Siyasi yasaklara uymayan memura verilecek cezalar

memurların siyasi faaliyet içinde bulunmaları durumunda verilecek olan disiplin cezaları

Siyasi yasaklara uymayan memura verilecek cezalar

memurların siyasi faaliyet içinde bulunmaları durumunda verilecek olan disiplin cezaları

Siyasi yasaklara uymayan memura verilecek cezalar

Siyasi yasaklara uymayan memura verilecek cezalar 

Özellikle seçim dönemlerinde memurlar açısından önem arz eden konulardan  biriside mevzuatlarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde seçim çalışmaları içerisinde bulunmaması , bulunursa bununda disiplin cezası ile cezalandırılacağı hususudur.Memurun siyasi yasak çerçevesinde aşağıda sayılan fiiileri işlemesi durumunda alacağı cezalara yer verilmiştir. Aşağıda sayılan cezalar dışında kurumlarınca belirlenen  mevzuat hükümlerine uymamak fiiline ihmali kusur ve kasıt durumuna göre uyarma kınama ve aylıktan kesme cezası verilebilecektir.

Devlet Memurları  kanunun 125’nci maddesinde devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmıştır. 125’nci maddenin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller kısmının D-ı bendinde “Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” ve (o) bendinde  “Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca DMK’nın 125/E maddesinin a, b, c ve ı bentlerinde “İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, siyasi partiye girmek, siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek” bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmayı gerektiren disiplin cezaları olarak tanımlanmıştır.

YORUM EKLE