Sağlık raporu onaylamayan memura göreve başlamasının yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

Sağlık raporu onaylamayan memura göreve başlamasının yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

Sağlık raporu onaylamayan memura göreve başlamasının yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

Sağlık raporu onaylamayan memura göreve başlamasının yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

Sağlık raporu onaylamayan memura göreve başlamasının yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

Sağlık raporu onaylamayan memura göreve başlamasının yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, kamu görevlilerinin yönetmelik ile öngörülen usullere aykırı biçimde sağlık raporu almaları halinde bu durumun kendilerine yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği, ancak bu bildirim üzerine görevine başlamayan kamu görevlisinin izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılacağı, buna karşın kendisine yazılı bir bildirimde bulunulmayan davacı hakkında aradan uzun bir zaman geçtikten sonra izinsiz ve özürsüz olarak görevini terkettiği gerekçesiyle tesis edilen sözleşme feshi cezasının alt ceza olarak aylıktan kesme şeklinde uygulanmasına ilişkin işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/6859 E. , 2021/5996 K. "İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/6859

Karar No : 2021/5996

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...İşletmesi Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: ...Havalimanı Başmüdürlüğünde bilgisayar teknisyeni olarak görev yapan davacının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sözleşmesinin feshi gerekmesine karşın 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alt ceza olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 44. maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası şeklinde uygulanmasına ilişkin Merkez Disiplin Kurulunun ...tarihli ve ...sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 28/02/2019 tarihli ve E:2014/3097, K:2019/1466 sayılı bozma kararına uyularak; Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, kamu görevlilerinin yönetmelik ile öngörülen usullere aykırı biçimde sağlık raporu almaları halinde bu durumun kendilerine yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği, ancak bu bildirim üzerine görevine başlamayan kamu görevlisinin izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılacağı, buna karşın kendisine yazılı bir bildirimde bulunulmayan davacı hakkında aradan uzun bir zaman geçtikten sonra izinsiz ve özürsüz olarak görevini terkettiği gerekçesiyle tesis edilen sözleşme feshi cezasının alt ceza olarak aylıktan kesme şeklinde uygulanmasına ilişkin işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı, soruşturma raporunda da; "adı geçen personelin söz konusu devamsızlıklarının başlamasından itibaren azami üç gün içinde yazılı olarak durumu hakkında ikaz edilmesinin ve aksi takdirde izinsiz ve özürsüz olarak göreve gelmemekten hakkında işlem yapılacağının bildirilmesinin gerektiği, ancak Başmüdürlüğün personele yayınladığı konuyla ilgili talimatlara rağmen bu hususa uyulmadığı, bu konuda Esenboğa Havalimanı Personel Müdürü M. H. ile Elektronik Müdürü A. Ü.'nün kusurlu olduğu anlaşılmıştır" şeklinde ifade edilerek ilgili personellerin yazılı olarak uyarılmalarına karar verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Soruşturma raporunda yer alan tespitlerle Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün fenne ve usule uygun bulmadığı hastalık raporları dikkate alınmadan ve davacının tedavi sonrasında mesaiye devam etmediği sürelerde kusuru yokmuş gibi değerlendirme yapıldığı, usul ve yasaya aykırı olan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ... DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: HUKUKİ DEĞERLENDİRME: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 22/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE