Şikayetçi sıfatı taşımayanlar soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi sıfatı taşımayanlar soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi sıfatı taşımayanlar soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi sıfatı taşımayanlar soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edebilir mi?

Soruşturma izin verilmemesine ilişkin karara şikayetçi sıfatı bulunmayan üçüncü kişilerin itiraz edemeyeceği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1163

Karar No: 2020/1192

KARAR Haklarında On İnceleme Yapılanlar:

... …………….. Belediyesi Encümen Başkanı

... Avnı Belediyede Genel Sekreter

... Aynı Belediyede Genel Sekreter Yardımcısı

... Aynı Belediyede Genel Sekreter Yardımcısı

... Aynı Belediyede Encümen Üyesi - Meclis Üyesi

... Aynı Belediyede Encümen Üyesi - Meclis Üyesi

... Aynı Belediyede Encümen Üyesi - Meclis Üyesi

... Aynı Belediyede Encümen 1. Hukuk Müşaviri Vekili

... Aynı Belediyede Emlak ve İstimlak Daire Başkanı

... Aynı Belediyede Mali Hizmetler Daire Başkam

... Aynı Belediyede Zabıta Daire Başkanı

... Aynı Belediyede Emlak Şube Müdürü

... Aynı Belediyede Emlak Şube Müdürlüğü Personeli

... Aynı Belediyede Emlak Şube Müdürlüğü Personeli

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümu için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 4.3.2020 tarih Mül.Tef.Ku.Bşk.2020/56 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden :................... Belediye Başkanlığı vekili Av. .••

Soruşturulacak Eylemler : ..........................Projesi kapsamında ver alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesinin kiraya verilmesine ilişkin ........................... Belediyesi Encümeninin 29.3.2018 tarih ve 450 sayılı kararıyla gerçekleştirilen ihalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı davranmak ve düşük kira bedeliyle ihaleyi sonuçlandırmak suretiyle Belediyeyi zarar uğratmak.

Eylem Tarihi : 2018 Yılı.

İçişleri Bakanlığının 21.7.2020 tarih ve E.12986 sayılı vazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 4.3.2020 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2020/56 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi.........ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9’uncu maddesinde, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veva diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararma karşı da şikayetçinin itiraz yoluna gidilebileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, .....................Projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesinin kirava verilmesine ilişkin ihalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı davranıldığı, düşük kira bedeliyle Belediyenin zarar uğratıldığı volundaki tespitlerle ilgili olarak yapılan ön inceleme sonucunda, İçişleri Bakanının 4.3.2020 tarih ve Mül.Tef. Ku. Bşk. 21120/56 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının verildiği, bu karara .................................Belediye Başkanlığı vekili Av. ... tarafından itiraz edildiği anlaşılmıştır.

Ancak, anılan mevzuat hükmü m arınca soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararlarına karşı sadece Cumhurivet başsavcılığının veva şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceğinin açık olduğu, ................ Belediye Başkanlığının ise söz konusu olayla ilgili şikayetinin bulunmadığı, bu nedenle söz konusu olayda şikayetçi sıfatını taşımadığı ve şikayetçilere tanınan itiraz hakkından faydalanmasına imkan olmadığı anlaşıldığından, .................Belediye Başkanlığının İTİRAZININ İNCELENMEKSİZİN REDDİNE, dosyanın karar ekli olarak içişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 30.9.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE