çıkaran merciin adını, tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresini, tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresini, tebliğin mevzuunu, tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin adını, soyadını, adresini ve 22'nci madde gereğince tebellüğe ehil olduğunu, tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını, 21'inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara mütaallik muamelenin yapıldığını, adreste bulunmama ve imtina için gösterilen sebebi, tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı, tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını ihtiva etmesinin lazım olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının, şikayetçi .'ın bilinen en son adresi olan "Osman Temiz mahallesi . Caddesi . Çankaya/Ankara" adresinde memur vasıtasıyla tebliğ edilmek istenildiği, tebliğle görevlendirilmiş Polis Memurları . ve . tarafından düzenlenen 4.6.2021 tarihli tutanakla ikametin kapalı olması nedeni ile muhataba ulaşılamadığı belirtilerek tebligatın, 7201 sayılı Kanunu'nun 21'inci maddesi uyarınca yapıldığı kayıt altına alınarak tebligat işlemine son verildiği anlaşılmıştır.

Tebligat Kanununun yukarıda yer verilen hükümlerine göre 4483 sayılı Kanun uyarınca verilen yetkili merci kararlarının muhataplarına Posta ve Telgraf Teşkilatı vasıtasıyla tebliği gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1'inci maddesinde sayılan kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara aynı Kanunun 2'nci maddesinde düzenlenen memur vasıtasıyla tebliğ usulüyle yapılan tebligatların usulüne uygun olarak kabul edilemeyeceği açık olup, Yasada sayılan kamu idarelerinde görev yapmayan şikayetçi .'a memur vasıtasıyla Tebligat Kanununun 21'inci maddesi uyarınca yapılan tebligatta usule uyarlık bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, şikayetçi .'a Tebligat Kanunu hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla bilinen en son adresi araştırılarak bu adreste evrakın tebliğ edilmesi, bilinen adresinde tebliğin mümkün olmaması halinde adres kayıt sisteminde (kimlik paylaşım sistemindeki değil) bulunan yerleşim yeri adresine evrakın tebliğe çıkarılması, 21'inci maddedeki durumların (adreste bulunmama, tebellüğden imtina, adreste hiç oturmamış veya adresten sürekli olarak ayrılmış olma) gerçekleşmesi halinde aynı maddede bu durumlara ilişkin olarak gösterilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, İçişleri Bakanının 18.2.2021 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2021/34 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen usule uygun olarak .'ın önce bilinen adresine tebliğ çıkarılması, bu adreste bulunamaması halinde adı geçenin MERNİS adresinde tebliğ edilmesi, günlü ve imzalı yazılı bildirim alındısı ile birlikte adı geçenin bu karara itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi de eklenerek, etmemesi durumunda da yetkili merci kararının mevcut itiraz yönünden incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 7.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE